Skip to main content

Full text of "De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795, met een inleidend woord van den archivaris der stad Amsterdam Mr. W.R. Veder"

See other formats


M.L, 

929.19 
EMd 

v.l.pt.1 
1334272 


ÖEN£/^OGY CCLLECTION 


3 1833 00855 6687 


OHAN  R   E LI AS, 

I 

DE 


VROEDSCHAP 


\'AN 


AMSTERDAM 


1578-1795 


±LJjld 


MKT KEN  INI.l'.IDl'.NI) WOOKI) VAN  DKN  A kCH l\A RIS DI'.K SI All 
AMSTKKDAM  Mk. W.  K.  VI'.DI'.R. 


EERSTE  DEEL. 


HAARLEM.  —  VINCENT  LOOS J ICS.  —  Mix CC( 


1834272 


dp: vroedschap van amstkrdam, 


^i:,r't 


3 Elias. Johan E, ■ - ^ • ..-: ."' 

^3-iS ••■ !»'■ vnKMl_.rlKi^^^ van Ani^tcr.hini.  i:,7v-l Tü.-,. mei  ,vn  in 

.25 Ici.k.ml  «("iTTil  van  .lm  archivaris  ,].■,-  -ta>l  AuHler.laiu  Mi 

W, ]f. V.'J.M- ...   Ilaarlrin. V. L,„,-j,.... lüO:;^!):.. 


lu dit  werl;  j.'e- 


.■iis (Irr Aiii^tcril.iiii.'^i-lie \ rociisi-lia 


:   i 


m 


H 


^ 


,1    ,ni   H:;;.ll.:ï/ 


DE VROEDSCHAP 

'. ..  ,..  VAN   ■■■■■ - '■■■ 

Amsterdam 

7 1^70-1795 ../....^ 


'''■•■"'• *''"^'' :     DOOR 


ft^ 


JOHAN E. Eli AS. 


ê 


^w^^wwww^^w^wwwm^llwwl^»^^^l^^^^M^l^^ll^^^^l^^^l^^lliu\^l^^mmTTTrïï1 


LI ü II II gy 


f 


f 


UITGEGEVEN TC HAARLEM DOOK VINCENT LOOSJES 


t 


¥ 


<m\\\\\\\v\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\w\\\\\\\\m^^^^^ 


Innl^Vy 


il; 


\MS7 J:I</)AM, Juli  190.S. 


Toen Iht tcy\-incooydig gebouw van liet Ond-.\riIiiif .Icer stad :oas betrokken 
en omstreeks 1891 de installatie was voltooid, werd de lieer Jolian li. F.lias in ons 
midden werk-eaam. Mijn vooroanger mr. N. de Koever, die niet lielitvaardig met 
liet aanbod van volontairen arbeid instemde, selieen het reeds spoedig toe dat de 
niemve, jeugdige arbeider in sijn wijngaard, iets meer, althans iets anders -vertoonde 
dan de velen, die, als de heer lïlias, door lust naar genealogiseli oniler::oek gedreven, 
gelijk op coo menig arehief, korter of langer tijd rjieh aan hun persoonlijke lief- 
hebberij wijden. 

Met de verJiuizing naar het nieuive gebouw ::ag de Koever tevens zijn lang- 
jarigen wenseh vervuld, dat alle doelen van het Oud-Arehief, waarvan verseheidene 
elders waren geborgen, nu rechtstreeks onder zijn centraal archiefbeheer zonden 
worden gebracht. En zoo was dan ook het onrvangri/ke en tot in de 1 5'' eeino 
teruggaande archief van de Weeskamer in het nieuive depot opgenomen, liet loas 
dit archief -waarop de Koever de werkzaamheid van zijn ijverigen volontair aanwees, 
inzonderheid om te re-e/en tot praktisch, i 1 uikbaarluid de aioi m. massa nog 
ongekende boedelpapieren  in dit archief aanwezig. 

De keuze van dit arbeidsveld, zij kon wel niet doeltreffender zijn geweest 
om weldra de meening van den archivaris te bevestigen hoezeer wetenschappelijke 
zin en doortastende ijver hier gelegenheid vonden  tot krachtige ontwikkeling. 

Niet lang helaas was het de Koever gegund den gang van dit -werk te volgen 
en er zich in te verbijden. Doch vast staat bf mij de overtuiging dat hij de beste 
ver-,vachtingen  van den ernstigen aanleg van den  heer  I'Jias heeft gekoesterd en ik 


lub reden te vcioiidershth-n dat de redue/ite luin zetjs niet vreemd is oeieeest, dat 
tiieiis lust in i;enea/ei;i.u7t om/erzeek zieh kraehtens dien aanleid; zon ontieikkelen en 
leiden naar een tot nn te u'einig i^ekejid terrein -ean histeriselt materiaal, '^eaarvan 
de unti^inninj^ uitkomsten zon geven die in l/ooge mate de kennis onzer gese/iiedents 
zouden 'vermeerderen. 

Noo- <•<•// viertal Jaren na de Roevers verse/ieideji, Heef de arbeid in liet 
Weeskanter-arehief voortgezet. Bij honderdtallen voerden de testamenten, transporten, 
scheidingen, vonnissen en andere beseheiden gelezen, met de strengste naiiiokenrigheid 
gecatalogiseerd en de daarin voorkomende namen bij dnizemien lexieographisch 
geordend tot een collectie, die sedert bij voortduring veel archiefonderzoek ten goede 
is gekomen. Voor den beioerker zelf kon het loel niet anders of niet alleen de 
omvang en verscheidenheid van het bearbeide materiaal, maar ook de verkregen 
methode van werken, loaren de rijke uitkomsten die omstreeks 1.S97 bij hem het 
plan deden rijpen tot den opbonio van het immense werk, loaarvan nn nog slechts 
liet eerste der beide deelen  voor mij ligt en straks het publiek zal bereiken. 


Onder weinigen mag ik mij noemen aan wien liet voorrecht te beurt viel 
gedurende de toen volgende jaren getuige te zijn geweest van den energiscl/en drang 
ivaarmcdc deze arbeid is tot stand gekomen, een drang te hooger geioaardeenl waar 
vaak lichamelijke, soms ernstige, stoornis tot matiging en rust dwong. Reeds een 
oppervlakkige inzage van het ïverk doet onmiddellijk zien hoe daarin de vruchten 
zijn vergaard van een onderzoek over de gansche uitgestrektheid van Amsterdams 
archief in al zijn schnilhoekcn, daarenboven vermeerderd met gegevens, nage.spoord, 
vergeleken en naar hun waarde bepaald uit tal van andere bronnen, nimmer te 
voren in V licht gesteld. 

Het ligt natuurlijk niet in het kader van dit inleidend woord om over de 
beleekenis van dit werk uit te :oijden en zij:i -waarde te schatten. Meer bevoegden 
dan ik zullen het hebben te beoordeelen. Doch dit schijnt mij buiten twijfel dat wat 
hier is saamgebracht voortaan in niet geringe mate zich zal laten gelden bij den 
gang van het onderzoek in de historie onzer Republiek, waarvan immers Hol- 
land en, in dit gewest zelf, Amsterdam weer de leidende kracht bij uitstek 
vertegenivoordigde. Want de vraag schijnt mij niet onredelijk oj de kennis der 
familieverhoudingen — tot nu gering en, voor .zoo-eer beschikbaar, meer als 
toevallige  bijdrage  aanvaard in het oorzakelijk verband eener staatkundige gebeur- 


ti'iiis dan ivel als iiioi^r/ijk iii/i^aiigspiiiit van haar oitlwikkclinc; — of die L-cnnis 
zvel ooit van die belcckcnis werd gcacltt dat zij oiis den gronds/ag van liet ganse/ie 
regeeringsbestel zon doen aanse/ionwen, gtdijk men nn gedwongen wordt te ei ke)i)ien 
door deze verzameling van %vel geordende en gedoenmentcerde feiten : een opnUnte 
se/iat gegevens, die ons niet a/leen de genealogiselie betrekkingen, doelt daarbij tot 
in vele bijzonderheden de viaatscJiappelijke en speeiaal eeonomisehe wording der 
familie n ontvomven. 

In een historisehe iiileiding heeft de heer lUias over meerdere politieke 
gebeurtenissen de nitkomsten van zijn onderzoekingen reeds doen liehten en in zijn 
voorrede stelt hij zijn petitie, dat men zijn werk niet moet aehten berekend te zijn 
op de ijdelheid van het nageslaeht. Neen i'oorioaar, doeh eveinnin heeft zijn ernstige 
arbeid kunnen leiden tot versterking van het ideeele standpnnt waarop onze gesehie- 
denis nog door velen, waaronder gezaghebbende voorgangers, wordt aansehoniod, ja 
met de beste bedoelingen soms -wordt beneveld. 

Mogen velen de nitkomsten van zijn onderzoekingen met hooge waardeering 
aanvaarden, ook daar waar deze moehten d\oingen een hnn geliefde traditie als 
onhondbaar te erkennen. 

„\)V. VKni:i,S(UAi' v.\.\ Amsii;u|)Am" waarborgt den sehrijver dat zijn naam 
zal voortleven als die van Hagenaar en ter (,'onw ; ik breng hem mijn eerbiedige 
hnltle, ik verzeker hem dat het mij een ware voldoening was met deze regelen zijn 
glorieusen arbeid te mogen inwjden. 

n.'  i:n„eciitc-.lrehi;,un. 
Mr.  ir.  A'.   ;•/■/) AA'. 


VOORRRDK. 


VOORREDE. 


De vraag of tic genealogie wetenscliappelijk nut l^an slichten, acliten velen nog 
onupgelust. In menig ui)/.iclit moet de geslaclukunde nog loonen wal zij praesleeien 
kan. Terecht merkt Lorenz op: „Die (ie.schichle dar!' von tier (ïeneah.gie Aufkla- 
ningen erwarlcn, tlie vielleiclit noch mehr nach dem zu beiiilheileii sind, wab sich 
als Aufgabe darstellt, als was darin bcreits gcleistet worden sein mag" '). I\ïaar 
zij is thans op den goeden weg. De zich in steeds wijder kring verbreidende be- 
langstelling in deze hulpwetenschap heeft in de laatste jaren reeds de jniblicatie 
van menigen arbeid op dit gebied uitgelokt, liet is hier niet de plaats <im in eene 
beoordeeling van deze uitgaven te treden ; alleen «il ik er op w ijzen, dat zij de rol, 
welke de genealogie len opzichte van de geschiedenis vervullen m.id, m.i. nog niet 
op afdoende wij/.e in 'L licht gesteld hebben. Door tlil werk heb tk niij niel alleen 
voorgesteld eene leemte in de bestaande genealogische litteratum- aan te \ullen, 
maar ook metterdaad aan te toonen welke belangrijke diensten de geneah.igie ten 
onzent aan de vaderlantlsche geschiedenis bewijzen kan. Hierbij heeft mij altijd 
het woord van Rahlenbeck voor oogen gestaan: „La genealogie, si elle veut eire 
prise au serieu.\ et justil'ier sa pretention d'étre l'Lme des branches tic l'hi^loire, 
duit se luiter de reparer les bré-chcs faites a sa repulalicm. 11 fiut qu'elL- preune 
des alhn-es serieuses et (lu'elle sinl enfm rien de plus (pie l'luunble seivante de 
la verité"  '0. 

Tot onderwerp van mijne stutlie koos ik de genealogisi:he, politieke en econo- 
mische geschiedenis van het Amslerdamsche regentenixitriciaat getlurende het tijd- 
[lerk van de lve|)ubliek. Zoodoende was ik in de gelegenheid een welafgcrond 
geheel  bijeen  te  brengen,  dat,  binnen  zekere -reuzen, aan alle eischeu beantwoordt, 

derde eene practische inkleeding en eene passende omlijsting ; het eerste dezer Leide 
vereischten zocht ik te bereiken door een zuiver genealogischen opzet, het laatst- 
genoemde door eene chroni.>logische naamlijst der Kai.len in de Vroedschap als 
grondslag voor de indeeling aan te nemen. Met het volste recht kunnen wij de 
Vroedschap als de fundanienteele instelling van het stedelijke regceringswczcn 
gedurende het  „ancien  regirne" en als het hechtste bolwerk van den oligarchischen 

I) Prof.  Dr. o. Lorenz, l.elubuch iler i;L'a;uiinitcn  wibsenscliafllichen Clencalogie, JJerlin  189S, p.  II. 


regeeringsvorm beschouwen. De „Hcereii XXXVI'-'n", zooals de Vrocdsjhappcii 
genoemd werden, waren in principe de dragers van de souvcrciue inachl binnen 
de stad; zij vulden zelf de in hun niitlden untstaanilc vacaUircs iian, en \\ari_ii 
onafzetbaar. Het genealogische bewustzijn was in dit college zeer slcrk ontwikkcUl : 
juist het consequente doorvoeren van den regel, (.lat een Raad zoii\cel umgclijk 
door een lii.1 van zijn eigen familiekring moest opgL'Volgd wonlcn, maakt du Vrocd- 
scliap tot een bij uitstek gesclukte basis vcuievn werk a'ls dit. Maar enkel als basis 
(l.iet de lijst lier Vroedschappen dienst: het d..el, dat ik mij gesteld heb, is het 
nagaan en vaststellen van den onderliiigen graad vau blued- en aanverwantschap 
niet alleen van de Amsterdamschc regenten die in di^t^ \\,u[t\ hebben gezeten, m.iar 
ook van alle andere, ilie als Schout, ]5urgemeester, .Sehepe-n, Commiss.iris, 1'ensio- 
naris en Secretaris, deel uitgemaakt hebben van het ,, corpus der regeeiing", 
zonder in de  Vroedschap zitting te hebben gehad. 

Als uitgangspimt om tot mijn doel te geraken heb ik dus de naamlijst der 
Raadsleden genomen. In deze naamlijst \<un\[ elke Raad in de Vmedschai) onder 
een volgnummer voor, dat verwijzing van den een naar den ander mogelijk maakt. 
Achter zijn naam volgen vooreerst alle bijzonderheden aangaande zijne ambtelijke 
loopbaan en hetgeen er van zijne private omstandighetlen bekend is^ dan opga\'eii 
betreffende zijn huwelijk en zijne kinderen en nakomelingen, voor zoo\er deze \'oor 
het gegeven onderwerp van belang zijn. Zoo hij de eerste \an zijn geslacht is, die 
in de Vroedschap heeft zitting genomen, worden in eene ,,a a n t e e k e n i n g" zijne 
voorvaderen vermeld, te beginnen met die generatie-, welke zich het eerst te .\ni- 
stcrdam gevestigd heeft. Genealogieën van familien, wier lellen wel te .\mslerdam 
regceringsposten bekleed, doch niet in ile \'ioedsch,ip gezeten hebben, zijn als 
„bijlagen" ingelascht ter plaatse waar ik tlit het geschiktste oordeelde. Jironnen- 
opgaven, benevens biographische en andere aanteekeningen, waarvoor in den tekst 
zelf geen plaats was, zijn als noten aan den voet van elk, écMi Vroedschapslid 
behandelend, artikel geplaatst. 

De massale omvang van de in de volgenile bladzijden beliamleldc stof maakte 
een leiddraad in dit genealogische doolhof voor velen onontbeerlijk: zoo ontstond 
de ,,ge SC h i ed k u n d i ge inleiding", waarin ik een koit o\erzicht geef van de 
staalkundige geschiedenis van Amstertlam geilui'enile het lijdx.dv van de Republiek, 
en waarin ik tevens de meestbelangrijke gegevens van ilen genealogisclien tekst heb 
N'crwerk't. lic heb daar de oi)komst, bloei en verwording van het Amsterdamsche 
regcntenpatriciaat in enkele trekken trachten te schetsen, en de mannen, die ach- 
tereenvolgens aan 't hoofd ervan gestaan hebben, met hunne familien behandeld. 
ne;'e vormen de kern van het patnci.uit, >!ie men bij de beschnivmg v,in de 
geschiedenis .Ier sl.id sleeds in hel oog moet houden, en w.iar alle andere gesl.ich- 
ten zich om  heen groepeeren. f^l 

Het  is  verder  mijn  voornemen  om  achter  in  het  tweede deel,  behalve een {.ij 

uitvoerig  naamregister,  ook  nog  een  vijftal  ,,a p [je n d i ces"  te voegen.  Daarvan (j 

zal  het  eerste  (A)  genealogische  opgaven  be\'atten aangaande enkele regenten, tji 

ilie,  voorzoover  nagegaan  kon  worden,  aan  geen  enkele  regeeringsfamilie  naLiw j "j 

verwant   waren.   \n  het   tweede   (11)   stel   ik  nnj   voor  de  bijzonderheden   van -N 

econoniischen  e.  a.  aartl,  die  ik  betreffende  sommige  Amsterdam.sche  regenten- j| 

geslachten  bij  mijn onderzoek  zoo  in  't Gem. -archief te .Amsterdam als elders vond, 


in alphabetische volgorde bijeen te verzamelen. Voornainelijk omtrent die familiiii, 
welke in de \-j^ en lS<-- eeuw in den handel naam -emaakl lichben, wil ik in 
deze afdeeling eenige bijdragen geven, tlie de o\er tlit onderwerp niet oNcitah ijk' 
voorhandene gegevens eenigszins zidlen kunnen aanvullen, liet d e r tl e aanhangsel 
(C) zal gewijd zijn aan de beschrijving van de wapens der Amslerdamsche \ roctl- 
schapsfamiliën, terwijl in het vierde (D) een alpliaheliseli register op de in dit 
werk voorkomemle .Amsterdauisclie luiisnauicn en een deigelijk legistei op de 
patricische buitenplaatsen, en in het v ij file (\l) eene lijst van de namen der in 
den  tekst genoemde  handelslirma's oijgenomen  zullen  worden. 

Dit wat betreft doel, strekking en mdeeling van dit werk: nu nog een wocnd 
over de daarvoor gebruikte bronnen, liet zal ieder duidelijk zijn, dat voor een 
arbeitl als deze uitgebreide en nauwkeurige bronnenstudie een hoofdvereischte is. 
In de eerste plaats heb ik \üor het bijeenbrengen van de noodige gegevens gebruik 
gemaakt van het uitgebreide documenteele mateiiaal in hel Gemeente-archief te 
Amsterdam aanwezig, waarvan het doorwerken mij steeds op allerlei wijze door 
den gemeente-archivaris I\Ir. \\'. ]\. Veder werd vergemakkelijkt. Hierachter zal 
ik een overzicht geven van de bewerkte bouwstoffen: hier mogen alleen de twee 
voornaamste bronnen, die te Amsterdam bij genealogisch onderznek in aiinnieiking 
komen, aangestipt worden ; het archief der weeskamer en tle collectie oude doop-, 
ondertrouw-, trouw- en bcgraafregisters. liet spreekt vanzelf dat de laatstgenoemde 
een rijken oogst van belangrijke gegevens opleverden; deze icgisters zullen altijd 
den grondslag vormen voor de wetenschajipL-lijk oi)gevatte geslachtkunde. Minder 
bek-end en toch niet minder belangrijk ilan deze zijn de registers en losse papieren, 
uitmakende het archief der voormalige weeskamer. ]Jeze verzameling, die \-an het 
jaar 1468 af nagenoeg volledig bewaard gebleven is, bevat, behalve de bi'cking 
van iX'iw inbreng der nagelaten goederen van xrijwel iedercn .Imsterrlammer — 
ten minste tot op het begin der ij^-- eeuw: later werd de weeskamer meestal bij 
testament uitgesloten — die met achterlating van miiulerjarige kinderen overleden 
is, ook eene menigte familie- en boedelpapieren, als retroacta bij tle boekingen in 
de inbrengregisters dienende en die e\-enals deze een schat van wetenswaarilighedcii 
bevatten. 

Hoewel ik bij voorkeur uit authentieke bronnen geiHit heb, zijn daarom de 
niet-olïiciecle gegevens, bestaande, behalve uil den inhoud iler vaktijdschriften, uit 
m. s. aanteekeningen en medeileelingen van ondcrscheitlene genealogen uit ver- 
schillende tijden, door mij niet verwaarloosd. X'ooral bij het gebruik van deze 
diende de meeste omzichtiglieiLl in acht genomen en de betrouwbaarheid van deze 
opga\-en voortdurend a.iu de \oorliandene documenteele gcge\-ens getoetst te worden. 
Met inachtneming \an deze voorzorgsmaatregelen bracht de studie van de genea- 
logische nakiteiischap van Willem liacker. Mr. (ierard .Schaep 1'ietersz., 1'ieter de 
Graeff en Mr. Ilarman ]5erewout, de \ier voornaamste mannen, ilie op dit gebied 
te Amsterdam werkzaam geweest zijn, zeer veel belangrijks aan het licht. Men 
veroorloüve mij met eene kleine critische uitweiding over het werk van deze vier 
genealogen dit voorwoord  te besluiten. 

Van Willem Jlacker (1595 — 1''5-), Jïurgemeester van Amsterdam, is een band 
met hoogstbelangrijke genealogische aanteekeningen betreffende 15^, 16^ en xj"^ 
eeuwsche  Amsterdamsche  regenlenfamilien  bewaard gebleven, die zich thans in het 


zijn  -^ 

o. a. 

in 

't 

van  't L 

euoot 

,ch; 

1' 

. Mr. C. 

II. i;. 

èke 

r, 

het arcl 

ief va 

1 de 

n 

mij  te 

ver  V( 

)cre 

1. 

, -ctitcl 

1 „Ma 

.;nu 

n 

berust, 

en  vo 

ov  t 

e 

lilieil  v\ 

n bijz 

.uci 

:r 

et  bevat 

,  Ove 

r  h 

Jt 

i;. kie 

tstap 

in  i 

e 

te  snre 

keu : 

illee 

n 

\IV 

familie-archief van Jlir. Mr. C. II. Hacker, te Ainslenlani, bevindt. Zoüai.s mij bleek, 
heeft burgemeester Hacker bij de .sauien.slelliuL; van dit m. s. u;cbruik t;eniaakt van 
authentieke bescheiden, o. a. van de regi.stei'.s der \\'re.sl<anier. I{ven nauwgezet als 
Hacker ging ook de Scheiien Mr, ("icrard Schaep l'icter.sz, (1599 — 1655) te wcik, 
die zoovvat al wat in do oude Amsterdamsche geslachten van zijn tijd nog aan 
oude brieven en documenten over was, onder de oogen gehad en gebruikt heeft 
bij het schrijven van tic lijvige handschriften, die tot den huldigen dag getuigenis 
afleggen van zijn rusteloozen ijver in het verzamelen van genealogische aantecke- 
ningcn over Amsterdamsche [)atricische familien. l'^ene opsomming van Schac])'s 
tallooze nog aanwezige manuscripten, tlie thans verstrooid geraakt en in verschil- 
lende particuliere en openbare verzamelingen te land gekomen 
Gemeente-archief te Amsterdam {7 banden), in de boekerij \ 
„de Amsteilciing" aldaar (1 b.), en in 't familie-archief \'an jhr 
mede aldaar (1 b.), in de Koninklijke Hibliotheek (1 b.) en in 
Müogen Raad van ;\del (i b.), beide te 's-Gravenhagc — zou 
Alleen wil ik hier met een enkel woord vermelden het folio deel 
Manuscriptum", dat in het archief van den Raad \'an Adel 
kennis van de i6e en 1 7^= eeuwschc deftige Amsterdamsche fan 
belang is door het groote aantal fragment-genealogieën, ikit Ik 
bekende interessante handschrift in de Koninkl. liibl., tloor J. 
Herald. Hibl. 1873 uitgegeven, behoef ik hier niet uitvoerig 
komt het mij voor ilat Schaep er zijne anecd(jten wel eens wat al te sterk kleurt. 
Op céne lijn met lie aanteekeningcn van Hacker en Schaep staan, wat lietrouw- 
baarheid en degelijkheid aangaat, die van Pieter de (iraeff (K'.^S- 1707), welke in 
't familiearchief van Jhr. 1). de Graeff te '.s-IIage, berusten, en waarvan de Heer 
W. Croückewit te Rotterdam de vriendelijkheid had mij een afschrift ter bestudee- 
ring af te staan. In tegenstelling met de 17^ eeuw is de lo'^ te Amsterdam arm 
geweest aan bekwame genealogen. Jan van Wieringen (lijsbertsz. en Mr. Reiniei 
van Heemskerk noem ik bloot pro memorie; het waren copiisteu van de gewxme 
soort, die gedachteloos rijp en groen dooreenmeiigen. Alleen de stadssecretaris 
Mr. Harman lïerewout (1693 — 1751) komt voor eene luulere vermelding in aan- 
merking. Hij gebruikte bij zijn arbeid vooral de ondertrouwregisters, maar daar 
deze niet altijd de gegevens bevatten, noodig om den samenhang tusschen de 
personen en gencratien goed te vatten, liet hij zich wel eens tot het trel:ken van 
minder juiste conclusien verleiden, die aan de betrouwbaarlieitl van zijn werk- 
afbreuk doen. (^in\-an;.>i ijkc handschriften \'an ?.iine hand zijn in 't bezit van het 
tienieento-.irchiel te Amsuad.im en \.ui den lleei Jacoh keepmaker te Rotterdam, 
Grooten dank ben ik verschukligd a.m de velen, arehivarisscn en p.irliculieren 
in 't binnen- en in 't buitenland, die mij door hunne mededeelingen en door het 
verlcenen van inzage van de onder hen berustende bescheiden menigmaal het pad 
geeftend hebben. Vooral ben ik erkentelijk voor de medeA\'erking en voorlichting 
die ik mocht ondervinden van de Heeren : Jhr. D. Rutgers van Rozenburg, secre- 
taris van den Hoogen Raad van Adel te 's-Gravenhage, die mij bij mijn onderzoek 
steeds met onuitputtelijke welwillendheid ter zijde stond; Mr. \V. R. Veder, wiens 
vriendschappelijke omgang mij den jarenlangen arbeid op het (ïemeente-archief te 
Amsterdam  vergemakkelijkte  en  veraangenaamde,  en  die  zich  op mijn verzoek 


m 


i) 


bereid toonde met een waardeeieaci wDord mijn aibviil in te leiden; l)r. [dli, C. 
Jirccn, adjuncl-arcliivaiis van Anistcrdani, een vriend, tlie mij \aak „mijne leilen 
toonde"; Prof. Dr. G. \V. Kenikamp, hooirjeeraar te Amstertlani. tlie van zijne 
belangstelling voor mijn werk blijk gaf door menigen HLittigen wenk en mij tioor 
het nazien der drukproeven van de „inleiding" ten hoogste aan zich verplichtte. 
Ten slotte spreek ik de hoop uit, dat mijn werk — hoevele onvolkomenheden 
het ook mogen aankleven — aan geschiedkundigen en genealogen tot nut zal 
strekken. Ook voor het nageshicht der familicn aan wie de volgende bladzijden 
gewijd zijn, is dit boek geschrevi:n ; op L>evreiliging der ijdelheid is het niet 
berekend: wie o]) den eerenaam \Mn .Amslenlamsch iialricier aanspraak kan maken, 
behoeft zich ile onopgesmukte historische waarheid omtrent zijne voorvaderen niet 
te schamen 


OVKRZiriIT  VAN   Dl'.  l?l<:oNN' I'N,  IWl  D!'  S A M l'.NS'ir: 1 I . I \ ( i  \a: 

DIT  W'I'l^K  (;i-.inU'IK'r,   All-.r  OlGAX-'r:  VAN   1)1', 

GI'.HI'.ZIGDI':  Al''Ki)inL\(]i:.\. 


Overzicht van de bronnen, bij de samenstelling van dit weriv j^cbruikt, 
met opgave van de gebezigde afkortingen. 


1.  AKClIll'.l'STUKKKN. 
A.  CcuicciUc  Arc-hicf  Ic  A lu 


a.  Doof'-,  Trouw- en  Be-raaf n-ynton. 

Doopboeken: Ou.lc Kerk (O. iv.), liL-miifn.le Juli 15 
1587; Oüdcvij.ls Kapel ((». /.. K.). W'i, Mn. !(.: 
Oct. 1644; Noonler Kerk (Xoonleik.), heg. ,\pri 
April 1660; Ziiider Kerk (/.. K.), beg. April i(>| 
1654; Eilands Kerk (Kilandsk.), beg. April lodn 
1670; Walen Kerk (W'alenk.), heg. Jan. 10 15 
(Kngel.srhe K.), heg. .Mrt. 1607; l.ulhers.he Ker 
strantsche  Kerk  (Rcniünstr.  K ), beg. Jan.  lO;,,. 

Ondertrotiu<regii,lers '): Registers van keikelijke o 
(Kerk-lnt. reg.), heg. .Viig. 1578; Registers van 
ten stadlmize, of rui-Inteekenregistets (1'tii-Jnl. 1 
ondertrouw van degenen, die niet attestatie uit A 
zijn, of l'Atraurdinaris  Inteekenregisters  (Ivxtraoti 

Trou-,ore:;isteri  ■'):  Oude   Kerk,  heg.  I'as( hen  15(15: 

lijken,  kerkelijk  voltrokken en  na dien  aan  S, hejieiien  hek 
Nov.  11)^0. 


:  Xie 

l«e  K 

rk  (\.  K 

). 

)e'4. 

|an. 

il 

Nieu 
'' 1' '■ 

ïe/ijd-. 

K,i|.el (\. 
Kerk  (( 1. 

/.. 

K.), 

•k.). 

leg. 

p 

We-t 

jr  Ker 

:  (W.  K.) 

,  1. 

■L'.   1 

ehr. 

,; 

AinslL 

Kerk 

(AniMelk 

). 

ie;.. 

Mrt. 

iMigeh 

he r 

e-,h)leri u 

ns. 

ie  1 

verk 

1; 

l.iith. 

K.). he 

.^- Aug.  1 5 

no 

Re. 

,on. 

erl rou 

\   of 

Kerkdnteeke 

negi 

ters 

0 

iderlrt 

11 vv  va 

1  niel-ger 

foi 

iileei 

den, 

\\\\ 

.),  he 
.  Int. 

;.  i-eh 

.  m.Si :  K 
lei-e pla.il. 

J 

>lers 

uud 

N 

euue 

Kerk, 

)eg.  .\o\. 

15 

78:  ^ 

lad- 

1) Vuur,.! a,: ,MMlcrlr.nnMVt;isler^ /ijn Ie .\iustcrdam hij f;u-iie.ilui;i-,cli omlci-.:uck van yi-n..t Lelaiii;, ck 
hierin  hiina alma  a,  leeflija en  hel .uhe. van hnihl en InnhleL;..,,, veiiueia u,.,aen en ae namen aer yetuiy 

2) In 'l (;ein..„vhief Ie AniMer.hun /ijn no- aanwezig 'Ie Kejjisler. van '1 niiaael .,,,, het n..u«en 
begraven, l.m|,enae van Xi.v. l6>)5 tot Dcc. 1805, en bevatleinle de namen der te An.sieraam ,L;e]uiwa 
en >,verleaenen, veraeel.l in vier „Cllassen", n.1, die van / 30, die van ƒ 15, aie van / ó, en aie d.-r ,.nv 
niugenden, «elke „pr.i Deo" trouwden of hegraven werden. — I ie ...Ma.uulelijkse Neaerlanaaehe Mereiuii 
geeft van l Oei. 1756 af maandelijks eene „Naamlijst aev iherlraenen. aie Ue.yr.iven ..iin hinueu Amst 
aam",  en  van  I  |an.  1781  af, eveneens maandelijks, eene „N.,aii,lijst der  IVrso.nien. .lie te Amsteraam 


Bciiraafrc-tskrs '): Oiul^ Kerk, heg. AIci 155,^; Nieuwe Kerl<, be-. jan. 15.S?; O. /. K:i|'^ 
bcg. Sejit. 1617; N. Z. Kapel, heg. Jan. 1637; Noonlei Kerk, bes;. .Mei i66_-;()(.Nb 
Kerk, beg. Jan. 1672; Zui.ler Kerk, beg. Sepl. 1625; W'esler Kerk, beg. Der. i(,(i, 
Eikands Kerk, beg. kebr. 1737; Walen Kerk, beg. iMei 1626; Oude lailh. Kerk, be 
Juli  1674;  Nieuwe  Lulli.  Kerk,  beg. Juni  1674. 


b.  Archu'f ./er  IIWx/,;i/)ur. 

Hegraafregislers der Weeskamer -): .Algemeen llegraalVegisler, verdeeld 111 „Oude Zijde" en 
„Nieuwe Zijde" -), k'ebr. isO.vOct. 159Ó; Kegisler bevattende 111 een band; O. /.. 
Kaï.el .April 1635- Nov. io.)i, Walen Kerk iMrt. 1 ooó I )e( . 1 6v 1 , Noorder Kerk 
De.. i622--^Nuv. 164Ó. Wester Kerk Jan. i6i,S-Se|.t. i6)n: Register bevattende in 
een ban.l: Nieuwe-, Oude-, Zuider-, Wester- en Noorder Kerk, Nieuwe- en Oude Zijds 
Kapel en Walen Kerk, Dee. 1Ó35 — |an. 1639; Register bevattende in een band dezelfde 
kerken als het voorgaande, April 1636— i:)ec. 1639; Register alsvoren, kehr. i(.39- 
Dec.  1639. 

Oude Kerk, beg. Dee. 1640; Nieuwe Kerk, beg. Jan. 1641; O. Z, Kajiel, heg. kehr. 
i6.)2; N. Z. Kai>el, lieg. Mrt. 1595; Zuider Keik, lieg. Juli 1602; Wester Kerk, heg. 
Jan. i06,|; Noorder Kerk, l)eg. Nov. 164^); Ooster Kerk, beg. k'ebr. 1723; l'aland^ 
Kerk, heg. Juni 1737; \Valen Kerk, beg. Jan. 1692; Oude en Nieuwe l.iith. Kerk, 
beg. Junl^674. 

Inbrengregisters  -")  (Wk.  Keg.), beg.  1468. 

Kladregislers van den inbreng ter  Weeskamer (Kkidreg.  Wk.), beg.  1550. 

Registers  van voogdijen, beg.  1562. 

Registers \an diverse  meraorien,  beg.  1545  (Wk.  Keg.  Div.  Mem.). 

Register der decreten,  Nov.  1564 — Jan.  1572. 

Register van hui/,enverkoo]angen en diverse meniorien, j\pril i509"Mei 15. 13. (Keg. lliiis- 
verk. en Uiv. Mem.). 

Registers van huizenverkoopingen, beg. Jan.  1530. 

Portefeviilles Inventarissen, 1)eg.  1610, met naamregister  1640 — 1760. 
„ Rekeningen, heg.  1553. 

„ Scheidingen, beg.  1660. 


J:.n.  I 
^■i;islL-|- 


3)  lil  ail  i-eyibter kuiiieii  ..olc ile- iKUiK-n voor van Ik-ii  .lie,  vinir  157S, in  ile kloosterkerken ter .i.ii 
besfld zijn. 

aor Ani-unl.uusrhe -csluclitcn uit de 16c lmi >Il- Lvi..te helft mui de 17e ecuu l.e.tu.lo-rt. k.lk lioold v 
iiiliienii- verniL-iat de ii.mieu .Ier lieiae ouaov!., l.enevens naam en leelViia ^a^l de niiiiacijarige kinder 
teruijl ac naa>lc \Lrwahleii van vaacrs- (/.u, het ae vaaei-lijLc erienis is) of van nioeacrs.ijae (zoo het 
nalalcnsL-h,,i. aer iiioeaer -uloO, laet name yenoema, luin ,AMiisent" mei het yeaane „bewijs" moeten ,,» 
klaren",   Kr  liesiaau   n.ianikla|.|.er-,  op  IJe-.  3  (1509 — 1529),  Keg.  9  (150S — 1574),  en  Re-,  30  en  n 


1)  Zie  vo 

ii-gaanae  noot 

Op ae 

Registers van 

in 't 

kL'ii. 

2)  lle/e  1 

ief .-lanwe/iye, 
L,;isl>is  vullen 
muneliil,  iii  .1 
n.  aie  uaa  ,a 

kei^iste 

.mdere 
iieil.iun 

ii;  op/ieht  ae 

^i 


Missiven  van  Wccsi 

loesteren, liei;'. 

'5' 

4. 

Missiven  van  Weesi 

leestercn  van 

!at: 

\ia  aai 

Weesmrc, 

van  A 

Losse  ['.ipicien (ctoc 

r nuj aaii-chaa 

(la 

s: W'k. 

i , i.\ 

) 

thans in pakke 

len  in-edeel.l, 

>lie 

.Ie  bei 

aniniL;  \'an 

„Luien 

.len i^ehoiL 
lel.lien  -). 


Archicvi-ii rail  /iiir,i;,in,Y.tlcrai, d<-  / V,',-,Av//<^/>, Sclul'.iini 
ai  'llusdiirifrcii  Oidimuis ,11  l''\tra,<nliii,iiis. 


Dagelijks, 

he noti 

len V 

m  llur-euieeslei-ei 

(Inv.  Sehelleina  1 

1.  p. 

Se.-rete  n 

, tulen  \ 

an  lil 

|•,L;enR■e^lelvn  en 

lu.llan-eiuu  (lil,  p 

-^7. 

Ke>.iliiliL 

1  \an  1 

ini;eu 

1.  en  ( »uilliuif,'enu 

(III,  p.  .7,  " •  -1 

,  l».',^ 

l'Miaelen 

uit .Ie 

Resul 

van  r.ui-euiii  en 

Ou.lliui-euu.  (III, 

1'-  -7 

Re. piesten  aan  llurgeuieesteren,  17e en  18c eeuw. 

Crout-Mem.jiiaal  (Crootni.)  (lil, p.  25,  n''^.  2), lieL;.  147.1. 

.\lnuilen  van  Stailsniissiven  (ill,  p.  20,  n^  3.),  40,  41),  he-.  1574. 

Missiven van  ilurgemn aan ( ;eiieputeer.len  ter  l)a-vaan  (111, p.  jS,  ii''.  4J 

Missiven van Cedepn ter  l)ai;vaart aan  l'.urt^enm  (111,  p.  28,  ii^  |,;),  l'Cg. 

Verbalen van ambassaden (III, p.  2 - 12). 

Verschillende serien van  naauibisten en  registers,  vermeld  in .len  liixentari 

„.•Vmbten en (jfli.'ien",  lil,  p.  54   5^',  " •  ' " ,i°- 
Register van  < oniniissarissen  en  andere  .jlli. iantcn.  ilie ,l..ur  uiijne lieeren v 

ge/amenlijk  wur.len  verku/.en,  15.^4   17.M  (lil,  \>. 81,  u . ,;,. 
Poorterbüekeii  (111,  p.  23,  n'^  3—6),  beg.  1584. 

Registers van certili. atieii  en .ilTirmatien  van  Hurgenm (111,  p.  31, 11'-.  68), 
1'rocuratien van  binnen  (111,  p.  ji, n '.  66),  beg.  1700. 
Procuratien van buitenen (111, p. 31, n°. 67), beg.  iO.;8. 
Registers der coUaterale successie -•) (Coll. Succ.) (lil, p.  115, n .  1), beg. 
Doleantién van eenige burgers aan koning  Philips, .j\er .Ie legeenng de/ei 

en  1565  s) (11, p.  165,  L.  R. 2, n'^  12). 
Namen  van  de  fugitieve geondcinneerdeii en  uitgeroepenen  wegens ile li 

sterdam in  1566 (II, p.  1.^3,  I.. '1'.  7, n' . 4). 
Annotatien  van de goederen  der personen,  uit  x.ake  \an  .Ie  troebelen gec\. 

clameerd en gebannen,  15Ó7 — 1561) (IJl, p. 3.J, ir'.  lO). 


I)  Alle boLHlcls, welU- in  In. 

ie aan  de  Wee.-,! 

v:ui  liatavin  a:u.  liuimL-  .-oIIl-.i'-, 

te  Anislei.lan. 

verreUeniiit', liet/ij  iiic^l ilc uilKtl- 
AvhUr  .l.vf  .■..IK'.-lic  iiii-Mvu.  i> 
,>-v,..-.,I  .,„1  .K-  \\r, .nir^ ,1,,,,,  „ 

^vee^kan,el-s in .\ 
;;ev.H'l;.l de l.r 
de  ^^l^, liill.lid. 

lu„i,.Ml.l.-i,  .,:,., 1,  lK-l..-irci,.l,'  .l.-jH^ 

l.l,i\ii"  I..>:.1  1. 

vindt  er  l.ij:  tcUuUL-ulL-ii,  o.iU,: 

eten,  inventarib^i 

opgaven  omtrent eriyereclitiyilen 

(Lade  1—379) uennent.irisee.,1 en 

3)  N.1.  hei  ar.l.ief v.m  S.he| 

.Xrchief". 

4)  lievut  .Ie !;eaetainee..le ii 

\enl,uis,en  v..n  . 

dencn, niet .ip-;ue van  dei; .-.lerf. 

,.Hiin  en  v.;n^ ,. 

rei^islers /.ijn v.aii al|.lial,eti=ehe n 
5) Uit.i^egeven  .l.H.r  A.  |.  M. 

Il,..uuer AiKlier 
Lït.eehl,  X\1V, 

d.ior  Wee.^inre 
met .Ie ^ erder 


i,.  iMen 

,le helft 
dlterlilk 


heden l.eliell'en.le .Ie el t-enainen. Al de 
r.i-een in  de lüj-ln.gen ..-n Me.le.lrelini;. 


Quoliicr  van  de  \ciliinin';  \:in de  hui/en der tugiticxcii,  1 5OS -  1 s^v  (Hl,  |i.  ,:;(). n''.  1 
„Rooyboek" of register van de ge/.wuren ruuinieeslers,  1532—1651  (111,  [<. (>o, n'.  20). 


-),  l'^'g-  i5:,ö. 


Correctien, achter in de keurboeken  li — 1'-,  1494-1553  (111,  \>.  26,  n- 
Rentebrieven (UI, ]>. 82, n''.  11,  12), beg.  i5''o. 
Stadsrentebrieven (111, \>. 40, n\ 32, j,i,), be-.  15S7. 
Schepenkennisseii (Schepenk.)  (111,  p.  82,  n '.  13),  beg.  i5(M. 
(Juijlscheldiiigcii,  of registers van  o\erdraeht van  lielMjiiwdo eigendonii 

p. 82, n".  14),  beg.  1563. 
Stads<|uijtscheldingen  (111, p. 39 en  40,  nl  28,  30 en 31),  beg.  158,1, 
Registers van willige verkoupingen  (111,  p.  90, n '.  1),  beg.  160O. 
Registers van verkoopingen  \'an hni/en,  bij  \villig decreet  \an  't  Hut 

11°. 9), beg.  1636. 
Registers van afschrijvingen bij  willig decreet (111, p.  90, n^.  10),  beg 


Stadsrekeningen (lil, 
Resokitien der Tliesai 
Rekeningen van ile 1 
Rapiamus „   „ 

Registers van lijfrente 


p. 37, n-^  1), beg.  1531. 

iirieren  Orilinaris (II), p. 37, n\ 3  en  5), beg. 

.hesanrie  Kxtraonlinans (111,  p. 45,  n-.  t ), beg 

(lil, p.  46,  n°. 4). b^-^ 

■brieven  ') (III, p.  47, 11°.  15,  10), beg.  1587. 


(^iiohier  van  de  taxatie  van  den  lOi;» penning  op  de  liui/er 

p. 38, n°.  15). 
(^uohier  van  den  looen  penning  van  de  irnineubele  goederei: 

(UI, p. 39,  iV-^.  18), 
()iiohier \'an de r.ipitale  ini]iositie,  1581)87  (111,  p.  39,  n .  h 
(Juohier \'an den  200^11 penning,  1631  (III,  p.  47, n".  20)  -). 
Doleantien wegens den 200LI] penning,  1Ó67,  1668/69,  1672. 
Quohier van den 20001 penning,  1674 (111, p.  118, n"".  24I. 
(^uohier van  de personeele qiiotisatie te  Ainsterdani,  1742  (1 

origineel,  berustende  oiuter  de  nagelaten  papieren  \an 

Mr. (Icrard  krancois  .Mevners,  in  't tiem.-arihief te  Kotl 


A', •,///,/////■  7/,7/,V/  ■'). 


Confessieboeken (n"^.  269 — 532), beg.  1534. 
Justitieboeken (n^^. 567- 604), beg.  1524. 


yeveu de cuulenlom lii  iIl-  naam  \.in  ilr uukcIct. 
2) In  1S90 v.iiiweyo  JKt  Ivoainkl. OuaiiL-iaki 
en  P. J. Inederik-,. 

nüj  lUinsjeliaaKl als:  R.  1., 11" ),  bciusteiide 


ief  (..red 
te Ambte 


DossIlts van orit^inoclc /.aken,  1721-1733  (n°. 640  K). 

Secreet Srheiienen  niiniiutreKister (n°. 643—645, 647—649, 650), beii,.  1570- 

Schepenen  niinunireyislers van reciiiesten  met ilispositién  (11'-'.  739   1096),  l)e,L;.  1677. 

Registers  der  o\>  appointenient  \an  S<hepenen  in  hel  een  of ander tiu lil   nf \ ei lielerhnis 

i^econhneerden,  niet  de  rec|iiesteii  (11'",  1259   12S5),  liei;.  lOSo. 
Registers van goede  mannen  (n'.  1S13   iSjo),  1(177   171(1. 
Lijst der advocaten,  1730-1811  (n"^.  1822). 

Registers van  \onnisseii  in  civiele /aken, ter kleine rol  (nc.  2063  -2072), lieg.  1634. 
Registers der minnten  \an  executien  \an  luii/eii,  schepen  en obligalieii  (n^.  2118-  2162), 

heg.  1653. 
Registers van kwijtscheldingen van hij executie \erküchle hui/en (11". 2163 — 2171)), heg. U103. 
Register van geannoteerde rentehrieven.aan hni/en hij executie verkocht, 1 593-   K-oi (11°. 2183). 
Registers wm als. hrijvingen  na e.xeciitien  van  huizen  (n''.  2220--2282),  heg.  1(150. 
Vonnissen  in  zake avarijgrosse  (n".  2806 — 2924),  heg.  1700. 
.Vulhorisatien  \an  assnradeuis,  henevens ahandonnementen  (n^'.  2925 — 3050).  heg.  1701. 


Archh-f tki-  WisSilhank. 


('irootboeken  ' ), heg.  1644 (Wisselh.  Reg.). 

Naainklap])ers op de  \enKvenen  groothoeken,  1(109-   '''4.5- 


f".  Ar,-/iii'/ ch-r  Disolatc Bocihlhviur. 

Notnlen,  met  bijlagen  (inventaris Desol.  üüedelk.  n^.  115   171  D),  lieg.  164 
„Staaten  \an  iiuenlaris"  (iV.  206—292  A), heg.  1690. 
Registers van inventarissen (11°. 350-465  .\), heg.  1643. 

Losse stukken; e\ei iitien,  inventarissen  (/.onder accoorden) 164) — 1777 ^   .M.. 
„ „ „ „ (met accoorden)  1777   1811    \    " 


g.  Arcincf v,i)i  V  Ga^tliiiis. 

Inkomsten-boek  \:in  't  Lieve  N'ronwen gastluiis,  1498 — 1582  (lil,  p.  107.  iT'.  7). 5 banden. 

llelasting-boek  van  't  Lie\e  X'rouwen-gasthnis,  1534—1582  (III,  p.  107.  n-^-.  8).  2  h. 

Hoek  der  eetnvige  en  losrenten  binnen  .Amsterdam,  toehehooiende  aan  't  Smt  l'ieteis- 

gasthuis,  1540—1549  (111,  p.  107, n<>.  11),  2  b. 
(iroot renteboek  van  't Sint  1'ieters gasthuis,  1550  -1777  (lil,  p"  107,  iV'.  12),  8  b. 
bcl.islinglKick  \,in  '1  Sml  l'iclcis g.iMhiu-,.  1 p,;    i;i;  (111.  p.  u-;.  n .  i|).  o  h. 
\-erhuniboek  v.m  de  hni/en  en  l.iiulen,  /..o  binnen  ais  huilen   \ m-lcrdani.  Uiehehooreiide 

aan  't  Smt  l'ieters-gaslhnis,  1582  -151^3  (111,  p.  108,  n' .  17). 
Hoek  van  ontvangst  en  uitgave  van  't  Sint   1'ieters gasthuis,   1550-1580  (111,  p.  108, 

n^.  --i), 3  !'• ' ' 

Uitgaafboek  van  't Sint  l'ieters-gaslhnis,  1589— 1600 (lil,  |i.  108,  11°.  24). 


1) De LTouthoekcn bev.itt.-n ,1l- rckcnin-tn-roiir.mt v:in ,k- kooplieden met .Ie \Vis.ell.;mk. Het 
ijfer v;u. de onder het l.oold van elke hiiiKi in een jaar ijeboekte bedrayen geefl de som van dat ^'c 
•an  den jaarlijksehen  om/.et  dier hnna, d.it do,„  tieiniddelint,' van  de Wis.elb.ink  .,1. kas.ier verrekt 


Archi.f r,in 7 AV// 


Memoriaal van octrooien en renten der K:ii tiiiii/ers 
taris van  't archief \ an  'l  l!uri;er\veesliiiis). 

Het boeck van alle de t^oedereii, Uiebelioorl heliln 
'557 (""• S')- 

l.oterij-boeck,  1560 (n''. 5,5). 

Out niemoriael-bocek,  1590—1611  (n^.  54). 

Generael-register, of grootboek,  1562 — 161 ]  (n''.  77). 

(lenerael-register, of register van  inkomsten en  uilgav 


.;s (!>" 


i. Air/invn, ,hr Gildni. 

Namen  der overlieden  van  't Croot  binnen-  en  ISiiilenlamlsvaardersgild,  \ (> ^,2 -- \ 1 ^pi  (Hl, 

p.  91,  1, n'^ 3). 
Namen en woonplaatsen van de Wijnkoopers, die in 't gild zijn, i68fi (III, |i. 95, 16, n^. r). 
Naamboek der gildebroeders van  't üoekverkoopersgild,  i6i,S-   1 ,S 11  (III, |i. 98,  j^,  n".  1), 

2 banden. 
Deken- en keuiineestersboek van het gild der ( loudsmeden, 152S   17(7(111, ]i. loj. 37, n'". 5). 
Kegister  der  nanum  van  al  de  Makelaars der stad  A n.sle'rdani,  ,575   ,85.,  (III,  ,..  ,o,|, 

42, n'\ 4), 3  banden. 


j.  Archief van hef Collci^ium  Mcd'utini. 


Nomnia et ser 
Nomina do<-tor 


)ll-gii  medi. i,  ,(,37- ,79^ 
orum Amstclodamensiiini, 


k.  Anhief 
Schoiiwregis 


,f Cl  Ifc.iniadni  l.r  Xuirwci ^A inslJ {,iü 
van  dm  Aiustcl ai  Nieuw, r^A iii^iel). 


IL'edieenraadsJui 


1569- -,S: 


11.  .\lgemeen  K ij k sa re h i e f t e  's-( 1 ra v e n h agi. 

Register.s der graallijkheidsleenen  van  Holland. 
Ueiiortoriiim  \an  Noord-Holland. 

Sententièii van den liove \an Holland. 
Resolutien van den Hove \an Hollan,!. 
Verbaalen  van  informatie  m  de  /aak  \an  den  Officier der sla.l  ,\msteh 

Sautijn (Hof, n'^.  1641). 
Qiiohier der ta.xatie voor den  \oa\ penning te  .Amsterdam,  154O. 
Quohier der taxatie voor den 2oo>;n penning te Amsterdam,  i()4ó. 


1) Afyednikt  in  't Algeiiiccn  Ne.k-il.  Faniilicl.lad,   1S83— S4,  n°.  l'l 
„Naamlijst van de Doctort-n  t^- Amsterdam sedert liet jaar  1641". 


Notulen van Dijkgraaf en Hoofd-Ingelanden van de  ISeemstei-. 

Protocollen  van  Schepenen  van  de gereclilcn  \aii  i;e\erwijk.  Vclseii,  ülucniendaal,  ii 

veen,  Heemstede,  üennebroek,  \'ogelen/ang,  Niciiuer-Amslel,  ( )udci -.\ni-,lcl,  W : 

graafsnieer en 's-( Iraveland '). 


I).   Rijksarchief te  lUreclit. 

Registers en repertorium  van de leenen dei'  l'rüostdijc  \an  ( »iidniiinster. 
1'rotocollen  van  Schepenen  van  de  gerechten  Alnoiuie,  llaamhnigge,  1. oenen,  V 
Breukelen, Nieuuersluis en  Maarsen ' ). 


!■;.  C.emeentc  Archief 

Resolutiën der Vroedschap van Purmerend. 
Resolutiën van Burgemeesteren van Purmerend. 
Doop-, trouw- en begraafregisters van Purmerend,. 


I' .  ( ; e m e e n t e - .\ r c h 1 e f te  ( ; e n I 
Jaerregisters van (lenl. 


II. HAN'DSCillHfl'lvN ■■^). 

A.  (lemecnte-Arcliief Ie  Amsterdam  •■'). 

„Donatien  en  beiieficien,  tien  Catusers  gegeven.  Item de  namen  \an alle de  l'rociirali 

van  't voorsz. Convent,  1393-1571" (Register van de  Karlhui/.ers). 
„Hamboech Scutterien boeck",  1531   15Ö4 (lil, p.  59, 11'^.  14). 
Dagverhaal  van  de  troebelen,  voorgevallen  in de  Nederlamleii en s[iecinal te Amstcnlii 

J5''3— 1572  (ill, P-  '39, "'^-  «)■ 

Handschriften van  I\lr. tïerard Scliaep,  Pietersz.,  7  banden ^). 

„'t Kerck'lijck Amsterdam ot'te 't \erhael der Roomsche Mysteriën ende Ceremoniën, d 
t' Amsterdam gepleegt sijn voor de Reformatie: ende des H. Sacrement, 'lueli k da 
gevonden sniidc wcsen in 't \ )er. Mitsgaders 't begin der Reformatie met de l'iei 
canlen, Oiuleriuigcn, Diaconen, Diaconissen ende Sieckentrooslers". CeN.lucNen 01 
streeks  1609 door Ds.  llenricus Sehjns, gewe/en predikant  in  Nieuw-iNederlanil. 


1) Alle Ijijzonderliedeii butrelÏLMulc l.nii.-ni.l.iatscn van Anisler.laiiische patr 
genoemde gerechten geleyen, zijn ducir mij aan de/e iirutiJciUeii uiitleend. Enkel 
hofsteden onder Weesperkarsjiel, Mnideilierj,', liaarn, Lisse en Sasseiiheim en aan 
vond ik in de hiervoor op p. XXII vermelde seiie registers van willige verkoopinge 

2) Zie ook de voorrede, p.  XV. 

3) Vgl. de Vroeve van een lijst van lund-clniricü lietrclïeu.le de gesiliiedenis va 
gesteld door Dr. Joh.  C. lireen,  in  'l  l'ierslc  laajlniek  der vereeniging Anistelodamu 

4) N.1. 4 banden mei geschiedLundigen en  3  met genealugisclien  inhond.  (tbul , 


NotitiL'  v.in  hel  incrk\va;ir(lii,'slc  nicyn  bekent,  dal  hinnen  Anislen 
,T:,2-in^, >loor Ja.uli  lii.ker  kaye (J.  lüeker  Raye,  Aanl.)  '). 


Aanleekeningen over ham 
bijeengebrarhl. 


.loui- Mr. N. <le 


Rcciieil  van  de  notabelslc  resoliitien ende notulen van  de  Vroedschap, ooek  van  l.urger- 

ineesleren  ende  uud-llin-hernieesteren  van  Amsler(kiin,  jS jan.  iii.'2   4  l'ebr.  iCiS-', 

door  l:llr^enl■.  Andries  linker (111,  |i.  28,  n°.  35). 
Kesolutien  \an den  Raad, door  Hans  Üontemanlel (1653 — i''>f''3), 3  deelen -). 
Nouden   van   het   -epasseer.le   m   de   Vroedschap   van   Anislerdani,   U,-; :    .<.„,,  d.i.u 

Uui-ent..  Jean  .\ppelman (111, p.  28, ito.  36). 
Notulen  \an de  Amsterdamsche  Correspondentie,  1752-1792 ■'). 
Aanteekeningen  wegens de  deliberatieii  en resolutién, genomen  bij  liurgemn.,  ] 746-- 1760, 

<loor  liurgenii.  I'ieler  Rendorp (lil,  |..  26, w^. 20). 
Notulen van i\cn oud-raad  van  llurgemn.,  174O-1760, door  llurgenn.  I'ieler Rendorp (lil 

!'•  27, ""•  ■•^«)- 
Notulen  der kamer  van  liingemn.,  1749 — 17C0, door  Rurgeuir.  Ivj,berl de  X'rij  TenHniiirk 

(111, p.  26, n^  21). 
Resolutie-n  van  den  oud-raad  van  Rurgem».,  1749 — 17<S4, ('oor  liiirgemr.  l-'.gbert ile  Vrij 

'l'emminck  (111,  ]>.  27, n'^.  :>)). 
Zaken, vooigeN allen in üurgeineeslers-kauier, in de jaren 1752 en 1753, iloor lUirgemr, ^\■illeln 

(..iideon Deut/, (lil, p.  27, n^. 22). 
Aanteekeningen  betretiende het  verhandelde  in  'l College  van Schepenen, door Mr. .Marlen 

\\'e\eringh,  .Anlonis/..  I7'i5" i777- 

regeering voorgevallene  in  17H7  (II, \).  167:  L.  R.  (>, N.  2). 


,erli 


m   \mslerdam  (d,,ur mij 


Naamlijst der Railen in de V'roedsclKi]), met opgave ' 
voor in liel m.uiUM ripl 1 der keuren en privileg 
gehaahl ,ds :  M. S.  Keurboek,  naamlijst  voorin)  '). 

Conielisz.  < 'ps\-  \(.ior/ien  \aii  gene.iKigische  aanleekeiiingen  belreltende  zijne laini 
van  vaders- en  moederskant (111, p.  139,  11'".  7)  ■'). 


;i!;h.,ek van  lïicker  l^ayc :  Il 


,871, |>. 5^, 312.- 


4) V.^l. ac r,j,t van ac in 
privile-icn van Anistcra.im in i\c 
Joli. C. Urecn in ,\c «erken acr 
1902, 11.  .\. --  De in  aii  m.s,  \: 


M. 


|i. 1S4— 194, zijn in 1902 liij niihiii; uil liel Ue/it van |lir. Mr. ( '. II. 
,ief „vcryegaan. 

't 1 lem.-areliicl te Amsterdam berustende manuscripten der keuren en 
inleidinf^  .ip de  Reelitsbronnen der stnd Amsterdam, uitgeijeven door ]3r. 

veieeni-in;; tot uitgave der .bronnen van het luid-vaderlandsclie recl.t, 
urkun.ende genealogische aanteekeiiin^en /ipi do.n- den lieer liernr,rd 
1  Na\.irsclier  1897,  p.  19 en \ Ig. 

nende geiu'alugisehc aanteekeningen /.ijn d,,,,,- I ir. I'. Seheltenia gepiddi- 
■.  Duai.eiaA p.  J5   37. 


t  (l;lonm 

acrl) 

' ). 

lluolh, c. 

a,, be 

iL'NCllh 

\nislciila 

11, 17 

c.uw 

c\ L'i! :  \a 

1  Alc 

a-naci 

ll:i^>claL 

r, \ai 

Uuuf 

Kircl;,  v.i 

1 .Ier 

Srhcl 

xxvrr 

„Memorie-bocck  van  (iiis  gcslai htcn",   1578   id.fó,  (kior Samiicl  Dldcniacil,  l!L\\in(lli 

\V.-lnd. Comj). 
„Corte genealogie van  my  I. Sweers, met het  niy voorgevallene seederl 't laatst \an a-^ 

tot niay  1695", inhoudende de genealogieën  Sweers en  III 

(leneal. aanteekeningen betreileiide de familie  Rii\si h, door ('( 

eenige brieven, gericht aan  Mr.  Ruvm h Claes/., I'ensionar 

("leneal. de  Rijck  van der C.rarht,  17^- eeuw. 

i'lano  genealogieën,  allen  met  de/ellde  luind  omstreeks  1600 

van  .\lckmaer-  lieiiliingh,  .\|.|jelniaii.  bellec hier.  Dommer, 

van  I.üon,  Opmeer,  ileii  ( )ller,  de  \laniiiig  v.in  ()ii,[tshoii 

lingh  (2  bladen).  Winners (met geteekeiide  w.ipens,  _•  bLideii). 

„(ieslagt-Registers \an \. W itseii. Anno i6S,;". Revat ilc \olgende geiie.ilo-ieen, uaarv.in 
enkele met de hand v.ni lliii-emr. Nicolaes Witsen ges<lire\eii /liii ï |o. ■ '- van 
Alekmaer; Ib. .' (n.b.: lii.srhen lo. (, en 7) van Wa\ereii: lo. 7- u \aii der Seliel- 
lingh; tb. i,? 0|imeer; Ib. 1 .( l'",gi,'en ; Ib. lO van .Xbioude, \an W'awieii: tu. 17 
llanjaert; lo. iS llaet'; tb. 20 llaniaen; fo. ;i — 22 afstaminelin^en \.iii I Iik k liainken: 
tü. .'3 alslammelingen alsv. (deze laalsle gene.il. is mei dcelfd.' h.ui.l Les. Inexen .,ls 
de hiervóór \ermelde collectie jilano genealogieën \an omsirciks K.i.o). Ailiteiaaii: 
„LJitbreydinge over de geslagttalels van my ondergetekende .\ . Wilseii, consul et senator 
Amst.", 41 blad/ij<leii, ongepag. Dan \olgt: „Verklaring ofte iiytbievding c.|i de geslagl- 
tafels",  6  bl/.  ongepag. 

(ieneaiogieen, ojigeiiiaakt door Mr. llarnian lierewont. Ken band, l.)e\attende o. a. de 
volgende ge.slachtslijsten : de \'ii-(|, ten Grootenhtiys, lilaeuhelm, Rodenbiirgh, Lijnslager, 
Calkoen, Dommer, '1'ulp, Rendorp, \an der Wae)en, Roeters, tle N'ogelaer, (laef Spiegel, 
Hunthnni, \an Rajienbroeck. Ruyleiiburgh, Rerckrinck. \aii c:ollen, l.oten, lle. ker, 
Appelman, Miniman, Croot k, .\ii\lirebis. Schout Spiegel. 1 lassekier, \.in Sirijcii, Reael, 
Slicher,  Hartsinck,  Vriemlt, Straalman,  van Ondlshoorn,  .\iislo,  v.in  l.ennep,  Rlaeu. 

Geneal. Coymans, door  ,\lr.  llarman  lierewont. 

(ieneal. van  Waveren — ( )etgeiis   ISors, door .\lr.  llarman  llere\\oiil. 

Geneal. Gaeff, door .Mr.  llarman  Rerewout en  bijgewerkt door J. V.. G. Hacker san Leuven. 

Geneal. der afstammelingen \an .Nicolaes van Ikinibeeck eii .\gatlia Ras, plano, in o 
bladen, omstreeks  1740. 

Geneal. Boelens — den Otter,  i.Se eeuw. 

Geneal. Cloeck, door tiijsbert van der Goot, midden der  iHc eeuw. 

Geneal. der afstaiunielingen  van  Dirck  l'"rancken. Schepen  in  1,53.;,  uS^ eeuw. 

Geneal. Suyderhoef — van der Horn — den Otter -Guldewagen,  iKc eeuw. 

(ieneal. Kosterman,  iSe eeuw. 

Geneal. Hinlopen, door Reinier van  Heemskerck. 

Geneal. Roeters,  18e eeuw. 

Geneal.  .Mewijn, opgcm.i.ikl door  .Mr.  N. de  Roc\cr  uil  olïicieele slukken  en oude familie 

C;eneal.   lemmiiuk,  door  .Mr.  II.  .\ .  Tediiig  van  Rerkhoiit  ml  /ijne  faniiliepapiereii  ge<o- 

pieerd  181SH. 
Losse geiiealogis, he aanlcekeningen omlrcut .\msler(knns, lic lanulKii, door Mr. N. de Roever 

uit  het Gemeente- en  het  Notarieel  archief bijeengebi.u hl. 


I) Vuorkomc-iule  in  Ju  |.„nL-lcuille luc-l t.y.cliciacii  l,uUx-lieiuk  Ucii A.lmi 
1S82 duur Mei.  II.  A. v.m  llL-ukeli.m ,un   t  UuiiL.-.uchior .'eachouki;!!. 


XXVIII 

R.  Arcliief van  den  Hoogun  Ka ad  van  Adel  te  's-(l ra v e n hage. 

6'. beteekent:  voorkomende  in  't  „AFagniun  Manusc riptuin"  \an  Schaeii. 
♦ „ :  van de hand  van Jhr.  Mr. J.  van der  l.ely  van  Oiidewaler  ' ). 

f „ : opgemaakt,  of  aangevuld door, of afkomstig  van  Mr.  \\ . J.  i'.aron 

d'.Xbhiing van Giessenburg (overl.  1S92). 

De volgende genealogieën of genealogische aanteckeningen  -'): 

van .Vltercn (aant.) (.S'., p. T79), Baelde *, van Bandjeeck *, lias, de llasseioiir *, van 
den üenipden *, Henningh (aant.) (.S'., p. 146), Hernard *, van lleverwaerde {.V., ].. 173, 
174, 177), lioelens (.V., p. 164), Boendeimaker (aant.), lioreel, lïoiidaen, lloiit: z. Doos, 
liomvens *, van llronckliorst *, van der lUirch (.S'., p. 170, 171, 180), Karssebooni *, Cat 
(.V., p. 16S), Kieft (aant.) (.V., p. lóS), Coornhert *, Corver *, Kuysten (aant.), Deopicr 
(aant.), Dedel * |, Dell (,iant.) ', 1 )cut/, * f, Doos— Bout (.V., ],. 141, 17S), de 1 )ieu *, van 
Eys *, Faas *, Fabricius * \, de Ivunars *, Ueelvinck |-, van iler (Uiiesscn (aant.), (Iraaf- 
land • t. Gracht (de Kijck van iler) (.V., p. 144 en los ingestoken l.lad bij de/e pag.), van 
lleemskerck (, Hem (,S'., los ingestoken blad bij p. 257: arschrift uil het All.um banningh 
Coci), van ller/eele * |, I lorliepie.i, van llocseii (aant.), van ll.M.m % ten llove ', \an 
lloüff of van llu\e (.V., ]>. jjS), lludde *, lluydecoper ' | (en aanl. uit hel familie archief 
van Slingelandt),  lluyghens *,  Huift, van Jever (aant.) *, I.ampsiiis ', van l.o.-n *  |, Mereus |  j 

(.V., 1).  153),  Muilinan *,  .Miiyssart *,  Munter *,  van  üosterwiji k *,  om *, d'()r\ ille *, den [  i 

( )tter  (.V.,  p.  149),  van  der  ( )udermeulen *, van  Oiulishoorn (en de  X'laming van ( )udts- I  ' 

lioorn) (.V., p.  iSj,  iH,;,  184), 1'auw (.V., |.. 166), du Peyroii *, Pels |, \.iu 1'ersijn (.V., p. 177), ï  j 

de  l'etersen  •, du (^)uesne ',  Re\iist *  |, van  Rujteidjmgh  (.i.iul.)  (.V.,  |i.  17.S,  179), Kij. k ;; ',' 

(de),  z.:  van  der  (iracht,  Sautijn  *,  van  der  Schellingh  (.S'.,  p,  171),  Schollen  *  |,  van f  > 

.Sclioterbosch  (aant.)  (.V.,  ]>.  174,  175), Schrijver *,  Schuyt  |, Scott *, Si\  *  |, Slichcr, de ?'  : 

Smeth * (en eene geneal., iloor de fam.  ingezonden),  \'an  Son,  van 'l'arelink  (aant.) *, van ; 

Teylingen (verschill. geneal. en aant.), Temminck ''■, Tieuelen (aant.), \'al( keiiier " (en aant. \  •'', 

uit  het  familie-archief  van Slingelandt), Velters *, de  Vroede ',  Wcveringh  *, de  W'ildt *, 
de  W'ilhem,  W'itsen  %  Wulteis *. 


C.  Rijksarchief te  Utrecht. 
Naamlijsten en waiienkaarteii van ile Proosten en Kanunniken der \ ijf Kapittels \an l'trecht. 


D.  In  particulier  bezit. 

GeucilogiM-he a:iuleekcuin;;cu  \.iu  1'ielcr de  Gi.iell,  bi|  Ihi.  I). de Giacll, Ie 's ( bav euh. 

(F.eit alsclnill  d,i.ir\au  beiust  bij  i\cu  Heer W, (■|ouckc\Mt,  ie  Kotlenlam). 
Pand  met genealogische  khul a.mteekeinngen  omtrent  Amsteidaius. hc lamihcn, door W'ilf 


1) N;i.u- jlii'.  I).  KiilKcib  van  Ro/eiilniri;, Secretaris  v.iii  rien  II,  R. mui  .AiIlI, inij  nifilL-ileuklc, bcliijnl 
ilcr I.uly /ijiie yeiiciluf^iuen v.ui Amslci-dam.scliL- fMiniliOn viiunKimelijk licucrkt te liel.heii luuir i,'e5;evenb 

2) Sedert  deze  ijeiiealoüieOii  door  mij  y^-raadplccyd  ^^enlell,  .'ijii  vnsclieidenc iii de  ^.iklijdsela iue.: 
voUediijer  gepubliceerd.  In  die  };<-'V;Uleii  hel)  ik  mij n.^tuiirliik .\.ui  de l.iatste ■jeliou.leii  M.nr  iincl 

;,  iiueh  de  slechts in liandsclirift aanwezige, zijn  door mij skialsch  nagevolgd, zooals ik  reeds luer\óói 


il 
>■■   i 


Hacker, eerste helft der 17e eeuw, bij Jh,-. Mr. C. II. Hacker, ie Ainsterduin (M  S  üu ker 
Genealogische aaiiteekeningen, betreltemle Anthony Oetgens van Wavereu eu ziine kinderei 

ie helft der 17e eeuw, bij Mr.  1!. van der l^een de I.ille, te  Wkuvvn '' ^  ' '"'^' 

Hrieven van Nicokras Klias, Schepen (en. daarna ISurgemr) yJu S, hie.l iin ' 1 ui /,„ |„    | 

Mr. Arnoldus hllias, te Amslerdau,, 174^-1746, b,J Jhr. M r. ( '. II. Ila.ker 'u- 7nJ!Z\u 
Standwek  van  't geslacht de  Vkuuiug van  Oudtshoorn,  17e eeuw, bijden ilècr II  C  l;,',., 

van  keede van Oudlshoorn, te  Assen  ' ). 
„Kamilieboek" van  't gesla.du Calkoen.  bevallende dala  van  .^cboorle  en  overliidcu  n-   I 

familie  Calkoen  en  aanverwante geslarluen,  ,N. eeuw,  b^ ,l,u  lieer  K. C.  U.  Ikiro, 

Calkoen,  te  Koerniond. 
Stamboek van  't geshuhl  I luvde, o|,er, opgemaakt door Mr. K. Iluvdecoper van Ni..levecl,t 

19c- eeuw, bij  den  Meer jhr.  M.  |.  Iluvdecoper, te  's-Cbavenha'c 
Drie  banden  met genealogische aanteekeniiigen betreffen.le de lannhe'six  en  aunerw.nh 

geslachten,  geschreven door Anna  Elisabeth  van den  Üemp.len  (j   ,77.,  e, hl-enooi, 

van  Mr. Jan  .Six, bij  I'rof.  Ihr.  llr.  |.  Si\,  Ie  \msterdim 
Naamlijst  der  Dijkgraven,  I loof.ldngelauden,  Schepenen  cu   lleemraden  van  ,len  |,olde 

's-Craveland, opgemaakt door en  berusiende onder  |hr.  K.  f  Si\  i-  ' 


llellemont, .Ie  Vri,  e.^,.),  bij  wijlen  Jhr.  V.  I ,.\;i!'kcTl 'lë 'w'^ténia!!/''" "'  "'""''" 
(.enealog.een  J.ampsms  en  Velters,  bij .Ie  Meeren  ImI.  \ betn,, k, ,u.h, vans van Osiende 

en  Mr.  11.  K.  W.  von  Ihucken  Fu. k,  Ie  Mi.ldeibur" 
"^""'AuIslSm'"""'"  '"^' '""'"'  "'   '•  '■""''--' 1"^''   v,.n  Jhr.  Mr.  C.  M.  lla.-ker,  Ie 


111. (;Ki)RUK'ri.: dokkkn en iikscmeiden ■^). 

„Meerenlwekjes",  1680-179.1  (C.em.-.\rch. :  in  de/e  colleclie  oiubreken  de  iue 
1683— 16SS,  1694,  1697 en  iC'vv)  ■'). 

Naamlijsten  .Ier  reenten \-in d.-  \l,w^,.,-,l ,, ,   k>    1 1   ■ 

J ^   le^^ciuen  \ .m .Ie  .Musteidains, he godshuizen en gesliclUen,  bij  C< 

en  Wagenaar. 

J. A  jochems,  Amster.iams oude  burgervendels,  ,s8o-i7,,s,  Amster.lam  .888. 
kesohitien .Ier St,.ten-t;eneraal (ge.lrukle sene, beginnen.le  niet  ,08^) 
Resolulieii der Staten  \an  MoUan.l. 


I) Een .if^chrift il.arv.in n.odit ik 


ÜL-ei  W. M. C. 


-' ^   ' ''   ■ '"   ''," "^l'  "■' '^■""'a'-'". > '»"■ 'i': 111 lilt WL'ik l)L4KuidLklc rugüiiten cii amlitenaren bekleed. 

,  Deze i  eerenboekjes bevallen  ..ederl  ,680 de „an.en en de adressen van de Am.tenkunsche regenten 

'"ndrLd;!;!e:!!":".n  ,.;::;!;:;; ;::.^'^"  '^ l.ewi„.,hebbers der .,..1- ., Wesl-I„dische Compa^iie^n. 

j.ii  |„, .11    'i...  '    '^   /v'^'^" '^" ' ■^'  '''''''" ''" "'""'■'■'"i.vsen", van  de advocaten, proenreurs, notarissen 

,1,.  'ir;'!'.';?^"''  ï!.^' '^"  "'"  ','''  '"■'^^'•'''-''"^  '■'"  ''^'i'  l'i-'i-iiit.silieii  Handel; sedert  l68tj de directeurs van 

tie  .^oeieteit  van  Siinname:  se. ert   I70'  ti,-  ri,l,-i.  t \ i.  ;. r. •.  .   * i 

, o   , '  ■> '*-'  •^'Uiiii-uiteit  te Amsterdam en  uinne ambtenaren- 

sedert  1718  de  makelaars-  seder.  nin ,1 f 1 , """iie .iniiucnaicn , 

.,,r , c - ""';^''>'^'='> ■"^'''-" "7"9 <le inufessoren en doctoren; sedert 1720 de Ou-t-lndisclie, sedert 
1725 de burmaamsche .-ejjeeriny, en sedert 1743 de regeering ter Knst van Afrika, alle met 1,„ e imbte.r.,- -n - 
dhcxl.u!?l,''KÏ"'''^'r' '"  ''"' ^°' '^^ '"' ^'^ '"' ''°°I'"'-'^™ "^ Amsterdam; in  .7S7, en  179.-93^1! 


\ \ x 


Nouvelles  van  Staat of missiven van  NcdeilandscliL- anihassailcins,  iL-sidcnlL-n, c 

consuls aan de Staten-Cicneraal,  ]682 — 1793  (ln\.  Silichcnui  111,  |>.  _•,  11-'.  1 
J. J.  Hartsinck,  Naamlijst der  l'.dele  Mogende  Heeren  ( iciniumteerde  Raadeii 

raliteit, mitsgaders der/.elver Ministers, resideerende binnen Amsterdam, Amster 
F.  Valentijn,  Oud  en  Nieuw Oost-Indie,  fol. uitg.  1724, bevatteiiile in deel  I, 

vlg., eene naamlijst der liewindhebbers van de Üostindische Compagnie. 
Gerret van Santé, Alphabethische Naam-lijst van alle de Groenlandsche en Straat- 
Commandeurs, etc,  Haarlem  1770,  waarin voorkomen; op p. Xil de namen 

teurs van de (;roenlands<-he, en op p. Xi,V die der Oirecteiirs van de Straat 

Viss(-herij. 
J.  r.uuman,  l'.edijking,  opkomst  en  bloei  van  de  lieemsler,  1'urmcreiid  1X57, 

p.  261   en  262  eene  lijst der  Dijkgraven  (rOo?  -i'iy4,)  ^-'^  I lootd- Ingclamlc 

1656)  van de  ISeeinster. 
Namen  der  Heeren liootd ingelanden, dijkgraven,  bailluweii,  heemradeii, schepel 

tarissen  en  penningmeesteren  \an  de  W'alergraai's- ol' 1 )ieinenneer,  1629 — 

Schellema Hl, p.  144, n-. ,57). 
Naamregisters der Heeren Militaire Officieren. . .over de troupen der \ereenigde 1 

Leiden,  1768,  1782,  1785  (Koninkl.  lÜbliotheek  te 's-tiravenliage). 
Naamregister der  Heeren  Militaire Officieren. .. in dienst der Vereenigde 1'roviiili 

venhage,  1794 (Koninkl.  Bibliotheek alsv.). 
Collectie  berichten  van  leeningen,  geëmitteerd  door  Amsterdamsche  bankiers, 

(Afkomstig  uit  de  veiling  R. W. P.  de Vries, 24—27  \o\.  1902. 'Ihans 

van de firma Frederik Muller ^v: Co.  te Amsterdam). 
Collectie  „personalia",  alphabetisch  geordend  in  portefeuilles.  Hierbij  huwelijk 

dichten,  vlug-  en  schotschiifteii  en  spüt<li( hlen,  sommige  in  h,iiuls( hrifl,  1 

eeuw  (Cem.-ardiief). 
J. j.  Hartsinck,  ISeschrijving  \an  Guyana  of  de  Wilde  kust,  1770,  bcvatleii.le 

[1.  519, eene naamlijst der  Directeurs van de  Kolonie de  lierliice  1720-  17 


4). 

ter Adi 


Davissc 
Ier Dir 


waarin  c 
Il (1025- 


761  (Inv 


GRSCHIEDKUNDICE INLIUDINC 


GESCHIEDKUNDIGE INLEIDING 


liet belaiitj ecnci- juiste kennis van de onile-rlini.e -i n. :alo;;ischc xerhoudinLicn 
bij het stedelijke rei^enlenpatriciaat uit liet tijdperk dei Republiek is te alL^enicen 
erkend dan tlat tlil uul; nader betixi- zou behoeven, \'an de eerste Ljrondvesting 
van onze onafhankelijkheid af tot het oo-enblik dat de Republiek der Vereeni-dc 
Nederlanden in lyq-:, voor het democratische Dataafsehe ( kincenebest plaats maakte, 
lieeft de „macht van re;;erin;^e" in ons laml berust bij i ene nauw be;j,re'nsde klasse, 
die, met uitshiitini; van alle andere staatsl,un;crs, alleen zich -irechti'^d achtte tot 
het bekleeden van ambt.n en bedienm-en in de st. dclijke en landsma-islraturen. 
h:ike stad was het tooneel van onafgebroken kuiiH rijen en iulri-es, waarbij faniihe- 
vecten  een  hoofdrol  speelden,   liet  is  ;_;een  aantrekkelijk  beeld  dat  zich  aan  i>ns 

waarmede  de  re^ientcn  der  Republiek  Ljewoon  waren  hunne  officieele  en  offirieuse 

onz.c rc-ccrin-sinstellin-en komen dan in al haar afziclUelijklui.1 aan d. a da-. 
Zwaarder dan het laiuKbelan- woo- bij vele re-enten k.et bekin- van den ei-en 
familiekring-. Ileerschzucht, af-iuist, .imbtsbeja- en baatzucht joc-en de re-eerin-s- 
ycslachten tegen elkander in 't harnas: de onevenredi;dieid tus.-,chen de grootsche 
lijnen van onze vaderlandsche -eschiedenis en het kleinzi. li-e en ._g. .ïstische van 
datgene  wat  in  de  steden  achter  de  schermen  \-oorvitl,  miakt  op  ons  een ;'.onder- 

lingen  indruk.   In  de  groote  steden,  te  Amsterdam  \ al,  d;it  in  de  Staten  van 

Holland doiugaans den toon aangaf, was met dit obscui.; -i-ki ud-:el, wanneer hel 
er om ging welke \an de beide staatsp.irtijen daaibij <k o\-erh,ind boxen tle andeie 
zou behouden, soms het wel en wee van deai staat geniociil. IJaarom achtte ik 
het niet \an belang ontbloot, om, met behulp van de hierachter gepubliceerde 
gencalogiee'n,  a.an  te  geven,  welke  familien  sedert  de  „v.euswording"  der  stad 

hebbeu. I'evens heb il n.igega.m welke meuwe gezichtspmiten ten oi)zichte van de 
geschiedenis des vaderlands cenc staatkundige geschiedenis van Amsterdam, met 
gebruikmaking van deze genealogische gegevens, zou kunnen openen. Met dit 
bepaalde doel voor oogen moest ik wel cene meer uitvoerige beschouwing wijden 
aan .sommige feiten, ilie of nieuw waren, óf, in hun onderling verband gerangschikt, 
mij  aanlokten tot het trekken  van conclusien, die \an  de gewoonlijk aangenomene 

loops vermekl heb. Uit ter verontschuldiging van de mei immer gelijke verhouding 
van  de  verschillende  onderdeelen  \'an  dit  opstel  tol  hel  geheel. 


i^l 


XXNIV-^/<l 


'i 


Het is er verre vamlaaii, tlat de „aristocratyrke rcL;-ierinrre" ccn t;e\-(il;_;- zmi 
zijn  van  de  vrijwoi-cliii;^  ticzer  f^'ewesteii  in  de  wor^lcliii;.;  uict  Spanje.   I )uze  reLjee- :f.i 

ringsvorm  had inlegendeei  in tle tlat^^en waarin  IMiilip-,  [1  ddin zijne Nederlandsciie f] 

onderdanen afgezworen werd, in onze stedelijke instellingen al (.liep wortel gevat. 
Te Amsterdam dagteekende zij reeds uit Acn lleiersclien tijtl: in het algemeen 
reglement op de regeering en ele leclitsbedeeling in het hailhixv schap .\rnsleUand 
en Gooiland, door Graaf Albrecht in 1388 vastgesteKl, wordt voor het eei-.! 
melding gemaakt van bepalingen ten aanzien van den onderlingen graad \-an 
bloedverwantschai) onilcr de regenten van .Amsterdam en de omliggende dorpen. 
Merkwaardig is het dat voor yVmsterilam tle bepalingen strenger waren dan voor 
de dorpsbesturen ; zoo dit een wenk was, om, tegen eene geklelijke vergiieding, 
te trachten deze voorscluiftcn te doen herzien, hebben de Amsterdammeis (.lien 
begrei)en: bij een nieuw handvest van 27 Jan. i 3<j.S werden de fiepalingen verzacht 
en werd er vastgesteld, dat degenen, die ,, recht after siister kint", d.i. achterneven 
waren, nevens elkander de ambten van  Schejien of Raatl zouden m(\gen beklecden. 

De vermogende en invloedrijke poorters, die in de regeering zitting luulden 
en door geld en gc^etle woorden van Graaf Albrecht de mildere beixdingen \.in 
het handvest van i^ijS hadden weten te verkrijgen, lieten niets onbeproefd om 
hunne voorrechten uit te breiden: door nieuwe ;;eldelijke opofferingen traclitten zij 
ook de keuze (.Ier ,, Raden", of, zooals zij later genoemd werden, „liurgemeestei-s" 
geheel aan zich te trekken, wat hun twee jaren later gelukte. iJeze Raden, die 
oorspronkelijk belast waren met de administratie van de fniancien der stad, en in 
ilen loop der 15^ eeuw tkjor Acn geleitlelijken aanwas van hunne l)evoegdhedcn aan 
het hoofd van ile stedelijke regeering kwamen te sta, in, werden nog tot aan het 
einde der I4'-' eeuw tloor den Gi'aaf of zijn .Stadhoiukr uit eene hem telkenjaie 
aangeboden nominatie gek<jzen. liij handvest van [(> jaiuiaii i.|oi) schonk Albrecht 
aan de stad hel gewenschte privilegie. Jaarlijks zouden voortaan de gezamenlijke 
Oudschepenen en Oudraden o[) den 2'^" Februari — \'rouwendag — bijeenkomen, en 
uit hun midden drie Ratlen (liurgemeesters) verkiezen, die daarna uit tle aftredende 
van het vorige jaar er een bij zouden kiezen om in hun van ouds uit vier letlen 
bestaand college nog voor een jaar zitting te nemen. De verleening \'an dezen 
voorrechtbrief, die bijna vier eeuwen lang van kracht bleef K.gde te Amsterdam 
de kiem tot de ]5urgemeestcrlijke oppermacht, welke geilureiule het geheele 
tijdvak der Republiek de meest kenschetsende eigenaardigheid geweest is van het 
Amsterdamsche regeeringswezen, en daardoor tot de onafhankelijke positie \an 
Hollands machtigste  slad  tegenover de  latere  Stadhouders. 

leven verkolen letleii best. i, inde, werd bij het jnivilegie v.ui Vrouwe i\l.iria \.in 
Bourgondie van iMaart 1477 tot 3Ó leden uitgebreid; L)ij ditzelfde handvest werd 
aan het aldus in ledent.il vermeerderde college het recht geschonken de in zijn 
midden ontstane vacaturen door coöptatie aan te vullen, en jaarlijks de noniin.itie 
op te maken, waaruit door den Stadhouder, als plaatsvervanger van dt-n (ir.uif, de 
Schepenen benoemd werden  ' ). 

Na verloop van  drie-kwart  eeuw  had  de  poorterij  h.uir <loel bereikt: zelfregee- 

.) j.  UT C.mw, (k-sdncleiii-,  v:u, .VrnslL-nhun,  11, ,,.  249  -5:;;  lil,  ,,.  377. 


riiiL;- iii de ruimste male was haar tlcc! t;c\vi)i-dcn. Niet doi.r revolutie <.f do,ir dwang- 
middelen, maar door de macht van haar geld had zij de (iraven naar haar liand 
weten te zetten; de concentratie van het kapitaal in hunne stad had hen in staat 
gesteld den band, die hen aan den souvercin bond, te verzwakken en eindelijk te 
verbreken. Het kapitaal had daardoor het bewijs van zijne overmacht gegeven ; het 
deed zijne vertegenwoordigers in aanzien rijzen: een stedelijk patriciaat vormde zich 
uit tic mcestgegoeden. liet streven naar beperldng van den kring, waaruit de 
regenten der stad gekozen werden, en naar erlelijk ])ehoud van hel verworven 
machtsbezit in tic familicn, tlie op het oogenbli]< win liet ontstaan van den nieuwen, 
voor de vt)rniing van eene aristocratie gunstigen idcstand, de macht in hantlen 
hadden, kan dan ook te Amsterdam geacht worden in tle 1 5^' eeuw zijn oi)rsprong 
te nemen. Dit blijkt overtuigend bij de beschouwing \an de stamboomen, wellce 
ons van enkele zeer oude icgentcngeslacliten als de IStielens'cn en tic liaerdescn's 
overgebleven zijn; wij staan verbaasti daarin reeds in tlic eeuw tlezclkle tuu'cr- 
stoorbare continuïteit in de ambtelijke erfop\'olgiiig waar te nemen cds later ten 
tijde van de Republiek regel zou worden, liet is daarom niet te verwonderen, dat, 
met zulk een verleden achter zich, de R. -Katholieke regentenkring, die in 1570 
,,uytgeset" werd, hetzelftle tlicpingcvreten bederf vertoontle, dat aan de verouderde, 
in haar eigen gebreken vastgeroeste regentenregccring in 1795 liet leven zou kosten. 

De onlangs uitgegeven bescheiden, hantlelcnde over de in 1564 en 1 5Ö5 onderde 
gegoede burgerij te Amstertlam ontstane en tegen de hecrschende oligarchie ge- 
richte beweging '), ge\en ons een .schilderachtig beeld van <le toenmalige toestantlen 
in het stedelijke regecringsmilicu. Hier mogen eenige bijzonderheden volgen, waaruit 
men kan opmaken, dat de goede burgers ook toen reetls alle reden hadden om te 
klagen over den  ,,soberen gouveniemente cndc grote abuj'sen, die in 't regieren der- 

selver stctle geschietlen ,  waeruyt geschaepen  zijn  te commen  veele inconve- 

nienten, ten gehcelc bederiïenisse der voorsz. stede cndc gcmcenc burgeren van dien". 

Van tle lïurgemeesteren en OLidburgemeesleien ,,tiie gemeeiilijck .\IJ in getaele 
sijn", hati een xijftal het oppergezag in handen. De tloleanten betoogden htie 
„Mr. llendrick Dircksz., Ticter Cantert, Dirck Hillebrantsz. [den Otter], Sybrant 
Occo ende Joost Iïlivi k (die onder hen vj'ven hoofden principalijck .d'administracie 
hebben en t)\'er meenige jaren gehatlt hebben), ontler de XX.Wj Raiden soe veele 
consanguiniteN't ende aftiniteyt gehatlt entle iK)ch hebben, cntle soe in getale sijn, dat 
d'andere electeurs stemmen, die malcantleren vreempt zijn, luttel connen geopereren". 
De vijf hoofden maakten tlan ook vaii hunne oxermachl gebruik, om hunne naast- 
ig  te  brengen,  ,,'t  welck  schijnt tlaertt)e te tenderen, dat 

lioelVden m i\rn regimeiite zijn, tlie oeck met inne te 
luytler soonen, zwagers, neefven ende adherenten schynen 
te studeren onime hen entle hen nacoemelingen in de regimente derselver stede 
crffelick te bevestigen". Ook werden vele „onervaeren burgeren" in de regeering 
toegelaten, in wie Hurgemcesteren geen dwarskijkers te duchten hadden. Viiór 
tle  verkiezinu'  ijavcn  Bun:emeesteren  dtjor  „briefkens  ende  cedullekens"  aan de 


bestaantlcn 

il 

de 

reg 

;e 

alle dinge 

-u 

nell 

der 

\ 

stimniige,  ( 

lie 

1"" 

ncii 

il 

brenghen 0 

nt 

erlii 

cxs 

h 

kiesgerechtigden  kennis  van  de  personen,  die  zij  L^ekozen  wcnschlen  te liebben : 
dikwijls stonden, in deze  briefjes de  namen van  hunne c'v^cn  zoons  of neven. 

De Vroedschap werd, zelfs in „saeken van t^roler inipui tantie", inct meer t,'e- 
ruadpleegd. De vijf seniores beseliiklen de zaken naar welgevallen in liur-emeesters- 
kanicr, waar vaak zwat^ers of neven te zamen als regeerende l)ur;;emcesleis zittin'j 
hadden. Terecht konden de machthebbers spottend den bui-L;ers toevoe-en, dat, al 
kwamen deze ook aandragen met „saeken vol redenen en turffnianden vol! hes-,clu:et-.", 
toch de Heeren aan 't lant^ste eind zoinlen blijven trekken. 1 leeren re-enlen maakten 
het er dan ook naar. Ihu-emeester llendrick Dircksz. - - .Schout ilaeuksen noemde 
hem: „den -rooten iMonarcha, 't eenkeu van der trouve, ende 'lho,,ft van alleu, die 
alleen regeert die saecken van der stadt, ende princelicke rechten usurperend es, 
ende voorts leeft als Keyser binnen der voorsz. stadt" — werd in rechten betrok- 
ken wegens hem ten laste gelegde onregelmatigheden bij het verantwoorden van 
den io<-ii penning in 1553; zijn zwager lïurgemeester Claes derrits,'.. Alallheiis was 
volgens lïaerdesen „een dieff", die „u\ter stede goedt ghestockn hadde'. De .Schout, 
die in zijn critiek lang niet nialsch was, en aan zijn jarenlang oi)gekropte verbitte- 
ring lucht gaf, maakte verder IJmgemeester Claes Loen voor „..eu menedich bocff" 
uit. Van een anderen Burgemeester, Ciunelis Iknningh, wieu Schout ISaerde.sen 
„in een openbaer herberghe glies[jre)'t ende naegheseyt hceli, u)t steels goct 
ghestoKin te hel)ben \\\l| du)'seut j'hilippusguldens", vinden wij vermeld, dat 
hij  in  1547  zelfmoord  pleegde. 

hl eene slail als Annterdam, tlat „eene overvloedige c<irensehu)re voer alle 
es ende noch daerbeneffens een schiprycke havene es", een handelscentrum v,m 
beteekenis, met eene groolc toekcunst, en waar men v.i.ir alles een \crlicht en 
vooruitstrevend stadsbestuur nuodig had, geschikt voor de taak om iloor een be- 
leitlvol optreden het particuliere initiatief te steunen en aldus den leeds ■/.<><' hoog- 
staanden handel den weg te banen tot nog grooteren bloei, waren zulke loe.-,tanden 
onduldbaar. De commercieele voorspoed - en \-oornamelijk de uitgebreide en 
winstgevende luuulel m Oostersche granen, do(jr de „doleanten" in 1504 als de groote 
bron van welvaart voor Amsterdam genoemd — had er in den lo(jp der ló^ eeuw 
in de burgerij het aanzijn gegeven aan eene vermogende groep, tlie tloor haar 
voorttiurend verkeer en nauwe betrekking met de kooplietlen in de l'r(jteslantsche 
havensteden langs de Oostzee, reeds vroeg tot de reformatie was gaan overhellen, 
en die, over het algemeen mee'r gegoed dan de strenglcatholiek gebleven regenten- 
oligarchie '), zich slechts noode en met steeils stijgeiidLU onwil ,ian tle suprematie 
van hare beliouds;,;e:'inde overheden onderuierp. Door de talrijke bamlen v.m 
bloedverwanls>h.i|.,  uclke  h.iie  leden  ouderling  \ ci l.oiulen,  lol  ecu  vast  .laueenge- 

I) t.j.kcle regenten waren zeer vern.ogen.l, n..,.„ Je n,co,tcn .lecl.ls „.alig gegued. Van de leiden.le 
bewindsmannen te Amsterdam in de/e jaren werdi.-n de vi.li;cr.dL- 111 'l (hi.rluer van 1557 voor betreUUelijl 
geringe bedragen aangeslagen: de Unrgemeeslern J.ui (.Lies/. \ an 1]u])|ilii ui Siinon Claesz. ('ops ieder oji 
/50, I'ieter Cantert WiUeinsz. / 52, Direk Uillebraiids/. den Otter / 75, de Schout Pieter Tieters/. Kuyscb 
/ 70. Meer gegoed waren de Burgemeesters .Sijbrand Occo, die op / 80 en Joost liuyck Sijbraius/., die op 
/ 100 geschat werd; zeer rijk: Ccnnelis Jacoijs/. Brouwer met een aanskig van / 250 en Mr. Heudrick 
Dirck./. met / 290. Ook toen, e\enals in de iSe eeuw, waren er oidiemiadelile niagislraatspeisonen, die 
van  de opijreiigst  van  liunne ambteii  leefden; zoo /ag l).v.  Sciioul Andrie.  Ib.lleslo,,!  ziel,  na zijn ontslag 

p.  305.  Voor  de  Cl, Iers,  in  de/e  n.".l  i'.eiiocind,  vid.  n.ni  |..  X .\ X \' I I  ili  \.\WIII) 


II 


WW 11 

sloten kriiiL^' L,'CL;-n)L'i(l, nam deze sr'icp van luitahclcn, in wier liaiulcn zich schier alle 
handel en industrie binnen de stad bevond, en ilie door haar kapitaalkraehl te 
Amsterdam de markt belieerschle, onder de burgerij eene uverw eigende pusilie in. 
]5ij haar sloten verscheidene leden van reLjentenlamilien zich aan, wien of di' toe- 
neigint^ tot het l'intest.mtisme de ambtelijke loupba.in afsneed, uf die — - zon.ils de 
IJoelcns'en en de Ikierdesen's, de beide oudste -eslacluen d.r sl.id hunne ,ichter- 
uitzettin;^' d(K)r de p.uAi-nus-leiders der liecrseheade c.iteii>' niet xerkroppcu konden. 
In 1564 t^in-- ile vereenii;ile bur;_jer- en re-entenoppo.-^itiop.irlij in naam \an li.ire 
bedreii,ule belan-en tot openlijk verzet o\er: in eene iutvoeriL;e ,,dolc,inlie" klaa-de 
zij de  Katholieke  familiereL;eerini; bij  de  l.and\c>o-tles .i,in. 

Het feit d.it de krin-', waartoe tle doleantcn behoorden, veertien jaren later zelf 
aan de reijeerinL; kwam en ckit de aanstichteis v.m de proti stljew e-in;,;' leiden de 
Roomsche oliyai-chie in 1 571S optraden als tle leiilers der jon-e protestantsche rei;en- 
tenaristocratie — van de 15 L^eckirciule tle cei'ste 10 jaren \-an het -ereformeerde 
bewintl t.;ekozen liuri^remeesters waren 10 oud-doleanten — leiilt ons er toe eens 
na te gaan wie de 70 doleanlen waren '). Dit onderz.jek leert ons hoe het, ne\ens 
de beide Ljenocmde aanzienlijke re-enteni^eslachten, vooi.il eeni-e vermc.-onde faini- 
liea Liit de burgerij waren, die l\ci\ re^^enten l\ci\ \oel trachtten te lichten, l^en 
overzicht van tle t)nderliii;_;e familierelatien tusschen ile malcontenten, \'oorzoover 
dit — van een 4()-tal — mo-elijk bleek, laat ik' hier \ol;_;en*; de vraa:^ naar 
hunne ge-oetlheid heb ik trachten te beantwoorden door achter de namen de op- 
gave van het cijfer van ieders aansla- in de t.ixatie \.in tien lO"' penning op de 
luiizen,  in  1557,  te  vermeltlen  - ). 

Tien verschillende f.imiliegrocpen l-.unnen wij onder tle doleanten omlerscheideii. 
Vooreerst die der Hoelens'en, best.iande uit: Andries lloelens, t Jutlsclicpen (/ 1 lü), 
niet zijne zwagers, den Ontlschepen l.aureiis .Simonsz. v.m Neck (ƒ150) en Jonge 
Jan Jansz. in 't Hart (ƒ26) [met tliens broeder C'laes Jansz. in 't 1 lart|, zijne beide 
broeders, Claes Üoelens „in tien llamburch" (/lóo) en 1 lentlrick fornelisz. I.oen, 
zijn oom Pieter L'laesz. (Jverlantler (/'.Se») en zijne neven 1'ieter Doelens (/lóo), 
Jan IMcurlinck {/ 70) [met zijn halfbroeder h'.gbert I'ietersz. Vinck en zijn zwager 
Hans Simonsz. {/ 200)]. Cornelis iSerckhout (/ 40), Arent Coesvelt (/ 270) en Claes 
Overlander. Dan Mr. Wilhem Ikiertlesen met (< neven: C'laes Rej'ersz., l'ieter 
Reyersz., l'ieter I'ietersz. Ackerman, Dirck Jansz. ( Juintingh ( / 160), l'ieter Corver 
(ƒ80) en Keynier v,m Neck .Simonsz. X'erder 1 lentlrick van Mareken (ƒ250) met 
zijne drie  zwagers:  1 l.ins  Sprenckhuysen  (ƒ150),  Willem  l.ubbertsz.  Nul  (/iC'O) 


1) Oc n.uncn .Ur a,.lc.u,uii knuKii v..„i in licl l.iuv.i,,, .i|, p, .\ \ \^ ^crn,L■l.ll■ „l).i;;M-ili.ea van <lc- 
croebelen Il- An.slLnl.nii,  1563.-1572,  f,..  7  v ., ca  in  't  „Kcicl.'likh  .Vnistcrdam", |..  350. 

2) llLVe cijlurs hcl.l.uii Icii a.ni/icii v.m .Ie {;L-ueaiieia ilcr iii ilcc liclastini; .iangeslagt;.ien ii.itiiurlijk 
niet inccr .lan ocnc l.rtakl.elijl.c xvaanle. Mken i1o„l- .in.krliiii;.: \ erm;lijUini; ilcr aaiislaijc-n k,1n men 
eenigs/ins den k'-'^kI ^.ui ueUlaml nay.ian, well.eii ,ij uitdrukken. In de uiindere buurten betaal. Ie uien: 
in de Ueibteey/ 5 o, in 't i leinebijk / 6- S; .,|, den N. Z. Aeliteibnrywal, waar .Ie niee.-te seliipper-. ..|> 
de binnenvaart w.H,nden, l.e.ln.eyei de n.xnshv^en / g a 20. In de .-ijkere buurten kunnen .te aan-e-la-enen 
in 5 yioepen ver.leeld w.irden, n.1.: 1'^. die van / 21 — 50, 2=. die van/ 51- So, f. *lie van ƒ Si- 140, 
4°. die van/ 141-200, 5°. die van b.nen de / 200. Wij Ninden .tan dal van de/e yroepen in .Ie KaKer- 
htiaat en op den Nienwendijk de eeislKenoem.le bet t..liijkst vevle-eiiu ...„.11^.1 «as, Ie.» ijl ,1e .lenle ..p '1 W.iter 
en In .Ie Warnn.es.lraat .Ie n.,;ei.lerl.ei.l uitniaakle. In .Ie vijl.le klasse v, aren alleen een I.Mal .An.slci.laiu- 
n.ers aan^eskiven:  /i,  «.„„„len  allen  ni  .Ie  \V.„ n,..e,.liaat  ((.iu..l,ler  15,7.  ( iencaivlMel  Ie  .Miisle, d.md- 


c-n Lubbert Lubbcrtsz. Nul (ƒ 150), cu zijn zimn Wiiidiick 1 l^-iulrick>/.. \'aii IMaickcu. 
In de vierde plaats I^ciiaert Jansz. Graclï (y 50) met zijne bicieders i)iirlc Jaiisz. 
Cii-aeft" (ƒ I 10) en Jacob Jansz. (jraeiV [met zijn oom Abiaiiani lle)-mansz. en zijn 
neef Clement Volckertsz. Coorniiei-L]. Voorts de gebroeders Wi-bout de W'ael 
(ƒ115) en Vranck de Wael (ƒ So). iJan Jaepoom Jansz. (ƒ ui) met zijn zoon en 
zijn schoonzoon Jan Verbureh Jaeobsz. (ƒ i/O) en liendrick l'rausz. ( )etL;ens. Ten 
slotte Ifarman Rodcnburgh {ƒ60) en zijn broeder Jan ISetlisz. R(.denbur-li (/(>0); 
IC^ibert Roelofsz. (ƒ 150) met zijn neef Go\'ert Jansz. (diniiner (/ 160); ^Nlarten 
1'ietersz. Codde (ƒ 75) met zijne neven GijsberL iJircksz. lioon en Jacob Claesz. 
J5as, en diens oom Jan Claesz. Cat (ƒ61); Reynier Cant en zijn broeder l'ieter 
Cant,  met diens zwager Claes  15urchmansz. 

Welke de d<jor de doleanten ingebrachte grieven waren, zagen wij hiei'viior. 
De hooge regeering te Urussel erkende de gegrondheid ervan en om aan de klachten 
der Amsterdammers te gemoct te komen vaardigde de Landvoogdes Margarclha 
van Parma i September 1565 een besluit uit, waarbij tic bepalingen omtrent de 
onderlinge verwantscha[j van de regenten herzien en verscherpt werden. De Vroed- 
schappen zouden elkander niet nader mogen bestaan dan als brocderskinderen ; 
schoonvader en schoonzoon zouden niet te zamen in den Raad mogen zitten, even- 
min twee zwagers, waarvan de een niet de zuster van tien ander getiouwd zou zijn. 
In den Grooten Oudraad, die de Ijurgemeesters koos, zouden vader en zoon, schoun- 
Viitler en schoonzoon, broeders en zwagers niet te zamen zitting mogen nemen  '). 

liet eerste bedrijf in ócn worstelstrijtl lusschen burgerij en regentenaristocratie 
eindigde dus met ecne gedeeltelijke overwinning van de eerstgenoemde. Het 
had zich op zuiver jjolitiek gebied bewogen: de gotlsdienstkwcstie w.is nog niet 
opgeworpen. Die deed zich in 't volgende jaar, 1 5('i(j, vonr. l)e>:elkle mannen, tle 
elite van den ,,rijckdom", welke te voien, voor hunne stohelijke bekuigen opko- 
mende, den aanval tegen ile regenten geleiil hadden, stonden thans weer vooraan 
onder hen die ojjkwamen vcior gewelens\ 1 ijheid. X'erscheidene leden der aanzien- 
lijke burgerij, die aan tle beweging in 1504 niet ileelgenonicn liatMen, zotials 
Adriaen Reynertsz. Cromhout, Cornelis h'lorisz. van Tejlingen, l'ieter ( nrnelisz. 
Boom e. a., steklen zich, nu het de verdediging van hunne geloofsbelangen gold, 
mede in 't vuur. De tijding van Alva's aantocht, een voorbode van naderende 
onheilen, deed welhaast de (Gereformeerden in de Nederlanden uiteenstuiven en op 
eigen veiligheid bctlacht zijn; ook de Amslerdanischc opposilieijartij, die zich ie 
zeer door hare 1'roteslantsche sympalhieen gecomijromittccrd lual om niet te 
vreezen ilat de op haar fel gebeten machthebbers, om hunne wraak Ie koelen, 
den arm der inquisitie zouden te hulp roejien, wiliep binnen welni-e ni.ianden 
naar d.en \'reemde. Door ver baiiningstlecieten werden de uitgewekenen in ile vol- 
gende jar-en getr-olïen ; getroïteri, maar niet onscli.idelijk gemaakt: want, eenmaal 
uil huis en hof verdreven, toonden deze mannen welk een aaril er in hen stak', 
over welk een ontzaglijke geestki-acht en pit zij beschikten. Velen oniler hen, 
tevoren vreedzame kooplieden en industrieclcn, gespten het harnas aan en traden 
als aanvoerders  op  bij de gerrnprovisccrdc oorlogsvloot der Water-geuzen, die onvcr'- 


I) IK- 


57S 


schrokken Spanjc's macht in h.iar zwakke punt — op zcc — aantastte. Anderen 
namen deel aan den strijd te land, onder den Prins van Oranje en zijnt: broeders ; 
weer anderen reisden rond om gelden voor den vrijheidsoorloi; in te zaniLleii v\ 
oni, tusschen de vijandelijke linien dooisluipende, het ver/.et in de opLjestane L;e- 
westen te organiseeren. Zij allen hadden waarlijk goed en bloed over voer de zaak, 
welke zij voorstonden. Toen dan ook ile krijgskans keeide, 's vijands legioenen 
tot den aftocht geilwongen waren en de dageraad der vrijheid vour Holland 
gloorde — ten slotte ook te Am.slerdam, waar de katholieke reg.niten zich lol hel 
laatste in doodsangst aan de Spaansche monarchie l)le\cn vaslklemir.en, wel we- 
tende dat zij verloren wai'en zoo die slemi hun onl\-iel - toen galele \-rijge\\ oi\len 
burgerij zich met het volste vertrouwen aan de leiding en ile hoetle van de uil 
haar midden voortgesproten notabelen over. Zij eisclUe zeli's geen waarborgen ter 
voorkoming van eene herluding- dei' onder de vroegere regeering heerschende mis- 
stantlen. I )e nieuwe .Amsterdamsche regenten namen in l 5; S de nalatenschap \'an 
hunne voorgangers onxeianderd over. Zij bel<Minden zich er even alkeerig van als 
deze om aan buiten hun kring slaanden aandeel te ge\en in hel bewind: een 
nieuw patriciaat ontstontl en werd door het .Statenbesluit vd» J5 ALiarl 15,S|, dal 
voorgoed aan de stedelijke regeeringen \-erbood gilden en schutterijen in bewintls- 
zaken te kennen, gesanctioneerd. 

Voor een goed deel heeft .\msterdam zijne latere groolheiil te danken aan hel 
wijze beleitl van de aanstichters der Alteratie. Over.d elders in Holland ha.1 n)en 
in de sletlen, naarmate zij zich bij den opisland aansloten, den l'iins Ijelasl met 
het aanbrengen van alzulke veranderingen in het ,, corpus der regeering" als hij 
in het algemeen belang nooilig achtte. Met de hem eigen bedachtzaamheid en 
moderatic en zijn afkeer van radicale maatregelen had Willem van Oranje er zich 
in de meeste gevallen toe bepaald alleen de kennelijk .Spaanschgezinden te ontskian 
en de overigen, die bereid waren zich in den nieuwen st.uit \'an zaken te schikken, 
in 't bewind gelaten. Hoe goed ook bedoeld, had deze beza igde handehvijze, 
zooals spoedig bleelc, ten gevolge dat in de meesie stedelijke regeeringen een geest 
van lauwheid en trage omzichtigheid bleef lucrschen, die in sommige ge\-allen 
noodlottig hatl kunnen werken en die afstak bij de \'urige geestdrift waartloor de 
burgerijen, en onder deze vooral de lagere slantlen, uil wier midden de strijilbare 
geuzenbenden voortkwamen, ten opzichte van de zaak der \rijheid beziekl waren. 
Het was op de smalle gemeente, tic visschers. de boeien, de ambachtslieden, dat 
de „Vader des Vaderlands" bouwde in den strijd om de onafhankelijkheid; niet 
op de gegoeden, de regenten: die \'oeklen zich \'Oor 't nieeiendeel niet gereicpen 
om  hunne  weKaarl  op  te  otïeren  aan  '.^  volks  \ riiluid-..:in,  maai  w u n.-cluen de ru>t 

hadden ' ). Geheel anders was te Amsterdam de verhouding tusschen de verschil- 
lende klassen der bm-gerij, toen, na het uitzi:tten eler Ko(.imsche i'egenten, de afge- 
vaardigden der schutterijen 27 Mei 1578 een bijna volkomen nieuw l'rotestantsch 
regentenpersoneel verkozen hadden. In Amsterdam hadden juist de van nature hel 
minst tot revolutie geneigde elementen, de vertegenwoordigers van hel grootbedrijf 
het  .sein  tot  de  rebellie  tegen  de  wettige  regeering gegeven,  wijl liet drukkende 

I) Frnin,  Vc>-,,„oiac ( Ic.cluift.n,  II,  ,.. 412, 4S5. 


conservatisme van tle referenten hunne belangen in drn weg' stond. Dooi- hunne 
tegenstanders, de paliieiers, uitge\\()r[ien, waren zij Ljcnoodzaakt L;e\vcest een ver- 
bitterden kamp om hel besta.m Ie voeren, hlene li.irdc maar crue heil/ame h'orsehool 

in de ballinijsehai) d(,iorloLipen liailden ; zij haddcni er nieuwe enert^ie en frissclie 
«geestesgaven opgetiaan : is |-,et woiidei, dat zij, in 1378 lot ret;eeren Ljeroepen, 
Amsterdam onder alle Nederlandsclio steden '^\on[, maehli- en welvarend hebben 
weten te maken ? 

Hel w.is een rijke Ijuil, die tien ieidslieden dei' zeL^evieremle l)ur;;erij bij ile 
Alteratie toeviel: mei L;raa-le maakten de aankomelini^ren er zieji meesier \an. 
Hunne vocu-naamste hoofden: Dr. i\hirlin Coster, i\Ir. Wiliiem llaerdesen en zijn 
neef Rejaiier van Neck Sinionsz., Jan Claesz. CliI mei zijn schoonzoon Dirck |ansz. 
(iracff en zijn neef Jacob Claesz. Jkis, ke_\nier Canl, l';_L;berl Koelofsz., C'laes l'.oe- 
iens „in den ilambureh" en Jau Verbureh Jacobsz., allen oud-d,.leanten .\driaen 
lie)'nerlsz. Cromhout, de oude schatrijke presideerende oudeilin;,;, en zijn schücni- 
zoon Cornelis Morisz. van re)diny;en, presideerend dialcen, wer^len achlei-eenvolgens 
tot de Burgemeesterlijke waardigheid geroepen. Van de nt\en van t/laes Üoelens 
kregen Gerrit Jansz. Coesvelt in 157M, Jan Meurlinck in i ^S:: en Corn^dis ;\ndriesz. 
üoelens in 1579 zitting in de Vroedschap; de kiatslc werd in hetzelfde jaar n;uir 
de Gecommitteerde Kaden afgevaardigd, terwijl Arenl Jansx Coesvell eerst in i^Si 
Krijgsconnnissaris iler Staten van Ilollaiul werd, en \er\olL;ens in 15N5 ("oinmies- 
Generaal van den Raad wu) State. Re>nier Cant, zijn scho.inbroeder '1 ijuien Ale\ - 
nertsz. en hun compagnou Jacob 1'ielersz. Coppit, een bineder van den Water- 
genzenkapitein Jan Claesz. Spiegel, werden mei de buskruitleveranlie aan ile 
Staten gebeneficieerd. 1'len neef \'an Cant, Akiiteu Jan-^z. Hoel'fijser, erkingde in 
1585 de betrekking van Ontvanger-Generaal van de .\diinraliteil. J )e (aid-Waler- 
geus L-irck Claesz. l)u\vel werd iu 157.) tot .Ar..nslerheer-(ieneraal en Kriji;s- 
commissaris van de Staten, Willem van der Does t,.t Ontvanger der Convooien 
en Licenten te Amsterdam aangesteld: beiden waren neven van Üurgemeesler 
Roelof Ivgberlsz. /V:in Jïuigemeester van Neck werd in 1578 liet < hilvangersehap 
der gemeenelandsmiddelen te Amsterdam opgedragen; bij zijn ilood in 1581 ging 
dit op zijn schoonzoon J..han l'ictersz. Reacl over. Jacob Simonsz. de Rijck, de 
bekende Watergeus, werd Kapitein ter repartitie van Zeeland en titulair Admiraal 
van Veere; zijn zwager Hendrick ^'\ndriesz. Wou ging met het ambt wm < )nU'anger- 
Generaal van Noord-Holland  strijken. 

De magere i;iren waren voorbij, de vette deden hun intocht, h.r waren er 
oiuler de nieuwe luuUdKiKuen veleil. die .ach \ .111 eeiie . cei on,;uiistiL,e . ijde dedeil 
kennen, en een scliio.nehjk misbruik maakten vau den toestand van chaoti.sche 
wanorde, waarin hel binneiilandsch bestuur van de nauwelijks hel hoofd boven 
water lniudeiule i)ro\'incie \'erkeerde. Zonder leitling en zonder controle, aan de 
insjiraak van luni eigen min of meer (uilwikkeld plichlsge\'oel overgelaten, trachtten 
zij van lumne ambten te halen wat er \an te halen viel. Ken sterk staaltje van 
de gevvetenlüoze hebzuclit van sommigen hunner levert het wanbeheer bij de admi- 
nistratie der belastingen in de eerste jaren na hel omslaan van Ai'nsterdam. De 
hachelijke toestand van 't land, dat alleen door de uiterste krachtsins|)anning 
behouden  kon  blij\'en,  \'orderde  zware  geldelijke otters;  \'an de  beiKJodigde aan- 


zienlijke geldsommen werd het voornnamstc deel uit de opbrciii^sl van de Convociien 
en Licenten, lioofdzakelijk te Anislcidam, betrokken. Dit \ ci liiiulerde evenwel de 
beambten der Atlmiraliteit, aan wie het innen van de inkomende en uitgaand.e 
rechten opgedragen was, en de Amstcrdamsche kooplieden, die ze moesten opbren- 
gen, niet, met gemeen overleg een stelsel van ontduiking der laiulsmiddelen in 
praktijk te brengen, waardoor de financiën der Admiraliteit belangrijk geschaad 
en in minder dan geen tijd deeiiijk in ile war gestuurd werden. I.eicester poogxle 
het kwaad te kecren door m i sSf') te Amsterdam een Conlrarolleur-Cieneraal en 
Contrarolleur der Con\'ooien aan te stellen. Simon Simousz. \an 1 lecm.-^kercl:, w ien 
hij opdroeg tle fraudes en misbruiken bij de Admiraliteit oj) te si3(uen en te fnuil:cn. 
De regenten waren echter niet op een potkijker geslekl: nauwelijks was de 
Landvoogd vertrokken of van lleemskerck werd, in 't xolgende jaar, 15N7, door 
den Raad van State uit zijne betrekking ontslagen, en noch dit lichaam, noch tle 
Admiraliteit wilde van de door hem overgelegde stukken, waaruit de gepleegde 
frauduleuse handelingen bleken, kennis nemen, jarenlang moest hij bij tle Staten 
om een douceur \'oor de door hem bij de .Admiraliteit \errichte werkzaamheden 
bedelen, die hem ten slotte op aansporing van Amstertlaiu gew eigenl weril '). De 
oneerlijke ambtenaren bleven gehandhaafd en de fraudeerende kooplieden ongestraft. 
\Vij raken hier liet teere punt aan in de geschiedenis \'an onze republiek. 
De opstand had in de vrijgevochten [)rovincien — althans in Holland en Zeeland - - 
de staatsmacht uit handen van den landsheer doen overgaan in die van de han- 
deldrijvende regentenaristocratie; niets belette deze \'oortaan meer zich in haar 
politiek de behartiging van de belangen van den handelsstand als eenig leidend 
principe te stellen. In hai'e oogen had tle handel recht op eeiie mate \-an x'i-ijliL-id 
van beweging, die aan het ongelooflijke grenst. De koopman stond, zoolang zijne 
handelingen zich niet in eene al te geprononceerd misdadige richting bewogen, of 
niet, na 1602, rechtstreeks de belangen van de van staatswege geoctrooieerde 
handelscompagnieen aanrandden, in zekeren zin boven de wet; hij mocht d.e 
landsrcchten ontiluikcn, inlandsche handels- en industrieele geheimen aan het bui- 
tcnhuul verkoopen, als leverancier \'an tien vijand optreden — en ieiler, tlic er de 
archieven over geraadpleegd heeft, weet op hoe ruime wijze ile handelsman van 
die dagen, tot nadeel van het land en tot schade van onze reputatie in den vreemde, 
van de passieve houding der autoriteiten misbruik gemaakt heeft, — zoolang 
mogelijk vermeed de oxerheid het in te grijpen en drukte zij beide oogen toe, en 
alleen in het alleruiterste geval ging zij tot eene strafvervolging over. Deze eigen- 
aardige  opvattingen  maakten  deel  uit  van  het  zoo  hoog  geroemde  stelsel  van 

ook weer zijne goede zijile had, w.i.ir het de regenten, \\ leii |io\-enal het hantlels- 
belang, het „Impjeriuni Maris" '^), ter harte ging, tot het betrachten van verdraag- 
zaamheid jegens niet-onrustige andersilenkcnden leidde, een gevolg van de libcrtijn- 
sche onverschilligheid in religiezakcn, die bij de staatsgezindcn lang voor de hoogste 
staatkundige wij.sheid doorging. De koopman was dus het verwende troetelkind 
van de regeering en het is daarom begrijpelijk dat, wanneer eene enkele maal — 


1) Resol. II,. 

2) lluuft,  Mt 


toen 

')ldenb; 

rncvekll 

Ie 

plannen v. 

n 

■\ms 

er- 

tnistv 

irniiiv^ 

in 

dui-el 

w 

ieli.,  -  c 

e 

cidc 

ide 

oiule 

iicinint. 

V 

m  (Ic 

'\i 

isterdanisc 

bc 

kaï 

ita- 

;en .sic 

nn vai 

vcrontwaai 

i.ligin;4 dei 

d 

'-■'P.^'; 

an. 

regen 

teiuirisL 

)C1 

atic  g 

>W 

en  deze  , 

m 

axin 

es'' 

)ogste 

laiul.sbcla 

ng en 

A 

beschonw 

de 

het 

als 

uj)  he 

na-es 

acl 

U  te  i 

nc 

1  o\ei\L;aa 

1. 

l)aa 

toe 

cc 11  V 

ecuulc 

ck 

aicnte 

1  i 

1  de  re-ceri 

1^^ "1 

) te 

zooals in 1607 en volgende jaren — 
dam tot eenc nieuwe winstgevende 
politici in den Haag zich tegen een 
listen  verzetten,  dit te Amsterdam een 

Voor de nieuwe, staatsgezinde 
van den koopliedenstand als het lu 
haar voornaamste taak- ze ongere|H ( 
was het in ile eerste [)laats noodig gi 
nemen, maar integendeel iScn kring, waaruit de regentenstaf aangevuld wertl, zoo eng 
mogelijk te houden, opdat dezclftlc politiek van geslacht tot geslacht mocht wonlcn 
voortgezet. Dit beginsel werd van het eerste oogcnblik af door de regenten in toe- 
passing gebracht. Van de eerste, in 1571^ aangestelde, jó Vroedschappen werden 8 bij 
hun overlijden vervangen door hun zoon, 7 door hun sclu)onzoon, en een door zijn 
zwager; \'an de overige 20 Raden was één ongehuwd, zijn 2 kinderloos overleden, 
trok er één de stad uit, en waren er 5 tlie of zelf Roomsch waren, of die hunne 
kinderen in het R. -Katholieke geloof lieten opvoeden. Na aftrek van een Raad, tüc 
insolvent gestorven is, blijven er dus maar 9 over, wier zetel, zonder tlat daarv<jor 
thans nog een tastbare reden te vinden is, niet op hunne nakomelingen of aan\cr- 
wanten is overgegaan. In Burgemeesterskamer droeg het zicli cvenzoo toe. Tusschcn 
1578 en 1590 traden er 17 Burgemeesters op; daarvan waren er 9 wier zoons of 
schoonzoons — tezamen ij in getal — later op lumne beurt Hurgemecster wcrilcn. 
Het geslacht van Atiriaen Re)-nertsz. Cromhout (1578) bleef aan de regcering iloor 
zijn scliO(j|izoon (Joriiclis l'"l(n-isz. van 'l'eylingcn ( i 579) en zijn zoon Rarthold Caiini- 
hout (1591); dat van Jan Claesz. Cat {157S) door zijn scliooiiz.ion l)irck Jansz. 
Graeff (l 579), die zelf oi)gevolgtl werd door zijn schotMizoon jacob Boelcns ( 1 5115) 
en zijn zoon Jacob de Graeff Dircksz. (1613); dat van Egbcrt Roelofsz. (1570) 
door zijne zoons Jan de Vrij l^^lgbertsz. (159Ó) en Roelof Mgbertsz. (161 1) ; dat \'. ui 
Re)'nier van Neck .Simonsz. (1581) door zijn schoonzoon Johan 1'ietersz. Reacl (1604); 
dat van Jac.ib Chiesz. Bas (1581) door zijn zoon Dr. Direk Bas Jacobsz. (lóio); 
dat van 1'ieter Cornclisz. Boom (1583) door zijn zoon .Abndiam Boom ( 1(123) ; dat 
van Cornelis Pietersz. Hooft (1588) door zijn schoonzoon 1'icter Pietcrs'. Hasselacr 
(1635); (^l^t van Balthasar Simonsz. Appelman (1 590) door zijne schooiizt)ons Gerrit 
Jacob Witsen (1609) en Geurt Dircksz. van Beuiiingen  (1627). 

Het onvermijdelijke -;^evolg van den te Amsterdam in zwang zijndcn aristocia- 
tisclien regeeringsvorm is immer geweest, dat, hoc veelhoofdig het bestuur er ook 
moge geweest zijn, het opperste gezag steeds fiij slechts weinigen berust heeft. 
Si h, iep  /egt  Cl  \.u\:  ,,k.l  lioc  pro  gcncr.ili  instructioiie  sciciuhnn  duco:  dat  ui 

iu de regeeringe heeft aangenomen als 't aiulcr; soo was Bardesius ende Kant, 
beyde burgemeesteren, na 't jaar 1578 in groet crcdijt ; te \'oren onder de Spaensche 
rcgeringe Hendric Dircksz., burgemeester, cuni suis; eiulc weder omtrent het jaar 
1618 burgemeester Pau, cuiii suis; gelijek' weder tlacrna de burgemeester Andries 
Bicker, ciim fratre Cornelio ciim suis; cnde na hacj' doot burgemeester Graef, met 
sijii swager P'rans Beiiiiing Cock, ooc cuiii suis. .Sul.\ dat men vooi- een geniein 
seggen  tot  Aemsterdam  wel  gewent  is  te seggen van de  36  Raden :  l^attcr van 


ter  van  (lal  -ctal 

\an 

alhoewel  lek  dan 

IIOC 

-esaoh  heeft  -el 

adt, 

n  (idc  so  i;escliiel 

sijii 

potiiis quam lioiiesti pro\'crbii, scnsus est et anima '), cl 
36 Raden niaer 12 sijii, die ile rei^ierinL;e bestieren, etc 
nocli wel gesien hehb, dat een vr\- minder L;etal 't mees 
gclijc ick niet twijlïele of 't selfde sal in voorgacnde jaren 
geweest" ^). Dat deze centrale leiding eene grootc kracht en eenheiLl gaf aan de 
stedelijke politiek en zootloendc niet dan bevorderlijk kon zijn voor het prestige 
en den invloed van y\nisterdam, is duidelijk, maar even waar is het, dat de niogelijk-- 
heid dat deze oiipermacht in handen van sommige, haar om baatzuchtige doeleinden 
nastrevende regenten zou kunnen geraken, voor de stail hoogst verderfelijke ge- 
volgen na zich slepen kon. /ouwel het eene als het andere wordt bevestigd door 
hetgeen ons van de „histcjirc intime" van de Amsterdamsclie regentcnwereld bekend is. 

liet blijkt nergens, dat in de eerste jaren na 1578 eene bijzondere familie t)f 
familiegroep een overwcgcnden invloed op de regecring verkregen of daarnaar 
getracht heeft. Wel was, bij de verdceling der nieuw te bezetten ambten, aan de 
naastbestaanden van tle leiders der nieuwe regecring het lecuwenileel toegevallen, 
maar in hare meest kenmerkende richting — machtsusuriiatie door een geslacht — 
ontwikkelde de oligarchie zich pas toen, na den dood van Air. W'ilhem liardesius 
en Reynicr Cant, die door Schaep als de meest invloedrijke burgemeesters lu't het 
eerste tijdperk na de Alteratie genoemd worden, eene volgende gcneialie aan 
't bewind  kwam, d.i. na  1601. 

De laatste tien jaren der i6l- en de eerste decenniën der ij^ eeuw onderscheiden 
zich in de geschiedenis van ons vaderland door de jilotselinge verbazingwekkend 
ho..ge \ lucht, welke handel en nijverheid in de beide zeepn-vincien, l!olkin<l en 
Zeel.ind, namen, liet zelfbewustzijn der natie brak zich, na de- delinitieve \ estiging 
ViUi 's lands onafhankelijkheid, baan in koenen ondernemingszin, in een krachtig en 
intelligent streven naar steeds grooter uitbreiding van den cconomischen horizon. 
De winzucht verdreef den koopman van den huiselijken liaard en spoorde hem 
aan om in de barre poolzeeën of op de door de keerkringszon geblal:erde kusten 
der beide Indien zijn „avontucr" te zoeken. Door verstandige maatregelen poogde 
men de om het gekiof verelreven Ziiidncdei'landsche nijvcren m't te lokkiii hunne 
industrie naar de llollantlsche en Zeeuwsche steden over te brengen; rijlalom 
en welvaart troklcen met hen het land binnen. Kcusaclitige schatten vloeiden den 
handel uit alle gewesten der wereld toe en brachten den koopman overvloed en 
aanzien. Wie het stoutste durfde wagen, wie de grootste winst wist te behalen, 
hem viel de eereprijs toe. I{en der sticliters van de Oostindische Compagnie, de 
DuitSLher Jan ro])]ien, die als arm bediende op een Amsterdamsch handelskantoor 
omstreeks 1508 /ijne loo[)baan begon, liet aan zijn eenigen zoon, den in i(i2_j 
o\'erleden liurgemeester Jacob Toppen, een \ermogen na, waarvan bij diens docjd 
het bedrag een cijfer vertegeuwocirdigde van meer ilan.9 tonnen gouds '). Schier 
alle Amsterdamsclie rcgentenfamilic'u, welke uit dien tijd dagteekenen, kunnen aan 
het  hoofd  van  luin  stamboom  zulk  een  gunsteling der  fortuin  aanwijzen.  Merk- 

1) D.i.:  Van  welke sclicitseiuie  uit.lnikkiiii,', die meer een  sehimi. is .Ltii  een ru-..eiiliik  spreek» i,.,nl, 

2) C.  .Seli;ie|i  IV.,  A:uiteekeni]if;eu uiiiuent AuistenUnnselie le.ueennKsfaniilièn, afi^eanikt  in de  llernl- 
dischc ]iil)Uutlieek  1873, p.  J95. 

3) Zie kieraeluer  1, p. 2S7. 


'I» ^ 


XI, IV 


waardig is b.v. wat ]5urgemcester Nicolaes Witscn omtrent den oorsprong van 
zijn geslacht mededeelt:  „Wanneer de koophantlei  liier te  lande  begdst in te drin- |   , 

gen,  is  de  vader  van Cornelis Jaep off Jaeob  Witsen  en  (ierrit Jacub  VVitsen  ') f*. 

van  Akersloot  binnen  Amsterdam  metterwoon gekomen,  werden^le Gcrrit by een hL ? 

haringhcopcr  in  de  haringhpackcrye  bestelt,  als knecht,  en  Cornelis aen de zee- m- " 

vaert en handel buyten lants gehouden, varende hy eerst als schipper en koopman, ij  ; 

soo  voor  andre  als  voor zijn zelve, en daerna met cygen schip en goet  na buy- 'è 

tenlantse gewesten over zee met haringh,  kaes en andre waren, die hier vielen  te P^ 

venten, welckc handel hun seer wel slacghden, gelijck tle rijckdommen, die de 
nasaten besitten, van haer alTgedaelt zijnde, sulcx conncn tuygen, en vecle hu)-sen 
in dese stadt als op de Singel by 't Korsicsbrugh by de bnnnvery 't klaverblat, 
op 't Uytterse veer en elders b)' haer gebout u)'t\vysen, dat tlie beurs niet be- 
krompen is geweest"  ^). [   '■■ 

Zelden oefent een tijd van buitengewonen  materieelen voorspoed oj) een  volk f '^ 

een  veredcienden  invloed  uit.  Onze  oogen  zijn te zeer gewend  zich  in de schit- ■   '■ 

tering  van  dat  glorietijdi)erk  te vermeien,  om op de schaduwen,  die ook  aan  dit i 

schoone beeld  niet ontbreken, acht te slaan;  ten onrechte,  wanl  alleen  dour beide , 

te zamen te brengen zijn wij in staat ons eene juiste voorstelling te nial;cn van 
de wordingsperiotle van onze gouden eeuw. Wij verheugen ons in hetgeen een 
machtig geslacht tot stand gebracht heeft; wij bewonderen, vol nationalen tr(^)ts, 
het titanengewrocht van onze voorvaderen. Maar geven wij ons ook voldoende 
rekenschap van de motieven, die hen tot de schepping daarvan hebben aange- 
tlreven, van het karakter, ile aspiiatien en tle instincten van de generatie, bij welke 
geen heldenfeit zoo pojnilair was als tle roemluoze verovering \'an tic schatten der 
Spaansche  Zilvervloot.^  Ikx-ft  nimmei'  de  vrees  dat  ,, roemrijke"  voorgeslacht  in ,^  | 

onze achting te zien dalen  ons kunnen  weerhouden  de  nuchtere werkelijkheid, \'an |  f 

alle  ijdele  windselen  ontdaan,  onder  de  oogen  te zien.'' Zeer waarschijnlijk zou, | ^ 

wanneer  wij  ons  omtrent  dien tijd voldoende konden documenteeren, slechts een j 1 

zeer gering gedeelte van onze geestdrift deze nadere kennismaking overleven. |,.'| 

Algemeen  was  de  begeerte naar rijkdom  ■'):  ieder wilde  o[)  zijne  beurt  een t'\\ 

greep  doen  in  den  hoorn  des  overvloeds.  Door  dezen  gouddorst  werden  velen •  i 

geleid  tot  daden, die den  I lollandschen  koopman van  die dagen  niet tot eer \'er- '  } 

strekken. Bij  nader onderzoek leeren wij sommigen hunner niet alleen als ,, mercator ï _,| 

sapiens"  en  ais  stoutmoedig  wereldontdekker  kennen,  maar  ook  in  de  weinig 'j 

bewonderenswaardige hoedanigheden van valschen  munter en van zeeroover. ';  J 

Op  de  regeling  \an  geen  enkel  onderwerp  van  algemeen belang waren de ' ]  | 

regenten  uit  het  begin  der  i;^ eeuw  zoo  bij  voortdniing  bedacht  als op die van | | 

het  muntwezen.  Door  staatshulp  trachtte  men  ile  muntwaarde  te  bepalen  en de '■ j 

kwade  praktijken,  welke  in  den  geldhandel  in  gebruik  w;iren,  tegen  te  gaan. ':  | 

Sedert Leycester den 4<;" Augustus  15S6 voor het eerst in den jongen staat voor- :  .» 

schriften  in  zake   ,,de  miuit  en  de  muntslag"  hail  uitgevaardigtl,  hadden  de ,. | 

1, Wit.en word 1 


I) Cornelis Jacul) Witsen  werd 

.Soliepen in  IS84, R.iad in  I5.)0 

zijn 

iroeder Gerrit 

in 

1609  Burgemeester.  Hun  vadei 

,  Jacol,  Wits..,  was  sclnpper  „, 

de 

linnenvaart. - 

P- 

167,  168. 

2) M. S. „Oeslagt  l^egisters v 

n N. Witsen", Cemeente-archief 

te Ai. 

sterdam. 

3)  Krui,,,  Verspreide gescluiftc 

>,  IlI, p. 279. 

N 


algcmccuc cii c'.c t^cwcslclijlcc Staten door acliterccnvol'TciKlc placcatcn bc[irocfi.l 
het imintvraat^.stuk tot ecnc ai'dociulc ojjlo.ssini;- te brcnL;en. In de Amstenhunsche 
Vroedschap werd daarover keer oj) keer beraadskia<;d '); ook de stichtini^ van 
de Wisselbank, in Januari 1609, waardoor de stedelijke regecrinL;- liet ojjper- 
toezicht over ile gcldncgotie aan zich had hopen te trekken, bracht, ten aanzien 
van de misbruiken op 't stuk van de munt, geene verbetering. De niuntplaccaten 
van de Staten-Gencraal werden niet nagek-onien ; de fnianciers bleven de door hen 
uitgelokte schommelingen in de waarde der gelds[iccien ' ) als basis voor uitgebrei(-le, 
winstgevende speculaties gebruiken, en \cle koojdictlen lieten zich verleiden om door 
het vervaardigen of doen vervaartligen en het in omloop brengen van valsche munt 
zich nog grootere winsten te verzekeren De ,,hagemunleu" van Roermond, ICmmerik, 
Iluissen, enz. bloeiden voornamelijk door het hun uit Amsterdam rijkelijk toevloeiende 
kapitaal, en zelfs te Amsterdam en elders binnen de grenzen der Yereenigde l'ro\'in- 
ciën hadden valsche munters, die door voorname kt)oplicden in luui bedrijf gesteund 
werden, hunne werkplaatsen. Het eu\'el nam ten slotte zulk een onnang aan, dal de 
Generaalmeesters van de munt van Heveren en \'an Nisijcn zich 2.S Maait mii 
door de Staten-Generaal lieten niaclitigen 0111 in Holland en Zeeland in ]iersooii 
eenc instructie te openen in zake ,,de hcgmuiiterie cnde contrefej'tinge van der 
munte van deze ende andere Landen" en het aandeel door kooj^licdcn in deze 
ongeoorloofde industrie genomen. Den lo^n October 161 1 wendde van Beveren zich 
tot Ikirgemeesteren van Amsterdam om hunne Incsteinming te verwei\eii tot het 
aanvangen van zijn onderzoek in deze statl ; drie dagen later werd er tusschen 
hem en Schout en liurgemecsteren een accoord gesloten, waarbij den (ieneraal- 
meester vergunning verleend werd om een jaar lang binnen de stail ingevolge 
zijne opdracht werkzaam te mogen zijn. De boeten, die tien schuldigen opgelegd 
zouden worden, zouden voor 1/3 den aanbrenger ten goede komen, terwijl ]iurge- 
meesteren, de Schout en de Generaalmeesters de rest onder elkander zouden 
verdeelen ^). Gehcele benden valsche munters kwam men op het spoor: zoo 
hielden in 161 i de kooplieden I'ieter \'erhagen, Hans (juaetgebuer en 1'ieter van 
]5aquelarot te Amsterdam, een zekere h'ranschman, Joris de Alalra, in de nabijheid 
der stad te Sloten, en nog andere medejjlichtigen te Haarlem, zich in onderling 
overleg onledig met de fabricatie van „Spaens Copergelt, genaemt (Juartillies ofte 
Malvedisen". Deze muntstukken werden, gedeeltelijk door bemiddeling van een 
voornamen Middelburgschen koopman. Daniel Le Jlecque ^), naar h'rankrijk en 
Spanje uitgevoerd. Nog in Februari 1614 verklaarde JSaquelarot voor Schepenen 
van Amsterdam, ,,dat van sommigen alhier ter beurse het gerucht gaet, datse 
alsulckcn  handel sijn  dravende ofu-  voor dcsen hebben gedreven" '•).  1 let optreden 

1) Vgl. de Resul. Vroetlscliuii 8/y (15^4-1603) cii  10 (1603   1610).   . 

2) J. W.igenaar, Amsteril.iiii, II, [>.  531). 

3) Resol. Viocdscliap  10 Oct.  lóll. 

4) Daniel Le Iiec<iiie woonde te Middellinri; ten liiii/e van /.iju zwayei' l'ietei' Alcnian, CirilTiei- van 
't Landrecht aldaar sedert 161 1  (Coiifessieboek, t. a. p.). 

5) Cunfessieboek N°. 2S7 R. I., fo. 93 en vlg- ; il'iil- N''. 2S8, fu. 160 v° en \ ly. — Men vei-yelijke 
liiermede de door 1'iof. Kernkanip in 't Rijksarchief te Kopenhagen ontdekte memorie 'van Ridder Tlieo- 
dorns Roilcnl)uri,di, lietrelïende het maken van valsche Deensche marken, in 162 1, door Zaeharias Jansen, 
te Middelhnrg, den jiekeiiden uitvinder der verrekijkers (Kijdr. en Mcded. v/li Mist. (ïeuootschap, XXII, 
p. 208). 


XI.VI 


1) Schepenk. 23, l'o. 263 v'\ 

2) Salomuii VoL-rkneclit was iii Juli 1597 li^troiiwil met 
den koopman Jan 1'ietcisz. 1 looft (/ie hierna I, p, 150). 'loL-n 
hij in veilifjlieiil te  Dantziy, waar  liii  /itli t;evcsli,L;\l  liad. 

3) Confessiebouk, N°  293  R.  I., lo.  123  v^  en vlg.;  [iistilit 

4) 1)1-. P. J.  lUok, Het plan l„t oprichting eeuer Compagni, 

5) Sehaep. Zie hieraditer I, p. 355. 


« 


der  Gcncraalmccstcrs  h.ul  wciiii^r vruchten gedragen:  eenigc jaren  later bleek dit 

zonneklaar.  In   lóiH  sluten  eenige  bekemlc  Anisterdanisclic  kot)i)lieden  —  w.o. 

een  zwager  van  den  .Schei)cn  en  Raad  Jacob  Jacobsz.  I linlopen :  Harlholonicub 

Munter, een oudere broeder van den stamvader van dit regentengeslacht, en hoofd 

van een „handelscomptoir", dat zijne factoors had in  Zweden, te Genua, te Cadix, 

te Malaga,  te San  Sebastian,  te  l'arijs, te Rouaan,  te La  Rochelle, te Hamburg, 

te  ])renien,  te  Liibeck,  te  I.eipzig  en  te  Aiigsburg '),  en  een  zwager van den 

latercn Ikirgemeester Voickert ( )verlander, tevens cousin van liurgcmeester Cornelis 

1'ietersz. Hooft: Salomcm  Voerknccht - ) —  met den  muntmeester van Scikm, I'aiil 

Manlich,  een  contract,  ,,dacrl(je  streckende  om  op tic  nnuUe aldaer hacr i)rt)ffijt 

te  doen  met goede cnde stercke munte derwaerts te senden, eiule in  ])lactse van 

dien  quade ende snode penningen weder van daer te ontfangcn". De te Sciian in 

opdracht  der vennootschap geslagen onvolwichtigc zilveren  schellingen werden, in 

aluinvaten verpakt, over Luik de Maas af naar Amsterdam vervoerd, vanwaar zij 

op Francfort en Uantzig verhandeld werden. De compagnie werkte met een kapitaal 

van ƒ 26.Ó00  en  maakte eene jaarlijkschc winst van  55  a  56 y^.  Aiidcrluilf jaar 

na de ontbinding der venntiotschap werd tle zaak ruchtbaar en kwam zij in handen 'j 

van Schepenen  van  Amsterdam,  die  bij  vonnis  van  ly  Mei  1621  Munter,  ócn 

hoofdschuldige, veroordeelden  tut  levenslange  verbanning btiiten het  grondgebied 

der provincie  Holland en  Westfriesland,  voorts in eene  boete van  10.000 Carokis- 

guldens en in de kosten van  't proces ^). 

Even nadeelig voor den goeden naam van de Ncderlandsche kooplieden als 
het door hen in omloop brengen van valsche munt, was het door sommige luniner 
uitgeoefende clandestiene zeerooversbcdrijf. Het was bekentl tlat Amstcrtlammcrs 
in de Dtiiiikerker kapcrrcdei ijen, tlie onzen hantlcl ztilk eene Diinoemelijke schade 
toebrachten, betrcjkkeii waren '), maar nog sterker is het, tlat sommige kiHiplic- 
den — en daaronder regenten — zich zelfs niet ontzagen voor eigen rekening de 
zeeën onveilig te maken. Van Jan Cornelisz. Geelvinck, die in 1626 ]5urgemeester 
werd, wist men te vertellen dat hij zich in zijne jonge jaren met zijn schip ,,dc 
Geelvinck" door zeeroof verrijkt had '''). De Amsterdanischc koopman Jacob Jansz. 
Wijncoop, stamvader van eene voorname kcjopmansfamilic, die met regenten- 
geslachten geparenteerd was, reedde in 1609 een scheeiije van iM last uit, ,,het 
vliegende Hart", dat, met zijn broeder Claes Jansz. Wijncoop als schipper aan 
boord, naar Tetuan in liarbarije uitzeilde. Onderweg zag tle schipper, toen het 
vaartuig ter reede van Gibraltar aanlegde, de kans schoon om een Lransch schip, 
waarvan de gezagvoerder en een deel der bemanning aan land gegaan was, te 
kapen, en er mede weg te zeilen; in volle zee gekomen n.mi hij tle zich in den 
builgematikten botlem bevintlende goetleren in zijn eigen schip over, en liet den 
1'ranschman toen  varen.  Hij  aankomst in Holland werd Wijncoop tloor zijn .scheeps- 


(■ 1 


Ü 


volk, uit wraak voor ondcri^aiic mislu-iiulclingcn, vcnadcii eii lic}) liij in de Icakcn 
der justitie ' ). 

Mcu moge dit alles als losse, op zich zelf staande feiten beschouwen, en het 
trekken van algcnieene conclusien in dezen voorbarig achten, toch blijkt er uit — 
wat trouwens van elders al genoeg bekend is — hoc licht de energieke voort- 
varendheid en de practische „business"-geest van de stichters van 1 lolhmds wereld- 
haiKlel  in  min  oirbare  praktijken ontaardden. 

Waai' het bij den hanilelsstand zoo toeging, was het in de regentenkringen 
niet veel beter gesteld. Heiilen waren ten nauwste verbonden '' ) : geilurende de 
twee eerste decenniën der l/^' eeuw waren nog alle regenten tevens kooplieden. 
Het geslacht, dat de Republiek gesticht had, was al in de eerste jaren dier eeuw 
uitgestorven; de weinigen, ilie er nog van over waren, werden op zij gedrongen. 
De jongeren, zij die, om niet Cornelis 1'ictersz. Hooft te spreken, ,, gedurende de 
meeste lietten van den dach ■'), h)er ter stede als in haer moeders schoot sach- 
telick sijn opgequeeckt endc onder den koewoerden struxxk hebben geseten, doen 
veel anderen, mecstendccl alsnu overleden ende ecnige weynige alsnoch levende, 
buytenslandts in ballingschap ofte ten minsten in voorlvluLlitichc)(h, hebben moeten 
swerven" *), waren tlians aan 't woord gekomen. Dezen vormden een even energiek 
geslacht van mannen van de daad als het vorige; zij waren evenzeer tot het 
volbrengen van grootsche dingen in staat: het aangevangen werk leed niet onder 
de verwisseling der personen. IMaar tlieper, \'crborgcn voor wien slechts de 
oppervlakte gadeslaat, .school datgene wat de o])komende generatie scheidde van 
de vorige. De ejiigonen hadden niet de bange jaren van ballingschap \'an hunne 
vaderen, jaren van nood en strijd, medegemaakt: de aanvang van hunne loopbaan 
was vrij van alle materieele zorgen. Zij vonden cenc welgeorganiseenle maat- 
.scliappij, waarin de stand, waartoe zij behoorden, eene bevoorrechte positie innam. 
Zonder veel moeite konden zij zich door beluilj) van invloedrijke bloedverwanten 
eene eereplaats laten inruimen, die hun in staat zou stellen aan hunne ambitie of 
hunne hebzucht den ruimen teugel te vieren. Driester nog staken geldzucht en 
ambtsbejag het hoofd op. Hooft klaagt reeds „\an de grote verhoginge \an 
sommiger hecrcn prescntien ■'''), daer men nu onlangs van heelt vernomen; twelck 
ick oock inene dat beter nagelaten hadde geweest, om te min oorsaek te geven 
en dye bedieningen te doen ambiëren ende nichtgen ende neefgens dacrmcde te bene- 
ficieren" "). Met weemoed herdacht Hooft den tijd van onschuld van het Amster- 
damsche rcgcntenpatriciaat, het verleden, dat hij, zooals alle ouden van dagen, zoo 
gaarne ten koste van hel heden o|)lienielde. ()\er de taak der regenten s[)rekende 
zegt  hij  ergens,  hoc  uit  de  m  1.;S  ingestelde  gebedsiVnnuilieren  blijkt,  dal  „wij 


). 4 v'  en  vlj,'. — Iii 't /etlile ja.Ti' l6of) maakte <1ü jjewezen Dortsclie 
k-  Mi.l.lL-llaii(L-,clie Zee een  heniclUeii  naam als aanvoerder van eene 


I) Con 

e.sieboek, N° 

.  2^ 

6 

sel 
in 

ipper  Si 
eniationa 

non  den  Da 
e  piratenbei 

Z' 

d 

.\I 

teren, (o 
2) Zie 

584, 585). 
neracliter, ,,. 

I.V 

II, 

3) Met 

4) li..o 

de laatste  « 
ft,  iMennnien 

,un 

en 

ld 

5) 1>- i 

6) Men 

urien  en .uU 

len. 
eze 

.63. 


(d.w.z. (Ic rci;-cntcn) ileu weduwen eiule wcsen, den armen ende clen lijcken, den 
vreeindelint^on endc bekenden, zjnder acnsyen der personen, recht iiUiL;en doen, niils- 
^raders dat wij der buri^cren vatlers, voctslerhercn cnde Ixscliermers ni(iL;en t^enaenil 
wesen". Voorwaar cene sclioonc en edele opvattini,^ van de plichten der res^eer- 
(lers, maar die, toen Hooft haar in 1615 uitsprak, al niet meer gehuldit^d werd door 
degenen, die haar ter harte hadden niueten nemen: „Dat wij nu zouden menen", 
gaat hij voort, „dat dit altemael anders nyet te scggen zoude wesen, dan dat wij 
evenwel tot zoo groten beswaer van (de) gemeente ende ondienst van de stadt, 
ons particulier profyt wel zouden mogen soecken in sulck-er manieren, als wij nu 
syen gepleecht te werden, kan ick nj'et verstaen" '). l.icht Z(juden wij geneigd 
zijn te onderstellen dat de oude Jiurgemeester, verbitterd door de miskenning, van 
de zijde zijner ambtgenooten ondervonden, den toestand te donker inzag en dat 
zijne pessimistische uitlatingen geen betrouwbare gegevens bevatten voor eene 
onpartijdige beoordeeling van zijn tijd: de feiten stellen ex'cnwel, zooals hierna 
blijken zal, de onloochenbare juistheid van zijne woorden in  't licht. 

Na den dood van Mr. Wilhem Bardesius was de leiding der stedelijke regee- 
ring — het „magnificat", zooals men zeidc '^) — overgegaan op de familie 
Oetgens. Deze bestond uit tle twee zwagers Frans I lendricks/.. Oetgens en ]5ar- 
thold Cromhout, van wie laatstgenoemde met cene zuster van den eerste gehuwtl 
was, en lum oom Claes 1'Vansz. Oetgens. Alle drie bekleetlden de Rurgenieesterlijke 
waardigheid en hadden, de beide Oetgens'en denkelijk in den handel in Ocjstersche 
granen, Cromhout in dien O]! W'est-Indie, een groot vermogen bijeengegaard. 
Claes Fransz. Oetgens, die sedert 1585 als Ouderling in den kcrkeraad zat ^), en 
in Januari 161 i overleed, was „een seer vroom ende Godsaligh lieer" en behoorde 
tot de felle bestrijders van Arminius ' ). Zijn neef Frans llendricksz. ( )etgens 
daarentegen gold vóór hij liurgemeester was geworden voor een libertijn: hij was 
toen, evenmin als Burgemeester Coriielis 1'ietersz. Hooft, lidmaat van de Cerefor- 
mecrde kerk; de leer van Arminius vond in hem een warm voorstander en liij 
had zelfs laten verluiden, dat hij, zoo de andere predikanten preekten als deze, 
,,al voor lange mede in de gemeente zoude hebben geweest" ■'). Naarmate liet 
politieke getij verliep, achtte hij het evenwel gcratlen zijne godsdienstige gevoelens 
cene belangrijke zwenking te doen ondergaan: zijne .Arminiaanschc sympathieën 
verborg hij achter een Calvinistische mcjm, de wolf hulde zich in een lamsvacht 
om de kudde te gemakkelijker te verschalken.  Hierin  werd Oetgens waarschijnlijk 


Am: 


170 


blief, ufgedr. iii Nijlioiï's iiijtlr., 1S85, p. 36S, v.m (ülli-, V 
; tegenwooidiKli 't magnificat lieeft''. En in een 
blief in 't familie-archief van (In-. Mr. C'. 11. liacker, te AnisterJam, schrijft de Schiedam: 
Nicolaab IClias 26 Nov. 1743 aan zijn Ijroeder te Amsterdam: „Dat van CoUen Burgermeester 
kwam mijn heel onverwagts vcior. Op die manier .sal de Hiirgemeester (Jan) Six het niagnif 
geheele regering in handen krygen en daardoor in staat sijn, van sijn neef (l'ieter) Six o|) 
nog liiirgermeester te maakeri". 

3) Kerkelijk Amsterdam,  p. 452. 

4) Ibid., p.  187,  iSS. 

Sl'llouft, Memurien en  advie/en,  p.  15- . " 


geworden is 
icat van de 
Vrouwendag 


I 


xr.ix 

door Cronihout iiagcvolr^d ; iniiiici's voor ccn paar schaaiuUlooxA- uitl)uitcrs, als 
hociianicj tic beide x.\vai;cis zicli, toL-ii /ij cenniaal (K; luj()L;stL- iiiaihl in ilc stail 
VLM-\vorvcn liacldcn, deden kennen, l:an uiterlijla- \Toonilieid nooit iels anders 
t^cvvecst zijn dan een linielielacliliL; niasicer. 1'ot ile/.en schijnbaar ..nI.\L;ischen 
oniniekeer  in  hnmie  i;i'\(ielens  m   in/ielilen   werden   /ij   door  di,-  ei;',enaai\lii;e 

op L^odsdiensti;;- L^ebied scheidde ons voH; steeds scherper in l«'ee ell^ander lel 
vijandin-C L^rociJcn. Hoe loool odh in de/ ■ Iweetbaciil liel a.imleel was \ an liijki'- 
niende oor/.alcen van eccmomisi iien aarti, die ,ian de (km sprnnkehjke ri'h-icai-e 
-eliecl vreemd waren, nilerbjk schenen di- kialsle, .uuler uier vki;; a,in waerskanlen 
de strijd -estreden werd, tic ecni-e bron te zijn van de verdeeldheid, welke in .Ie 
Republiek hecrschte. liet spreekt van/elf dal er onder de reiaiUen waren, die 
werkelijk uit o\'ertuiein_L;' \(ior ( ■,d\inisten uf Ai niini.inen p.iilij trekken, m.i.ir 
waarschijnlijk i'i\f bij een even -rooi, /oo niet een i^reoter aaiit.d \ ,ui hen, lut 
cigenbelan;4 en niet het beginsel tien iloorshiL',. \'ooral -nld dit \eor . \nisierd.ini, 
waar de bcvorderini^ der belanL;en van den handel het \s Mima.iinste .irtikel w,is 
in het credo der kooplieden, die vanouds „ile winsl tot nn,,nlslcr en de bei;eer- 
hjkheid t.>t eonipas" h.id.len ' )■ Veili- kunnen wij Acn vnrii;en Cdvinistischen 
ijver, welken de Ainsterd.unschc re;;eerin- :,;eihiren,le het llesl.uid aan den d.iv, 
Ljclc-d heeft, oj. rekenin- stellen van heel andere beweegredenen dan die, w.iar- 
door zij  voorL;-af bewo;4en  te  worden. 

(.^p den uitslai;- van den sta.itkundijjen strijd, waar\.in de beslissin;;- in KuS 
znlk een bloedi- spoor in onze -eschie.lenis achler-elaten heeft, is het antagonisme 
tussehcn 's lands .\dvocaat Oldenbarnevelt en Anistcril.ini v,in niet -erni-en 
invK.ed -eweest. Welke reden h, uiden de Anislerdaniniers om den beprouden 
st.ialsman, aan wien de llolLmdsche h.uidel in 'l ,il-enieen en die van Amsterdam 
in 't bijzonder, zoo veel te d.mken ha.1, hun vertr.uiweii te onttrekken .? 1 let door- 
t.istende,  b.-slisl.:  oplre.len  v.m   Oldenbarnevelt  j;e,hirt nde  de  vredesoiulerh.inde 

oo;;c:nblik ,if had Amslerd.un zich met hand en t.inil te-en den vrede xerzel, die 
het beschouwde als te zullen strekken „lot irrep.irable schade eiule on.ler-anel; 
deser landen ende in-esetenen van diin" M- "e' .\msterd.imsche kooplie.len vrees- 
den, dat de vrede den handel der Republiek een onherstelbaar nadeel zou toe- 
breni^en, daar, zoo het recht der Nederlanders op den handel in Oost- en \\'est- 
Indie al door .Si,,,nje erkend werd, de sedert eenie,e j.iien .loor de onzen in -indsche 
\env v.ewe-len met vincllt beoefende k.uipva.irl M ei d.^.^v -efnuikt ,ou wolden. 
bovendien  moesten  de  ;;i oolh.indel.i.u s  en  specukiiiten  te  Amsler.kim  hel  pkin  lot 


1) Mr. O.  v;m  lUv, 

2) kcs,.l.  \'rools.l,a 

3) V.i;!. „lic, „nuili; 
367 vly.  -  Ho  .\.1 


niMtcn /IJ eciiigc 
,1.-. on.lorseliui.lb 
/iilk  CLii  ruuftocl 


llniiai.ni.ll.uu.lc  11.  'Xoln 1,111,1,  II,  |.-  114. 

n  ,1e t;,-,M,t".  a,.,.r  1)1-.  k.  iMuiii,  \■.■l^|.l-ci,l,■ C;,-m],i 

ic,l,-.clia|. 19 De,-. 1607). lla,l,K-n .ij l„n,l,en inn 
,iit. Dat ei- bii .Ic/L- ..irH-ieelL. Unai-vaaidcis a.ui hc 
K-„  aaainii  ,.|,inak,n, d.it ,1e .\m.stei .laiuselK-  \i..l-,1 


ccigc  „)tl,ee,nscl,e  neulr 
(Ues„l.  V,„e,K,l,a|,  .,  Se, 


•,liil:: 


s,ll. 


slichtin;^' van ceiic Wcstiiulisclie Coiiipa-uic, dal hun na aan 't liaiL lai^', thans 
lati;n wircn. [ninicrs liatUlcn /.ij win deze vooral ccii Ljcdiiclit niiiliiL^swaiicn tCL;en 
Spanje willen maken, en stond liet behalen van bnit bij hare meest in\lciedrijke 
bevortleraais meer oj) dcw N'cKir-rond dan het streven naar handels\'iKirdcelen. liet 
is daarom niet te verwonderen dat de Advocaat, /.ootlra hem de -elei^enheid om 
met  den  Spanjaard  in  onderh.mdelin-- te treden o\er dct\  \rede wa.irna.ir hij. 

wcl;"C1is den treuri;_;"en staal win 's lands fmancien en de ;^erin'.;e kansen o|) buiten- 
landschcii  stcim  in  den  t)orloi;'  te-en ilen  erfvijand,  \'Lu-i;;  \erlan;j;de i;eboden 

wenl, van tic o[)richtin'.;' \\\n deze Coni|)a;4nic, \v,iar hij te \'oren e\'cnzecr als 
Amsterdam ')  voor L;eijveril  had,  niet  meer hooren  wilde. 

Onilanks de te:_;enkantin-- van Amsterdam, dat ook na door ile Staten van 
llolkmd in December i()oS ,,bezonden" te zijn, opzijn stuk bletf sl.ian, maar ten 
slotte eiiuli^^en moest met toe te stemmen, werd 9 Ai)ril Kjoy hel rwaairjari;^ 
r.estand -esloten. De trotsehe loiopstad vcr-af hem deze nederlaa- nimmer: 
eene onverzoenlijke vijandschap, die .d s[)oedig in een o[)enlijken strijd overij;inL;, 
openbaarde zich van nu af tiisschen het in haar zeiri;evoel zoowel ,üs in haai" 
ei-enbelaiv^- zo» trevoeli^- ij;-ekrenkte Amsterdam en den autocratischen leider der 
1 loll.mdsche Statcn[>artij. Verschillende omstamli-heden ilmc-en in de VolLjeiule 
jan.-n tot de wederzijdsche verbitterin;^^ Ijjj ; „iet het minst de onderliiv^e naijver 
v,m (K; (.Irie voornaamste h.mdelssleden aan de Zuiderzee. Te Amsterdam bcL^^oii 
men zich un^^crusl te mak'en over de concurrentie van Hoorn, dal een t^oed deel 
van den Weslindischen handel aan zich had weten Ie trekken en ook met de 
landen aan de Afiddeliandsche zee zeer voordeelige commercieele betrekkin-en h.ul 
aan-eknoopt ^). Üe opkomst v.m de Weslfriesche hoofdstad wekle den nijd vaü 
het met Hoorn op uiterst -esp. innen voet staande lüikhui/.en ■). Dc.e laalste statl 
sloot zich ikiarop bij .\ni-,Lerdam aan, w.iar men de .Admir.diteit vaü Hoorn 
l.escluildi-de van het .lanlokken der kooplieden door het oo-luiken.l toelaten van 
het fr.iudeeren v.m 's km ds rechten. In h'ebruari MHJ werden door de .\mster- 
d, immers in de Siaten v.in Holland luide klachten aan-eheven over „de slappe 
opsicht, die in den (.pheve der convo)-en in 't Noordenpiartier windt -ehouden, 
slrcckendc tot zt;er '-jrote schade van 't -emceiie land, ende insunderhe)t \'an dese 
stadt (Amsterdam) in 't perticulier". De Vroedschap ilroct; aan ticdei)uteerden 
ter Da;.4vaart op te „insisteren ende hart aen (te) houden", dat Amsterdam in het 
Admiraliteitscolle.,re aldaar zittin;.; zou mo-en erlangen om de bestaande misbruilcen 
te kmnien te-en-a.m ')• Deze eisch bleef zonder gevolt^ ; evenmin werd twee jaren 
l,(ter, toen in 1 )eci uiber i(M-| de Amsterdamsche Vmedscliap liet in imi)eratie\'e 
l.euooidul-eu in;;ekKvde bednil n.im, ,.d,it men den Heeie .\dvocael V.IU 't 
landt s.il aen-.e-.-.n, d.it men ;;eresolveerL is, ii.it \M\ .kser slede we^^en mede 
een  persoon  in  't  colle-ie  v.m  de  Admiraliteyt  in  'l  No, Milerquai tier  -estelt  entle 


i) De  Vioe.l^cha 

;  van  .Ic  W.-Iml. ( 

;;r..„l .iflnv.l;  ^aIl 

,li.-l|iLH  uu;h-wn" 
2)  V,-lius,  Chn.nJ.  v.n,  11, .,„,,, 
;,)  (>^cl•  Ui■ii^i,l-n,  his.dic.  ,1c 
.))  Kcsi.1.  ViwiuiKiliai,  lS/j2  tel 


\-|,,c,lM-l,a|.). 

i,.,.ii,, ca. 17.10, 


28/21; (let.  H'ic 


505, 5üt), 512, 521, 
o. a.:  Vclius,  |,,  545,  Rcs„ 


j,'(.'ComniilU:cn  sal  wurKu"  ' ),  aan  het  vorlairjcn  \\m  Aiiislri(laiii  \nl.laan.   I'c 
lluoin z.iU-n  (.)Kleii|jarncvcll'.s -ccslvcrwantcn,  Je  KcnioiislraiUcii,  iii  de ic;;.eiiii-; 
hij  had  alle  reden  om  hen  te  vriend  te  luiLulen  en  hunne  niis-,laL;en  d.mr  de 
R vinj,'er.s  te  zien.  Amsterdam  wreekte  zich  v[>  den  Adv.ieaal  iloor elke  verlioo-in- 

\0 van  het  tarief der cunvooien,  die  di)Or  hem  vc.óri'.esteld  werd,  (inv(«.r\\aartlelijk af 

te slaan, uit vrees van ,, meerder iVaude" -). In al zijne fiscale iuaatreL;elen werd 
Oldenbarnevclt (.loeir de machtii^e stail L;cd\\ arsboomd : de Amstertlammers le;;den 
oen waar meesterschap aan den ila;^" in het opwerpen van chicanes, waar zijne 
plannen en vourstellen uj) schipbreuk ktleil. Zouwel de verhiK.-in_L; van de convociien 
als de vouri;estelde verscherpinL;- van het toezicht op de in\nidcrini; van de 
accijnscn, werd jarenlang — tot den val van ileii Advocaat in loi.S - uit-.]iiilend 
door  ilen  onwil  van  Amsterdam  teLJeni^choudeii,  hoewel   alle  andere  ,, leden  en 

ilinj^' van Amsterdam moest tot uitputlini; der rmancicn ieitkii, te nu er daai', 
gedurende het tijdperk van 't liestand, de handel, gelijk ile stad voorspeld had, 
steeds meer verviel ''), zoodat 's lands inkomsten belant^rijk inkiompeii, terwijl de 
Inlüssing van onze schulden aan Frankrijk- en lingeland aanzienlijke l)edrageu 
verslond. vMgcmeen werd er geklaagd over de ,,jegenw'oordige .slapjie ende neiing- 
loose tijt" •'). Zeeland, dat hoofdzakelijk van de kaapvaart bestaan had '■), en 
zoolang mogelijk, e\'enals yVmstenlam, de sluiting van 't Jiestand had tegengewerkt, 
was na dien tijd zoodanig ,.in decadentie" geraakt '), dat, na een 5-tal jaren 
onderhandelens, zijne quote in de algemeene kiften in Kjiü van i i ^c op (j 'X; 
moest vermintlerd worden "). De \'erarming \an het jjlatte laiul \an )h>lland 
noopte de Staten het vrij te stellen van de lieffing van den 50^1^;" penning '■'). 
Amsterdam, waar men bovendien ten hoogste ontsticht was o\er de hardnekki-lieid, 
waarmede de i\dvocaat de weerspannige stad het door liaar geeischte aandeel in het 
toezicht over de geldmiddelen van den staat, n.1. een zetel in de 1 lollaniNche of 
in de (icneraliteits Rekenkamer, weigerde ' "), sprak niet alleen zijn veto uit i>\'er 
elke poging van (Jldenbai'ncvelt tot leniging van den linancicelen nuod san 't land, 
maar besloot in November ifnf> ,,te voitleren ende sien te becomen belmoi lijcke staet 
van alle de geconsentccrtle ende opgebrachte middelen van '.\^:->c\) jaeie, milsgaeders 
't  gunt  daertegens  staet  te  betaelen,  opdat  men  alsoo  seeckerlijck  mach  ueeten 


I)  Resul.  Vn.ea-,cli;>i. 6  I >cc.  1614. 

2>  ll.i.l.  II  Sc|.l.  1614. n„k  ,,.,). il,i,l.  11  A|,iil  HiKi, 

.;) VkI. ».:v. U.-...I. U,. 11,111.1 10 Ikv.ijl IVv- Ici.;, K.^.l. \ , ..ol-^lup 11 AimiI u. ic. >>,,U ,k- ^vi 
Hin;4 v.ui de Ik.hhm. ,Kr ^hikii Imj ,nu>.cr ii.u.r i;r..U,n,l en \ l.i.iiwk-rcii u a.l n ie. j.uei. l.ui- 
.\ni>le.,l,un  tej:>l,Kel„.,ulr>,  (Ke-ol.  \ , „e.Urli.,,,  1^  M,l   K.IJ,  |.,  Ure.  K.K.). 

4) Vfl. Iiel hij l.i.|.eyles, C;e^ellieille .Ier Vi.lk.su in l.sell.i Ülu l.el. An^eliauuiiye]. .lei' Nie.lerl.ui.le 
|.. 61, n.M.t  I.S.j .ullit;elKl;il.le  |..Lin|.iaet  „ll.)e.^li\  1'ractjc" (Jf.ó-). 

5) Kcbul. Vn.eil.selKi|) .S/10 Mil.  1612 

6) l''niin, Verspreide Geselnilteji,  lil,  ).. 376, 399. 

7) Resol. Vroedsclia;) 7 juli  1612 

8) v.111 Meteren, (o. 626 d;  Res„l.  VrueiKehap  19  Ücc   IÓ16. 

9) KcM.I.  Vr.ie.Keluip 24  i\..v.  1612. 

10) De va^le „;ilnni.;.k der U.ei liein len" van .Ie vur^ liilicn.te ..le.loi v.„., ,1e Uel.eiiLin.e, ^.^u II., 
wer.l im„ in 1622 inyeslel.l (van Leeuwen, liataviii Ulusüata, [,. 14ÓS). Die v.,.h- .Ie Cenei .iliteiu, K, 
k.inier d.igteekenl eeliler reeds van  iGüS (Ibid.,  p.  I4,;3). 


-ckcciL  uMct  worden    ' )■ 

, der Slatcn van 24 Nuvcni- 
zclcls in de Ilullandschc 
a.insUi.imK; liiir.^cmcester 
-rcnionstranlsclic partij te 
;nue.ter knel. .f M-I.erts/,., 
;edeiMileerd  ' ).  Maar deze 

rbnivL'Cii. 


ciulc  rceckciiin;_,rc  iiuicckcn  watter  ontraiiijen  ciuk' 

Voor  deze  motie van  wantrouwen van  tic  Vioedscli 

cryer te voorlconien, yonoodzaaki te zwicliten:  in de zi 

ber/22  December  1616  werd  aan  Amsterdam  een 

Rekenkamer  toegewezen  -).   Niemand  minder  dan 

l'rederick  ilc Vrij, een  der hoofdmannen  van de  t'i 

AmstcrtUim  en  een  broeder  v.in  Ai:n  regeerenden  1 

wertl daarop S  April  Ku;  door de stad  in dit collc 

coneessie   l<on   tien   storm   niel   meer  l)ezweren ;  U 

tussehen  Amsterdam  en  den  Advoeaat,  dan  dat  zij  zich  noL;  liet 

Alle samenwerking werd onmogelijk, waar dwang en  maehtso\'ersehrijding aan  de 

ecne,  en  hartstochtelijk  verzet  aan  de andere  zijde,  in  de  Statenvergadering ein- 

delooze wrijving veroorzaakten  '). 

De meeste verbittering wekte de godsdieiistkwestie. Sedert eenigen tijd had 
zich in ile kerk eeiie meer liberale strooming baan gebroken, welke \'ooral na de 
aanstelling van yVrminius tot Professor te Leiden zich meeren meer in alle kringen 
verbreidde en door tle (Gereformeerde pi'edikaiUen als in strijd met de Lielijdenis 
der kerk werd gebrandmerkt. De aanhangers der nieuwe religieuse ideeën, tlie, 
sc'dert zij in i6ici bij de Staten hunne remonstr.uUie ingediend hadden. Remon- 
stranten genoemd wertlen, en meestal tot elc meergegoeden en de intellectueeleii 
behoorden ■''■), erkenden het recht van cIc overheid in zake het oppertoeziclit over 
de kerkelijke aangelegenheden, en werden daarom door de regentenaristocratie, 
welke omstreeks dezen tijtl geacht kan worden reeds eene afgesloten kaste te \'ormen, 
niet zoozeer uit overtuiging als wel uit politiek'e ovei'wegingen '') gesteund en 
begunstigd. Daarentegen k'cnde het democratische principe, waaraan de kerk' v.m 
Calvijn bleef vasthouden, — n,l. dat de consistorien, waarin hel burgerlijke element 
de (.iverhand had ''),  in  ,,mateiie van  religie"  in  hoogste  instantie  beslisten    - .um 


2] Kü^ol. IloUaiul 24 Nou 22  lire.  I 

3) Rcsül. Vrue-^Uchai, 8 A|Hil  1Ó17. 

4) IV AmstcnlamsL-he Viul-.I.. liap ;;.■ 

eene-M a.idcien vuet -ediuvcn", .l.U  /ij  dci 


- kuniL-ii Jii rc-;;i'nk 
..s, Nic.l.ie, CuLVL-i 
en.  Men  vei-eli|lce 


elfde 


l^  de 


liir.l.s/. v.m  lieuiiniye: 

de  namen  v.ui  hen, di: 

uni  bij de Staten en den Stadhouder over de ilappe lioudiny van de Ain>terdain.sehe regeerin^ ten aan/ien 

van  de  Remonstranten  te klafjen: er wa.s sloelits ée-ii regent Ijij, voor het overiye  waren  liet lji ootendeels 

winUelier^ (Wayenaar, I, p. 497, 49S,  501; Memorie van de voornaemste liar,delLn-e, ge]M^^ee^t n%er 't ^tiuk 

v.ni 't rei|iKsl der Imrgerije tot .\emstelvedam . ... in  Desenilier .i'" lójS, A[. S. in 't ( iem.-aLrhiel'te .\mMenhnn). 

oNerhelde, hoewel  hij altijd politieke redenen de Remonhtr.iiUen  v.;orgeti okken had. 

7)  .\al.er,  t.a.p., p. 45. 


(Ic  biii"L;"crijcn  iii  dit  npziclU  cciic  niaU;  v 
luccniiii;  van  tic  rcLjociomlc  klasse,  in  ecni. 


(inafliankclijl 


jjaar was, on  w .lariUL-dc  luL elke 


icralisehe reinibliek nie'l bcslaan- 
(liende Ie werden. Hij tle SlaU n 
van llollaiul berusUe de niaclil in handen van eene nieerdei beid van liberlijnscli- 
cn dus Renuinstranlsch-i;czinde re;4entenai istdCiate-n, die, mei bcHi;_;liartii;c ncL;alie 
van lic rechten dei' tei^enparlij ~- de- L;roi)le massa van het xwlk', aan;,;evocrd ilnui 
de Contl-a-rcmonstrantsclie predikers - door steeds seherpere maatre-eleii de 
bcslissinL,r der kerkelijke -eschillen naar haar zin zncht te dwiii-en. Hare toeslem- 
mini;- tot het bijeenroepen van ecne Provinciale of Nationale Synode, om in de 
Ljcrczen onceniLdiedeii uits[)raak te doeii, waar ile ( lereformeerilen sterk op aandron- 
L;cn, stelde zij afhankelijk \an voorwaarden, welke ile Calvinisten niet overeen 
konden bren;^en met de mate van vrijheid in het kerkelijke, die lum, naar zij 
meenden, toekwam. Zoo bleven de i;esehil|>unlen onbeslisl, terwijl de stiijd een 
steeds venijni-er keer nam; tot eindelijk de Staten ter kwader ure zelf lK: kiioo] 
doorhalden en o[) ei;_;en L;"e/.a;^ in januari l()l4 dt:n [)redikanteu \-o. irsrlu e\ er 
welke punten van de t^eloofsleer zij mochten verkondigden en wellvc zij „tot behoue 
van rust en ccnighcid iu de kerk" moesten laten rusten. Deze ei;.;enm.ichtiu,e han- 
delwijze goot olie oj) het vum'. leder koos partij: iu huisLj;ezin, stad en land stonder 
Calvinisten  en  Arminianen,  ,,precicsen"  en  libeitijnen  te;_;"euo\er  tlkauder. 

i'cne kleine minderheid kwam in de Staten voor de rechten van Iu t verdrukte 
geloof op: nevens .\msterdam waren het Dordrecht, wa:ir de eerzuchti-c llug> 
Muys van lloly het Schoutandjt beklecildc en do.u- het omwerpen van de Staten- 
|)artij het meeste gezag in handen hoopte te krij-en, Mnkhuizcn, dat in de gemeen- 
.schappelijke antipathie tegen Hoorn een punt van aaurakmg had nul Amsterdam 
en nog de twee statljes PLirmcreiul en l':dam. Over hoe weinig stemmen zij i>ol 
beschikte, het feit dat de machtigste stad van 't gewest en van 't gehcele kau 
zich aan het luH,fd van deze minderheid stelde, schonk haar een mijreel overwichl 
waar de  Ad\-ocaat  vroeg  of laat  voor  zou  moeten  buigen. 

WeriJCn  wij   thans  een  blik  op  de  regecring  van  Amsterdam  en  tr.u:lUeu  wi. 

leiders het hadden aangelegd om, ondanks de verdeeldheid, die ook in haai 
midden heerschte, aan de politiek der stad een vasten, anti-Staatsge zinden Icoer- 
te geven. Twee machtige groepen in den Amsterdam-,chen regenteukring hat 
Oldenbarnevclt  door  zijne  in  de  laatste  jaren -evolgde staatkunde  legen zich  ii 

ber(jkkende,  en  de  Ccdvinisten,  vocu'  wie  ile  ,, heftige  proeeduren",  waaraan  lumni, 

blootgesteld   w.iien.   een   ledeu   \ ,ui   steeds  toeueiueude  eigenlis  \\,is.  In  den  loo) 

tische vlag tle oppositie tegen ( Mdenbarnevelt te beginnen: de enkele vricndei 
van den Advocaat, die ilaartoe niet uilden medewerken, zooals de liurgemcester: 
Hooft '),  Sebastiaen  h'.ebertsz.  en  Reael,  zouden  uituew.irpen worden.  Den i'" k'c 


bruari 1611 kwam tic oiiiinck-ccr in ile rcL^cciiiiL; tol slaiul. I )c piiHlikaiiKii, ilic 
aan de vcrlcic/.inL;sbcwci;ini; van i()i i een ijvcii- aandeel namen, wislen kin- vimr 
de eleetic reeds te vertellen wie liuiLjciiieeiter /.ouden woixli.ii '): o|) liim aandrin- 
L(en werd de zeer kerksehc ( )Lidsche])en Roelof k^Libeits/,. \i\ plaats wm den (jver- 
Icdcn Hurgemecstcr Claes 1'ninsz. Oett;ens lot de Consulaire w aaidiiduid \eikozen. 
Cornelis Pictersz. Hooft, die in de laatste 10 jaren 7 malen het Hm -emeesteischaiJ 
bekleed liad en als de aanvcjerder der libertijnen te Amsterdam kan beschouwd 
worden, en die dit jaar weer .ds ]>urL;emeestcr had moeten aanblijven, wertl in de 
Weeskamer op-ebor-en ')^ Ook de 1'ensionaris Dr. Alberl de Veer, die als huma- 
nist tlenkelijk lot de libertijnen overhelde ■'), en van wien de voorla. m in (..'alvi- 
nistische richtinL^- optredende Amslerdamsehe res^'enten ^een voorliclitin- op hun 
nieuwe pad te wachten hadden, zat; zich i^fenoodzaakt het veld te ruimen. Zijne 
benoeming tot Raadsheer in dcw IbiOL^en Raad, op uildrukkelijk'e aanbeveliiiL;- van 
dit zeer Remonslrantsch-;.;ezinde collcL^e ''), dal on-etwijfcld zijne redenen zal -ehad 
hebben om hierin der kerkelijke [jarlij Ie .\mslerdam de behuli):'.ame hand Ie bieiKn, 
bereidde hem een eervollen aftocht, llij werd als l'ensionaris \'ervan;.^en door 1 )r. 
Adriaen l'auw, den t)udsten zoon van l)ur;4emeester Reynier l'.iuw. Hij de \ol_L;ende 
verkiczint^en werd de opruimin;;- ondei' het lniri^emecslersi)ersoneel yeiei^'eld vinirt- 
t,fezcl: den u'n l'"cbruari i<)i2 werd Dr. .Sebastiaen ]i|^bertsz., die, naar het te Am- 
sterdam ijcidcnde t^ebruik wilde, na alloop van zijn zittini^'stijd in ile (iecommittccrde 
Raden, als J?urt,rcmeester had moeten aankomen, i^ep.isseerd, en in ile 'rhcsauric 
onderL;ebracht, waar men hem liet tot liij in 1611) zijn onlskiL;^ uil de iet;eerinL;' 
nam. De in 1'ebrnari 1613 aftredende Huri^emeesler Joh.m 1'ielersz. Reael werd 
eveneens in de Weeskamer L;e[;laalsl en bleef daar lol 1617, in welk j.uir hij zich 
mede in  't ambtelooze leven terugtrok, 

Den leii Februari 161 1 bestond de Amsterd.imsche llur-emeesterskring uit 
10 leden: Cornelis Pictersz. Hooft, Ikirlhold Cronihout, j.icob llodens, h'rans llen- 
dricksz. Oetgens, Cornelis Beiiningh Jans/.. Duyvesz., Joh.m 1'ielersz. Reael, Reynier 
l'.iuw. Dr. Seh.asliaen h.-berlsz., C.erril J.icob Wit.sen en Dr. Dirck Ras Jacobsz., 
terwijl dien dag als nieuwe üurgemeester een streng Calvinist gekozen werd: 
Roelof l'^gbcrtsz., een broeder van den overleden lïurgemecster Jan de Vrij Ivgbertz. 
Laten wij beproeven met de weinige gegevens, die ons ten dienste staan, aan dit 
naamlijstje cenige kleur bij te zetten. In drie groepen kunnen deze mannen ver- 
deeld worden, n.1. in overtuigde Calvinisten en libertijnen en in opportunisten, die 
bij gelegenheid een Calvinistisch manteltje omsloegen. Van deze tlrie w.is de laatste 
het talrijkst vertegenwoordigd: zooals gezegd maakten Óetgens en Cromlioul er 
deel  \.u\  uil.   De.e  heulen  h.ulden  iImii.  Ie   .\m^leld.un   lul   uu de  Ie  .eggen; 

l-eliiuaii l6lo (Vyl. p. J.XIH, hiuiaLlitLi ). 
1) \\':xi^cn:xav, .Vnisteraam, 1, p. A2.j. 
2]  hl  lóu  «ci-a hij ..vcn'cnl.uilst  in  ,1c  \Vi,,.ll,.>„l.  en iii  l,Lt  viuAc  van  .lit  i:iar n.m,  liij  /ijii ..nl.la.L; 


Af.taiul van ducn kon, 

3) Wagcnnai-, Am,tL-raani, III, \>. 2o6. 

4) Kcv.l.  ILilKunl 23  Icl-r, 21  .Mui  IDIi;  Rcm,!.  Viucilsohap 26/28  l'Vl.r.  lüii 


nootcn, maar zij was, hoc zondcrlinr^ het ook moge schijnen, tevens het zwakke 
punt ikiarin. Wel was het lumnen tei;-enstantlers niet nioL;ehjk- te vodi l<c unen ikit 
jaarlijks een van heiclrn het llur-emeestei hjke -estcielle iieklom, maar tocli kon 
men, dooi- telk'cn jare den een te verkiezen, den ander l>eletten als l>ur!.;cmeester 
aan te bHjven en zoo zijn [lersoonlijk L;ezaL; uil te breiden. I )e Iwee zuaL;ers waren 
berucht om imnne hebzucht cu luume „ey-ensocclventli. khexdl" en nieniv.maal 
moesten zij  in óc  \Mcicdseliai> daaro\er liarde  wocjrdeii  hiumn. 

Aan het hoofd van de ware Calvinisten stimden (ierrit jacob W'ilsen en 
Rcynier 1'auw. De laatstLjenoemde - wiens zoon i.l:n 2'" huii Kui d.ior het 
nieuwe bewind tot l'ensionaris werd aanLjesteld — was noi;' niet de ,,omnis homo" 
van zijne i)artij \'an later: jxis in 1617 bleef hij voor het eerst, na een jaar l>ur- 
ycincester Ljeweest te zijn, nog het volt;entle jaar als zoodani;,;' aan. W'itsen liad 
in de eerste jaren na 161 l veel meer i^ezai,^ dan hij; van binnenscliiiiperszoon had 
deze zich door vlijt en ins[)amiin;.; weten np te werken tot uen der \-.M;rnaamste 
kooplieden van Amslertl.im. .Noi^ \iH.r zijn huwelijk met eene tlucluer \-an llur- 
'^emccster ISalthasar .\i)pclman was hij, in 15M5, ais .Schepen in de mai^istralimr 
opgenomen en in 1609 had hij de üui-gemcesterlijlcc waardigheid bt;reikt. Sedert i 583 
zatliij lierhaaldelijk in den kerkeraad, eerst als diaken, later als ouderling '); liet behoeft 
ons dus niet te \'erwt)ni.leren, ilat hij zicli als iiurgemecster bij de ,,harde derefor- 
mecrden" of ,,oude geuzen" aansloot, en ckit hij soms in tien Raad met zulk een 
„kle>-n respect" van de libertijnsche Statenvergadering van Holland spralc, dat hij 
daardoor in hooge m.ite de ergernis win zijne staatsg,e/inde medeleden opwekte -). 
Zijne eerzucht blijkt uit de wijze, waarop hij duor kuiperij tweemalen vocir het 
tweede jaar als üurgemeester wist a.in te blijven: een.s in lóii, tldor ile electie 
van Jacob de (7raeff Dircksz. te bewerken, waardoor diens ..om jacob lioelens, die 
uit tle aftredende Jïui-gemeesters nog voor een jaar had moeten gekozen worden, 
van de baan gescho\'en werd, en nog eenmaal in Mun, toen hij wederom zijne ma;it- 
regelen nam „dattet Oudtburgermeesterscha]. ■' ) hem n\el mocht ontgaen, door- 
dyen hy, zoo veel in hem was, den here Cromhout liurgermecster maeckte, bij 
middel van twelcke de here Oetgens, gelijck de heere l!as door zijn verre buNten- 
landtsche re)'se '' ), daertoe nyet mochten werden gebruyckt" =). Wij zullen hierna 
zien dat (.Ie betrekkingen tnsschen W'itsen en 1'auw tol i(j20 zeer nauw en vriend- 
schappelijk waren. Nevens deze beitien was de in [dn gekozen Iiurgemecster 
Roelof Ivgbertsz., evenals Witscn oud-diaken en -ouderling •■'), en wiens familie met 
die van  l'auw verwant was,  een  man naar 't li;irt der i)redik-anten. 

Alle Calvinistische liurgemeesters, van welke nu.inceeringen ook. zoowel de 
aanliangers \.m Oetgens en t'rondiont ;ils die \.m Witse-n en l'auw, hielden zich 
nauw  aaneengesloten  om  tle  libertiinui  in  de  minderheid  te  houilen ;  tot samen- 


1) Kerkelijk Anistcnhm, ]). 451, 452, 

2) Hooft, MemoriCii en lulviLvcu, ].. 72. 

3) I)e  llurtjemcosler,  die  liet  t«L-cilu  j.i;u-  .laiilileef, 
„t'e.hüa. 

4) llr.  Dii-ck  ];-,s  «as in  1615  als t,Hv.int  ii.i.U' ZmlsI. 
lip v.iu 't j.i.u-  1616 te Anistenliim  tenii;. 

5) ll.H.ft,  Men.orien en aavie/cn,  p.  71. 

6) Keil.LlIjk A„,stu..l.un, j,. 452, 45S. 


werking gedwongen, moesten zij ell^andcr wol (hilden, ni;iar zij stelden zich voor 
dien dwang scliadeloos door elkander zouveel mogelijk in 't geheim tegen te werken, 
te ondcrkriiiiien  en  aflneiil;  Ie doen. 

Tegenover dit vrij heterogene gezelschap stonden de slaatsgezinde regenten, 
als wier kampioen optrad Cornelis l'ietersz. Hooft, eene taak ver hoven de kr.ichten 
van dezen moralist, die, te eerlijk, te oprecht en te rechtschapen voor /ijn tijd, 
ten ccnenmalc de doortastendheid en de ruwe en brutale energie miste, welke toen 
in den leider eener iiartij onontbeerlijk- waren. Ware Hooft een ander man gew eest 
en hadden hem de eigensch,ii)pen niet ..ntbroken, welke hem in sl.i.it h.idden kunnen 
stellen zijne partij ter overwinning te leiden, wellicht zou onze \aderl,uidsche 
geschiedenis een anderen loop hebben genomen. Het is bekend ilat de nu;-er- 
dcrheid der Calvinisten tegenover de staatsgczinden in de Amsteidi^msche \'roed- 
schap zoo gering was, dat l'auw in 1618 een zevental Raden door Maurits moest 
laten ontslaan om aan de kerkelijke partij de deliiiitieve meerderheid \au stemmen 
te verzekeren '); cene krachtige en handig geleide liberlijnsche oppositie zou 
allicht de uit zoo velerlei bcstanddeelen bestaande tegenpartij ten val hebben 
ktunien brengen voor deze h.iar doel - de omverwerping \aa ( )ldenb,irne\'elt -- 
bereikt had. 

Wij zien in Hooft in deze jaren een van de l.i.ilst o\ ergeblevenen van die 
generatie van regenten, tlie de Republiek gegroniKest heefl. Hij is er pr.it op nog lol 
de „echte oude geuzen" te bchooren en tle zorgen en ontberingen der b.dlingschai) 
mcdegeleden te hebben. Met zijne meerdere ondervinding' wil hij de jont-.ereu vom- 
lichten en het land behoeden voor de gevaren, die inwendige twee<lrachl erover 
zullen brengen. Hij weel echter de rechte snaar niet te treffen, want hij, de volbloed 
staatsgezinde, de lumianistisch ontwikkelde libertijn, die hel met noodig acht „op 
het compas van de predikanten te zeilen" '). staat vreemd tegenover de het'tige 
godsdiensttwisten, die thans het land in beroering breu-eu /ijne l.e/a<hgdc en 
gematigde adviezen doen in dezen tijd van scheuring en broederhaat weUladig a.in, 
maar voor hen wien zij g>.lden, ble\'en het woorden in d.'ii wmd. Hij \'oor zich 
zou wen.schcn, dat meu in eene volkrijke stad als Amsterdam, „d\'e x,in s,,,, veel- 
j;lerley .soorten van menschen bestaet, het ICvangelyssche nel wadi hre-der u) twurp, 
*om de goede lu3-den nyet u\t te slu)-ten om de vcrschex denhe\-<U van ge^'oelen 
in sodanige ofte andere dyergelijcke saecken, en dat men bij nnddel v.in dycu te 
beter tot hclinge van dese smarte zoude mogen comen" ■'). Mvcnzeer als hij 
de religicusc oncenighcden betreurt, vervult hetgeen Inj om zich heen onder de 
jongere regenten \vaarneenit, hem met zorg. \\'c\ is liij een overtuigd voorstander 
van  ,\cn  ari.tocr,ilisch-i epublikeiuschen  regeernigsvorm „\oor nujn .ulv\ s nieene 

ick", zegt hij in loii, „d.it nae de constitutie van lUn slaet deser landen, de 
Aristocratycke regieringe ons nodichste en zeeckerste is, om vei'lderle^'c redenen; 
zoo verre als men tlcselve op eenen bequamen voet kan practiseren" ''), en een 
andermaal  vermaant  hij  in  de  \roedschap:  „De  successie  van  de   Regieringe 


1) C.  linnult 

2) iiu.,ri, Mc 

3) 11.1,1., |,.  I 


h 


oock t' cncmacl te binden acn den kinderen van ecu overle<len l'rince, hetzij 
(latse  bequaeni  nfle onbequaeni, vidoin ofte onvruoni zijn, is een zeer l>edenckel\el:e 

rc^fcnlel) in handen L;ele;.;'d wcudt. nini;t in zijne iHii^en \M()r hi n eene aanspuriii- 
Ic meer zijn, om die enkel en alleen tut het bi.harli;^en v.in hel ali^enieen welzijn 
op zoodanige wijze aaji te wenden, dat zij \\u\ elk \'an hunne da(k:n in het open- 
baar verantwoording kunnen alleg.jen. Va\ daarom stuiten de aangroeiende baat- 
zucht en het ambtsbejag, ilie bij de regenten de — in zijne oogeii - hechte groml- 
bcginsclen van de mannen van 1578 geheel dreigen te verdringen, liem legen de 
borst.   In   l()i5   verkl.iarl  hij:   „De   kegenlen   werden  geacht  als  u-  staen  nj,  cvn 

welden, en wij moeten nyet geloven d.it al Uerslandt vaiule gemeeule besloten 
werdt binnen tle eamercn \'an de regieringe. 1 )aer zijn alleen in deze stadt zoo 
veel trcllelijcke en \erstandige mannen van oordeie)l buvten deze vergaderinge, 
d)'e mede u\'l haer ogen sjen : w.ieromme iek- mv;ne te meer nodich te wesen, cLit 
wij \an alle (Mise actiën, doen en laten, mei een goede conscienlie en \ooi- al de 
werklt mogen \'erantwoorden, zonder dattel zelfde eenigen schijn heijbe \.in eenich 
particulier prof)-t, twelck tot natleel van Igemeene beste zoude mogen slreiken" V). 
Voor zichzelf kan hij getuigen; ,,V'oor mijn x-ourwat-i- we'ct iek \\'el, dat ick us't 
mijn bedieninge no)l occasie van cxtraordinaris profxt, niacr huiler alleen tgemene 
best  heb  gezocht"  ').  De  belangen  der burgerij,  \\aar\an,  naar hij  aantoont,  de 

regenten  deel  uitmaken  —  „Wij die  melte  buigeiije.  en de buigerije met ons, 

Z..0 in bloede eu maechschap siju \erbonden, al-, dal wij ons .uider den anderen 
oock dagelicks generen" ' ), zegt hij nog in lOlo - gaan hem bown alle-, ter 
harte; hij heet't dan ook een levcntlig besef van de ge\aien, die de regenten 
bedreigen, zou zij lumne eigen belangen van die \-an 't volk trachten af te scheiden. 
Reeds in zijne redevoering als jongste Vroedschap den if juni 1^84 in den Kaad 
gehouden  tegen  de  aanbieding  der  souvercinitcit  owr  llollaiid  aan  Willem  van 

burgerij en maw een cigenm.ichlig optre<len \au ile legeering-nianneii : ,.])atnuii 
mccneii sonde de Gemeente soo kle)'n te achten ilalmen hac-rhixilen wel sal dwin- 
gen, ofte haerluydcn legen 't gemcene ge\'oelen aKuIckL- \'eranderinge op te dringen, 
ducht ick dat niet wel sal geluckcn; want ick verstae dat de gunst ende liefde 
\\u\ de Gemeente onse sacclce heeft opgeholpen ende dus verre meest gebraght. 
daer te besorgen is soo 't V(.lck de Regieringe wars ende v>audt werd. dat hel 
een <|uadcr u\t;;anck sal nemen, d,it (iodl :,;euaedigh afwende; heeft J )uc d'All.a, 
die soo groot gewell luulde met sijn O tl e r i n l dum metuant '■ ), de Landen 
niet konnen outler sijn gcweldt behouden, voorwaar ick \'reesc dat wij nocli veel 
swacker be\onden sullen werden, soo het gemeen V'olck een afkeer van ile 
lU-gcnten  krijgt"  ").  Pliclitbesef, belangclot)sheid en gematigdheid staan  bij  ll.M.fi 

1) lluufi, MeiiK.riL-ii Cl. lulvic/L-ii, |,.  156. 

2) Il.iJ., p,  loS. 

3) 11'i'l-, V- l'9- 

4) [bid., p.  ;S.i. 

5) l.:Uou /Ij  inii liatcn, ;Us /ij  mij  ina:,r vi-l^ozoh. 

6) Hor, AulliLiiud,c Sinl.kch,  11,  |i.  57- Af-car. I.ij  Ml.  Il, j.  K..cik-i.,  <)^e■l■ .lo  hcia.; .l:ials|.ai lijcn in 


steeds op tien voorgrond en kunnen als de leidende principes in zijne L;ese1iriften 
bcscliouwd  Winden. 

In llonft sciuiilt niet de stof v.ior een partijleider : d.iarhie is hij Le he-^cliro.Mud 
cii te zachtmoedit^-. Niet dat hij ooit twijfelen zal oni, waav hij in -cniocde c>\'er- 
luigd is, d.it (Ie zaken op een dwaalspoor -eleid worden, zijn stem waarschuwend 
te verheffen: aan zijn i)liehts;.^evocl ontleent hij i\cn moed zijner (jvertui-ini^. .Maar 
hij mist in zijne redenen dien t^lucd en klem, die ze in,L;'ang doen \inden ook 
bij tegenstanders. Deze ontziet hij te veel: het valt hem hard een ander te lijf te 
moeten gaan; steeds vreest hij iem.uid te zullen kwetsen. ,,lek wil n\-emandt int 
particulier te n.ic si)reecken", zegt hij eens, „maer met alle menschen L;aein vrede 
houden zoo veel mijn mogelick is. lek kenne oock- nj'emandt (.l)eii iek n_\-et gaein 
n:xc mijn vermogen vrundtschai) zoude willen doen, alst op mijn werde ver.sochl" ' ). 
Zelfs midden in zijne philip[Mea van 1615, waarin hij de ,,e)'gensoeekenllickhe_\-dt" 
van de liiirgcmeestcrs Oetgens en Cromhout onomw(.inden op de kaak- durft 
stellen, voelt hij zich gedrongen eene verontschuldiging voor zijne meening, dal 
dergelijke praktijken ,,de principale voorstanders van tgemenc beste nyet wel en 
passen", aan te voeren: „Zno ick tlaerin dole, gelieve mijn heren mijn ikit len 
goede te honden, alsoo tzelfde geschiet u)-t cenen goedi.n yver, .im g(lijcl:lie\dt 
te mogen hoLiden tusschen groot en kle)'n, nae een]Mricheyt \an reclitr" ï) Iaii 
ander maal, na in de Vroedschap eene lange lijst \an grieven oiigcsomd te liebljen 
over het bev. .ordeelen van de Oude Zijde der stad ten koste van de .\iruue, 
besluit hij  die  met de woorden:  „Mijn e.vcuse van  in  desen  anders te gevnclen als 

Non  e'adem  scntire  bonis  de  rebus  iisdem 
InC(;lumi  üeuit  semper  amicitia"   ' ). 

Tc vergeefs zoekt men ergens in liooft's ,,memiirien" in lóiS L\:n woord van 
minnelijk pmtest tegen het in zijne oogen toch onwettige en onverdedigbare (jp- 
treden v.m M lurils en de .Staten-tieneraal tegen ( )ldenbarnevelt en de I l.ill.m bclie 
Statenpartij ;  zijne sl.ippe,  langdr.idigc dr.itie,  in Seiitember  i(') 1 S in de \ rncd-,eli.ip 

vader ,, vanden jare 157.4 tolten jare I 57S famili.iirlick gekent" heeft, en van llugo 
de Ciroot, d it hij n.,k met diens vader een jaar of dertig geleden omgang- heefi 
gehad, wiens z daai, n lar hij zich herinnert, ,,door ccocn Claes Hals zijn gebracht in 
verloop, Iwelck veel meer ander goede kivden, Godt betert, wel wedervaert' '). 
maakt dit gemis niet goed en legt omtrent de redeiuiarstalenten win den ouden 
llm;>aneesu-i cal \ nj b. do.evend -.clui-em-, af Wm . ijne onduKliuie bu ed-p, .ikig- 
luid golui-en .d .ajne n.igcLilen ,id\ lezen 1 lo,-. L:em,iligd, rechl-,ch.ip. n m b.-in- 
.selv.ist hij zich m zijne redevoeringen ,iok mo;;e betoónen, de goede kern d.i.nvan 
bederft  hij  door eindelooze  uitweidingen,  waarin  hij  sleeds  in  herhalingen  verv.ill. 


1) Hooft, MomoL-ieii en adviezL-n, p.  360. 

2) U.i,\., p.  107. 

-,) IlLt is .Ici.  -ocacu aliij.l .Ljcooiloof,!  -,•«', -o.t  niel  Iil-uJ 

■I- aai  ,1:  MiL-n.l...l,.l|,  r.-  ,loor  -.-.Irenl  v.ui-.lt.  (.M.  S.  :\:u,tr. 

t. "c,du-iiL  van  .Mr.  |.  .\ . CruilK-, ( le-i.i.-aivliu-r te Amsi.nl 


Deze fout werd hcni al iii joos cln.ir l'auw verweten '). en line cuhIli' Ilcx.fl 
wordl, hoe meer lieni de kennis v.ui 's land-, zaken dnor tle leidende ^^-cn[i:n 
wordt ontluiuden, line meer zijne \v.,nrdenrijklieid toeneemt, „lek bebbe uuek aKnu 
een '^ocdl deel jaren v.in 't slaiulls ieL;ieriii;.>,e ii_\ el \ eel -es\en. waemiii ick te ^ 
min Kissin^e kan maeeken, \\aeit ons maeli srhorteii ', erkent liij zeil" m Idl.S, 
terwijl hij m dezelfde ledc- oinlunl de politiek -elui-l: „dal mijn keiinisse daer- 
van ii)et olie .seer kle> n is"-). Wanneer in \ovcmi er MU.S 1'rins .Mauiits in 
de Vroedsehap komt om de Kaden v.in lum eed te ontslaan, vraa-t I looit, op 
het oo-enblik dat de lleeieii opst.uui om zieli, lui bekomen ontsl.i--, te verwij- 
wanneer deze zijne bezwaien te-en des .Stadhouders liandelin- -ehiehl heelt, hoe 
|.;ciiuiedelijk klinkt tlan het antwooid Kwn i.\cn 1'riiis: ,, Meslewier. 't moet nu soor 
dcez'  tijd  zo  zijn.  De  nood  en  diensl  van  't  l.aiul  verLisehen  het"  ' ). 

Heeft Hooft ook v..or K.io, zoolan:^- zijne tijd-en. loteii no^; mede aan 't i.-er 
zaten, invloeil o]) den loop der zaken uitgeoefend, na dien tijd heeft hij ilien -eliei 1 
verloren tloor zijne wei-erin-^ om, met \ erkraehtm- \an zijne politieke oxmtui-iiiL;", 
zich aan de zijde van de vijanden v.m ( )l,k nb.iriiev Jt, wiens „rijphe\-dt van 
oorde(e)l, waekerhe)t, .soivhfuldiehex'dt, .enp,iriehc_vdt v.in -emordt en belev dt van 
zaeeken" hij luide bleef prijzen M, te seliareii. Al.uir ren vok;eiul -esladit iU^A 
liem reeht wedervaren: „Sehoon h\- niet beleefde, dat z>ne redenen, in 't al-enu en, 
ijchoord en gevolgd werden", zegt Wagenaar, „was li_\- niet lang overleedoii ge- 
weest, tüen de grcjndregels, welken h\' voorgestaan hadt, \..or 't grootste gedeelle, 
ge!\k als tot bestendige \ (.orsehrifleii om deeze grootc .St.id url te regeereii, 
werden aangeiion.en" ' ). Het was nadat Anisteidam in M.J.S \'..oi -oed mei het 
Calvinisme, .ds --t.iatspartij, ,,intra mm-os" had afgerekend, d.it ile st.i.its-ezindL en 
vrijzinnige be-inselen, door Ih.oft mei zulk eeiie onuank.lbaie oxertuigmg ver- 
kondigd, er weer in eere hersteld werden. In latere jarui \ onden deze traditien 
in republikeinen van veisehillende kleur als .Andries llieker, Cornelis de C'.raeff, 
Gillis  Valekeiiic:r,  strijdbare  voortzetters. 

Welk eeii l;,ius. h aiuler man dan Hooft is Kevi.ier l'.mw I h.en sanguiniseh 
temperament: harlsLuditelijk en onstuimig, heftig bij 't ruwe af; heerscliziiLlitig 
en onverdraagz.iani- .Sterk iloor zijne onu ankelb.ire oxerluiging in de heiÜL^heid 
van zijne roeping ,ds redder van het bedreigde Calvimsme en liereid om de be- 
lagers daarvan do,n elk mi.ldel ten ouder te bivnv.eu. Waar het het doordrijven 
van beginselen geldt, die hem ter haite gaan, voor -t en h.ardheid en dwang terug- 
deinzende ;  driftig,   maar  als  alle  hevige,  impulsieve  naturen  sijiiis  een ge\-üelig 


2)  Mriiu,iK-ii  en  .uhir..-ii,  |..  ,;uy cii  J04  ---■  I Hl  ua^  iu vinc-crc j.ucii :iiulerb geu «l-sI.  In  1611  iIul-I 

iiicilc  \,~K   iUu;;L-iiKi-,i.rrn   ,,n.ii.-.l.u   i.k \' .  15S4  ui-rM  111  .leii  Kaalt wcr.lu l.ri-..c|.L-ii  iiiijii /o. 

xviK (Ki-iiinL-iulc  v.aiik'ii  li:,ll  alt  lan  .!-u  ilrnc^i.nni  alyan;;  \aii  Zijne Jl.sc'.  h,iy.  n.L-ni,, en  .-., vonii 

..,,  ,ic  vei-a.lci-inL;e  '. .un\c  llccivn  .Si.iicn  |lieM.cn|  nink-csk-c] ,L  ilallct  nujn en  iniine lamilic tul a 

;r..tcn  interest en  nae.leel  lieett  ,.;eM.eekt" illii.!., )>.  13).  Hoe « cinii; lii)  in  i6i,S u,, .Ie I..M,^te ^an .1, 

nnali-e .L;eheni lenissen  »as en  line .-ell- .Ie  veoeyaande st.ekkiny  \an  .Ie ..Sel.eq.e KeswUitie" hein unt 

"3) J.  Waye.iaar,  An,,te,.lun,  I,  j,. 471- 

4) ll.,„ft,  Menn.iien  en a>hie/en,  p.  3UJ. 

5) J.  W.ayenaar,  t.a.j,.,  111, p. 20'j. 


liart tooncndc, en, waar cle liartsloclil licui niet tijdelijk vei l)liiKlt, in staat om 
tot schrcicns toe bewogen te raken bij het aanschouwen van een anders on-cluk ' ). 
In zijn dagelijksch leven eenvoudit;- en burgerhjk — op rijperen Uefiijil huwt hij 
met eene vrouw,  door Scliaep minachtend  ais  „plcbeia" gekenselietst, wint  hij 

(kiardoor de harten der schare, wier streng-godsdienslige denk'beelden liij deeU en 
bij wie hij, de tribuun, die in den krini'- der machtliehbenden de vox populi \erl:oii- 
iligt, eene onbegrensde p.iinilariteit geniet. Als ondernenuiul man van zaken is 
hij zonder weerga: aan zijn energiek initiatief is hoi.ldzakulijk de onlluilriiig \an 
onzen Indischen handel en tle stichting v.ui de ( )oslini!ische C^oinpagnie te tkmken. 
In vergaderingen domini;ert hij de oppositie tloor (.Ie sclierpte en de lorsehheid 
van woord en blik: zoozeer vervuld van en opgaantle in zijne plannen en ont- 
werpen, dat hij er zich een mede gaat voelen, en elk argument win zijne tingen- 
standers als persoonlijk tegen hem gericht beschouwt. Waar 1 looft tloor overvloed 
van argumenten zijne mcening ingang tracht te doen vinden, daar o\-crrompelt en 
ontwapent l'auw zijne tegenpartij door barsche interruplien, ieder die hem in den 
weg treedt met nietsontziende smaadredenen bejegenende. 

Voor den voortvarenden l'auw is de rede-rijkheid van Hooft eene kwelling: 
dikwijls raken zij dan ook slaags. Want in alles bijna vcrsclnllen zij van inzicht, 
l'auw sluit zich aan bij degenen, die Amsterdam niet alleen in macht en in rijk- 
dom maar ook in uiterlijke schoonheid boven andeie steilen willen doen uitbliid^en. 
l'lvenals zij wil hij van de „Nieuwe Zijde" der stad eene weeKlebuurt ni;d.-en. .\lle 
neringen moeten naar de „Oude Zijtle" verpkiatst worden, die tot handelswijl: 
wordt bestemd: daar ko;nen de gebouwen der Oostindische Comi.agnie te staan, 
daarheen worden van de Nieuwe Zijde de vleeschhal, de wanuor.niarkt. de garen- 
en lijnwaadmark-t en de Deventer houtmarkt overgebracht, tei'wijl (,1e vi'oeger ook 
aan de Nieuwe Zijde uitgeoefende bedrij\en van ver\,erijen en uiabtenmakerijen, 
de scheepstimmerwerven en de opslag van pek en teer alleen nog maar aan de 
(">ude Zijde geoorloot'tl worden en men ook de gehcele N(.)(-ir(,lsche houtmarkt daar- 
heen verplaatsen wil. Dit alles strelct voornamelijk ten \oorLleele \an (Ie eil.mdeii 
Uilenburg en Alarken, die nu de meeste dezer bedrijven naar zich toe trel;ken, 
hetgeen er tle [irijzen der erven belangrijk doet stijgen. 

Van al deze nieuwigheden wil 1 loofi nic'ts weten, V:m de K.i.id „dl tingen 
van 20 I\lei en 4 juni 1(105, wa:iriii tle zaak lei' sprake kwam. geeft hij het vol- 
gende verslag, dat beter dan eenig- ander d(;cunient de verliouding tusschen de 
beide  Burgemeesters teekent ; 

„Op ilen .'OH Mas' loos hebben burgei meesUien (n.ic dallet i'clfdc \ oor- 
henen mede tot V(.ischeyden re\ sen was ;;edaen) wederonime gesproocken 
vaiult «lilferent twelck inde Raedt was ontstaen, u)t zaecke VcUidt verleggen 
vandc Noordtsche houtmarckt en dat eenige zeer har(.lt dr\'ven dat zodanige 
neringc acnden Amsteldijck inde nieuwe stadt, op gecne wallen t(.iegelaten 
behoort  te  werilen,  h'.ntle  alsoo  daerover  \'ast eenige discoursen  ofte jjro- 


Aiicleia.un,  11 


<U- hcvicli 
/...M .lul. 

■\,l 

11, K 

Ulenl.uiv 

1  Cl 

yc lucc . 

nar 

puoslcn wncicn gfvallcn : hccfl den biiiL>,cniiccslcr \'.\u\\  i 

'vcrhaclt.  hoe  dal  liet  langer  il>'et  te  l\-den  sUnule  datii 

van  d)'e  materie  gesijmocken hebbende,  iek alle  lijdt 

propoosten, en daertoe t^ebruj-ckle eenilerle\-  redenen. 

Dat ick dickwils -edachte oÜc verniaende van d\ e 
Marckcn, soo dat iek zeer op de oudcs)-de ofle imnieis 
tieren  moeste  L;ebeleii  olie  desehe  zeer  \yandl  wes.n. 

I''.nde voorts dat ick mijn onder dese (pieslie, .ilïe misverstanden, soclite 
aenliani;- te  maccken. 

Den 4^,1 Jun)' KioS -ere.sunu-crl werdende ile queslie ofle hel dillcrcnl 
van de houtcopers es b)- tien lieer jan (_laes ke\ nerssz. \eimacndl, d.il 
d)eL;eenc dye zelfs h.uilerfven luidden -ecochl d) e y.y ,ilsn..ch waren besit- 
tende, wel belu.irden ii\tlen Kaedl te verlrecken. W'aen.p b)den biir-ennr. 
l'aiiw zeer invective werde yezeyt, dal h_\- n\et en be-eerde te verlrcLken, 
ten waere hem 't zelfde b\- ^cn Raedl werde bevolen. Wel inperlincntelirl; 
dacrby voegende een comi)aritic vandc ongelijek'he) dl \'an z)ne en des 
voorsz. Rcynersszoons staet ofle conditie en van de grote schade il_\e hy, 
Pciuw, wel zoude mogen ofte konnen hden, daer den \(iorsz. Ue^iierssz. n\ et 
cenen  slusver  schade  zoude  konnen  ofte  ningen  verdragen. 

Dan zo(, veele nn- dunckt en hadtle het vo(nslel van den voorsz. Jan 
Ckles Kcjnerssz. nyel gemerileert znd.inigen andiw ..oidt ofu bujegeninge : 
alsoo t'anderen txilen en nnch l.iinnen we\ iiich jacreii herw erdts, imleii raedt 
gesproocken werdende wan den zoon \an ('laes .Snnmissz. I leem .kerel; ' ), 
by cenigc en namentlick bytlen fjurgei ivieesler llardesius, werde gesLisliiieerl, 
datse op ci}'e zaecke n)-et en wilden aiKiseren zoo lange (.'laes Simonssz. 
voorse)-l  uyl tien  raedt  nyet zoude wesen verlrocken"  -). 

IToc groot de verwijdering ook" mocht zijn, waartoe het verschil win gea.ird- 
heid en beginselen tirsschen de beide lUirgenieesters op den duur leidde, loch 
bleven er jjunten van aanrakin;;. Dit blijkt o. a. uil de wijze waau.p kauw zijn 
libertijnschen tegenstander liij\icl toen deze, \eronl\\ aardigd (j\er i\i- ba.itzuchtige 
bemoeiingen van enl;ele hunner invluedrijkste mcLle-regenten, in i.le \'ri>eilschap 
den strijd tegen hen aanb.nul. Deze episode, die \'.i..r de nulwikkehng van de 
gebem-teni.ssen te Amsterdam niet zonder belang is en ons een diepen Llik tloel 
slaan in tle inwemlige toestanden in de stedelijke huishouding, wil ik hier in 't 
kort schetsen. 

Uch.ilve de .d::cmecne sl.ui 1 k undige gclu urlcnisscn in llolkmd x cro,,rza.d;lc 
ook  eene  a.iiu-elevenheid,  .\msteid.mi  in  't  bii.:oiTiler  .i.uiLMaiulc,  in  de eerste j.oen 


1) Kr ib iii de  Kei;istei^ ^.lll  .Ie  \'i n..!,,!,:,,,  ,,i,.i,  ie  vIilIlh  ,,\cr een.- .lelil.er.iiie .e.ii-naii.le een 

van  Clacs  ,Si„.„„./,  N,,i,   ll..cli,^l.ei.l,.  I l  Ne.j^i,,!  /iel,  ljll|kli..a,-  ei,  ,;,l  »el  l,e.l,^ele„  .!e  .li.e.lssie 

vcrgaileriiig v;iii .le-n i>, .Se|,tei,il,ei 15.10, u.en l,cia:ulsla;iya «eixl ut Ai.isler.l.iiii l,e«i!li;>ii ;'..u in .1, 
Siinoii Simons/,, v.m 1 leeins-Leiek, .leii l,r..e.ler \.iii ilen Vroe.lselu|., ilo..,- .Ie Smien 1. e Ie leKt;eii il.i 
vuor zijne » erk/;.an,lie.len ..Is ( ■.,nti.u.,llem- ( ;eiiera,il en C.mlr;.r,.llem .Ie,- l.unv,,oien te .\niMer.l,.i 
liiuiv(,or, ].. 40). 

2) I.a.le  II.  H,  I„ (Cene-areliiel  Ie An,.^te|■.la1Vi). —  De aanleek. niiii^  i.m  ll.i.,(t  leN..l ....n  't si, 
de volt'ende  w.,„rden: „1 H...U  mede /..u aU 111  den  iaere  lüo...."  Iliei  IjÜjU de nn bleUen. 


T.XIl 

na het sluiten van 't l'.eslaiul f^M-ooto beweinn- in ilc re-eiUenki in;;eii der stail. 
\)c Anisterdamsche ivgeerin- IkuI ; Aii-u.Uir. iim.) vaii de Sl.iUn v.in lloiland 
bctroüi vcrkrei^en om tle slaii Ie iiu>L;en uilln eideii. J )e keLii'.n, di^ ln.l ■ ij)1iim.|.;i n 
van gronden en het bmiwen van w<iniiigeii onmiddellijk buite'u de stad veiluKleii, 
wei-deii herhaaldelijk overtreden; niet alleen benadeelde dit de ^letlelijke aecijnsen 
en de gemeeuelandsnuddelen, die door de buiten\v,.nendLn -emalckelijk konden 
worden  ontdoken,  maar  liet  kon  in  oorlot'slijd  o..k-  -e\aar  voor  ile stail opkA eren, 

versciiansen. J )aarom was het gewen^cht, eeiie strooi; -roiuK rondom de sl.id 
binnen de wallen te trekken, Dvn 4"' Juli 101 1 werd door de \ i..ed-,i h.q. eene 
connnissie benoemd om alles wat op deze zaak betrekkin- had -rondi,; Ie onder- 
zoeken. Deze commissie was samengesteld uit Hiirgemeesler » ■(irnelis l'ieters/. IIomIi. 
llarnien van de l'oU en jaob de Cuaelf, Schepenen, en de bei.le riiesiuriers Jons 
J(n-isz. en ]h. Jan ten Grootenhuys, die geen van allen bij de /aak e.einteresseerd 
waren '). liet advies van de commissie bracht eciii;^e \er.;uin.en iu het ocir.,oi 
aan het licht. Dit bejjaakle n.1, dat de binnen de stad te trekken g.ronden, oolc de 
opgehoogde  landen  en  tle  zich  liaarop  be\'iiKlende  getimmerten,  \'oor  de  waarde, 

overgaan en dat tle eigenaars van die gronden de pn-tereiUie op hunne terreinen 
zouden mogen genieten, om ze, nadat ze bimu.n de stad zouden getrokl:en .-ijn, 
tegen taxatie van .Scheidenen weder van de stad o\-er te mogen nemen. De eerste 
van deze beide bepalingen scheen der commissie eene grooLe onbillijkheid te 
bevatten  ten  aanzien  \an  degenen,  die zich wel .iLin de keuren o;; het buiteiil.iouw en 

behielden op hinnie erven, ile stad geen wist plan zoli k-imiieii \-ol;'>;n bij de mdeelin:; 
der nieuwe wijken en niet in staat zou zijn ilaai\an bep.ialde L;edeeltui .1,111 enkele 
neringen toe te wijzen. Zij drongen daarom a.in op wij/.i-ing \,in liet i.ctiooi. 
In de Vroedschapsvergadering van den 2^j^" Augustus K.ii kwam de zaak ter 
sprake en wertl er besloten in ileii geest der commissie bij de Stalen .impli.itie 
van het octroi>i aan te vragen. .\an dit besluit werd evenwel geen gevolg gegeven: 
cenige lieden van invloed in den R.iad, die er belang bij h.i.lden het oelnuu van 
l()09 met zijne elastische bepalin-en gehandhaafd Ie zien, wisten de vooist.iiulers 
der anipliatie met een kluitje in 't riet te sturen Wat «as het gev.il ? De beide 
leiders der stedelijke regeering, de llurgeineesters Immiis I leiidricksz. ( )etgens en 
Iku-thold Cromhout, zijn zwager, — hierin bijgest.ian door den Schepen Jonas 
Cornclis.;. W'ilsin. -en C'.ih iuist, die in \h[ ] .ds eudcrlmi; in ileii lierk^i.iad .Mt - ), - 
h.idden, siouiicnde op „de \eclhe_\dl v.m de pei soiien \ .,11 luiere ni.iechschap en 
alliance, d\e totte regieringe zijn l>eioepin' ' ), gezamenlijk een plannetje bedacht, 
om bij gelegenheid van de uitbreiding v,m de stad der stailskas eene gevoelige 
aderlating toe te brengen. Al het land builen de I laarlemmerpo.at, buitendijks, was 
duoi- hen  in  stilte  tegen  lagen  prijs  oi-gekocht,  met  het  do,d  om  het  te  gelegener 


2)  Kcrl.cliik  .V.n.tenl.un,  p. 4'jS. 


i.xni 

tijd met pjrovc winst aan  de stad over te doen, en nu lieten de/.e Ileeren, van wie de 
aandran-- tot  het ondernemen  van de  ver-iiNitin-- der stad  vciorn.imeliik uilLje-aan 
I was,  en  die daarin  nu  en  in  'l  vervol--  „hel  vnuruo.udl  ende  prineipale directie" 

,1 hadden  '),  niets  onljt;iin)efd  om  zich  daarbij  de  meest  mo;4elijke  voordeelcn  te 

y verzekeren. 

I Oettjens, die in  1612  als lniri;-emecster .lanbleef, v<itte het werk der xx-r-roolint;- 

I krachtiL^-  aan  en  nam  ].erso>Milijk   —  tot  ;:,M-oot  ont;enoeL;en  \an  Hooft, die  kort 

I tlaarop evenals zijne  medeleden  in  de commissie als zoodanii;- zijn mitslai; nam - ) — 

j werti  door  zijn  tnetloen  dnor  Jan  jaenbsz.  i lu_\(leci iper,  ilie  bekend  stond  als een 

I groot  deelhebber  aan  het  (.phon;_;en  en  bebnuwen  van  L^roiulen  buiten  de stad, 

r vervan;_;x-n  ').  liovendien wisten de beide iHirLjemeestcrs in 't zelfde en in 't volt^cndc 

I jaar  de  X'roedschap  y.no  te  bewerken, dat deze besloot aan  de eigenaars \-an de 

L binnen de stad  L^^etroklien er\en de keus te laten om ze tegen  taxatie aan tle stad 

i" over te doen of ze zelf in ei'^'cndum  te behouden,  mits daarvoor aan de stad eenc 

vrij  lage  uitkeering Ijetalende,  die  men  ,,melioratiè"  nuemde.  Deze laatste bepaling- 
was  \'oor  tic  griuideigenaars  uitermate  V(.Hirtleelig,  aangezien  daardnur tle stijging- 
van  de  waanle  iler  binnen  de  stad  getrcldceu  perceelen  niet  der  stad  maar  den 
i eigenaars ten  goede kwam  '' )•  >^ij  had  in den  Raad  heftige protesten uitgelokt \an 

I de zijde van de  Burgemeesters  Hooit en laeob de Graeff; de laatstgenoemde haalde 

3 zich  daai-door  den  liaat  der  beiele  machtigde  leiders o|) den  hals en  werd  na  zijn 

I aftreden  aks  Burgemeester in  Februari  i(M4 door hen eerst  in  de  \\'issell)ank  -.e- 

]_ plaatst,  en  vervolgens in  1615  eervol  naar den  Haag \erbannen  als gedeputeerde 

'i der stad in 't cllege van Gecommitteerde Raden '■). 1 looft was ,d. zooals wij hiervoor 

T gezien  hebben,   in   Kui  door  de  Calvinistische  coalitie  uit  llurgemeesterskamer 

é gestooten. 

'n In  lói:;  was  Cromhout  weer  Burgemeester.  In  plaats van  de af-.etreden com- 

I' missie  werd  5  Maart  iCij  eene  ni,:uwe  ingesteld,  aan  welke  de uil vorring v.in het 

( omvatte,  ten  Noorden  begrensd  door de Braak buiten ile Haarlemmerdijk, ten Wes- 

ten door de I.ijnl)i,insgracht, ten Zuiden door de Reids, hegr.ichl en ten ()oslen 
door de lleerengr.u-ht, terwijl men tevoren de zone rondom de geheele halvemaan 
der slad, xan IJ tot IJ, op het oog had gehad, — werd opgedragen. Het werk 
vorderde snel: in mm,:; w .is de 1 .ijnb.iansgr.ulit gvgr.iven en wen! er -earbeid aan 
Acn  aanleg  van  de  bolwerken  lan-s  het  nieuwe  statlsdeel. 


1) II, .,.11, Mrnh.ori, en l,Ki,-.Ml, p. UO. N',,!, ,,,,1. ,,. lo, .■!. I2L. .\il-I 
liinn.c lil.a'.hcru.uiUM l,r^ h|l i;Mt ii /iili om .Ie /:i:il, lo licv.ir.ler.-n. Z. 
.■nl'-. Oet-cns, .1.- .SrlK-|,cn .'ii tueix- Witr/sm'. AiUli..üy I icl-ells van Waven 
ilenkeliit  .i,.nr  .■ijii  va, Ier en  /i|U  ...nu C.nnl.oüt nil .le „~e. leien .ai. Ie !..> 

:) ()n,l-II.,llan.l, l.,i,|,.,  p.  7,j. 


1' " 

0,  I20, 

rckl 
124). 

n.lell, 

aal /ii 
len  \cr 

'Z 

Het besluit van de Vmctlsrhai) van loi ■;, waarltij „inrliinatii-" um-, loriM'slaan, 
werd den volke pus dca 24^" Januari KM-; liij keur lu-l;cii.l -ciuaaLl, I Irl had d,ii 
liefhebbers van specuhiticn dus niet aan Ac L;clc^cnhcid nnlbiwkcn, vonr/.KHivcv zij 
met de VroedschapsresoUitic bekentl waren, er liun SMoideel nieile ic d>icn. l'il 
het verhandelde in den Raad, den ló^'n Februari 1Ó15, blijkt ilan tmk- dat er druk- 
gespcciilecrd werd. Vele erven waren in korten tijd al in de derde uf vierde hand 
overgegaan  '). 

De taxatie der gronden buiten de 1 laarleninierp.mrt, die niecrendcels aan de 
JUirgeniecsters Oetgcns en Cronihoiit en den koopman Direk Clacsz. van Sanen toebe- 
hoonlen, en waarvan een gedeelte voor 1615 op den Schepen Witsen '^) in eigendi:>m 
overging, had in 161 i plaats gehad, waarbij tle waarde ervan op 45 stui\'eis 
de roede gesteld was '). In de volgende jaren werden deze buitendijks gelegen 
terreinen tot straten en grachten vergraven. Men groote la[) grond werd o. a. uit- 
gegraven voor den aanleg van een nieuwe waal of ha\en vnor haringbui/.en, tlie 
dienen moest om Rotterdam en iMikhuizen hunne bloeiende visscherij te onttrekken 
en deze naar Amsterdam te verplaatsen. Denkelijk uit politieke overwegingen 
lieten ]5urgemeesteren in 161 3 dit werk staken, tlaar zij juist nu den steim van 
l'.nkhuizen, dat met Amsterdam deel uitmaakte \an ile Calvinistische oppositie in de 
Staten tegen het bcwiiul van Oldenbarnevelt, niet missen konden ' ). De reeds uitge- 
diepte haven werd gedeeltelijk weer aangeland, waarop Oetgens c.s., oi) wier grond 
deze aanleg 'nad plaats gehad, op het wederom aangeplem[)te land eigendoms- 
rechten trachtten  te doen  gelden ' ). 

Deze pretentie behoorde mede tot den inzet \-an het hooge spel, do.irde beide 
Ikirgeineesters en hunne medc[ilichtigen in 1015 gespeeld. Kort na de public. aie 
betreffende de melioratie, in Januari van dat jaar, /.oo.ils wij y..v^cn. afgekoudi-d, 
legden deze n.1. hunne bedoelingen bloot door in de eerste helft \'an l'ehru.ii i d.a.w 
bij den Ivaad een rekwest in te dienen, waarbij zij protesteerden legen de- ua.ir 
hunne meening te l.ige taxatie van Kjii en tevens tegen de melioiMtie, - ilic: 
toch door henzelvcn dosrgedreven was — veizet aaiiteekendeii ' ). 1 )e VioecKch.ip, 
tlo(M' deze onbeschaanule handelwijze van de L)eide leiders verbluft, durfde Ik l 
niet te wagen hunne ,,doleantien" met cene verwijzing naar de in dit upziclit 
afdoende bepalingen van het octrooi \'an 11109 '•'^ ongcfundeenl ter zijde te leggen. 
Zij noodigdc hen uit lot het iuLlieuen van een bemiddelingsvoorstel, d.it r.|. .\pril 
1615 in den Raad ovei-gclegi.l werd '■). De voornaamste grief van de dole.inten 
bleek te zijn dat, nu door den havenaanleg als anderszins zoox'eel van hun 
grond vcrdolven was, het voordeel van de melioratie \-an dat gedeelte il.iar\-,m 
voor lun verloieu .ou g.i.iu : .ij .ichtlen hel da. 11. .ui bill,ik. il.it aK veigoeduig 
voor de/.e scliadepost het overblijvende Kind v.ui meli>ualie onlheven ,'.011 worden. 
Mocht  de  Vroed.-,cha|.  tot  dit  laatste  besluiten,  ilan  boden  i leeren  tlnleanten  zelfs 


I) Resol. 

Vroed. 

Ch.p 

6 

Vc 

,1. 

1615 

2)  j,.IKlS 

Coruelis 

/,. \Vi 

SOI 

1 

ocll 

t  /ij] 

aaiukcl  in 

ft,  t.a.p., 
3) lf'>"ft, 

p.  mS 
Memui 

i;enocmc 

Iv 

ih 

,  p 

Cn.clis.l,., 
ilS,  12,;. 

4) Vgl. lüervóór 

5) Hooft, t.a.p., 
G)  KcsiA. X'roe.ls 

p. h. 
>■  113 
.hap 

4 

14 

nl 

aan, een deel van de door de stad gemaakte onkosten voor het oj) hun grond 
verrichte graafwerk op zich te nemen. l)c Yroedscha]) besloot daaroj) den 
rekwestranten aan te zeggen, dat, xoo zij hunne terreinen a<in de stad in cigentloni 
wiklen afstaan, deze voor den vergraven grond wel niet meer dan den in 1611 
getaxeerdcn prijs van 45 stuivers de roetle wilde geven, maar bereid was \'oor het 
overblijvende terrein het j a 4-voudige van dit bedrag te betalen '). In dit voorstel 
wilden Oetgens c.s. echter niet treden; zelfs toen hen daarna van stadswege f 17 
per roede (d. i. het 7 a .S-voudige van de wa.irde) voor den verdolven grond, en 
vrijstelling van ilc melioratie voor het o\ erbhj ventle aangebotlcn werd •) — meer 
ilan zij aanvankelijk gevraagil hatklen, — steklen zij nog honger eischen, en toen 
deze niet ingewilligd werden,  brachten zij  de zaak  voor het  I lof van  Holland. 

Voor de stad was dit een hoogst ernstig geval. Den 7<ii December 1615 hield 
Hooft in de Vroedschap etne lange redevoering, waarin hij aan zijne verontwaar- 
diging en ergernis over het optreden der doleanten lucht gaf, en waarin hij o. a. 
klaagde: „Twerdt nu haest XWIJ jaren dat ick in desc vcrgaderinge ben beroei)en, 
in weicken tijdt zoo veel sware zaecken, zoo vandt gemene landt als vande stadt 
zelfs zijn voorgevallen en verhandelt. Maer hebben mijns bedunckens geen van 
allen van half zoo swaren u)tcooniste geweest als deze, dye u\'t ons zelfs ende u)^t 
particulier prof)'t is voortcomende, twelck al te beclaecheliek is. Wandt zoo het ons 
van buyten aen was ojigecomen, ofte door ecnige voornemen burgers buyten de 
regieringe was veroorsaeckt, ick mene dat dese heren doleanten wel zoo yverig als 
anderen van dese vergaderinge zouden hebben gewcesi, om d)en brandt te lesschen" ^). 
Door aan de taxatie van .Sche[ienen kracht v.m gewijsde te ontzeggen, stelden de 
doleanten de deur wijd open voor een toevloed van gelijke reclames: zoo alle 
eigenaars van door de stad tegen taxatie overgenomen erven haar in rechten 
wilden aanspreken — en van Sancn verklaarde dat wel 400 daartoe bereid waren — 
dan was het onheil niet te overzien en zou de stad op zoo hooge kosten gejaagd 
worden, dat „de ruïne van de stadt noodtsaeckelick ende eerder als ment waent" 
zou moeten volgen  "'). 

Ongetwijfeld meenden de beide machtige Burgemeesters te zullen slagen door 
de noodzakelijkheid waarin zich hunne ambtgenooten bevonden om hun in deze 
aangelegenheid van dienst te zijn, wilden zij hun steun voor de Calvinistische 
politiek in de Vroedschap behouden. Zij rekenden hierbij echter buiten den waard. 
In de Vroedschap wekte hunne grenzelooze hebzucht bij velen ergernis en hoezeer 
ook de vrees voor eene wraakneming van de beitle Burgemeesters de tongen 
geboeid hield — in de Raatlsvergailering van den I4i'" April 1615 werd, „overmits 
d'importantie en conse.iuenlic van der saecke voürcer>t veislaen d.it een )ders advijs 
en resolutie sal wonlen secreet gehouden" '"), - - toch diiifden enkelen hunne stem 
daartegen verheffen. Niet alleen door de oppositie, en onder haar in de eerste 
l)laats door Hooft, werd het gedrag van Oetgens en Ciomhout gebrandmerkt, ook 


I) Resül. 

Vroedscli 

ip 

14 Apr 

1 

-■ri 

6 

2) 

Oiul-1 

üllaml, t.i 

•P- 

p.  «2. 

3) 

Hooft 

Me.noriei 

en advie 

ei 

4) 

Il,id., 

p.  104. 

5) 

Resol. 

Vroedsch 

I' 

14 Apr 

1 

16 

5 

t e 

n Juna 

s Witseii 

.uvlijk 

Ie 

vc 

'k 

de oprechte Calvinisten, waaronclei- de i-ci^eercndc liiir^cinccstcr dcnil jacdh Wilscii, 
namen het tegen iien op en achtten thans het oogeiiblik -ckomcii om hun hel 
„magnificat" te ontrukken. De beide leiders der GcretV)rineerdcn, Wilscii en l'.iuw, 
hadden zich allengs nauwer bij elkander aangesloten. De benoeming \\\n een oom 
van Witsen, den Amsterdanischcn koopman (leriit Re\iist, tot ("ioii\crneur-(iencraal 
van Oost-Indie, in 1613, was zeker niet zonder de medewerking van tien bij de 
Oostindische Compagnie zeer invloedrijken Pauw geschied; als kooplieden hailden 
zich Witsen met zijne beide neven Jonas en Jan Cornclisz. Witsen en 1'auw met 
zijne zoons Dr. Adriaen en Michiel l'auw voeenigd om te z.imen eeiie compagnie 
voor den handel op Moscoviè te stichten: van l'iins M.nirits hadden zij in 101, | 
brieven van voorschrijving aan den l'saar Michael k'jodorowietsj verkregen, ter 
bekoming \'an het privilegie van vrijen handel in diens cilianden '). Als regenten 
verbonden Witsen en l'auw zich om Oetgcns en Cromhout in hunne jjlannen te 
dwarsboomen,  en,  was het mogelijk, aan hunne heerschapinj  een einde te maken. 

Zoo door beide partijen ondersteund kon Witsen, nadat hij met Augirstus i'm^ 
het driemaandelijksche presidium over l'.urgemeesteren aanvaaid had. den 23^" tiier 
maand aan de Vroedschap voorstellen de eischen van de doleanien niet in te 
willigen, waartoe „eenstenmiich" besloten werd; in dezelfde vergailering werel 
ook eene commissie uit den Raad benoemd, bestaande uit JJr. Dirck ISas, Cor- 
nelis Pietersz. Hooft, Reynier l'auw, l)irclc de Vlaming en llaiinen \'an de l'oll, 
om te „delibereren ende adviseren op de be(iuaeinsle middelen, ten e\ nde de stadls 
gerechticheyt wel bewaert ende ten uitersten geconserveert nuieh worden" ■) De 
doleanten beantwoordden deze uitdaging door het uitlokken van een mandamenl 
van 't Mof, dat Burgemeesteren den j»--" September d.a.v. door een denrwaanler 
beteekend werd. IJurgemeester Witsen ging daarop zelf naar den Haag ■) om de 
zaak met cenige advocaten en rechtsgeleerden te overleggen en het resultaat \an 
liunne besprekdngen was, (.lat men besloot zich tot ile .Staten van llolkmd te wen- 
den met een rekwest, waarbij Burgemeesteren en Rade-n der stad verzochten, dat 
het appèl van de doleanten voor 't Hof vernietigd z<iu worden en dezen zouden 
gedwongen worden zich bij ile taxatie van .Schepenen neer te leggen; zij ver- 
klaarden tevens, dat zij, „indyen de taxatien subject souden wesen eenige api^el- 
latiën ofte provocatien, nimmermeer geraden gevomleii zouden liebl.)en de voorsz. 
vergrotinge [der stad] te tloen"  '' ). 

De doleanten waren door dit krachtige oiitreilen van hunne mederegenten, tlie 
toonden zich zelfs door een regeerenden Burgemeester — Oelgens was in 1615 
als zoodanig mede aan 't bewind — ■ niet de wet te willen laten stellen, \-errast en 
uit het  veld geslagen.  Blijkbaar h.ulden  zij door hun appel alleen de stadMegeering 

1) Jnc. Sclieltema, Kubtaml c;ii de NeilLTl:iiKleii, IV, p. 375. 

2) Resol. Vroedscliap 25 Aug.  1615. 

3) Wilseii wuoiidi; van 8 lot 25 SL-pt. l6ij de /iuin{;eii v.ii. du .Si.iicii Ic \-\i:v^c l.ij, ca iievL-n-. Iieni 
diie leden van de eommi.-,ie;  llouft, l'auw en de N'l.uning (Vi;l. .te prebenüelii-,! in de  Kcm.I.  ll.,ll,uhlj- 

4) Mr. N. de Roevei-, die in zijn oi.stel „tweeürlei reyenten" in Oiiddlulland 1S89, p. 63 en \ ly., 
het eerst aan de hand v.in den l.iindel ,,.\anteeUeningen en adviezen van Cül■neli^ l'ieler?,/. Hn,>ri Ijc- 
tielTende de uitlegging der stad in 161 j", door Mr. J. A. Grothe in 1S8S aan 't ( lenieenle-arehier te 
Amsterdam in eigendmn algest.ian, het verli.ial van de/e uitlegging gegeven, he'eft, drukte daar ook het 
bovengenoemde rekwest in at. lu den aangehaalden zin las hij in plaats van „niinniernieer": „inunernieer". 
Deze fout maakt dit vrij on.luidelijke artikel  n..g onl.egrijpelijker. 


i-k' i.xvii 

willen dwingen zich aan hunne eisclien te luulcrwcipcn : nu zij in/.at^'cn ilal hun 
van dien kant crnslii^'^e tegenstand Ie wachten stonil, veranderden zij van taktiek 
cn stelden zij aan IJur^emecsteren voor, de zaak in der minne te schikken. Den 
9^--n December kwam deze scliikking tot stand. De voorwaartlen, w aarmede de tlole- 
anten zich nu tevreden moesten stellen, waren lang- niet meei' zoo schitterend 
als de aanbicdin-en, welke men hun vroci^cr gedaan had. Zij moesten zich thans 
vcr;4cnoe[,'en met het behoutl van het eigendom van hunne gronden tegen betaling- 
van de mclioratic, terwijl de slad hun vocM" dal gedeelte, dal vour grachten of 
stralen en stegen veigraven was, de bij de ta.xatie van l()ii vastgestelde prijs van 
45 stuivers de roede zou betalen. Zij waren er tn «uwens daarmede nog zoo slecht niet 
aan toe. In eene korte rede\'oering, door Hooit denkelijk in de Vroedschapsvergadering 
van den 5^^^» December 1(3 15 gehouden '), en waarin hij waarschuwde tegen het 
aanbieden van te gunstige voorwaarden aan de dolcanten, betoogde hij o. a. dat 
„dese 1 leeren Doleanten b)' vercopinge van haerc erfven boven de lasten van 
melioratie noch veel duj'senden, zomen meent, sullen mogen profiteren : zoo dat z)' 
boven allen anderen, oock siMidei" )'edts van de sladt te genieten, verre van de 
beste conditie sullen wesen" -). .Scheen de kwestie hiermede \-oiir goetl opgelost, 
de tijd zou leeien dat 1 leeren doleanten er anders over dachten. Zij wilden zich 
de vruchten \'an hun jarenlang slieveii niet zoo \'oetsloots lalen ontglippen, maar 
besloten een gunstiger lijdsliii af te wachten cjm hun potJL- weer Ie \ luir te zetten. 
Voorloopig werden zij in den hoek gedrongen: te midtlen \an het al luider en 
luider alom in (\ijn laiule weerklinl^entle rumoer van den [jarlijstrijd verdwijnen 
hunne  weinig s\-m|Xithieke  figuren  voor een  poos  uit  on;;e oogen. 

\)c eeistvolgende jaren waren jaren van he\ ige beidering; met volle zeilen 
zette het schip van staat koers oj) de gevaarlijkste allei- klippen: burgeroorlog. 
[n de Staten werd de toon tier Amsterdamsche ad\-iezen steeds scherper, de 
houding der stad tegenover den Advocaat steeds vijandiger. Te Amsterdam had 
de oprecht-Calvinistische fractie, die (Jetgcns en Cromliout in de melioratickwestie 
de nederlaag toegebracht, en zoodoende aan hun pieslige den knak gegeven had, 
van ileze het roer overgenomen, en was Re)nier l'auw in het magnificat getreden, 
(jcrrit Jacob \Vitsen werd den 2^" Ai-iril 1Ó17 in plaats van Jacob de Graeff, van 
wiens zittingstijd in (iecoinniitteerde Kaïlen nog maar twee jaren verloofden waren, 
maar ilie ,,om seeckere redenen en exc;usen by hem gcallegccrt" „zeer ernstelijck" 
verzocht had van zijn dienst onl>lagen Ie worden, naar den Haag gezonden. Ge- 
voelden de /\mstertlamsche Calvinisten behoefte aan eene krachtige vertegenwoor- 
diging in  hel  pro\iiK i.de  uiuoeiende college o\  hadden  Celgens en Cromhoul toch 

1)  In  liaailsilirift  aaii\M.-.Mg  in  .kil  liicrviM'ir \ ltiikIiIcii  luiiulol „A.intc-ekeningen en adviezen van Hooft". 

21   l'.it  Masiiii;  van  ll.i,,H\  l,c»crni.-  k.ui  ,1c  v..U;cii.K-  luiekeninL;  tlienen: Oetgens c.s. liadden liet 

l.ind  l.uitLi,  de  ll.i.ulLiniiiur|".urt  dcukcliiL  !;rk..rlit  vu, a' iniiHler dan de getaxeerde 45 stnivers of / 2.25 

up[,'elioot,rd Hurden, »at, naai- de Roever (In Oud-llolland, t.a.p., p. 66) mededeelt, / 3 de roede kostte. 
Voegt  men  l.ii  ,le/e  onk,.Meii  die   van  de  ineli. natie,  «aarvai,  liet  bedrag  wel  niet  zoo  lieel  hoog  zal 

/ 25 2y a ƒ 50.S6 de roede \erkoelit werd (5e Keg. \ aii uitgifte van erven, fo. 78 \° en vig.), nog genoeg 
kan^ over om ei een aardig dnitje uil te slaan. Dat /ij er tmli de voorkeur a.in gegeven hel. hen (vgl. hier- 
achter, 1). lAXVl) Ininne erven in  1621  voor / 35 de roe.le aan de stad Ie verkoopen was dus alleen omd.it 


nog een middel weten te vinden om hun antagonist op deze wijze uit Amsterdam 
weg te krijgen? Of had wellicht Pauw zelf de hand in de verwijdering van zijn 
medestander, die hem zoo lang overvleugeld had ? 1 Iet is niet na te gaan welke 
van deze hypothesen de juiste is; misschien hebben al deze redenen te zamen tot 
de benoeming van Witsen medegewerkt. Dat hij zich in den Haag duchtig liet 
gelden en zijn optreden aldaar niet naar den smaak der Slatenpartij was, die hem 
denkelijk beschuldigde bij zijne heftige oppositie zijn mandaat te overschrijden, 
zou men mogen opmaken uit het feit, dat de 1 leeren „xxxvi Racden" van Amster- 
dam bij resolutie van 4 December 16 17 de uitdrukkelijke verklaring aflegden „dat 
zy alle 't gundt by den voorn. Meere Witzen in conformité van hare genomen 
resolutien ende last airede is gedacn, verhandelt ende gebesoigneert, en in toecomende, 
volgende d'selve, ende noch andere te nemen resolutie, sal mogen werden gedaan, 
verhandelt, ende gebesoigneert, zijn approberende ende van volcomen waerde hou- 
dende, hem bedanckende van de goede debvoiren ende offiticn, tot noch toe b)' hem 
daerinne gedaen, oock vrundtlijck versoeckende, daerinne te willen continueren" ' ). 
Na het verdringen van Oetgens en Cromhout en het op zijde schuiven van 
Witsen bleef Pauw in 16 17 te Amsterdam als de eenige leider der stedelijke 
politiek over. Met de hem eigen energie vatte hij zijne zware taak op : tegen de 
spreuk van Oldenbarnevelt: „Niets met zekerheid te weten is het veiligste geloof", 
stelde hij zijne eigen lijfspreuk over: „De goede zaak zal eindelijk zegevieren". 
De Amsterdamsche l^urgemeester trad als voorvechter van de zaak der ,,ware 
religie" op den voorgrond; in de Staten b(3od hij den Advocaat het hoofd, en 
den Stadhouder spoorde hij aan tot krachtig ingrijpen ten gmiste van de Calvi- 
nisten. Pauw was geen voorstander van halve maatregelen '); ronduit verklaarde 
hij „dat men het eens degelijck over het Landt most laten wayen" '•'): enkel eene 
stormvlaag zou de drukkende politieke atmospheer kunnen zuiveren. l'Lene vreed- 
zame oplossing der geschillen was niet meer mogelijk; dit zag Maurits in; den 
23'-''> Juli 1617 nam hij het openlijk voor het in verdrukking geraakte geloof 
op en woonde in de Kloosterkerk te 's-IIage, waar de Gereformeerden hunne 
godsdienstoefening hielden, den dienst bij. Dit was de inleiding tot den tragischen 
val der heerschende staatspartij. Om hare bedreigde positie nog te redden, spande 
deze hare uiterste krachten in. Tegenover den Stadhoutler, tevens als Kapitein- 
Generaal opperbevelhebber van de legermacht der Republiek, voelde zij hare 
krachten te kort schieten; door het nemen van de Scherpe Resolutie van 4 Augustus 
1617, die aan de troepen, ter repartitie van Molland staande, voorschreef bij voor- 
komende onlusten in ile steden de orders van de .Staten op te volgen, — wat een 
inbreuk  was  op  de  rechten  \an  den  l'rius. on  die  de  stedelijke regeeringen 

machligile waardgclders in ilien^l te ncnicn om liet g^iiKi. 11 in bedwang te houilen, 
trachtte zij zich tegen alle gebeurlijlvhcdcn te wa[jenen. I'^en bedenkelijk middel, 
dat een burgeroorlog in zich sloot! Dat deze voorkomen werd was te danken aan 
het doortastende optreden van Maurits, die zich door de Staten-Generaal liet mach- 


i) Resol. Vroedschap 4 Dec.  1617. 

2) Mr. II. J.  Koenen, t. a. p., p. 94. 

3) Verhooren  enz.  betreffende  liet reclilsgedi 
werken v. li.  Ilist. (Jenootscli.. N. .S.. N".  ia. 11. 


LXIX 

tigen om de waardgelders te Utreclit af te danken en daarmede het verzet iler 
Slatcnpartij fnuikte. Maar nog was het niet gelieel gehmken: in liet bijeenroepen 
van eene Nationale Synode, door ^hulrit.s en de Staten-Cïeneraal nood/.akeHjk geacht 
en ook door Amsterdam begeerd, wilden de Staten niet treden. Thans besloot de 
Prins aan den tegenstand met geweld een einde te maken; den 29'-'» Augustus 1618 
nam hij de hoofden der Hollandsche Statenpartij, ( )ldenbarncvelt, Hoogerbeets en 
tle Groot, gevangen, en daarna ook hunne Utrechtsche geestverwanten, van Leden- 
bergli en van der VVael van Moersbergcn. (^m deze wederreelitelijke liandeling te 
rechtvaardigen moesten de gevangenen schuldig bevonden en veroordeeld worden. 
Met zorg werden daarom de gedelegeerde rechters, die hen zouden vonnissen, en 
in wier midden ook Pauw zitting nam, uit de persoonlijke vij, uiden van den Ad- 
vocaat gekozen; zij leenden zich ook tot lietgeen van hen verlangd werd: de grijze 
kop van Oldenbarnevelt, „'s lands uytgediend gezag", viel den 1^^" Mei 1619 
onder beulshanden op 't hofschavot en zijne satellieten werden voor hun leven binnen 
de muren van Loevesteyn opgesloten '). 

Het eerste gevolg van den val van den Atlvocaat was het hervatten der zoo lang 
door hem tegengewerkte plannen tot oprichting van eene Westindische Compagnie: 
reeds in November 1618, drie maanden na den staatsgreep van Maurits, gaven de 
Staten-Generaal hunne toestemming tot de stichting van dit nieuwe handelslichaam ^). 
Aanstonds sloegen de Anisterdamsche regenten de hand naarstig aan den ploeg, om 
„dese zaecke, daeraen den landen in 't gemeen ten hoochsten gelegen is", zooals 
de Vroedschap verklaarde ^), en die voor Burgemeesteren de gelegenheid open- 
stelde om onder elkander eenige hoogst voordeelige Hewindhebbersposten te ver- 
deden ''), tot een goed einde te brengen, liet duurde nog tot 162 1 eer de onder- 
handelingen over het octrooi beeindigel waren en pas in Octobcr 1Ó22 ging men tot 
de benoeming van de Bewindhebbers der nieuwe Compagnie over '). Aan het 
Bewindhebberschap, vooral van eene pas opgerichte handelsmaatschappij, waren 
destijds, evengoed als later, voor een handigen speculant belangrijke voordeden 
verbonden: ieder van de leidende Anisterdamsche Burgemeesters was er dus op uit 
zijne vrienden of verwanten er mede te beneficieeren. Van de zeven Bewindhebbers- 
plaatsen, die aan de regeering der stad ter begeving werden gelaten, werden drie 
aan vrienden en geestverwanten van Pauw: Burgemeester Jacob Gcrritsz. Ho)-iigh 
en de Schepenen Jan Gijsbcrtsz. en Jacob Pietersz. Hoochkamer, afgestaan '^); 
twee werden aan familieleden van Witsen toegewezen, n.1. aan ]3urgemeester Jonas 
Cornelisz.  Witsen,  zijn  neveu,  en  aan Corndis  Bickcr, zijn schoonzoon;  Ailriaen 


1) \'k1-  l'niiii,  nu;;o «U- Ci.iol  >i.  M.ni.i  v.iii  Krim-i-,l.ci-li,  VcTS|,iri.lr I IcMluillun,  lil. 
J) J.  \Va{;en;uu-,  ViulLThviul^clic  lli.toiic,  .\,  p.  jo6. 

3) Resol. Vroedschap  15/16 Nov.  1619. 

4) Volgens Kruin  was het uitziclit op een  Bewindhebbersdiap de vnüinaamste reden, die de 1;( 
tot liet oprichten van handelscompagnieün aandreef (Verspreide Geschriften,  (II, p. <)Oo). 

5) De  namen  van  de  eerste  liewindhebbers der W.-Ind. C'omii. vond  ik in een ,,Meniorie-ll 
ons geslachten", door Samuel Bloemaert, in M. S. aanwezig in 't Gem. -archief te Amsterdam. 

6) De  genealogie  Pauw  geeft  op,  dat  Micliicl  r.nnv, de tweede zoon  van den IJiirgemeeste 
1622  tot  Bewindhebber der W.-Ind. Conip.  benoemd  wci.l (v-l.  hierna,  I,  p.  196I ; ik  heb er iiei 

Adriaen 1'aiiw,  was 23  April  1618 Bewindhebber der Ü.-hnl. (■omp. geuordcn. 


I.XX 

Cromhout, een zoon van ]5urgcnicestcr Cromhout, en Reynicr Iveacl, ccn schoon- 
zoon van Oetgcns, werden eveneens tot JiewincUiebbers bcnoenul. Hoe de lleeren 
door het speculceren in aandcelen van tle Compagnie uit dit ambt munt wisten te 
slaan, zal hierna bij  het levensbericht van Cornclis Hicker blijken. 

De jaren i6iS en 1619 waren te Amsterdam de triumph-jaren van Pauw. In 
November 161 8 kwam Maurits in de stad om er de regcering te verzetten. Zeven 
Raden — w. o. twee burgemeesters: Dr. Sebastiaen iLgbertsz. en lacob de GraetT 
Dircksz., — door Pauw en zijne vrienden aangewezen, werden uit de Vroedschap 
verwijderd en door zeven nieuwelingen vervangen. Deze „verzetting" diende eerder 
om aan de Calvinistische partij de definitieve meerderheid te bezorgen, dan om ze douv 
het invoeren van krachtige elementen te versterken : de in tle plaats der ontslagen 
Vroedschappen benoemde mannen waren — op Ikirgh na, die al dra naar de 
tegenpartij overliep, — volkomen onbeteekenend. Meer dan op bekwaamheid, zelfs 
meer dan op rechtzinnigheid in de leer, hadden Pauw en de zijnen bij het uitkiezen 
der nieuwe Raden gelet op bloedverwantschap. Twee ervan, Dr. Albert Coenraetsz. 
Burgh en Arent Pietersz. van der Hurch, waren achterncven van Pauw; Simon van 
der Does en Gillis Jansz. Beth waren in gelijken graad met Hurgemeester l'"rederick 
de Vrij, den voornaamsten partijgenoot van  Pauw, geparenteerd. 

Was Pauw binnen Amsterdam oppermachtig, ook onder 's lands hooge over- 
heden te 's-Hage nam hij eene invloedrijke positie in. Den 2^11 Pebruari 1619 gingen 
de .Staten van Holland, op initiatief van Prins Alaurits, over tot de benoeming \'an 
nieuwe gedeputeerden in de .Staten-Generaal, wier aantal tevens tot vijf werd uit- 
gebreid '). Natuurlijk behoorden deze vijf tot de ultra's der Gereformeerde partij en 
tot de ijverigste aanhangers van Maurits. P'.en van hen, Jo'. Nicolaes van den Hocck- 
horst, Heer van Wimmenum, was door den Prins in lóiS in de Ridderschap be- 
schreven ; van de overigen kregen Mr. Hugo Muys van Hol)', Schout van Dordrecht, 
Reynier Pauw en de Secretaris van Enkhuizen Mr. Albert Ihuyningh zitting onder 
de gedelegeerde rechters over Oldenbarnevelt en de zijnen. 

Als  regeerend  Burgemeester en afgevaardigde ter Staten-Generaal  was  Pauw | 

nog in  16 19 heer en  meester te  .Amsterdam.  Niet alleen  kon  hij  door zijn invloed j 

in tle stad de Vroedschap naar zijne liand zetten en er zijne voorstellen doen aan- » 

vaarden,  maar  ook  kon  hij  deze  daarna  in  de  Algemeene  Staten  doordrijven. ■ ^ 

Maar  het  stond  te voorzien, dat de oppermacht van den heerschzuchtigen  Calvi- | 

ni.stischen  leider  te  Amsterdam  niet  van  langen  duur zou zijn: de meerderheid, U 

waarop  hij  steunde,  was uit zoo veelsoortige elementen samengesteld, dat zij,  uu i 

het  ééne  doel  dat  allen  bijeengehouden  had,  de omwerping van  Oldenbarnevelt, j 

bereikt  was, al  spordj:;  uit>vu  /ou  vallen.  Wij  /,i;> n  hie.v..,,,  ivr.U -),  d.il de op- 1 

uvliU'  Clvnu-.lrn  iu  d.-  legeciiug  der  stad  enkel  m.i.ir  een  „l.K.vn lio,,pke" vorm- \  j 

>\vn.   I'ruuwe  aanhangers,  die  hem  onvoorw.iardelijk  locj'.rd.i.iu  w.iren,  had  l'auw ' 

niet veel.  In  lóiS werd  hij  al  tloor een van zijne vrienden, luirgeineester llo\ngli, .  | 

die  de  lijst  met  de  namen  der  af te zetten  Vroedschappen  naar den  Haag  aan | 

Maurits  bracht,  bedrogen;  op  eigen  gezag  verving   lloyngh  op  ileze  lijst  den j 

naam  van Mr. Volckert Ovcrlander door dien  van  Laurens Jansz.  Spiegel ■').  15e- 

1) Resol.  Ilullaiid 2  Kcl.r.  1619. 

2) Zie hiervóór, ^,. I.V. 

3) Zie lüei^iclitcv I, p. 293 


r,xx 

CromhoLit, een zoon van l5urL;cnicestcr Cronilioiit, en Kc\'nier Reael, een sehoon- 
zoon van Oetgens, werden eveneens tot Jiewindliebbcrs benocnul. Hoe de lleeren 
door het speculecren in aandeden van de Compagnie uit dit aniljl munt wisten te 
slaan, zal hierna bij  het levensbericht van Cornelis Jiieker blijken. 

De jaren i6i8 en 1619 waren te Amsterdam de triumph-jaren van Pauw. In 
November 161 8 kwam Maurits in de stad om er de regeering te verzetten. Zeven 
Raden — w. o. twee JJurgemeesters : Dr. Sebastiaen l'2gbertsz. en Jacob tle tïraelT 
Dircksz., — door 1'auw en zijne vrienden aangewezen, wenlen uit de Vroedschap 
verwijderd en door zeven nieuwelingen verv.uigen. Deze „verzetting" diende eerder 
om aan de Calvinistische partij de definitieve meerderheid te bezorgen, dan om ze door 
het invoeren van krachtige elementen te versterken : de in de plaats der ontslagen 
Vroedschappen benoemde mannen waren — • op Hurgh na, die al dra naar de 
tegenpartij overliep, — volkomen onbeteekenend. Meer tlan op bekwaamheid, zelfs 
meer dan op reehtziunigheid in de leer, hadden l'auw en de zijnen bij het uitkiezen 
der nieuwe Raden gelet op bloedverwantschap. Twee ervan, Dr. Albert Coenraetsz. 
15urgh en Arent Pietersz. van der Rurch, waren achterneven van Pauw ; Simon van 
der Does en Gillis Jansz. IJeth waren in gelijken graad met Burgemeester P'rederick 
de Vrij, den voornaamsten partijgenoot van  Pauw, geparenteerd. 

Was Pauw binnen Amsterdam op[)ermachtig, ook onder 's lands hooge over- 
heden te 's-Hage nam hij eene invloedrijke positie in. Den 2^11 P'ebruari 161 0 gingen 
de Staten van Holland, op initiatief van Prins Maurit.s, over tut de benoeming van 
nieuwe gedeputeerden in de .Staten-Generaal, wier aantal tevens tot \'ijf werd uit- 
gebreid '). Natuurlijk behoorden deze vijf tot de ultra's der Gereformeerde partij en 
tot de ijverigste aanhangers van Maurits. ICen van hen, Jo''. Nicolaes van den Boeck- 
horst, Heer van Wimmenum, was door den Prins in i6uS in de Ridderschap be- 
schreven; van de overigen kregen Mr. Hugo Muys van lluly, .ScJunit van Dordrecht, 
Reynier Pauw en de Secretaris van Enkhuizen Mr. Albcrl lii-u)-ningh zitting onder 
de gedelegeerde rechters over Oldenbarnevelt en de zijnen. 

Als regeerend 15urgemeester en afgevaardigde ter Staten-Generaal was Pauw 
nog in 1619 heer en meester te Amsterdam. Niet alleen kon hij door zijn invloed 
in de stad de Vroedschap naar zijne hand zetten en er zijne voorstellen doen aan- 
vaarden, maar ook kon hij deze daarna in de Algemeene Staten doordrijven. 
Maar het stond te voorzien, dat de oppermacht van den heerschzuchtigen Calvi- 
nistischen leider te Amsterdam niet van langen duur zou zijn: de meerderlieid, 
waarop hij steimdc, was uit zoo veelsoortige elementen samengesteld, dat zij, nu 
het ééne doel dat allen bijeengehouden had, de omwerping van Oldenbarnevelt, 
bereikt was, al spocdi;; uiteen v.ou vallen. Wij za;,H n luerv>.or reeds-), d,it de op- 
rechte Calvinisten iii de legeering der stad enkel ina.ir een „kleen ho.,pke" vorni- 
tien. '{"rouwe aanhangers, die hem onvoorwaartlelijk toegedaan waren, had Pauw 
niet veel. In 1618 werd hij al lioiir een van zijne vrienden, ISurgemeester Ho)'ngh, 
die de lijst met de namen der af te zetten Vroedschappen naar den Haag aan 
Maurits bracht, bedrogen; op eigen gezag verving llci_\-ngh >ip deze lijst den 
naam  van Mr.  Volckert Overlander door dien van  l.aurens Jansz.  Siiiegel ').  lie- 

1) Kesol. Ilolbiul 2  IV-l.r.  1619. 

2) Zie liiervóoi-, p. LV. 

3) Zie hierachter I, [i. 293 


de 

lanK 

moed 

oIk 

id 

v; 

Vi 

ij 

i 

en  S 

:hei 

)cn 

.1 

en 

d 

ei 

s zwa 

v:cv 

de 

n 

In 

i6kS 

en 

1(5 

u 

halve de Raden Schcllinger, van der iJoes, licth en van Harencars[)cl, \vaar\'an de 
drie laatsten in 1618 door Maurits beni>cmd waren, was er slechts een familiekring;', 
die Pauw met hart en ziel aanhini^, n.1. die, welke i^evornul wertl duur de familiën 
de Vries en de Vrij. Deze bestond uit \'ier personen : den Schepen en ]\aad lan 
Gijsbertsz. de Vries, bekend om de woonlen, dncir hem later, in lójq, als \'ice- 
presidcnt van de Schepenbank, voui- welke X'ondel we-en-, het schrijven \'an zijn 
Palamcdes terechtstond, uil-esiiniken : ,,Men doe wat men wil, nia.n nn.clu ik met 
het recht beslaan, van Vondel zou 't niet meerd(ien! ' '); diens neef, UmL^emeester 
Frcdcriek de Vrij, die in 1621 een boekje uitgaf: „lllsturie cf knrt en waerachti<'- 
verhael van tien om-sprongh en voortgangh der kerkelijke l)erocrte in Jlollandt", 
waarin de onverdraagzaamheid van Oldenbarnevelt's partij gehekeld en tlaarentegen 

11  de  1 )ordtsche  .S^'iiode geprezen wertl ; een zwager van de 

UI  Wallemsz.  iiogaert,  „een drye dubbelt blintlt  yveraer" ''), 

Schepen en  kaad  J'.rnst  Roetcrs •'). 

had l'auw twee Calvinisten, Jacob Gerritsz. 1 lo}-ngh en Jonas 
Cornelisz. Witsen, die beide als ouderling in den kerkeraad gezeten hadden, tot 
Burgemeester weten te doen verkiezen. Ook in 1620 moest ter vervanging van den 
zeer kerkschen burgemeester l\oelof l'"gbertsz., die overletlen was, een nieuwe liur- 
gemeester geeligeerd warden; \'erkozcn werd: l'^rederick tie Vrij — een neveu van 
den overledene, — gewezen diaken en vurig Calvinist. In 't laatstgenoemde jaar 
had Pauw, behalve de Vrij, nog twee geestverwanten als Jhirgemeesters nevens 
zich: Gerrit Jacob Witsen en Jacob Gerritsz. Ho)ngh. De Gereformeerde partij 
scheen muurvast in 't machtsbezit bevestigd. Toch had l'auw bij de verkiezingen in 
dit jaar al teekenen kunnen waarnemen, waaruit bleek, dat in de stad zijn gezag 
daalde. Oetgens en Cromhout zagen verlangend naar het oogenblik uit, waai op zij 
den gehaten leider, die hen uit het magnificat verstouten had, op zijne beurt in 't 
zand zouden kunnen doen bijten en begonnen in 't geheim tegen hem te intrigee- 
ren. In Januari 1620 had Maurits, op aandringen van Pauw, tot de Vroedschap het 
verzoek gericht om aan den in r6i8 „bij ongeluk" geremoveerden Lanrens Jansz. 
.Spiegel den eersten openvallenden zetel in den ]>iaad af te staan. Toen den 28^-i' Januari 
1620 de verkiezing van een nieuwen Vroedscha]) in plaats van den inx-rleden Bur- 
gemeester Roelof Mgbertsz. moest i)laats hebben, maakte .S[)iegel dcui ook Liit Imofde 
van 's Prinsen brief op de vrijgekomen plaats aanspraak. De \' rocLlscInij) ontzegde 
den Stadhouder evenwel het recht zich in gewone omstandigheden met de samen- 
stelling van de stedelijke regeering te bemoeien en koos als blijk van onafhanke- 
lijkheid bij meerderheid wan stemmen den zoon van liurgemeester Oetgens, Anthony 
t)etgens, tot R.iad. D.i.iriloor w.is \'oor Spiegel, tlie, ,ds zwager van den nieuwge- 
kozene, dezen binnen den bij de keuren verboden ouderlingen graad van aanver- 
wantschap der regenten bestond, de kans on) ooit weer onder de zesendertigen 
zitting te krijgen, voor goed verkeken. 

Deze tegenslag was voor Pauw een voorbode van 't geen hem te wachten stond : 
in den loop van  't jaar  1620 vielen de pseudo-Calvinisten,  met Oetgens en Crom- 


1) J. van Voiulels Ilfkel.ligtcn,  1707, 

2) Oud-nolbiul,  iSyi,  p.  253. Brief v 

3) Zie het panillel, afi;e.hiila l.ij  Way, 


I-XXU 

hout aan het hoofd, hunnen gewezen bondgenooten openHjk af. Hoyngh en de Vrij 
bleven Pauw trouw, daarentegen liep Witscn, die door hem steeds in het oog loo- 
pend begunstigd was, die in i6ig waarschijnlijk door toedoen van Pauw door de 
Staten tot Commissaris van do Pilotage benoorden de Maas was benoemd, en wiens 
neveu Jonas Cornelisz. Witsen in 't vorige jaar almede door behulp van Pauw 
IJurgemeester geworden was, naar de tegenpartij over, wellicht overgehaald door de 
benoeming van zijn neef ten Grootenhuys tot Hoofdsclunit of duur het lokaas, dat 
men hem, in geval hij tot de anti-Calvinistische ligue toetrad, in 1O21 als lïurge- 
meester zou laten aanblijven. Jonas Cornelisz. Witsen volgde het hem door zijn 
oom gegeven voorbeeld en keerde zich eveneens tegen Pauw. Alle ratten verlieten 
het zinkende schip: de aanhang van Pauw slonk zienderoogen ; door de uiterste 
krachtsinspanning trachtte hij zich diensondanks staande te houden, maar nog 
voor den afloop van zijn zittingsjaar als Burgemeester moesten hij en zijn Calvi- 
nistische aanhang het tegen de nieuwgevormde anti-kerksche oppositie afleggen. 
Den i'-'n .September 1620 was de 73-jarige Hoofdschout Willem van der Does, een 
door ouderdom half-versufte grijsaard '), afgetreden; de keuze van zijn opvolger 
moest in de eerste dagen van 't volgende jaar geschieden. Pauw had voor het 
opengevallen ambt een candidaat klaar: zijn zoon, den Schepen Dr. Reynier Pauw. 
De tegenpartij stelde daartegenover de candidatuur van den President-Schepen Dr. 
Jan ten Grootenhuys, een zwager van den door Pauw in 1618 afgezetten' ]]urgc- 
meester Sebasliaen PLgbertsz. en tevens een neef van IJurgemeester Gerrit Jacob 
Witsen ; zij wees hare aanhangers op het gevaar van eene familiercgeering van de 
Pauwen: bij de regeeringsverandcring in 1618 had men al gezien wat er in dat 
opzicht van hem te verwachten viel. I'^en vau de Burgemeesters, bij wien Pauw 
voor zijn zoon kwam solliciteeren, wierp hem onbewimpeld de aanklacht van nepo- 
tisme voor de voeten. Op schamperen toon beet deze collega Burgemeester Pauw, 
toen hij hoog opgaf van zijn zoons „goede qualitciten" toe: „Datter meer lu)'den 
waren in de stad Aemsterdam, en zelfs onder de lleereii 36 Raden, met gelijclcc 
gt)edc qualitciten versien, en daermen sot> veel niet voor te vreesen liadde als 
van de Pauwen, dewelcke een vader tot Burgemeester hebbende, een oudste 
soon tot Pensionaris, een ander tot Scepen, en dese tot Schout, soo moght yder- 
een wel dencken, dat men hierna niet eens meer tegen haer soude mogen kicken, 
of yets weygeren mogen" -). Beide partijen wedijverden in 't bedenken van listen 
om de wederpartij te verschalken. Elk van beide trachtte den tegencandidaat van 
de baan te schuiven. Pauw wist Dr. Jan ten Grootenhuys den 2I'-"" December 1620 
te 's-Hage op de nominatie te brengen vooreen Raadsheerszetel in 't Hof van Hol- 
land ^); door de tegenstanders wertl de jonge Re\-nier Pauw candidaat gesteld \oor 
eene Raadshcersplaats in den Hoogen Raad. Den sc' Januari \(>2i had in de Vroed- 
schap de verkiezing van den nieuwen Hoofdschout plaats : met meerderheid van 
stemmen werd ten Grootenhuys gekozen. P^en maand later, den n-» Februari, werd 
Dr. Reynier Pauw door de Staten tot Raadsheer in den Hoogen Raad geeligeerd. 
Den  ii-'n P'ebruari  162 1  moest  Pauw,  na twee jaren achtereen iiet Burgemees- 


i) Resol. Vroedschap 6 Mei eii 26 Ji 

2) Scliaep. Zie luerachter I, ]). 202. 

3) Resol. Holland 21  Dec.  1620. 


terschap bekleed te hebben, volgens gewoonte aftreden. Hij had nog vuor een jaar 
zitting in de Staten-Gencraal en in dit zoowel als in de provinciale colleges trachtte 
hij zich door zijn invloed, die daar nog steeds — vooral doordat Maurits hem 
genegen bleef — groot was, schadeloos te stellen voor de hem te Amsterdam 
toegebrachte nederlaag. In 't voorjaar \an 1621 werd door de .Staten-Generaal 
besloten een gezantschap naar ISremen te zenilen, om te onderhandelen over eene 
alliantie tusschcn den Koning van Denemarken en de Republiek. Amsterdam, dat 
wegens zijne gewichtige handelsbelangen in de Oostzee bij dit bondgenootschap 
groot belang had, maakte aansjjraak op de benoeming van een der gezanten. 
Deze eisch gaf aanleiding tot een scherp conflict tusschen de thans libertijnsch- 
gezinde stad en de streng-Calvinistische Gecommitteerde Raden. Deze laatsten 
stemden er \\'el in toe een Amsterdammer in 't gezantschap op te nemen, maar 
zij wilden de benoeming aan zich houden, om dezen post aan een lid van de Cal- 
vinistische parlij te Amstertlam te kiamen toewijzen. De Amsterdamsclie VrocLl- 
schap gaf den 3'^» Augustus 1621 op hoogen toon te kennen, dat zij niet kon 
„verstaen, als met ecdc verplicht wesende de previlegiën endc gerechticheyt van 't 
Landt endc de Stadt te moeten voorstaen, dat eenigc veranderinge ende mitigatie, 
veel min prejudicie int stuck van de voorsz. previlegiën, voor desen b}' brjeven ende 
segelen vercregen, enile bj' voorgaende tractaten van den lleeren cnile Gra\'en 
deser landen bedongen, sal toegestaen worden" '), en bleef op haar recht van be- 
noeming staan. Zonder van het protest van Amsterdam notitie te nemen, benoem- 
den de Gecommitteerde Raden daarop nog in dezelfde maand Reynier Pauw tot lid 
der ambassade. Kurgemecsleren en de Raad slikten voor ditmaal het hun aange- 
tlane affront, maar lieten den 15^11 Augustus aan Gecommitteerde Raden weten, 
dat zij „om gevouchs wille ende onvermindert haerc gcrcchtichej't 'tselvc \i>or dees 
tijt hebben laten glisseeren, macr dat zy haer gedenckcn te opposeren sou 'tselve 
wederom soude mogen  \'oorvallen" ^). 

In 't volgemle jaar staken de Staten den Amsterdamschcn vrijzinnigen wederom 
een spaak in de wielen, en alweer was Pauw de lioofdpcrsoon waar de strijd om 
liep. Van de verkiezing op Vrouwendag, den i^" Februari 1622, zou het afhangen 
of de gematigden aan 't bewind zouden blijven, dan wel of Pauw en de Calvi- 
nisten weer de bovenhand zouden krijgen. Volgens het te Amstenlam heerschende 
gebruik moest Pauw, nu met i Mei zijn zittingstijd in de Staten-Generaal z(ju af- 
looj)en, den i>-" P'ebruari weer als burgemeester gekozen worden. Dit wilden zijne 
tegenstanders hem tot eiken prijs beletten, en daarom namen zij het gewone 
huismiddclljc te baat: zij trachtten hem n.1. in den Haag een ambt op te tlringen. 
(lat liem vooreerst aan de hofstad zou binden. Reeds in November 1621 werd ilo. u 
de Amsterdam.sche afgevaardigden in de Staten van 1 loUand druk gekuipt om hem 
nog voor drie jaren ais gedeputeerde in de Algemeene Staten te continuceren ^). 
Zoo deze vlieger niet op mocht gaan en hij toch kans zou zien om zich met Vrou- 
wendag tot ]5urgcmeester te doen verkiezen, wilde men hem ten minste beletlmi 
zijn invloed te gelijk te Amsterdam en in de hooge landscolleges te 's-Ilage aan 
te wenden; dit verklaart  het  besluit  van de N'roed.schap van den 17^" Januari 1622, 

1) RcM.l. Vioedsdiap ;; Au--  1621. 

2) ll.id.  15 Auf^.  16.M. 

3) ll.id. 30 N..V.  ii.Ji. 


I: 


waarbij bepaald werd: ,,dat men een lïurgermeester, in tijt ende actuele regicrint;e 
zijnde, voort^cn van andere ordinarc 's I.anilts dienslcn sal verschonen, ende )-en' mt 
tot Burgermeester vercozen wordende, terwyie hy noch in andere ordinaris 's Lanuts 
dienste is, van denselven ordinaris dienst sal ontledigen" ')• De noodige maat- 
regelen waren zoodoende genomen voor het geval dat het de libertijnen bij de 
aanstaande liurgemeesterselectie, die over twee weken plaats zou hebl)en, tegen 
mocht loopen. Deze tijdruimte maakte JJurgemeesteren zich ten nutte om ook in den 
Haag de beschikkingen te trefïen, die het welslagen van hun plan zouden kimncn 
bevorderen. Zij voorzagen dat de Staten ongeneigd zouden zijn den zittingstijd 
van Pauw te verlengen, — wat dan ook een paar dagen later bleek, toen den 
22en Januari de Moornsche regent Sonck tot zijn opvolger in de Staten-Gcneraal 
benoemd werd ■'), — en besloten dus aan de Amsterdamsche afgcvaardigtlen ter 
dagvaart op te dragen, om, zoo de commissie in de Algeineene Staten der stail 
mocht ontgaan, de aanspraken van Amsterdam op een zetel in den Raad van State 
te doen gelden. Zij moesten er verder op aandringen tlat de nominatie voor het 
nieuwe lid in dit college tot na „Lichtmisse" zou uitgesteld worden, omdat, wan- 
neer een Amsterdammer daartoe gekozen, en hij bij de aanstaande verkiezing te 
Amsterdam Burgemeester werd, dit uit hoofde van de Vroedschapsres(ilutie van 
17 Januari ile nominatie der Staten weer ongedaan zou maken. Mochten de .Staten 
niet tot uitstel bewogen kunnen worden, dan kregen de gedeputeerelen ^\(^ opdracht 
mede: „dat sy alsdan sullen nomineren tien lleere nut-üurgermeester l'.iuw" '). 
iiij de Burgemeestersverkiezing, veertien dagen later, ilcn i^'i hV-bruari ir)22, be- 
haalden de libertijnen eene voUetlige zegepraal; Pauw werd gepasseerd en diie van 
zijne tegenstanders kwamen op het kussen: Oetgens, de verkapte Remonstrant I )r. 
Dirck Bas ■'), en Jacob van Neck, een neef van den door Pauw in 1Ó18 geremoveenlcn 
ikirgemeester Jacob de Graeff; deze drie verkcjzen uit tic aftredende l-iurgemeosters 
den niet ten onrechte van Roomschgezinde neigingen verdachten Jacob Poppen tot 
zich. De .Staten van Holland betoomlen zich onwillig om, ten genoegen \'an (.Ie partij, 
die nu te Amstenlani liet heft in handen gekregen had, aan de uitsluiting van hun 
geestverwant Pauw hun zegel te hechten door hem in den Raad van State te de[)u- 
teeren : den 22'-'" Maart werd, ontlanks het protest van Amsterdam, de Calvinist 
Albert Bruyningh, van JCnkhuizen, bij meerderheid van stemmen tot dit ambt 
verkozen '). De Amstertlamsche stadsregeering nam tleze verongelijking zeer hof)g 
op. Den 28(-'" A[)ril dienden Burgemeesteren en Raden bij de Staten een uiterst 
scherpe „Contestatie" in, waarin zij verklaarden, dat „alle hetselve wel gheconsi- 
dereert zijnde, s)' niet ander konnen verstaen als ilat tle .Stadt van Amstertlam, 
wesende soo not.iblen conuiliuerenden l.idl, noloirlijck wonll \erónghclijcl:t, ,ils 
het.selve  u)-t de  Regeringhe ende CoUcgie van het  Landt  in  suleker voegen werdl 

ibben te beklaghen, maer oock lut 
en, ter herten genomen, ende niidts- 
11 versoecken, haer desen-aeugaende 
en,  ofte  indien  by soudanigen onge- 

1) Kcsol. Vroeilschap  17 J.iii.  1622. 

2) Koscil. ll.ilbiKl 22  [;in.  1622. 

3) Mr. j. C.  Nnlier, De ilissciiters 0|, het  kussen, Tijaspieyel,  1S84.  11, p.  54. 

4) kesiil.  Uulland 22  Maart  1622. 


ghe- 

e.Kcludecrt, 

laerove 

■ -^y 

niet 

alleen 

hae 

ong 

lelijck 

cndc 

defect. 

haer 

hie 

•inne  u 

eilei 

dien 

haer 

lidele Mog. 

reve 

entc 

lijck w 

el  w 

met 

ander 

ende 

betei  conté 

iten 

ent  te 

bcje 

lijckhcydt ofte unwilliL^lieyt soudc weiden <^cpcrsist(XTt. vcitruuwxn liurc^crnK'Cstcrcn 
cndc scs cil dcrligli ]\.k1cii vcuxnocnU, dat luier \ccl wc^iii-cr -cmipiilcci l cmlc 
niül qualijck sal ai'i^licnMincn werden, indien >_\', l)l)\'ende binnen ile liniiten van 
haer devoir, op bchuurlijcke rci)aratie en satisfactie bedacht zijn, cndc dcselvc 
uock vorderen en vervolgen, dacr en sno wamieer hel de gclcgenlheyt van saken 
sa! vereyschen" '). Ten slotte was l'auw hel kind van de rekening. lUirgcniees- 
teren wreekten zich op hem over hun echec iloor lieni in de Weeskamer — het 
„Oudeniannenluiis", zouals dit cuUege in de wandeling genciemd werd, — te plaatsen, 
waar men den gevallen leider liet zitten tot hij zes jaren later zijn ontslag uit de 
regcering nam '■'). Van zijne geestverwanten werd hrederick de \'rij in 162^ in 
Gecommitteerde Raden gedeputeerd; ook hij werd bij zijne thuiskomst uit deze 
commissie, in 1626, in de Weeskamer geplaatst. 1 lo\iigh was in i(>ji tul Com- 
missaris van de Wisselbank benoemd; in 1623 legile hij dit ambt neei, waaina hij 
de beide  laatste jaren  zijns levens ambteloos sleet. 

Het „magni/ical", dat l'auw ontglipte, was bij ile electie in 1621 Oetgens en 
Cromliout weer toegevallen. Van Gerrit jacob Wit.sen, die als ])nrgemeesler aanlileei', 
hadden ile beide in eeie herstelde leiders zeker de bclolte geeischt. dat hij zich 
niet langer tegen hunne plannen ten opzichlc van den verkoop van hunne gionden 
aiui de stad zou verzetten; de dit jaai' op 1 I-'ebruari nieuwverkozen Ihirgemeester, 
l'ieter de Vlaming Uircksz., een oud-diaken, hing evenals Witsen zijn huik naar 
den wind, liet zijne geloofsgenootcn in den steek en kwam den aanhang van de 
beide Burgemeesters stijven. IJcze zagen nu de kans schoon om spijkers met koppen 
Ie slaan. Den 22'--ii Mei 1621 kwam ]5urgemce.stcr Cromhoul in de X^roedscha].) kla- 
gen, dat zijne en Oetgens' erven onverkocht en onbebouwd ble\en en dat zij d.iai- 
door groote schade moesten lijden, terwijl dit tevens tot ontsiering der stad stickie; 
hij stelde daarom voor ilat de stad hun beider gronden over zou nemen en dat er 
ecne commissie uit de Vroedschai) benoemd zou worden om niet hen aangaande 
de voorwaarden der overdracht in overleg te treden. Natlat Crondioul en Anlhon)- 
Oetgens ilc raadzaal verlaten hadden, deelde liurgemeesler Wilsen mede, dal er 
wel 7 a 800 personen waren, die zich met gelijke klachten per reqLiesl lol tle 
regcering gewend jiadden : indien de beide doleanten opnieuw den weg van rechten 
insloegen en door alle ontevredenen daarin nagevolgd werden, y.ou de zaak de .stad 
schatten kunnen kosten ; het beste was zich met de twee JJurgemeesters Ie verstaan ■'). 
Na vele beraadslagingen legde de Vroedschap ten slotte den 1 2'-'" Januari 1622 het 
hoofd in den schoot, en besloot de 3235 roeden lands, zoo binnen- als buitendijks 
„aen 't Ye endc daeromtrent" gelegen, die Oetgens en l'rondiout loebehoortlen, 
over  te  nemen  Mu.r  ƒ 3^  de  roedi-,  d. i.  lot  het  vijflien\oud ongeveer van de 

1 12,325.-15— "). Zoo hatlden 
r liuigenieesters van 1622, die 
spel gewonnen. Hunne „koojj- 
ip zij  ecnige erven  buiten  den 


waanle,  hetgeen 

een  ti 

t; 

al  bed 

•':- 

i 

ilm 

lakte 

\an 

de  beide  Hurgei 

Heeste 

nog vc 

d 

e  \ 

erkiez 

ng 

wellicht  legen  1 

Lin  zii 

y.uu  ki 

ni 

en 

ui 

tvallci 

1,  \n 

niansecrlijkheid" 

bleek 

il de s 

in 

<s. 

he 

wijze 

wa 

1) Resül.  Holl.xn 

2) Vyl. u.-.ct 2  u 
1'nuw CU  lluyagl,. 

3) Kcsol. Vroeds 

4) Ibi.1.  12 Ju.i. 

I 28 A, 
, p. 1.I\ 

l,ap 22 
622; .St 

1 

M 
1.1 

1622. 

rek.  162 

,. 

a 

.l.ia 
7 V 

ven,.. 

Je  si 

LXNVI 

koOp wisten te hoiKlen. Hunne bedoclin^f d.ianncilc zal wel L;ew'eest zijn hunne 
nakomelingen ook in de gelegenheid te stellen om er op hunne beurt van te 
profiteercn, maar deze berekening kwam, lioezeer ook de zoon van Oetgens „een 
aardje naar zijn vaartje" had en niets liever wensclite ilan eenmaal in tliens voet- 
stappen te treden, geheel verkeerd uit, zooals hierna blijken zal. 

Van de wederopluiking van hun gezag maakten de beitle ISurgcmeesters niet 
alleen gebruik om hunne eigen zakken te vullen, oi)k hunne zmins werden door 
hen bedaeht en aan voordeelige betrekkingen geholpen. 1'ieter lIc \'Maming JJircksz., 
die door de Vroedschap den joe" November ió20 tot Gedeputeerde ter (ienerali- 
teits Rekenkamer gekozen was, werd den i'-"" Februari 1621 tot Jiurgemce.stcr ge- 
ëligeerd; tot de daardoor vrijgekomen plaats in de Rekenkamer wist ]5urgpmeester 
Cromhout daarop den ó^^" Maart d.a.v. zijn zoon Adriaen Cromhout te doen be- 
noemen ' ). In 1622 werd het Dijkgraafschap van den Nieuwer-Amstelschen 1'older, 
opengevallen door het overlijden van Burgemeester Jacob Boelens, iloor Burgemees- 
ter Oetgens aan zijn zoon .\nthony Oetgens geschonken. Alet de stadsgelden werd 
door de beide leiders op milde wijze omgesprongen: Burgemeester Jonas Cornclisz. 
Witsen, die indertijd met hen aan het opkoopen van de gronden buiten de Haar- 
lemmerpoort medegedaan had, werd door hen, nadat hij den i'-'" Februari 1623 den 
Burgemeesterlijken zetel ingenomen had, in staat gesteld mede zijn bescheiden 
aandeel in den buit binnen te halen. Hij volgde het voorbeeld van het waartlige 
tweetal en maakte eveneens den aankoop van zijne erven binnen de vergrooling 
in de Vroedschap aanhangig. Nadat er twee jaren (.>ver oni-lerhandeld was — 
Witsen bleef in 1624 ais J5urgemeester aan en behoefde dus met de behandeling 
van de zaak geen spoed te maken, — besloot de Vroedschap den y^» Januari 1625, 
ih'ie weken vóór zijn aftreden, de 200 roeden, die hij „omtrent de ]5raeck by ile 
Haerlemmerpoort" bezat, voor ƒ 21 de roede, dus voor ongeveer de negenvoudige 
waarde, over te nemen en hem de reeds betaalde melioratie te vergoeden. Alles 
bij elkander kwam dit de stad op / 7356 te staan -). 

(^ndertusschen werden de Pauw'en één voor één op zijile geschi.iven. Buigc- 
meester Re}-nier liet men sedert 162 1 in de Weeskamer zitten; zijn zoon Reynier, 
de candidaat Hoofdschout, was eene maand na zijne nederlaag, den H-'» Februari 
1621, Raadsheer in den Hoogen Raad geworden. Een andere zoon van den Jnn- 
gemcester, de Schepen Michiel Pauw, werd te Amsterilam na 1624 niet meer lot 
een stedelijken regeeringspost benoemd. Er bleef dus alleen nog tle oudste zoon, 
Dr. Adriaen Pauw, de Pensionaris, over. Het had heel wat moeite in ook elit 
familielid kwijt te raken: de begaafile Pensionaris, een uitgeslai)eii intrigant, 
beginselloos en onbetrouwbaar, was een man die ontzien moest worden. Zijne 
buitengewone bekwaaiuhcitl <.\cci.\ voorzien dal hij IrI in tle toekomst ver zou 
brengen; het was zaak hem te vriend te houilen. .\llecn een aanzienlijk of voor- 
deelig staatsambt zou hem kunnen bewegen góedschil^s zijn [lost te Auislerd.ini te 
verlaten, liet is vermakelijk om te zien hoe de Amslcidanisclie 1 leeren bij elke 
vacature van tlien aard zich voor hun Pensionaris afsloofden. (_)p denzelfden dag 
waarop  Dr.  Jan  ten  Grootenhuys  zijn tegcncantiidaat \'oor het .Schoutsanibt  Dr. 


1) Resol. Vroedsdiaj) 28/30 Nov.  1620, 6 Mrt.  1621. 

2) Rebol.  VrucKclKip  7 Jan.  1625; .Stadbix-k.  162J, fo. 59 v° ; il.i.1.  1625, 


Reynicr Pauw verslocij, den $en Jaiuiaii 162 1, werd iii de Viijcdschai) besloten de 
candidatuiir van Adriacn 1'auw voor het l'vaadijensionarisscliap van llullaiid — dat 
sedert de afzetting van Oldenbarneveltlt tijdelijk duor den 1 Xudl.schen I'ensionaiis 
Andries de Witt bekleed werd, — te steunen. Pauw moest het echter alleyi^en 
tegen den Raadsheer Anthony l)u}'ek, tlie twee weken later duor de Staten tot 
Raadpensionaris gekozen werd '). Toen ilen 3 i^;" December 1624 in de Vroedschap 
beraadslaagd werd over de keuze van een ojivolger van Noel de Caron als Oidinaris 
Ambassadeur van den Staat in P^ngeland, werd wederom Dr. Adriaen Pauw can- 
didaat gesteld -). Ook dit ambt ontging hem: het werd aan den Meer van Som- 
meisdijk toegewezen, lundelijk gelukte het de Amsterdamsche regcering haar 
Pensionaris in Juli 1627 door den Prins uit de nominatie der Staten tot Kaatl en 
Rekenmeester der Graaflijkheidsdomeinen te doen verkiezen ■'). Thans haalde zij 
ruimer adem. 'Pot opvolger van Pauw werd Dr. Willem lioreel, een ncveu van den 
Schout Jan ten Grootcnhuys, benoemd; hem wertl in 't \'olgende jaar, 1628, als 
tweede 1'ensionaris toegevoegd Dr. Cornelis Jïoom, een zoon van een der leiders 
van de staatsgezinde partij  te Amsterdam,  JSurgcmeester  /Vbraham  lioom. 

Aan deze Pensionarisverwisseling was te Amsterdam cene zware crisis vooi-af- 
gegaan ; eerst toen de stad deze zegevierend doorstaan had kon de „nieuwe koers" 
van 1621 openlijk met haar libertijnsch program voor den dag komen. In de eerste 
jaren na de terzijdestelling van Pauw hadden de Amsterdamsche regenten alles 
vermeden wat der Gereformeerde burgerij aanstoot kon geven ; aan de placcaten 
tegen de Remonstranten werd schijnbaar de hand gehouden en aan den kerkeraad 
geen reden tot klagen gegeven. Het zou een waagstuk geweest zijn om het vi>lk, 
dat tien jaren lang door eene ixipulairc Calvinistische overheid geregeerd was, zonder 
overgang onder een Staatsgezind bewind te brengen. J5ovendien werden de libertijnen 
in hunne bewegingen belcmmertl door de wijfelaars, de „waggelmutsen", in hun 
midden, die tevoren in de gelederen der Calvinisten gestaan hadden, doch in 1Ó21 
den tegenstanders van Pauw handlangersdiensten hadden bewezen en sedert in hel 
libertijnsche kamp waren blijven hangen Op deze wankelmoedigen, waartoe o. a. 
behoorden de Ikirgemeesters Pieter de Vlaming en Jacob van Ncck en ilenkelijk- 
ook hunne ambtgenooten Gerrit Jacob W'ilsen en zijn neef Jonas Witsen, was geen 
staat te maken; licht konden zij — wanneei' hun daartoe aanleiding gegeven werd — 
weer naar de Calvinisten overloopen. In de Vroetlschap hadden de libertijnen niet de 
meerderheid; daartoe ontbraken hun een paar stemmen. Zij konden dus niet buiten 
de hulp der wijfeiaars, en de onzekerheid, in hoeverre zij op zulk een onbetrouw- 
baren steun konden rekenen, was voor hen een beletsel om krachtig op te treden. 
Toch was eene krachtige aclie noodig : dit bleek in i02i>, toen, den 13^" April, 
weer eens een huis op den -Monckelbaansburgu al, waarin eene Remonstrantsche 
bijeenkomst werd geliouden, door het grauw bestormd en geplunderd werd. Aan 
dergelijke toonecicn moest voor goed een eind gemaakt worden, want onder deze 
onverdraagzaamheid leed de handel. JMarom werkten bij de magistraatsverkiezingen 
in het volgende jaar,  1627,  waarvan ile  uilkomst  in het geheelc land met spanning 


1) Resol. Vroedschap 4/5 Jan.; Ku^ul.  ilollaml,  17  Ih-c.  162c 

2) Kesol. Vrocdicliap 31  I)l-c.  1624. 

3) IhM. 23/27 Apiil  1627; Ke.sol. ll..lhuKl7 en S Ji.li  1627. 


afgewacht werd, de Aiiisleidaiiisclic liberalen met alle macht (uii i^ecslverwanten in 
de regecrint;- te krij-en ; dit L;ekikte: twee libertijnen, Sinion de Rijck en lacob 
JacübsE. Vink wertlen in den Raad gekozen, waarin zuudoentle aan hunne jjartij 
de meerderheid toeviel ' ). Als nieuwe Burgemeesters kwamen twee overtuigde 
Staatsgezinden aan: (ieurt Direksz. van lïeuningen en Andries lïicker, wier energie 
en beginselvasthcid zich aan hunne ambtgenooten niedeileclde en uit het Inirge- 
mccsterscüUcge de geest van slapheid verdreef, tlie dit sedert d^:n val van l'auw 
bevangen liield ''). Daarentegen werd de afgaande burgemeester Jaeub van Neck, 
die de liberalen bij de electie blijkbaar tegengewerkt liad, uit de stad verwijderil, 
doordat men  hem  het  lidmaatschap van den  Raad  van  State opdroeg ■'). 

Voor de Calvinisten deed het jaar 1627 dus zijn intretle onder zeer ongunstige 
omstandigheden. Reeds spcjedig openbaarde zich de gematigdheid van de nieuwe 
regeering in het ongemoeid laten van tle Remonstranten, die in dit jaar lumnc 
vergaderingen hoc langer hoe openlijker hielden '}. De Contra-remonstranten wilden 
zich bij dezen looj) der gebeurtenissen niet neerleggen en besloten, voor het te 
laat was, de libertijnsche regenten door eene volksbeweging van hunne zetels te 
dringen; JUirgemeester Re\iiier l'auw, die de Imop nog niet oijgege\en had om 
eenmaal  zijn  verloren  invloed  te  herwinnen, stelde zich aan het hoofd daarvan. 

Noode  had l'auw zich  na  1622 vijf jaren lang stil gehouden en zijnen tegen- 
standers  ten  spot  in  het  ,,( )udemannenhuis" gezeten.  Stilzitten lag weinig in  zijn 
aard;  nu hij zijne geestkracht en acli\iteit niet aan de politiek tlienstbaar kon maken, 
kwamen  zij  in  dit  tijdperk  aan  zijne  handelszaken  ten goede.  Met leede oogen 
zagen  1'auw's  vijanden  zijne  zaken  bloeien  en  hemzeli  in  lijkdom  t 
hem  uit de  regeering gedrongen te  hebben, zocht men hem thans oolc 
af te  breken:  in  1625  werd  het praatje uitgestrooid, dat hij  ea zijne 
ccnige van haer, een groote quantiteyt boter ende kaesen  u>'t dese 1; 
vyandt  souden  hebben  versonden,  ende  deselve  boter  entle  kaesen, 
cnile  in  Zeelandt  gebracht  sijnde,  sulcx  aldaer  soude  wescn  onldeckt' 
aantijging  wel  uitgegaan  zal  zijn  van  de  in dit opzicht  lang  niet  b 
king verheven staatsgezintle  kooplietlen  aan de Amsterdamsche beurs, was het hier 
de pot,  die den ketel  zijne zwartheid  verweet.  Toch vond tle beschuldiging gre 
geloof en moest de magistraat zelfs den 2S>--" Maart  1625 oj) verzoek van l'auw cl 
publicatie  uitvaardigen,  waarbij  voor het aanwijzen van  „den autheurs ofte  mee 
hul[jers  van  de  voorsz.  diftamatien"  eene  premie  van  ƒ 200 uitgeloofd  werd 
Naast zijne eigen zaken  gingen l'auw ouk de omslachtige en ingewikkelde bemoei 
gen  ter harte, die verbonden waren aan de oprichting van de  Westindische  Co 

1) lU-i lumllot, Alyoli-. l.ij \V.,L;r,i.,.u 1, p. 402, i-JJ. I"^l't "ii^ in ..vlt .Ic |>.ii tijvfrliuiuliii-c]! in 
.XiiistenlaniscliL- VrocdsLli:!]., Uoit v,').ir .II- ^clivic.■inu v.ui luJ? — .ilili.uis 11.1 da 102(1, ,l:i.ir .k- t 
üverlceleii Raad Jonas Witten lt nicl i.i vu.nkuüit. He lil.citnnun »,iun 10 man .ic.k (In hut panilkt v 
ile» er maar 15 t;en.iünul: c;ccl\inck is u\ci;c->l.ii;L-n), ile „» .it;!;ulniiilsi.ii ' en .lu „viuiuun" elk ') n 
Waniifur ilc uui -.iKunornnk-n .lii^ tuxc /ctcls wennen, — » al jS jan. 1627 ücl.enrik, -- kienden /ij 
meer cverstenid  wurden. 

2) Mr. J. C'.  N.dier, ('ahinist  of lihertiji^seli?, \i.  183. 

3) Jacoh van Neck  werd  in  liet  vul-ende jaar,  162S,  in  de .Vdniiraliteit te .\ni,Ierdain yedeimteerd, 
welk college liij in  1637  in  den Raad van  State overgeplaatst  werd; in  't jaar daarop,  163S, o\erleed 

4) Wagenaar, Amsterdanf, I, p. 495. 

5) Keurb. K., fo. 69.  Vgl. Wagenaar, Ani.-,terdam, I, p. 4S7. 


enemen 

N; 

lis koopman 

zoons. 

.ofte 

uien  na 

tlei 

achterl 

aell 

Daar 

deze 

ven  vel 

den 

was het 

hie 

lA'XTX 

pagnie, Iict vaststellen van liaar octrooi en de kwestie van hare suljsidicerinir tlnor 
de Staten; onvciinoeiil nam hij ook aan deze werkzaamheden deek Deze waren in 
Octobei' 1622 zoover i^revonlcrck ikit men Ivon overgaan tot de benoeming van de 
kamer van ]5ewindiicbbers, waarin der stedelijke regeering zeven zetels ingeruimd 
werden. De bezetting van deze zetels schijnt door de vier J5urgemeesters, die te 
Amsterdam aan 't hoofd der beide partijen stonden, — ccnerzijds de Staatsgezin- 
den, (^etgens en Cromhout, en lum bondgenoot (lerrit Jacob W'itsen, anderzijds de 
Calvinist Pauw — onder elkanilcr naar rato van ile getalsterkte der partijen gere- 
geld te zijn. liet is anders niet verklaarb.uir hoe \an de zeven jjlaatsen vier aan 
familieleden van het Staatsgezinde diietal en de overige aan drie \'an de warmste 
aanhangers van Pauw toevielen '). 

In 't voorjaar van 1628 kwam, onder aanvoering van Pauw, eenc welgcorga- 
iiiseerde agitatie tot stand, die er meesterlijk op berekend was de shiimerendc 
volkshartstochten te wekken en, eenmaal gewekt, op het gewenschte doel te richten. 
Onder de menigte werden requesten ter teckening rondgezonden en in den kerke- 
raad vcrtoogen iinlworiien, waaivan de stiek'lcing was de gemeente tegen hare 
lauw-iii-de-lcersche regenten op te zetten. De schutterij trachtte men van haar 
plicht af te brengen iloor het verspreiden van een oproerig pamflet, ,,de Kroon der 
Schutterij", waarin betoogd werd, dat den schutters sederi 1 578 liet recht toekwam 
de regenten, zoo zij niet naar hun zin waren, door anderen te vervangen. 1 leethoofdige 
predikanten, waaronder Smout do stoutste taal voerde, \uurden van den kaneel de 
democratische beweging aan en ontzagen zich zelfs niet, wanneer de Ikirgemecsteis 
zich onder hun gehoor bevonden, hun relcenschap van hunne daden af te \'ortlei-en. 
De oproerigc verschijnselen namen in koitcu lijd zulke ahnetingen aan, dat JJur- 
gcmcesteren de bemiddeling van Prins Fredeiik lleiuhik inrieiien om den storm 
te bezweren. Den lOt" April 1628 kwam hij in ile stad, waarna hij zich nu.t beide 
partijen in betrekking stelde. Al s[)ocdig bleek het, ilal de onruststokeis bij hem 
in een kwaad blaadje stonden en dat hij der sladsregeering de hand boven het 
h.x.fd zou houden. Vooral tegen Pauw was de Prins ingenomen; den hartstochte- 
lijken en onverzettelijken Cahinist kon hij niet intstaan: hem vooral beschouwde 
de liberale, diplomatieke Stadh.uider als „'t houfi van de factie" er. hem weet hij, 
wegens tle vele vergaderingen, te zijnen huize door de ontcxredeuen gehouden, 
de oproerigc stemming onder de Amstcrdamsche buigeiij. Ilij waarschuwde 
Pauw — en deze waarschuwing had veel van eenc bedreiging — ,,op sij}ie saecken 
te letten ende wel toe te s)-en." Den 1 .['i' April vertrok de Prins weer: den re- 
genten  had  hij  door  zijn  beleidvol  optreilen  een  hart  (uider <\cn  riem  gestoken; 

der  in  't  bij/omler  ,,o\er  liaere  seilitleuse  pretiicatien  geroskamt"  waren -),  zich 

1) V^rl. hiervWi- [1. LXIX. lÜLTiiit 1. lijkt <1:U in 1622 te Amstcr.iam noj; wel degelijk met den lei.ler 
lier Calvinisten i-ekenini,' t^rliuu.ln, ufr.l: n..- .Imf.len de .Staal v;(vinde llmyeiiieesteis lum ge.luehlen 
tCKensUn.lei- niet in elke aan.i;ele^enlieid |,xsseei-en. Als een .slaallje v.ui dien. invloed innstreeks de/en tijd 
zij nog vermeUl, dat, Kien men in 1623 naar een Admira.al onizat;, w ien liet ..],|ieilievel o|iL;edi-at;en /mi 
worden over den tocht van de 26 InKlemif sterke vlo.,t van de W.-Ind, Cnu], n.iai l'.i.i/ilie, een volle neef 
van 1'auw, de gewe/en Amsterdamsclie liarin-kooi>er jaeol, \Vill.ke.is, daartoe liem.emd werd (vyl. l.iema 
p. 420). 

2) Jno.st Hrasser en zijne briefwisseliny met 1 higo de Ciroot, door l'iof. Dr. It. C. KoL;i,'e, Oud-II,dland 
iSyi, p. 254. 


I.XXX 

door hem vcroiifjelijkt en zonnen zij op eene gclcLjcnlKitl om het vuur der Iwec- 
draclit weer op te stoken. Deze Het niet op zieh waehten : het aanwerven van 
eenige vendels krijgsvolk door 15urgemeesteren, vvien de vijandelijke gezindheid 
onder het volk onrust baarde, en het benoemen \ an den libertijn Jan Claesz. van 
Vlooswijck tot kapitein der schutterij, waartegen de Gereformeerde schutters van 
zijn vendel protest aanteekenden, blies het twistvuur weer tot lichter laaie aan. 
In December trokken de lioofdleiders van de misnoegde burgers, w.o. de Schepen 
Jan Willemsz. ]5ogaert, een trouw volgeling, en de zeepzieder Pieter Jaoobsz. lilias, 
een neef van Pauw, en een jonge eerzuchtige meilicus, l^r. Carcl Leenacrtsz., een 
schoonzoon van wijlen domiué Ursinus '), naar ilen Ihiag met een verzoekschrift, 
dat door hen aan de Staten en den Stadhouder werd overhandigd en waarin niet 
onduidelijk te kennen werd gegeven, dat eene verandering in den magistraat, in 
den geest van de ontevredene burgers, verlangd werd. Dit kwam de majesteit der 
regenten te na: bij de terugkeer van de deputatie, die in den Maag zeer koel 
ontvangen was en met de kous op den kop thuiskwam, werden Bogaert en 
Leenacrtsz. in hechtenis genomen en kort daarna uit de stad gebannen. Hiermede 
was aan de beweging voor goed de kop ingctlrukt. l'auw zag in, tlat het Calvi- 
nisme als leidende politieke partij te Am.sterdam afgedaan had; de ondankbare 
taak, aanvoerder te zijn van eene protesteerende minderheid, lachte hem niet toe: 
hij gaf de leiding van zijne partij in andere handen over, legde in Januari 1629 
zijn Weesmeesterschap neer, en trok zich voor goed uit het politieke leven terug. 
Hij bleef tot zijn dood uiterst populair; den IQ^" Februari 1636 stierf hij, 
„naerdat van syne kinderen en vrunden een christelijk afschcj-d hadde genometi, 
een sacliten en gewenschten doot", in den ouilerilom van 72 jaar. Vier ilagen 
later werd hij in tle Oude Kerk begraven „met een gevolgh van luUrent diijsent 
persoonen, waeronder vele ongenoot u)'t Liefde medegingen" ^). 

Weinigen van de tegenstanders van Tauw was het gegeven tic defmiliex'c 
zegepraal van het liberalisme in 1628 te beleven. In de laatste jaren iiad de tlncid 
hunne gelederen aanmerkelijk gedund. In 1624 waren Jïarthold Cronilmut en Jacob 
Toppen overleden, in 't volgende jaar stierf Frans Mendricksz. Oet-eiis; in i62(') 
daalden Gerrit Jacob Witsen en zijn neef Jonas Cornelisz. Witsen ten gra\e, in 
1628 werd I'ieter de Vlaming Dircksz. tot zijne vaderen verzameld. JJinnen weinige 
jaren onderging zoodoende het personeel van het Burgemeesterscollege eene grontlige 
wijziging; toch bleef de richting, waarin zich het streven van de te Amsterdam 
heerschende partij bewoog, onveranderd. Aan het nieuwe geslacht werd de taak 
opgedragen het werk van zijne voorgangers voort te zetten, de grondslagen van 
het aristocratische republicanisme te bevestigen, en het democratische Cahinisnie 
voor goed den mond te snoeren. Daarom zoehl men ilc overleden liurgemeesteis 
te vervangen iloor personen uit hunne onmidtlellijke t)mgeviiig, die van dezelfde 
beginselen doortrokken waren als zij. Jacob Poppen werd in 1626 opgevolgd 
door zijn zwager Jan Cornelisz. Geelvinck, Frans Memhicksz. Oetgens mede in 
1626 door zijn zoon Anthon)' Oetgens, Gerrit Jacob Witsen in 1627 door zijn 
zwager  Geurt  Dircksz.  van  J5euningen,  I'ieter de  \'laming  in  n')30 door zijn  neef 


1) Kci-U-uitci-kenrc-Kister, i. <1. 27 Au 

2) Adelsarclüel  1900, p.  180. 


Dierick de Vlaming van Oudtshoorn. Tol. nieuwe Hiirt^cniccstcrs werden behalve 
dezen nog' verkozen: in 1625 Abiahani lioom, zwager (maar geen geestverwant) 
van Frcderiek de Vrij, in 1627 \)v. Amlrics liicker, neet" van )acob de Graeü 
en neven van wijlen jacob üoelens, in 1028 Dr. Vuickert OveiLuulcr, neven van 
wijlen  Cornelis  1'ieter.sz.  [UnA'l en  aclUerneef van  Jacub de  (iraelï. 

JJe mannen van de nieinvc generatie, hoe zorgvuldig zij er ook op uit waren 
de traditien van het vorige geslacht ie handh.tven, vcr.schiklen toch in menig 
"opzicht van hunne voorg.mger.s. lladdui deze zich door puriteinscheii ecn\dud 
onderscheiden, had een man als l'auw tien hem tlocjr twee \orslen geschonken 
Ridderstitel nooit willen voeren en ook op andeie wij/.e van zijn afkeer van alle 
ijdelheid blijlcen gegeven — o. a. door een besluit van den Oudraael uit te lokken, 
waarbij den Cj»-'" Januari 1616 verboden werd dat te Amsterdam „in de kercken 
.sullen werden opgehangen die waepenen ') van de gesturven en aldacr begrave- 
nen" '), — onder de jongeren werd een streven merkbaar naar meer volkomen 
.standsafscheiding tusschen regenten en burgers. 'Voi nu toe was in de uiterlijke 
levensomstandigheden het standsonderscheid niet gioot, althans niet opvalleiul geweest. 
Langzamerhand veranderde dit; niet alleen wertlen tle woiu'ngeu der regenten uit- 
en inwendig ruimer en gei ielelijker ■') en zetten de in den handel bijeengegaarde 
schatten zich bij vele in weelde en i)ronk om, ook 1 iddei stitels en heerlijkheden 
moesten aan de burgerlijke namen nieuwen glans \-erleeiien en bij tle l)urgerij de 
herinnering aan de gelijkheid van afkomst tusschen haar en de opkomende d\-nasleii 
uitwisschen. Zelfs de zoons van l'ain\' deden hieraan mcLle. In 1^120 kocht ^\c oudste, 
de 1'ensionaris Adriaen l'auw, wiens praalzucht '' ) sleik afstak bij zijns vader.-, een- 
voud en degelijkheid, tle lieei lijkheid Heemstede, \\aai\an hij den naam aan den 
zijnen toe\-ocgde ; van zijne broeders, die allen, e\eiials Adriaen, het praetlikaat 
van „Rid<ler"'v..eiden, komt Alicliiel l'auw later voor als lieer van Achltienhoven, 
CM de Raadsheer Re)-nier l'auw als lieer van ter Horst. Voor de l'auwe'n dcxkn 
de andere voorn.iamste regentengeslachten van Amsteulam niet onder. Zoo zien 
wij de de Graeff's sedert 1610 pronken met den titel \an 1 leer van ZuiJ.pMl.sluoek 
cii sedert 1620 met dien van Heer \'au khigelenburg ■■), de (Kerlandeis na i('ji2 
met dien van lieer v.m 1'urmerland, de OetgensVn in 102.] optreden als lleeren 
van Waveren, de de Vlamin-'en in 1627 als lleeren van Oudshoorn, de lückers 
in  1632 als lleeren van Swieten, de  nu)'dec(.)pers in  1(j40 .ds lleeren van lAIaarse- 


1) D w.z. waiieiilinrtlen. 


HcL-rtngiaclil eii ilc Kci/crbyraclil, m ;i, 
Icvciiseibchen iler mecrverinoj^eiulen. \'. 
17e eeuH  woonde Andril-^ llicUer in  de 


», onfiisch straatje, yeboiei 

4) Zie iüei-achtei-, 1, p. 20C 

5) Pietei- de GraelT Dirclcs 
,1 J.iJKUisz. en weid 30 1 )ec 
\(m o\ei  aan  zijn  iKel Jac^ 


\ ene/en, Uie getuigenis all 
11 liet Amsteidamsehe p.itri. 
,1 l^luvenicisl.,u;jw:d, maai 
.■s de CraelT ie.iei- een liiii^ 
een v.ii.u -esl.ielil .i, liet, 
ike  waardi.dieid hekleeddei 


l.ouwe 
ile  Ni( 


I.XXXII 

veen. Stanibooiiicn werden \-0()r „de nieuwe Kiddeis en (ii'oolen", die veelal „uit 
uithangborden gesproten" waren, „uul de iuchl geraept, nlfuut Aniadijs \'an (iaule 
gesmeed" '). Zoovele genealogiselie wiiuleieren werden in dezen lijd uitgebroed, - - 
„alsoo een }'der nu tlie }'dLle glmic xan sijn geslacht-boom te vertoonen begint 
voort te komen, dacr s(5nimige d,in noch ooc soo overgegeven bol enile stout sijn. 
met leugens ende plompe verdichtsels voor ilen dagh te brengen", — dat Sehaep, 
wien tleze usuqi.itien in diai krop st, dcen, niet a.in de verleiding weerstand kou 
liieden om al wat luan omtrent de werkelijke .il'staniuiing v,in de Amsterdams, Ik- 
IJurgemecstcrsf.imilien   hek-end  was  te  l)o,-!;  lo  stellrn  lot  omlerriclit  van  't  nage- 

gcslachtkuntle was ,,dat men lot 1) )rdreclit vry w.il st.itv off werek maeclcte, sijn 
voorouders Schilderieii ende Geslachtboom ten toon te hangen, cndc dat ick der- 
halven, als daer nu wonende, ooc wel \^'ikle tonnen, van wat Voorouders ie \-,in 
s' vaders syde mede gesproten was" ^). Sommige patricisclie geslachten, die, om 
een vermeenden duisteren adellijk'eu oorsprong, aanspi'aak maakten op atleldom, 
matigden zich, eenmaal ,,met de luyster van ele Regeringhe beldeed wesende" en 
prat op lumne „aeusicnlijche_\'t emle m.icht v<in regeringc" zulk een t<ion aan, dat 
(Ie J[()llandschc edelen ervoor beducht raakten heu eens n,i,ar zitting in de Ridder- 
schap te zullen zien dingen  '). 

1'^en verschijnsel, dat samenvalt met de ontwikkeling \'an het standsidee bij 
de regenten, is lum terLigtreden uit ^\cn handel. De kooplieden-regenten waren er 
op bedacht, wanneer zij eenmaal luni fortuin gemaakt hadden, hel xenliende geld 
op de veiligste en vruchtbaarste wijze te beleggen, liet verwerven v.in grondbezit 
gaf lum daartoe hel beste nn Idel ,ian de hand. lA'enveel onderneming.s/in en overleg 
als in hunne commercicele, legtlen zij in hunne agraiische on.li:i-ncniin;;en a.in d.ai 
dag. Een groot gedeelte van Holland was nog een pi'ooi iKr w.iti iiai : meien en 
plassen bedekten er aanzienlijke uilgesti-ektheden gronds, die d.iardoor ,i,tn den 
landbouw onttrokken werden. Met droogleggen van deze landen werd nu door de 
kooplieilen ond.-rnomen; ten koste van grooie sch.itten gelds ( ISurgenieesler j.icob 
Pojjpcn, stak, hij alleen, in de drooglegging van de liieiiister de lu llt v.m zijn 
vermogen: 5 tonnen goiuK) en van onnoemelijk veel inspanning (de liijn.i droog- 
gelegde ]5eemster liep in 1610 ten gevolge van ven dijkbreuk \\-eer gehee'1 onder, 
zoodat het werk opnieuw moest worden begonnen) werden achtereenvolgens de 
Ikemster in 160.S— lójj, de 1'urmer in koo, de- Heer I higowaard in !(:»_'(., de 
Schermer in 1032, en nog meer andere plassen in xauclitb.i.cr Luid omgezet. Aan 
den raml van 't Gooi wt;rd door een consortium vaw .Anistertlammers in ifi,i.| 
de polder 's-Gr.ivekuid uitgewonnen: de ,loiie hei.'.oom weid hier omgetoovead in 
een der lomuiernjksle en vruchtb 1,11 sle |,lekjes v.in het gewest. Hel .i.ingeiianie 
werd bij het nuttige gevoegd: l)iiiten[)ki,itsen met hunne wandeldreven verrezen te 
midden der op de natuur veroverde akkers en wek-ten fiij den h,iniUlsm;in de liefde 
tot het landleven op, die zich dr,i op practische wijze omzette in serlioogde l.ie- 
langstelling  in  landbouw  en  veeteelt.  Hadden,  om  een  \'oorbeeld  te  noemen,  de 


eerste tjjciieraticn van 'l L^cslaclit Alcwijii aan ilcn ;;elc.l- l-ii waixnliaiulcl Inm i^roul 
vcrmu-cn te danken, tic Sclic|icn en Raad l'ivdrick Ak'wijn, - een .sdit.onzi.un 
van  liin-i^cniccster  Jan  C'oi nelis/.,  Ceelvinck, ilie  Mnislreek.s  1(14,)  hel  beioenule 

knulsj^oed van zijne laniilie, Vi-eden-lnir;;h in de i leeui.-.lcr, aanleink:, liiekl ziili, 
evenals zijne afsUiinnielin-en, nilsliiiteiid nut tien kiiidhiuiw IjczIl; en wijdile al zijne 
zoi-L^cn aan den aanle- en het beheer van zijn -icnidbezit. l)il vumbeeld zon met 
vele andere te vermeerderen zijn. 


Mochten  al  op  het   Amster.lanisehe  scho.iwlo, meel  acteurs  en  decoratief ver- 

zoons, zwaj^eis en ne\'en van ile vrue,L;er( hooiiljii rsouen l)le\en de veeten, die 
luinne voor_L^anger.s verdeeld -eliouden hadden, \ o,m t\\ (etleii. In lój.S werd kitob 
de (iraelï, lieer van Zuidpolsbroek, die in l6i,S door toedoen van l'auw _L;erenio- 
veerd was, weer tot liur-enieester verkozen; hij en zijn neef Andries Üickcr traden 
in 't magnificat, tlat seik.Tt den dood \an f'romlioul, in ló_-4, en \-,m Oel-eus, in 
1625, vacant was. Jacob de Craelf h.ul, als zoon win een s> hatrijkeu \aeler ' ), eene 
mistekende opleidinL; -enoten. .\,i alloop van zijne sindien had hij met ^kn beroem- 
tlen philoloo- Juslus i.ipsiu,, toen l'lole.s.sor te J.eideu, een weerh.ian, die in zijn 
leven driema.d van -eloof veranderde, eene buitenkmdsehe reis L;ema,rkl. De om- 
i^'.uit,^ met dezen leermeester was op de C.raeff niet zonder in\loed -e l.leven en had 
hem een aflceer doen op\ ,itten van alle do-nialiek ; hij pkudil ner-ens ter kerk te 
komen -) en had niets dan wrevel o\er \dor het ;.;el\\ist d.er Kemonsti anten en 
(iereformeeialen. Ilij ont/a;; zich evenmin om, in 101.;, k4)isci.j])iirs eene beiispin;.; 
toe te dienen, \ujl liij zich niet „stil hield" •'), als om Aen ;;eloofsij\ er der Calvi- 
nisten te vennn-deelen. hlvenals J lot.ft had hij zu h iu 1013 verzet te-en de heb- 
zuchtige  bemoeiingen   \an   (Jet-ens   en   Cronihout ;   zij   Inuklen  hem  dat  door 

ont-aan. Als le;.;enst,;iHler van de politiek van l'auw was h.ij in \t>io op diens 
aanwijzing  door  Maurils  ontsla-eii,  l'.eii  diepe  w rol;  tei;en  de  l'auw 'en  ■)  en  (..)et- 


15*7. 


-5- ('•"■/ i^'-i  • 


.-.Ir.ial, met clii v:,ii/iSü, ; ■'/>',<>, nl : Mi. Crnii A.lri.Ki 
.klIi;i|) Willem l'.mw c-|s/ , en 't I;,,ii,lc na^^ijnli,.! ; 1 a /i-|.(: .Ie 
(I ;>/(/.,  IV. o   M.uhu-M  SclKU-p,  ue.l'-.  v.ui .\liili..u>  n.ui  II. .u 


ll.iir.  v.in  I 


II .IcW.irm.. 
Iitei, >lc \ RH 


y 7- 


J;tiisilr. Oum, ilic / 4S.0UO lic/.it,  \(ini_/'.,6 a.l^yL■^la-ell). 

2) Mr. J.  C.  Nal.cr,  He aissente,.-.  „p het  ku^.eii,  1 ij,N|.ieuel  .SS4,  II,  ,,.  5.1. 

3) W.i^enaar,  .VnisterJam,  I,  |,  4 ;(, 

4) Hit  ululervona  keviuer\  klein. ,  en  naamyenuot  Ke>„ie.-  1'auu  van  ^iet>« erker];, l.ij geleye 


■ illuu   met 


gcns'cn, (.lic hij ook zijnen Ivimlcrcii inprcnltc, was daarvan het ;-;"evul_L;-. ^hlal• den 
Oranje's bleef liij \vei;4e/.iiul. Hij, noeh zijne zoons, konden hel xer-elen dal 
Willem I in het huis van zijn vader, den ouden l)ur;_;enieester Direk Jansz. (uaelf, 
gemeenzaam aangezeten had: de stoel, waarin tie vrijheiilshekl gerust had, werd 
van vader op zoon als eenc kostbare familiereliquie bewaard ' ). Het was dus geen 
vijandige daad ten aanzien van 1'rins k'rederik Hendrik-, toen jaeob tle (iraelïin 
1628 wederom tot Burgemeester gekozen en hem twee jaren later zijn zetel in de 
Vroedschap weer ingeruimd werd. 

De tiraeff maakte het miildelpunt uit van een aanzienlijken en rijken familie- 
kring ■'). Zijne dochters Agniet en Christina waren gehuwd met hare neven Dr. 
Jan Jiickcr en Jacob Hicker — broeders van den liartstochtelijken icpuhlik-ein 
Andries liicker, wien tle stoutmoedigheid van zijne felle oppositie tegen l-'redcrik- 
Mcndrik na den dood van den gematigden Jacob de (ir.ieff den leidenden invloed 
op de Amsterdamsche staatkunde zou bezorgen — ; zijne twee zoons, Cornelis en 
Mr. Andries de Graeff, trouwden, de een eerst in 1(13 s met eene dochter. van L\L-n 
vermogenden Burgemeester Volckert Overlander van riu'nierland, en daarna, twee 
jaren later, met de eenige dochter van tien Schepen Dr. 1'ieter Jansz. Hooft, ile 
ander na zijns vaders dood met zijne nicht l'disabeth lÜcker v.m .Swieten, eene 
dochter van Burgemeester Cornelis Bicker. Hit deze ver.> hillen. Ie aangeknoopte 
huwelijksbanden blijk't hoe nauw de relatien waren lusschen de familieii Bicker en 
tle Graeff, die tot 1672 ile kern zouden uitmaken vaw de Amsterdamsche regenten- 
aristocratie. Welke rol de beide familien gespeeld hebben in ile gebeurtenissen van 
hun  tijd  ZLiUen wij  hierna zien. 

Niet alle Staatsgczinden .sloten zich bij de Graeff en Bicker aan; tegenover 
de fractie, waarvan deze beide de leitling hadden, stond eene andere, die Burge- 
meester Anthony Oetgens, Heer van Waveren, aan haar hoofd li.id. Oetgens, „een 
man van groote eervaerenthj't en groot en gauw verstanl", listig, eerzuchtig en 
zeer vermogend, was — en in tlit opzicht aardde hij naar zijn vatler, Burgemeester 
Frans Hendricksz. Oetgens — „berucht van wat te baetsuchlig te weesen" ■'). Als 
jong Schepen al had hij zich, in 1615, niet ontzien zich in de toen tusschen zijn 
vader en de stad hangende kwestie betreffende de ta.\atie van de binnen ile stat^l 
getrokken erven, te mengen. Hooft hail toen in de Vroedscha[) geklaagd „dalten 
zelven heere Antonis Oetgens nu onlangs met onheusscheii woorden zoude hebben 
gedreycht, zeecker outaer (denoterende daermede zeeckere mishandelinge in dat 
werck) te zullen ontdecken, twelck, zoo het alsoo zoude mogen wesen gesch)-et, 
dunckt  mij  dat  zuicks  zoude moeten strecken om  mijn  heeien een  \reese aen  te 

twijfeld ter bereiking v.m dezelfde min edele oogmerken als zijn vader en zijn oom 
Cromhout, die \'an  hun  invloed  ten  eigen  bate  zulk een  schandelijk-  misbruik had- 

v.ui llnllan.l .-Van.iL-il l'auw. Zn„ ,lit liu«Llijk .l..,,r-iii-, wiKk- /ij lm. ir ■...,„ ouirrvrn .-n /..ai /i| hein .il- 
cui, (,iiw;K.nli.^ lid .U-.iii|,lai, dreiKae /ij. -IVgen hul joiiyu meisje li.ul /.ij niets: .Ie eeni;.;e re.lcu v.ui li.iar 
iiiisiiueyeii  wa^ „dnt  /ij  ile 1'aiiueu  yaiit^eli  niet lustte" (Zie  hieiaeliter  I, \>. 201). 

I) G. van  Must  Koning,  Het  Huis  te-Ilpendani, p. 6— i.S. 

.;)  V;;!.  .Ie  |.l..n..  ^eneal..:;ie  lü. her -.Ie  iWArU;  hie|■ne^ ,„ ,. 

3) Hans  Ihnilena.iitel,  He  le-ee.in.^e  v..n  .\niste. .hini  .....  in  't  eiviel  .,ls eoiniiieel  en niililaile ( 1 65J 
1672), uitt;et;even  du..i  Hi. G.  W.  Kernhani|,,  11,  p.  l..y. 

4) llu.ift, Menu.iie'n  en a.lvie/eii,  p.  124. 


/  KX/.V 


Conicli.s Andricsz. Hocicns 

N°.  38. 

(Scb.  1552, st.  15-S4) 

X 1577 

Wendcla Lucisnia. 
(st.  15S4). 


Achgc ]5.,clens 
(-eb.  1579, st.  lOJO). 

X 1597   • 
Jacob de Graeff, Dircksz., 

Vnjhccr van Zuid-l'ulsbrcck, 

N°.  80. 

feeb.  1571, st.  163S). 

lUir-.  1Ó13,  28,  30,  31,  33, 3: 


AL,niict de (iiac 

A 
Dr. Jan  Jiickcr 
Zie /lii'nuvciis. 


ChiTslina de ('.ra 

Jac.ib  Hicker. 
/ie  /liiiiui'Liis. 


Mr. Andries de Graeff, 

N'.   KJ^ 
("cb.   KMI,  St.   1678). 

lUirt,"-.  1657, óo, 6__|, 66, 


Pieter de  Gracft', 

Vrijhccr van  Zuid 

1'olsbroek. 

Sch.  I (')(,, S. 


IClisabelli JJicker van Swietcn 

(i^cb.  1623,  st.  16-^6]. 

/.il  luLniiVtiis. 


Jacoba  liickcr. 
Zie hiinuvcns. 


Genealogie  Bicker — de  Graeff. 

Andrics lioclcns 

(ijeb.  1517, st.  1573) 

(zie Aaiit. bij  N°.  3«). 

X 

Alyd Clacsdi'. Smit. 


Al\d Alulriesdr. Hoclcns 

igeb.  1557, st.  1630) 

X 15 to 

Gerrit Bicker, Pietersz. 

N°. 57. 

(gcb.  1554, st.  1604) 

Burg  1603. 


D-. Andries Bicker, 
ILer van  Engelenburg, 

N". iio. 

(geb. 15S6, st.  1652), 

liun;- 1627, 29. 31. 3i, 34. 

36, 40, 41, 45. 49- 

X 1615 

Trijn Jansdr. Tengnagel 

(geb. 1595, st.  1652). 


lacob lückcr. 

Heer'van Engelenburg 

(geb. 158S, st.  164Ó). 

X  164:= 

Christina de Graeff 

(geb.  1609, st.  1679). 

ZU hu- 


Dr. Jan  Bicker 

(geb   I5CJI,  st.  1653). 

Hui-g.  1053. 

X  1625 

Agnict de Graeff 

(geb.  1603, st.  1656). 

ZL- huriuvan. 


Jacob Boelens 

(geb.   1554,  st,   1Ü21). 

Hurg. 1595.9''^. 99. 1006,07,09, 10, 12, 14, 15, iH 

X 1584 

Wcyntge  Dircksdr.  Graeff 

(st.  1Ó37). 

(zuster van Jacob de Graeff, Dircksz.). 


Wcndcla lückcr 

Jacoba ISicker 

(geb.  1635, st.  166S) 

X 

X 1655 

I'ictcr de Graeff. 

Mr. Jolian de Witt 

/Je hiernevens. 

(geb.  1625. at.  1G72) 

Raadpensionaris 

.653-i''V2. 

Cornells Bicker, 

Ilccr van Swicten. 
(geb.  1592, st.  1654). 
Jïiirg.  1646,  50, 54. 

X 1617 

Aertge Wit.scn 
(geb.  1599, st.  1652). 


Alida ]5icker van  Swicten 

Elisabcth 

(geb.  1620,  st.  1702). 

ISicker van Swieten 

X 1647 

X 

Mr. Lambert Reynst, 

IWr. Alldries de Graeff 

N°.  157. 

Zie kienuvens. 

(geb,  1613, .st.  1679). 

liurg.  1667, 68,  72. 

Cornelis de Graeff, 

Vrijlieer van Zuid 


>ek. 


144. 


(geb.  1599, st.  1664). 

urg.  IÓ43US, 51. 52. 55. 

56, 5.S, i59, 61, 62. 

X 

1°.  1633  Gecrtruid Ovcr- 


(U'l, 


.Ier Maria Ovcr- 


Loriiclis Andncsz. Hoclei 

N°.  3,S. 

(geb.  1552, .st.  1584) 

X  1577 

Wcndcla Lucrsnia. 

(.st.  I5«4). 


Acllgc Hoclcns 
(geb.  1579,  .st,  IÓ20). 

X 1597   • 
Jacob de Graeff, Dircksz., 

Vrijhccr van Zuid-Pulsbrock, 

N°. So. 

(geb.  1571, st.  163S). 

Ikug.  1613, 2S,  30,  31,  33, 3 


Mr. Andries de Graeff, 


Dr. Jan  liickc 
Zie /lierneven 


Jacob lii( 
Zie liierm 


(geb. 

ir, 11 

st. 

i67«)- 

Uu-g. 

1ÖS7 

60, 

G4, 66. 

67, 7 

0. 7 

X 

1646 

isabcth lücker van Swicten 

(geb. 

1623 

, st. 

i6;ó). 

//.■ hu 

rnev 

ns. 

ndcr 


tr. Dr. Frans Banningli 
Cocq, N°. 134, geb. 
1Ó05, !jt. 1Ó55, Burg. 
1650, 5J1, 53. 54)- 
tr. 2°. 1G35 (batliarina Hooft 
(geb.  iGijS, st.  1691). 


l.XWV 

den gemaakt. Oclgcns was een geslepen en politiek man; /.ijn ei;j;en .lanliang wung' 
niet tegen dien van de GraelT en liicker op, ilaarom li.icliUi- hij, door de ('aUi- 
nistische jjartij in de Vroed-scliaii voor zich in te nrnieii, tot zijn doel Ie ^^craken. 
De Gereformeerden liadden zich na den val van l'.iuw aaneenge-iloten gehouden : 
bij de verkiezing van een nieuw Ra.idslid in i(')J() was, nadat tle parlij van de 
Graclï c.s. besloten had de beide laatstovergeblevcnen van de d..or Alamils in KuS 
geremoveerde Kaden weder in de Vroedschap zitting te ge\'en, de mulste van de 
twee, llarmen van de Poll, slechts met eeiie meertlerheid van 7 stemmen gekozen ; 
II stemmen werden door de Calvinisten uitgebracht oj) hun geestverw.mt, den 
latcren diaken Willem Vsbrantsz. Kieft '). Waar, zooals n,i ló.vS hel geval was, 
de liberalen zelf in twee fracties verdeekl waren, gaven bij de stemmingen vaak 
de kerkdijken den doorslag. Mn daar de Calvinisten het aan ( )elgens te danken 
hadden dat zijne twee neven Dr. Gerard Schaep Sinionsz. en Willem Hacker, die 
beide tot de kerkelijke partij behoorden, respectievelijk iu 1037 en 1()>.) üurge- 
meester werden, waren de Gereformeerden als wederdien>l bereid of) aansporing 
van deze twee Ijiirgemeesters hun oom Oetgcns iu zijne worsU-ling melde ISicker's 
bij te vallen. Zorgde Andries liicker door de benoeming win zijn broeder C'oinelis 
Hicker tot Commissaris-i)olitiek, in den kerkeraad stem Ie hebbru ,,ui de predikanten 
in toom Ie kunnen houden, ('eigens wist tot tweeden Commissaris-poliliek zijn zwager, 
..len .Schepen ]>;eynier Keael, te d(_)en benoemen -), die wel in opdracht zal gehad 
hebben den predikanlenij\er Ie ontzien. Ondanks alle aangewende moeite kon hel 
Oetgens echter niet gelukken zich op den duur tegenover liicker staande te houden. 
Vooral toen de loop der gebeurtenissen het optreden vorderde van een ridder zonder 
vrees, die zich, waar de belangen der stad tlit wenschelijk maakten, tegenover elk 
hüoger gezag, waardoor die belangen in gevaar konden gebracht worden, sclira[) 
zou durven zetten, was niet de schraaiJzuchtige Oetgens, maar liicker de man, 
die onverschrokken in het strijdperk trad en daardoor te Amsterdam hel heft in 
handen kreeg. 

Hoe goed aanvankelijk de verstandhouding tussclicn l'"rcderik Hendrik en de 
Amstcrdamsche regenten ook geweest was, allengs fleed de steeds toen. -mende 
macht van den Stadhouder, wiens wapenroem hem nog boven zijne voorgan;_;ers 
verhief, hen argwaan opvatten. Dt.ur zijne cre.ituren was hij meester in de .Sl.iteu- 
Generaal, ztiodat zijne eerzucht aan geen jjerken meer gebonden scheen. De .Stalen 
van Holland, beducht voor tle gevolgen van zijn naar hunne meening te ver reiken- 
ilen invlcjed, begonnen eerst in stilte, daarna openlijk, den l'rins tegen te werken. 
Aan lul hoofd \,in de Staatsgezinde oppositie stond .\msicrdam, dat eene bijzon- 
dere reden had om de sLulhoudeilijke politiek Ie im.Uoio^ en. Het is bekend hoe 
i'rederik Heiulrik vlamde op het bezil van .Vntwerpiai ; was deze stad eens aan 
het gebied der Zeven rro\-incieil toegevoegd en de Schelde weder geopend, dan 
zouden, naar men te .\msteiilam terecht vreesde, de e.utden jaren voor hel X'enetie 
van het Noorden voiubij zijn en de handel zich spoedig naar de zooveel gunstiger 
"eleiicn  Scheldestad  vernlaalsen.  Oo-luikend  liet  men  daarom  te  .\mslerdam  i]'^n 


1) .\mliieb  iJiaer,  koLi,cil v.ui . 
Ani.tei-a.un). 

2) Kcikelijk  .'\iuslcraaiii,  |,.  506. 


l.NXXVI 

uitvoer van (lorlunsmatciiccl naar .\iil\\crpi.'n, ter vcrsterlsiiiL;" dier slail, loe. De 
l'rins was eiaar.iver ten li.ni-ste veil)..b,;en en liet zieli te-en den l'ians.Iien L;e;:anl 
eri'.stradcs nit: „dat hij Amsterdam wel klein zon krij-en. als hij maar eenmaal 
Ant\vcri)eii yxMiunicn  liatl". 

In i6,s8 kwam het tussehen l-'rederik Hendrik en Amsterdam tot eene oi.enlijke 
brenk. De Stadh.uider had in de .Staten-( leneraal een drieledi- vuorstel inyediend, 
waar Ihilland en in dat -ewe-,t voornamelijk Amsterdam, zich teilen verklaartl 
had. Het voorstel hield in vooreerst hot verpachten der in- en nitvoerrechten, die 
door de Admiraliteilsc. He-es, ware broeinesten van on-ereclui-heid, -eheven werden: 
in ile tweede plaats het i>iM-iehten van een centraal Admiraliteitscolle-e en van 
ecnc Compa;;nie van Assnrantie om met kracht het voor onzen handel moonkiide 
zecroovcrsbedrijf der Duinkerker kapers te kunnen ijelen-elen ; bovendien no-, het 
verbieden van den haiuk-1 op de Spaair-,che havens en het strafbaar Viellen van 
den verkoop van schepen aan Acn vijand Om het laatste voorstel, dal rechtstreeks 
te-en de leiders van de Am^terdamsche re-eerin- was -ericht, was hel \o.,r,d te 
doen: immers was het van al-emeene bekenillieid, dat de Juir-emee.ilers Andries 
liicker, Abrah.im lioinn en |an Cornelisz. GeeKinclc er hun werlc van maakten 
in Holland en elders ') schepen te laten bouwen eil uitrusten, welki- zij te t'adix 
of in een der Abddelland.Jiezee-havens aan ^Ivn Konin- ,an Spanje \ erk'-KdUen. 
iMen za- daar te Anrsterdam -een kxwcid in: wamieer het den Denen, den '/.weden 
en den „Oosterlin-en" niet verboden en belet k.m worden, redeneerde men, waaroui 
hun dan de voordeden te laten, the anilers aan onze kuul-euooten ten -oede zoiuk n 
laimen? In tien Haa-' nam men met deze casuistiek -een -enoe-en ; den den PY- 
bru.iri lO^^j werd besloten aan Amstei\lam eene plechti-e Liezendin-' af te vaarLli-en 
uit tic Slaten-Clcner.ial en den Raail van State, mede n:imens den l'rins. 1 )ezc 
bezendin-- kree-' de opilrachl om, n.i in de X'roedsch.ip toi.-elaien te zijn, daar- - 
denkelijk met behuli) van de Calvinistische leden en wellicht ook van .Ie -roep 
van Octgens — zoodani-e be-,Knlen uit te lokken, dat de drie Staats-ezinde l'.ur- 
gemecstcrs ten \'al ::ou<len -ebracht worden, .\laar de berekenin- Taalde, <l.H.rdat 
men te Ainstenlani tien tocle-- doorzag: onder voürweqdsel dat eene afzondeiiijke 
stad niet bevoegtl was om, buiten de gewestelijke Staten om, met tle hooge 
overheid der Unie te onderhandelen, weigerden ]5nrgemeestere:i --- Abraham ]lo.,m. 
Jan Cornelisz. tieelvinck, (ierbrand Claesz. l'ancras en Willem Jkicker - aan de 
bezending gehoor te \erleenen, zoodat zij onverrichter zake naar den liaag moest 
tcrntrkeeren -').  De Stadhouder had  voor  Amsterdam het honfd --estooien : voortaan 


1(.,1V lU.k.i,, 'i l^-li..,.u a,- ,;>-li.-.l>' Hou-ia |.,:.na u- .m,,,. Iu-lil..n l-iiiiK'u N.iiK-t-, i.u-i S. U,.e.,K-i-. 
.-n.U- .u, Icic -ei""-"-.-!'..,' !i.i".l.-ihU-, .ul^.-li|,'l. v,.-! .,;hr|Kli mul 0,„l,.^-.^,:,ccUcli.ii. >.in K.uion. Kniil, 
l,,„.t, r.onlL'.i. l'..u-wuicl. cihlc aici-clijkc L;cnMckl ciiclc XL-rk.Klit l-t l.cl.ulj. v.ui ik-ii K..iiiii- \ .ui .S|,,ui jen 
cmlc- sijne Sladi-liuiulL-i s : a,,or «vlcku vcrk.a-litc ll.cke-rM.- scIic|K-n VLTMl.ri.k-r, llnlkiHl>L- sliepen, cii.lc ,.p 
cciiuiuwl acht Auwtcia.ini.c Str.,ct-Vaciac. ^ |,l. i. .Mia.lcIkuuKrl,,:, ..xna,,nkrsl si|n ^.ca>.i..L-,i, 't welk i^ k 
mLiiie tlat Uc An,.tLa-.kiui,c vci -Lkeraci , iiuHi niet ve.yctLa. IkLIhii. ( ;dijk-,c i,o,:l, „ulai.y, aldaor vc-i;,chci.l..-ii 
sclicpcn, v»,a- Je Kt..,.,, N'i-anktijck -riaac./kt, II- k....,, -evcili hcl.l.cii" (l'aaillct „Lau» ri-eu- Krau. ( it- 
vloL-litLii v.i.r Syii  ll<..,clK-yt,  Wiliii-lin, Je  IIlvt  l'ti,iCL- van  diaiijci",  165-.  K,nittul t.Sji). 

2) .\l.lus stelt Schaei. i,i c-a.c a.uituckcnili-, v>..jl-k..n,cl.ac i.-, de,, liai.ad X'. 2 In 't ( Ica -.i,-clii.-l Ic 
.\„istcra,i,n, ,1e t..,;a,ad,i van ,1,.- .;aak v.„.,-. „Dcsu l-tcpu-uic v,in s,.,. \ccl I .olc|.' acn (.11-) .st.i.l \enistic,.l,,n,) 
KV.laci. was van i;i-uut!,M- insiJ.iL-, als vdc van {,\c) Kot;ci-int,'o wel i;c«etcn hd.l.en. \Va,U l' sad, .1(.,lt)„]., 
a.,t  men 2 a 3  van (.le)  Vroetsd,a,,|.L-n  ..f l;„,ye,.,.i  ,1c  v,.ct  „jiidc yclicl.l  l,cbl.cn. cn.lc d,l- n,ct A„t,.rilcvt 


r.xxxvii 
liet de stad,  door dc;:c ovcrwimiiiiL;' aaiit^cniocdii^'d,  niet  na,  zicli  ooi';  in de Iniiten- 

JleiKlrik, wiklc hij nicl zijn lanLigckocslcrd plan mn ccn aan\al (i|i Ant' lain-n te 
doen, dool- de tei^enkantiii;^^ van iVnisLerdani in dniL;en zien vallen, zich L^edw iin;j;en 
om aan den eisch van Andries Hieker, i\cu leidenden Kur-eineester der stad, te 
vokloen, en ziih in den onrlo- lussclien Zueilen en Denemarken, ten i^nnsle \'an 
de eerstL;en.ienide ni..;.. ndlieiil, te nienv.en. De lio,,L;e tellen, donr de Denen in ile 
Sont -elieven, l)raelUen den Anisterd.ini^chen handel -lonl nadeel t..e ; onder hevel 
van Witte Cornelisz. de With werd nn eeiie vloot naar de niondini; van de Oostzee 
gezonden cmu Denemarken in bcdwanL;' te honden en aan de lloUandsehe schepen 
den vrijen tloortocht door de Sijnt te verzekeren. In 't volL;endc jaar, i(i.4Ci, waren 
het Andries Jiicker en Adriaen l'anw, die d^jn l'rins, te-en zijn zin, noo.lz.iakten 
de vredesonderliandelin|.;en met Si)anje, welke in 1(140 tot den Miinsterschen vrede 
zouden leiden, op te vatten; de intri-e.s van l''rankrijk, dat het tot stand komen 
van den vrcilc zocht te beletten, werden in liollaiul \ doiiKimelijk door llickei- 
verijdeld. 

Zooals nit het krachtii^e optreden van Amsterdam 111 dezen tij<l blijkt, had 
het voor zijne belanL;en den eneii^ieken voorvechter -cAonilen, die in zijn strijd 
te-en den Stadhouder en de Staten-C.eiier.ud, wanneer h,„t bekm- der st,id het 
vorderde, geen duinibrceil kamj) L,^•l^. \'oor de staKn wilskracht \'an Andries j;icl;er 
moest nlics buigen: Stadhouder en Staten, \'roedscliap en kerkeraad ; spottend 
werd hem in de pamlletten toegevoe;_^d : dat hij s,>u\Liein van 'l kind zocht te 
worden en zijn zoon (Ir.i.d'van 1 lolkind wilde nud^en ')• ^^ Ü kennen uit de poi- 
trettcn ile .stug-hoo-harti-e en indridcwekkende \ ei schijning, met de barsche, door- 
mond. \n vastheid van karakter en onwrikbaar voet bij stuk houden in elke aange- 
legenheid, die botsing XAU meeningen vero.u zaakte, wa.n liicker het van den l'rins, 
boven  wien  hij  buitendien  het  v.iorcleel  h,ul,  dat  hem  de  onverzwakle  kracht  \,in 

vroegtijdig versleten gestel van den slechts twee j.iren t.udeieii Stadhouder schonk. 
Tegenover den overmoetligen jhugemeester, die hem bij elke gelegenheid trotseerde 
en dwarsboomde, st.uid h'rederik llendrd< machtel. m,s: hij m.. est toezien hoe Hicker 
met cenige andere kooplieden te Napels voor den Spaausclien Kouuv^; eeiie \ loot 
bouwde en uitrustte, die ilaarna onzen handel in de Middell.indsche zee bekingrijke 
verliezen  toebracht;  hoe  hij  Duinkerken  en  Oostende \aii  kruit  en  lood voorzag, 

.lii.lns,,»,  N.,„  [.M  .Smuii)i;,in.-.,u-l)  inn  kcnius.r  x.in   s   11"   --  1 lin ,iu,K'  t,.nu  .x.-ivi-n  » .u  v.m  a.-, 

1) lu 11.50 llrrl l,rl „, rni IKlnill.'t („ U. .l-eUK-LSta' Uirkor. I.nuivrn.ns nf Virtni'y \V:,o|„-n", KlMllk'l 
6SU.) ii,i;ii- .i.uilri.liii;; ^.^u lul .l-,ïa/c -rrurht il.U Uickri- vvu l'.ii:.;..-!-. 1, l,-rrk,,|-|,s vnn 10,000 m:ni lr;;c-n 
WillL'iii  II  [c liul|, ;;i:niii|K-ii  /..,u  I.L-I,lxm: 

t  Liuult met  ICii-hel^chü  l,:ii.lrL-reii. 

V.in 011.  \;idcrlai,Jl te s\ 11 ? 
Meynac i,'liy  u], .-itik-K  oen  wyseii 


oll.ni 


„waerdoor geheel Vlaendereii wicrt gcspij.st, als sijn Iloogheidt 1 1. god. dat ,t;e\vest 
introck, cnde door Gods zegen buiten twijlTcl soude ovcnonipelt liebben" '); Ime 
in 1646 een consortiLini, waarvan Jïicker, toenmaals Gedeputeerde in tle Staten- 
Generaal, deel uitmaakte, met Spanje een contract sloot tot transport van ecnige 
millioenen aan zilver ter betaling van de Spaansclic troepen in de Zuitlclijkc 
Nederlanden -). Hoeveel Bickcr ook op zijn kerfstok mocht hebben, als Amster- 
damsch  J5urgemeester en leider der Staatsche partij  was hij  onaantastbaar. 

Reeds oimiiddellijk bij zijn intreden in de stadsregcering .straalt bij lück'cr de 
hooge dunk, dien hij van het gewicht en de waardigheid van den stedelijken regent 
had, door. Zijn ,,Recueil van de notabelste resolutiën en notulen van de Vroedschap" ■') 
vangt aan met de woorden: ,,A°. 1622 den 28 Januar_\' Ijcn ick onweertlich tot 
3Ó Racdt deser Stede gecosen. Godt Almachtigh verlecne ni}- wijsliL-)t cnde vcr- 
stant lot siilcken hooghwichtigh ampt nodigh". In zijn streven om de macht en 
den luister van het stedelijice gezag tot een te voren ongekende hoogte op te 
voeren is hij zich steeds gelijk gebleven: wat hij als jongste Vroedschap zich in 
dit opzicht voornam heeft hij als Ikirgemcestcr-magnilicus voh-oerd. Aan de kord:ite 
houding van liickcr was het ook voornamelijk te danken, dat de godsdiensttw isleu 
te Amsterdam eindelijk waren bijgelegd en dat het consistorie ei- tot rede gebracht 
was. Na de uitzetting van Smout was het .Andries lückoi', die in eene gecombi- 
neerde zitting van de Staten van Holland en van de beide Hoven, onder voor- 
zitterschap van den l'rins, in eene redevoering het goede recht van de j\mster- 
damsche regenten tot het nemen van strenge maatregelen ten opzichte van de 
oproerige Gereformeerden verdedigde tegen de aanvallen, waaraan het \'an Iceikelijke 
zijde blootstond *). Toen in lanuari 1629 de Amsterdamsche magistraat hcslokn 
had de buitensporigheden van den kerkcraad in te toomen door een i/.iar 1 keren 
uit zijn midden tot bijwoning van de vergaderingen van tlien raad af te \'aai(lig' n, 
werden de Schepenen Jacob Jacobsz. Hinlopen en 1'ieter Hpmeer daartoe- door 
Rurgemeestcrcn aangewezen, waarvan tle eerste na zijn dood in .Sc[)tember \:m 
't zelfde jaar door Antlries liicker werd opgevolgd ''). Het duurde nog drie jaren 
voor jiien met den kerkeraad omtrent dezen maatregel tot eene schikking kon 
geraken. Den G^n Mei 1632 namen eindelijk- Geurt Hircksz. van lïeuningen en 
Andrics ISicker .ds Commissarissen-politiek zitting ''). Van zooveel gewicht aclitle 
liicker het den kerkeraad te beheerschen, dat, toen hij weinige jaren later zijn 
Commissarisschai) neerlegde, hij zich in dit ambt liet veivangen door zijn bideder 
Cornelis J5icker, die het  tot zijn dood  in  1654 bleef l)ekleedeii  ' ). 

I) l'a.ullct  Kmiltfl 6851, mKv, 


ijcneyr 


4) J.  W.>t;enaar, A.n 

s.ca.uu,  k |>.  5,6 

5) Kerkelijk Ainsler 

ani, |i  4S6, 4.J0. 

6) Iln.k, p. 497. 

7)  Ilmk,  |,.  506.  - 

„Cunielis  Bickei 

die vervdecMe liem onder de 
iroeiler op den honysten Trap yliesoteii sonde lielilien, 
len liet ojjperste yesaij te krijt;eii over de Cieestelijcke 
den Meester ovev Amsterdam gespeelt lielibeii, den eei 
lik" (l'aiullet „Biier-l'raatje tus,ehen drie Amslerdainn 
,,lenlaniselie  predikanten en oinleilingeii  der I icrel".  KerI 


lil zijne broeders vond Andries ]?iclvcr licli-iers, die liein waardii^ waren. Hun 
vatler, liLirt^'cmeester ("icrrit liicker l'ieters:',., was een \-an de L;ron(lleL;L;crs ;;e\\eesi 
van den Nederlantlschen wereldliandel. Zijne onvc-rnioeide po-an-en oni dien handel 
oj) nieuwe banen te leiden waren n-iet sueces bekroond; behalve den roem van 
tot de oprichters der ( ).istindisehe c:onipaiinie te behooren, komt hem no-" die toe 
van het aankno(ii)en van lumdelsielatien met Peru en met de volken aan de Witte 
Zee '). Van iieni hadden zijne 7.oons de eigenschappen i^'cerfd, waardoor de stichters 
van Neerlands onafhankelijkheid hadden uitgeblonken. I\hielitig van wilskracht, door 
geen tegenspoed neei' te slaan, oiulerneniend, diuirtastend en xnortx.ireiid, bcga.ikl 
zoowel met den ruimen blilc en het koene conceptievermogen, dii; een jilan duen 
geboren worden en tot rijpheid brengen, als met hel org.iniseerende t.dent, het 
heldere, practische inzicht en de onvermoeide wei kkr.uhl, noodig om het te ver- 
wezenlijken, waren de liicker's, van liuis uit eivaien in alle /.,d%-en van handel, 
scheepvaart en industrie, de aangewezen leiders en beraders van een vulk, tot 
welks meest volmaakte vertegenwoordigei's zij  behoorden. 

Van den tweede der vier gebroeders, Jacob lücker, is niets bekend d.in dat hij 
koopman was en bij tle oi)richling dei' Directién tot beveiliging \-an onztii handel 
op het Oosten en Noorwegen in 1631 lol lid daarvan benoemd werd. 1 lij was 
gehuwd met zijne niciit Christina de Graelï, en schijnt zich nut de politiek weinig 
ingelaten te hebben; in de magistratuur bracht hij het niet verder d, ui tot Schepen. 
Weten wij weinig van dezen, des te bekender zijn zijne tlrie broecKrs. Zij worden 
ons door een tijdgenoot afgeschilderd als: ,.onberis]ielijck in le\en, lic)llg in lumdel 
en wandel, wacker \oor de welvacrt \-,iii haei .Siadt" -). \'aii .Amsteidam wertl 
getuigd: „dat de Sta.l in den tijd der regeeringe v.m de lleere l'.ikkeis zo meickelijck 
heeft toegenomen, dat het is te veiw ondelen" ■ ). Andries hebbui wij reeds leereii 
kennen als de leider van de oppositie in de Staten van ] lollaml legen de politiek 
van den Stadhouder. \'an zijn eerste optreden als ISurgeineester in I('i27 tot zijn 
dood in 1652 11,1111 hij tien keeren op den Jiuigemeesterlijken zetel (ilaaLs. lii 
i()4f) maakte hij van zijn overwegenden invloed te Amsterdam gebruik om ouk 
zijn broeder Crnelis Dicker, lieer van Swielen, gehuw.1 mei eeiie do,;ht..T van 
wijlen liurgemeester (ierrit jacob Witsen, lot de ISurgenieesleilijke w a.inligheid te 
verheftcn. iJij zijn dood werd Andries in 1653 als burgemeester oj-gexolgd door 
zijn jongsten broedei-, Dr. Jan ISickei', een schoonzoon \'an lluigemeester JacoL* 
de Graeff van  Zuidpolsbroek. 

1 )e vier "ebroeders hadden, als handelsmannen, de w ereld . aider elkander verdeeld : 


„Zoo wijl al-. lÜckors vlavh den gro, 
l!eseli,idiiude, en doorsnee met 1 lick 
Die  's ueerelts  gouden  oegsl  111  1 loll, 


.zem  sleiien" *). 


O Zie  l,R-,acl,k-l  I,  |,.  17_i,  174. 


Kmilicl 0S36. 


3)  l'au.llet  „licii  kc.l.un 
6781. —  Al)rali;ui, ,1l-  Wii^m 


tiny, I, p. 315) 

4) WcTke-,,  vn„ J, 


AiiisU;nlam"  (I(',5o),   Ki 


.i.siuiis"  (Ml-, 


Jacob luid voor zich de OosUoc i(ck.)zeii en l)vaclil te Auislcnl.iin de -raiieii 
van „Oostland" ter ni ukl Andries bewandelde, in niv..l-in- van /.ijn vader, nienwe 
weiden, en trachtte in lu:t voor vreeuuKün-en no ; maar vvi'ini;,; toc'-ankelijke 
„Aloscovie" handelsv'oordeelen te hehalen, \ rnanielijk do,. r den nitvoer \an pelte- 
rijen. Wij vinden aan-eteekend dat hij eens, in 1^140, in Rusland zulke uil-estrekte 
voorschotten tot vcikoop -odain had, dat er in KUl liijn.i -een pelterijen op de 
jaarmarkten kwamen, zoodaL de 1 lollandsche koo|.licden L;enood.:aakt w.iren zich 
bij rei|uesl tot II. ) loot; Alo-cnden te weiulen met verzoek oui deze monopoliseeriiiL;- 
van den bonthandel te willen tct^cn-aan '). \v'at C'Uaielis betreft, deze zochl zijn 
voordeel in L\cn handel op Amerika. Uij de oprichtini; van de Westindische 
Compagnie in lOii stalc hij er zijn i^eheele kapitaal in en werd daarop tot 
]5c\vindliebber ben(3emd, liet i^eluk was hem tjunsti--; hij maakte de \elte jaren 
mede: de verovering- van de Zilvervloot tloor Piet 1 lexai in \i",jl>, welke de 
Compagnie in staat stekle een tlividend van 5cT Vq uit te keeren, da. una, in 't 
zelfde jaar, de vermeestering van de Hondurasvloot, die een dividend van 30% 
gaf ■^), joeg de aantleelen van de Comp.ignie tot een ongehoorden Icoers op. '1'oen 
achtte hij het oogenblik gekomen om zich voorzichtig teru ; te trekken; met meer 
doorzicht begaafd tkin zijne niedebewinilhebbers, zag hij in dat de Icms stond te 
keeren en dat de Comi).igme oi) den iluur legen de vele -evaren, die haar om- 
ringden, niet o[)gewassen zou zijn. Hij wachtte er zich voiu' ,,goet gek n.) qu.iet 
geit te smijten", en verkocht ;d zijne aaiideelen tot ho,, gen jirijs In de .\mster- 
d.imsche Vroedschap, w.ririn zijn broeder Andries zittiii.; had, zette hij nu eene 
c.nnp.r^ne op touw le_.eii hel .lan de (.'omiMgnie verleende oelni.i, w.iarbij alle 
particuliere h.mdel op Zuid-.\merika verb:.den wav Dit be::,.r:;de hem veel vijanden: 
men strooide zelfs uit, dit hij tle ruïne v.in de Reiuinliek hewerk-en m liet land 
den Spaan.schen Koning in handen spelen wilde, l'ocli bereikte hij zijn doel: in 
iCr-,4 werd door de .St,iten-( ienera.d ile v.iart op ISrazilie \ooi- .die mgezelenen van 
den .Staat opengesteld. ISiclcr, die als gewezen bewindhebber v.m de l'ompagnie 
„wist wacr de meeste winst. -n op de Kust \'an Ürasil w.iren te doen" <leed met 
tleze kennis zijn voorilei-l en rustte zelf schepen naar de West uit, ,,in voegen dat 
hij, als 'er quahk een kist Zuikers bij iem:ind was te vinden, zijn rakhui- op-estapelt 
vol h.ul, en zich, d.nrbij, in een ji.ir over de honderd dui/end guldens verrijkte" ■' ). 
Dr. Jan J'.i-ker, de jongste der gebroeders, nam voor zijn deel .kaï li.ind.d op 
het Zuiden waar. Zijne schepen voeren op de landen om de .Mi.ldellandsche Zee: 
Italië en de Levant, het gebied der ...Straetse handelaers". Toen de toenemende 
uitbreiding van -le.e.-n h.mdel Ie Amsterd.im in iT^:; de oprichting van een college 
v,in „niiecleuis v,,u d.-u I .ev.,ulsehen h.mdel en n,iMg,itie s,.n de M iddell.mdsche 
Zee" noodzakelijk m.i.dUe, \\,L,ir,i.m het .ppei 1, .ezicht ov.a .lezen lak v.m neg.nie 
en over de consuls \An den .St.uil in de Mid.lellandsehe,'..-.--l):,vens w.a.1 op-edr.igen, 
beh.,orde  Jan   lii.ker  t..t  .Ie  z,:ven  .erstbenoem.le  l.d. n  eiv.m,  N.i  den  dnnd  v.m 


I) j. Schel 

CÜKl,  Ku,l., 

1,1  Cll  .k 

Nc,lul..n, 

c„,  1, ,,.  .72. 

2) .\iaus \ 

.1-ens  lui 

.uiiIIcï; 

,'l  11, .11..,,, 

tjc' 

hekeuk ilo aiiu 

en  ,l,,..i  cci 

\cii;r,M 

l;'la-:  ,Kee 

.,\l,..,l"   I.CM 

,„l 

(\Vai;cn..:.r,  X'. 

Icrl.  lliaoi 

Lc,   .\1, 

,.  ;..).  \„ 

;■,.■„■.   Iicl   1..11 

,l!cl 

vun  ,1c /ilvci\ 

.M,t   CCIIC   lli 

l.cc-rill!; 

>-a,  75'/. 

3)  l'..mllcl 

aKx,.icn- 

zijn  broeder J.icnb  iiickcr,  in  l(')^|(),  weid  hij  aaiiL;c\vezen  om  t\c/cn  in  de Direclie 

broeiierü zal<en ne\'ens zijne eii;ene zal Nomt^ezet heljljeii. Ilij was dan ook nieei' 
IcooiJiiian tkm recent: pas up zijn Sia' j.iai' nam hij als Schepen \'oor hel eerst m 
den magistraat zittini; ; zes jaren laler werd hij lot liur-enieester verkozen Maar 
vooral maakte hij naam als scheepsl H.uwmeester en als sliehter \an het st.idsdeel, 
dat nog heden als „het lacker^-eiland" hekend is en zijn na.nii \oor vergetelheid 
bewaart. iJoor aankoop in uiji eigenaar geworden van het voorste van de drie 
eikuKlcn, die, onder de algenieene benaming ,,ile Hraak bniten de 1 laarleninierdijl;", 
iil Jaiuiari 1()J2 door delgcns es aan de s!ad verkocht waien ' ), legde hij er een 
scliecpstiinmerweri' aan en bouwde er \'oor zielizelf een hui^ als een kasteel, waar 
zijn wapen op tien ge\-el pronl;le. met een pakhuis er naast, en een hoogeii toren 
van drie venliepiiigen, die uitstal: boven de lun.jes, p.d;hui/.en en scheei)stimnier- 
werveii, Avaarnied.: hij van J033 tot 164.:; liet eil.md liet \oltimnieren -)■ Jarenlang 
woonde hij in dit huis „akof hij de lieer van t eiland was" ■■■ ) en hiekl er per- 
soonlijk toezicht op het bouwen en nitreeden \ an zijne schepen. Hij zijn d.»..! 
woonde hij op de Keizersgracht; in 't gro..!e huis op het Hickerseiland zal toen 
denkelijk  alleen  zijn  kanto<-r  gevestigd  geweest  zijn.  k;en dichter herdacht hem als : 

,,h",en  man,  ilie  naarstigh  al  sijn  lee\t.n 
iN'iet  deed,  dan  timmren  huis  en  steeven 
Im,  duizend  keelen  o,, pen  hiel, 
.Met  werk" enz.  * ). 

In  de   laatste  j.iien  vn,,r  en  de  beide  eersle jarm  n,i  iU:n  vrede  \an  .Mmr^ier 

conig- yXnrslerckmisch regentengeskichl Ie beschikken gehad had. Zeven leden van 
deze familie zaten er in de regeering. liehalve Andnes JSicker, liurgemee.ster, Raad, 
Kolonel der liurgeiij en HewindJicbber der ().-Ind, Compagnie, en zijne drie broeders: 
Cornelis liicker, .Scliepiai, Dewindhcbber der W.-liid. Compagnie en Commissaris- 
politiek in den kerker.iad, wien in ir,|(,het JnirgemeeslersJuip U.eviel. Jacob Ilickcr 
Gcrritsz., Commissaris (sedert 1641 van de \\'isselb;ink) en i Jirectcur \an hel l'..\lia- 
ordinari.s Convooi op het ()i)slen, in Dr, |:m l'.icker, die in \('.\j in ile ,Sche]jenbank 
zitting kreeg, waren het hunne neven, de drie subrMcders : Koelof lii.ker, Ivaad .sedert 
1640, Schepen sedert l')4i, jacob Hieker jacobsz.., iii |(>4J Commissaris gewerden en 
wien in 1646 door i.\i:n invloed v;in zijn schoonvader, Ihirgemeester Andries ilickcr, 
het ambt van Ka|.ileiu-Majo<M- en Clppcrbevelhebber van hel garnizoen van Ain- 
sterd,ul\ werd op ;;edi ,e> n, en lleuii.l; Ilickcr, Coinmi>-.:in . in lo|l en Schepen in 
1045 en volgende j.ueii '■ )  h'.en vinmi; pamllei win 1051) lu.eiiit de Hicker's „onwetende. 


1M7   -Vi. 
uilai.a, »■.>.. 


I) Zie liieiv.'i 

r,  p. 

I.X.W 

2)  50  Kcf;.  V 

:lii   ^ 

ik.H-lile 

rvell,  1...  ".S  v'— Sj  \'-;  !<e:...|   Vlo. 

lin.:  lU-,  .,(../ 

Niei 

«Me   t.,. 

Ule,   lf,J7-'.p,   1...  Sj  en  vl,;.;  I^e;; 

Wat'c.KU,  .Vni 

.lerda 

M,   1,   1.. 

.125.  -   In  1O5.S  en  '59  se,l...el,l J 

,  |ol,,u,  de  W, 

1,  y.\ 

.;ens  |U,K 

n,.uie  ^all  1  Jnn,  IÜ57,  u  In.uen 0 

erven  met  .Ie 

o.,n, 

.Lier..])  s 

a.n.le",  te  /amen  v..,,r/ iy,-|Ou  {i> 

J) J.  ter Gou 

V,   .\l 

stel. mI. 11, 

,ina,  ],  ],,  114, 

4) J. Si.x  v:,.. 

Cl,, UI 

lellei-,  W 

esy,  |..  43S. 

5) Zie laeme 

tel   1, 

V- 174- 

75.  iSV,  iUu,  4J3- 

noi-s.se, hin'acrdi;4e eiidc ouvcrclraCLïclijkc ;'cU- en .Stacl-.uchliv.c iKict-skiipcrs, de 
rcgocringc 'l eciiemacl onclcrkruipeiulc ciidc iiincineiulc. LladLiil aiulerc L.;uslaclilcn, 
die het hare iiieL behoeven Ie wijckeii, uilschoppeiidc, iii sulcker vocL^en, dal -^y 
qualijck ccii ecr-anipt sout kiiiiiieii iiDeiiicn, of biuneu of buiten .Amsterdam, 
AmstertUun raeckcnde, dat van de liiekers of ten minste \Mn vei'niae.^schapte aeu 
de Bickers, niet bedient en wort: vrae_^f i.;y, wie is ILwiiithebber \an de Oost- 
ende West-Indische Compa-nie ; wie Af-esonden in dc.i\ lia-e ter Vei-aderin-e 
van  de  Staten?  wie  liorL^ernieester ?  wie  ScheiJjn ?  wie  ("oionel  wiii  de  Inn-erije ? 

Amplcn, ende ik sal soiider leu_;en altijt m()_';en anIw.Mrdcn llickjis: uant de 
])ickei-s sijn alle din,L;"; waerom ie ooc wel veisekert ben datse by de Ainsteidamse 
IJor-erie noit sijn i;elieft, niaer altijt sijn verda-t en L^eliaet yewec.-,t" ' ). 1 ie iinioed 
der liicker's beperkte ziJ» niet uitsluitend tnl Amsterdam: in alle sleden van 
Holland en in alle colle-ien in den llaa- had hunne- pariij die .Mukn' den naam 
van „de Jückersche liL,nie" bekend was, hare vertakkin-en. ,,.\'iel dal il; tlie m, innen 
(n.1. de liicker's) als mooren wil afschilderen", heet hel in een ander, vrij -enialij^d 
l)amllet: „dan dit is niettemin /.eeker, dat Amsterdaui, ja al ;'.ei ik -aiu^eh 
Holland, ik weet niet of het builen de waarheid ;',ou ;:iin, v.m d.il -eskicht wierd 
-ere-eert.  Zij  h.idden  de  Helmstok  van  't Suer  in  hun  '.;, Aeld;  want  wat  Cle-ie 

aan de  Hikkers vermaaL;tschap was, vontl ?"  -). 

liicker's nijd en ak^amst en het ontbrak niet aan [)o.;in-en v.m minder forUiinlijke 
anibt^'cmiolen om aan de steeds aan;_;roeiende m,u;hl \:in de:.e- familie een einde te 
maken, door haar in lui, ir slamlioold, Ihir-eineesler Aiidrie,, ie treffen. Iv ne 
intrij^rc, in 164^^ dnor de- re-eenmde ilur-emee^lers, H._-rbraiid Ciaes,-.. l'.incras, 
Jan Cornelisz. tieelvinck, iJr. Alberl Coeiiraets/.. )!ur;>h en ('Mmelis de (Iraeffvan 
Zuidpolsbroek, teilen Andries IJieker op touw L;ezet, leidde bit hel -cwenschte 
resultaat. iJij meerderheid van stemmen wees <le \'r.a .hclKip, op \-'ji.rdracht van 
Buroemeesteren, ó l<"ebru,iri van dat jaar, bij afwezi-lieid ■> :m Andries llieker, 
dezen aan lot het bekleeden v.m de .^-jari-e commissie m liecommilleerde Kaden 
in den Ha.i-, met de bedoelin;.;- om den heersehzuchli-en Uudbu-emeesler te 
Amsterdam  met  fatsoen  V(/or  een  wijle  kwijt  te  zijn.  Zoo  valte  Üieker het dan 

het stadhuis „in het torentje" bijeenz.ilen, aan, en ver.-.oclil Imii cLil zij ,,de saecke 
wederom souden -elieven in den Raet te breii-en", hun te kennen -evende, dat 
hij met vn.Miiemen-, u.i. .'ieli dil .u.ibt le;..;.u \m1 eu d.mk ie l.ueu opdriu-en, 
lemeer d.i.ir hij „\erUouut li.idde. door de de\o,reu do.u (zijne) broeder.^ aen de 
lleeien tu-rbranl fkies l'.mcr.is ende Cnrnelis de ( ir.u if ;;e-daen, d.ttde Heereu 
(hem) v.m die ch.ir;_;e souden hebben ^eexcuseerl". Jlin-emeeslereii veronlselml- 
di-den zich mei de bewerin-, d.it zij -evree.sd luidden hem Ie zullen ku etsen, d.ior 
hem als oudste Jlur;;emeesler bij de vervullin- v.m de;:e euuimissie te passeereii ; 
bovendien yaf tieelvinck voor, van Andries' broeder Coiir-Iis l;ieker en v.m zijn 
nc-ef Roelof Ihcker  „verstaen  te  hebben",  d.it  eene  verkie:dn-  tea  ( ieeonimilteerde 

1) l'.imllL-t „I.;uiwei-cii-Kr.Tn.s" oiu.,  Knuttel ÓS5 1 . 

2) 1'aiullct  „'t llolhiadt.  Koi.uncl^uutJL-", t. a. p.   ■ 


Raad lieiii niet oiuvcl-cvalli;; zou zijn. llicL-cr IkcUc Ikih ilil lic-cn en voc-dc 
hem toe, dat Jiij „sulcx niet conde aennenien, al.-, eoiilrarie \.iii luier wel v er-.eecl;erl 
hijnde, daerby voe-ende, dal (zijn) hioeder (lieni) -e^ Nt liaddr, dae-hs te voren 
met de ])ur-emec.stei- (ïeelvinck L',e.spn,ocken te JieMien, om (hem, llicker) te willen 
excuseren \'an tlie commissie, als onL;ele_L;eii sijnde, daeroj) (( ieelvinek) IjeloMtt 
hadde sijn devoiren te doen, um (IJielcer) daeiwm te l.)e\ryden, ende dat uu 
geallegecrt uerde, dat men meende dat (hij, Iheker) iiualijek te vreile sou. Ie sijn 
geweest, indien men (hem) voorl)_\- luidde -e-.ien als de outste sijnde; dal sukx 
een blaeuwe bloem \v,is en (zijne) aen-ewende devoiren betny-lulen ter CeiiUrarie'. 
linrL;emeesteren bleven eveinvel op hun stuk staan en nooilzaaklen hem in een 
nader onderhoud, den l Sei. hYbruari <1. a. v., door hunne wei-erin.; om de kwestie 
aan het oortleel van den K.i.id te onderwerpen, het ,Mi-ewensehte ambl -- voor- 
i.K.piy V(H;r een jaar - Ie .i.iuv.iarden ' ). In j,mu;.ri 1644 brachten lim-emee-^tereu, 
volt,rens hunne belofte, aan Andries r.icker -eda.in, de z.iak in de \"roed.schai.. lajna 
eenstemmig sprak- deze zich uit \ooi de \erplichle aan\'aai-din,L', van eene aan een 
harer leden op;4edrat^en commissie en verwierp zij de door liicker .lan-evoerde 
excepties; door tle „hoo;;he contcslatien" van liicker lieten lau'-emeesteren zich 
cclitcr bewegen tot het voorstellen van een ,, expediënt", waar de Raad zich mede 
verecnigde: na nog een ja.ir m (iecommitteerde l^iaden ;.;e:elen te hebben, zou 
Jiicker desverkmgend van dit ambt ontheven worden -). Na alloop van lu;! t\veei.le 
zitting.sjaar werd Dicker, ingevolge dit accoord, door Cornehs de Craetï vervangen 
en daaroj) 1 k'ebruari l('>45 tot Ihirgemeester verkozen. In ir.4ij nam Cornelis 
liicker voor liet eerst op den lim gemeesterlijken zetel pkuil^, leruijl Andries 
liicker v<Hir drie jaren in de .St.aen-( ieneiMal werd ;..edepute(.rd, w.i.ir hij met 
Andries l'auw als leider van de buit. nlandsehe pM,iitie-k der .Siaatsgezinde partij 
.,ptrad. In lo.j.) bekleedde Andries liicker weer hel iiurgenieestersanibt en in 
ir,5u viel dit ten tweede male aan Cornelis liicker toe. De liicker's schenen, na 
de  tijdelijke  terzijdestelling  van  hmi  lamiliehoolU,  te-   .\msterdam  maehli-.er  dan 

geteld  waren. 

Al  was  de  bejaarde  Frederik  Hendrik  tegen  de  „llieker.che  ligue" met opge- 

zijn, op den tlunr voor haar den nek niet zou \\ illen liuigen. Den 14^" Maart 1647 
overleed de 1'rins ; Willem II, w ieii hel vo,,r alsnog aan ervaring" en aan het noodige 
gezag- ontbrak ,im zich legen de pohiiek der .Slaatsgezinden te verzetten, moest 
er wel in berusten, .1 it de ondei handelingen over den vrede mei Sp.uije voortgezet 
werden, en ilen ï.."' Janu.ui 104.S. voorn. imelijk -ok duioi ..^Ao^'n \ an <\cn 
gewezen Ra. idiuaisiouai is Adriaen l'auu, te Muu.ler h.un beslag kregen. De 
Statenpartij had de zege behaald: door Andries liicker en .\driaen l'auw geleid, 
trachtte zij nu nu.-l al h;uir gewicht d.:n jongen St.idliouder neer U- drukl:en. Deze 
kon weinig tegen h.i.ir uilriclUen ; alleen d,.or verdeeldheid te zaaien .aider h.iar 
hoofden en een van haar iVacties voor zich te winnen zou hij kunnen tr.iehlen 
haar overniaclit  te  breken.  De  gelegenheid  daartoe  deed  zich  onge'zocht  \'oor.   De 

I) Andries Bicl^er,  Kccucil,  [). 27J— 27Ó. iluc ycvucli- Hickur ilour cIl/.c iio.lc.-lii.iy Kennllun v, o .1 l.,.mt 
liet 1.ilh.,1l- rel.ias, dat  l.ii ur in /ij.i  i;e» nunlijl.  .eer l.ekiu.pt „l^ecucil" vui. geeft. 
J)  II, kI,  ),.  27S — Jbu;  Rev,l,  \ l-,,ea-eli.ll.  2Ïi  Jan.  IO44. 


xcrv 

dood van Piclcr Coniclisz. ll..oft, in INIci i(..i7, lia.1 lul Dn.slainht v,ui Aluidai 
doen oi.cnvalkn. Sedcl had de RiddcTsdiap. die van de Stalen ziUn,:,: eiselUe 
in de Generalileits Rekcidaimcr en drie zetels in 'l 1 lul van Holland, de henoeinin;.; 
van een nieuwen Drossaard veiiiimlerd d..ui het \ol-en van eene taktiek \an 
obstructie, n.l. het \\ei:4eren om de nominatie van alle onderwijl open komende 
ambten in behandelini; te nemen zoolaiuv hare eischen niet in,i;e\\ illi-d waien ' ). 
Amsterdam had aanvankelijk liuit^eniecster Alberl foenraetsz. lliii;_;h candidaat 
gesteld, wijl deze zich alleen onder die voorwaarde bereid verklaard lia.1 de hem in 
juli U^7 op-edrai,ven Ambassade naar Moseovie te aanvaarden •■ ). Xa den ckuul van 
luu-h, in December 11)47, l^"'-»") de sla.1 mei de candidaluur van ^cn zo,.n v.m 
Andries liicker, den 25-jari-en (lerard ISicker, voor den i\.v^- te-enover dezen stelde 
l'auw zijn zoon Rcynier l'auw candidaat. h'.ene bolsin- lussclien de beide leiders der 
Statcnjxirtij was \'aii mi af on\ermijdelijk. Ihjczeer l'auw i.ok in de laatste jaren 
met liicker eene lijn L';etrokken had, te Amsterdam iiad men den zoon \an ..liet 
loozc Reintje" nooit recht vertrouwd: zijn vriendschap mei liicker was er een als 
van llerodes en 1'ilatus, slootte men ■'). Den lu-i' Maart 1649 L^in-eii ile St.ilen 
van  Holland  - nadat  zij  ilen  j^u  M^art  tevoren  met  de  lulelen  tot  een  ver-elijk 

van de drietallen voor de verschillende vaceerende ambten .wer; vo.,r het Drost- 
schai) werden t^fcnomineenl ; (ierard liicker, Re)-nicr l'auw, en, om het drietal vol 
te maken, tle Gecommitteerde Raad Johan van der Aleytlen '). De benoeming- 
stond thans aan den Prins. Door de aanstelling van l'auw zou hij /Xnisterdani en 
de „Bickersche ligue" tegen zich in 't harnas jagen; het voortrekken van tien 
jongen liicker 'zouden l'auw en zijn aanhang hem niel \erge\en. Hij koos het 
laatste en zocht door Andiies liicker te believen dezen vo^r zich in Ie nemen: 
den -'4eu Maart benoemde hij (unard liicker tot Drossaard ''). Maar de oude 
republikein  liet zich door geen vorstengmist van zijn vast afgeljakentl pail afbrengen; 

zoo vleiende oplettendheilen, in 't begin van 't volgende jaar, Kiyi, aan den toen 
te Parijs verblijvenden jongen Drossaard door Mazarin bewezen ^). konden Andries 
liicker voor den l'rins en zijne 1' ranschgezinde politiek -unslig stemmen. Zoo 
had ^c Stadhouder niet alleen l'auw van zich vervreemd, maar ook liicker niet 
gewomien "). Rij den eerznchtigen jongen Oranje, die, het hoofd \'ol groi)i.-,clie 
plannen, zich in tle voor hem ondragelijke vredc'satmospheer beklemd begon te 
voelen, wekten de onwil en de tegenwerking \'an de Staatsgezinde regenten diepe 
verbittering. Den 14'^'" .Xugustus 1649 schreef hij, denkelijk" aan Mazarin: „Je 
voudrois  iionsdir  lompre  Ie  col  a  lous  les  coquins  i|ui  onl  fait la pai.\, et asseurez- 

1) Kcsol.  VrocHl.di.il.  Il Juni,  14 Nov. lmi  15  l.lcc.  154S. 

2) Ibid. S JmU  1647. 

3) Vyl. liet  ijauiilct „Des  DuuKlt;,  nelyaeiiiisc",  KiiiiUl-1  57Ó5, ;i,iii:;cli.i..l.l  l.ij  Ui.  1' j. l;l.,K, Cc-i liK- 
dciiis van  't Xu.lerl:ina,clic  \mII.,  IV,  p. 441. 

4) K.-ul.  Il„ll,„ul 2 .1,  3  M.iait  164.,. 

5)ju!i.ui  N.i.i  .ld   Ml->.Il-i.  «.li  K^l"i"'l   "i^'l  tv-iic  itiuM,.ditei-  v.u,  .Icii  vnrlijun  l)n.,>.t,ir,i,  l'ictur 
CuiuclUz.  llouft. Zie liici.ulitei,  I,  |K  3S7. 

6) Kesol.  IIollAlul  10 cil  27  M:i.ut  164.^ 

7) Gi„eii van  1'iiiistei-cr,  ArcliiNcs .Ie la iMaiMjn a'ijranye, 2" Serie,  IV, p.  J40 

8) ILiid., p. 423. 


vous que je nc pcrdray pas un moment de- tcmps i!c faire ma cabalc [loiir les 
riiiner" ' ). 

liet voornemen van den l'rins was zi(di met l'rank-rijk te verbinden om Spanje 
weer den oorio- te verklaren en dan van de .^imaelit van de Spaansrhe monarehie 
ticbrnik te maken om haar de Zuidelijke Nederlanden te ..ntweldi-en. Vervn|.;ens 
wilde hij te-en di-n l'r..teetor den strijd aanbinden, om zijn /.wa-er Kan! 11 up 
den iMi-elsehen troon Ie herstellen. Voor de Staatsolie partij waren al deze voor- 
nemens even zoovele sehrikbeclden. Oorloi;- beteekende voor de Republiek: zware 
bclastinL;en, dus „tliverteeriuL^; van tle neL^otie" ; daarenboven \erzette Amsterdam 
zich met hand en t.md teilen de vero\erinL;- van \'laanderen, die de herlevini; \an 
den Antweriisehen luindel ten L[evol;.;e zon hebban. Daarom was het niet alleen 
uit zuinigheid, maar ook -- en voond — om den Stadhouder te beletten zijne 
plannen ten uitvoer te lc£,'gen, dat de Staten van Holland, onmiddellijk na de 
sluiting van den Alunstcrsclicn vrede, het voorstel ileden tot aklankiuL; van > en 
groot gedeelte van het legerefifectief. ]\Ict de reductie, die in ]uli i i'epS plaats had 
en waartoe de l'rins zijne toestemming gege\'en ha<l, waren de Staten echter niet 
tevieden: zij eischten in 't zelfde en in 't volgende jaar eene nog veel aanzienlijker 
vermindering der legerlasten. Dit gescliil liad nog wel bijeelegd lainnen worden, 
maar toen het bleek dat de Staatsgezinden er eene begm-,elk\seslie van wilden 
maken en zich beriepen op het stelsel der provinciale souvereinileit, ilat aan de Siaten 
van elke pro\'incie de opperste macht toekende over de troe[)en die te liarer 
repartitie stonden, — de oude twistappel uit de laatste jaren \.in l )lilcHbarne\elt, - 
was een conllict met den Kapiti'in-( ".enerard en de Algemeeiie Siaten (iuxernn'j- 
dclijk. Willem II vlamde er op, het u eersi.annige Holland en bovenal het trotsrhe 
Amsterdam, <lat de ziel w,is van de oi^iio.sitie, te \ernederen en naar zijn \, il te 
dwingen; want. sl.iagde hij hierin niet, tlan zou hij voor de Sl.eitsgezinden, Andries 
llickei- en ile „ligue", smadelijk iiet onderspit m.ieten delven. Het besluit tier Siaten 
van 4 Juni 1650 om <.ip eigen gezag de bet, ding \an u compagniein rinterij en 
31 comjiagnieen infanterie te staken, w.iaibij zij hunne be\ocgdlieid o\ c 1 -icliiLden, 
gaf  den   l'rins  aanleiding  tot  het  nemen  v.in  doortasU-nde  maatregelen.  Den  voj- 

werd eene bezending bij de Ihillandsehe steden te tloen rondg.ian orn haar \,m 
hare oppositie ;if te brengen en waarbij ile Stadhouder gem.iehtigd werd zoodanige 
maatregelen te nemen, als hij zou oordeelen in het belang van de rust \an den Staat 
te bchooren. Willem II stelde zich zelf aan 't hoofd er\aii; hij wist welke .iiitvangst 
hem bij zijne Kuidreis te Anisterd.im w.udilte, maar dit kon hem niet weerhouden: 
hij wilde juist eene beleed:gmg uiliokkeil, .he heul .umLiding zou kunnen geven 
tot represailles. Verscheidene der bezo. hte .steden volgden ten aanzien van de 
bezending  de  houding,  door Amsterdam  in  1639 aangenomen,  en weigerden reelit- 

hct bezoek aan Amstenkuii, ilat de deputatie voor het laatst bewaard had, stiet zij 
het hoofd. Den l'rins werd door lUirgcmeesteren eerst als lid der bezending en 
daarna als Stailhouder audiëntie in de Vroedschap geweigerd. Met \eel uiterlijk 
vertoon  van gramschap verliet  hij  den  J.p'" Juni, d.iags na zijne aankomst, tle sla. I ; 


dcil 27^'" Juni kwam hij in de vcrs4ailerinL; der Staten zijnu klaclUcu indienen over 
haar handelwijze. Deze toespraak het hij daarop in tlriik veispreiden om tle pu- 
blieke opinie V(jor zich te winnen. iAm.stenlam le\-erde bij de .Staten een te;4en- 
vcrtoog in en zocht, <jp 't laatste oogenblilc voor de ,L;e\ol;.;en van een conlliit 
terugdeinzende, in de zaak der afdanking van 'l krijgsvolk met ilen 1'rins een 
vergelijk te treffen. Alles scheen oji het punt om te worden bijgelegd, toen Willem 11, 
ilie niet wilde verzuimen gebruik- te maken v,m de kmg\er\\ achte gelegenheid om 
de oplossing tier geschillen n.iar zijn wil U; foiceeren, bcslo(jl, tol de bekende 
dwangmaatregelen over te gaan. Den 20^'" !nli gaf hij aan zijn neef (liaaf Willem 
h'rederik van Nassau order om in stilte in den omtrek van Amstertlam eene troe[)en- 
macht bijeen te brengen en daarmede bij verrassing tle stad binnen te trekk'en. 
Wanneer deze aldus L)ezet zou zijn, zou tle l'rins er zijne intrede hoiukii en de 
regcering naar zijn zin veranilercn, waarbij hij in 't bijzonder het oog had op de 
burgemeesters Antlries ISiclcer en .\nthon)- C'etgens \'an Waveren, die hij voor de 
aanstichters van de Amsterdamsche oppositie hiekl. De indruk-, door dit fu'sche 
optreden in geheel Holland gewekt, zou hem in slaat stellen <laarn:i in alle overige 
steden van het gewest insgelijks „tle wet te verzetten". ( nn de hem weerstrevende 
stetlen alvast schrik aan te jagen, liet hij zes van hunne gedeputeerden ter d, uivaart 
van Holland op denzclfden dag, waarop hij meende d.U zijne troepen .\msteukim 
zouden binnengetrokken zijn, te 's-Hage in hechtenis nemen en gevankelijk na;ir 
Locvesteyn voeren. Men weet welk een jammerlijk ligmir hij sloeg toen het bleek 
dat de aanslag op Amsterdam mislukt was. Door den 1 lamliurger postbodi, die 
eene verdwaalde afileeling ruiterij 's nachts op de 1 lihersumsLlie heide had ontmoet, 
was den volgenden morgen \'roeg, 30 Juli, te Amsu-iil.mi de lijiling daai \ .m iiv.'.e- 
bra. ht. ( )imiiddellijk had Cornclis ISicker, de eenige \Mn de dnc liurgemeesters ■ ) die 
in de stad was, de vereischte m.aalregelen van te.^euweer genomen, de pooi leii <io.n 
.sluiten, de brugL;en ophalen en het geschut op ,U: w.ilKn planten, en had hij de 
Vroedschap bijeengeroepen -). Toen hel Sladliouderlijl.e lieir de .t.id u.ider.le bleek 
zij al „overeind" te staan, zoodat Willem kreikrik van het miKck leii v,m zijn 
order moest afzien en op de hoogte van de hofstede Weln;i aan den Am, tel zijne 
troejien tlocn halt houden. \'andaar zond hij aan ISurgenieesleren den eigenhan- 
digen brief van den l'rins, dien hij hun, zoo de onderneming ge-,kiagd wa^, na 
zijn  intocht  in  de stad  had  moeten ox'erhandigen.  In de gegeven  omstandiglietlen 


I) lUu 

.^emeestc 

■ Wnutei 

Va 

el 

enier 

was 

een  « 

v.m  Hicke 

"" «aren 

ah^ezif;: 

Nie 

.] 

es C 

rvei 

«•„on 

2\  Dj 

\.il, a.n 

.ia  \.ui 
een  «eel 

hlii 

el 

,Ua  ., 

■J, 

neluu 

l:|l.l.  1 

l,,.a. L 

llulhuMlts 

1'r.iatjen 

Tl.s.selle 

1  \ 

il 

r.T/ 

M,ne 

,",  Ki 

v.,,,1  ,Il-  Ik 

roerte kreegli ile 

lleL 

■ 

urne 

is  1 

ieker. 

luiylun  .Ie 

Ilaailen 

inierpoor 

la 

t 

lee   \ 

UI   . 

oor  11 

met een groote pai 

sinye van 

wa 

daar 

egens had. 

l)ehoeften 

)in liet 0 

ngeliik V 

)or 

te 

korne 

1: d 

leh -e 

Inm  Meesl 

ei-s;  lies 

/iel, ae 1 

leei 

1 

urger 

nees 

ter da: 

tienen tot 

les .ivui 

fs ten  /e 

ene 

1, 

/.nuk 

1- ee 

en  of 

tot  verpos 

n-h,  ni. 

.,1  iiij,  1, 

.,■^^ 

■1 

het  . 

lee  «la 

a.uler,  bre 

lyende 

Km.i-  /ijn 

naa 

■•■1 

-Iiey 

Il  z 

dek  et 

eft hy ,,1 
i.keii  de 


viel dc7.e missive natuurlijk t;clitci  uil den  tuoii ;  JUiryeniecstcrcn  konden er even- 
wel uit opmaken wat iuui  boven  het  hoofd had gehangen. 

Wie ook binnen de stad bij de onverwaclite nadering van 't krijgsvolk het 
hoofd mocht verliezen, de Jiicker's legden eene < )l\'nipisclK; kalmte aan den dag. Zij 
begrepen hoezeer, door het mislukken van den overval, humie positie tegenover 
den l'rins versterkt was. ()]) het garnizoen, dat sedert 1640 cmdcr bevel van den 
Kapitein-MaJLior der stad, Jacob ]>iclcer, een schoonzoon van Andries ]]ick-er, 
stond, konden zij zich verlaten. Van de trcniw en de aanhankelijkheid van hunne 
l)urgerij waren zij zeker; hunne politiek-, die er op berekend was geweest ile 
drukkende lasten, welke de oorlog het volk op de schouders gelegd had, te ver- 
lichten, was naar het hart van de Anisterdaniniers, die twee jaren te \'oren bij de 
feestelijke vertocmingen op den D.ini, waarmede 5 Juni 1648 de vrede van IMunster 
luisterrijk gevierd was, wel geeji enkele van de allegorische tooneelen zoo toege- 
juicht zullen hebben als tlat, waarin voorgesteld werd hoe Mars geboeid, Vulkaan 
in 't wapensmeden gesUiit en 't krijgsvolk betaald en gedeeltelijk afgedankt werd '). 
Konden de Bicker's dus op burgers en soldaten staat maken, in den boezem zelf 
van den magistraat bedreigde hen een ernstig gevaar, waartegen zij zich niet kon- 
den wapenen. De invloedrijke positie der iJicker's IkkI hun daar al sedert lang tal 
van benijders bezorgd, wien het tot nog toe niet aan den lust, alleen aan de midilelen 
ontbroken had om aan hunne oppermacht een einde te maken. Aan het hoofd van 
deze vijandelijke fractie stond Anthony Oetgens van \Va\eren, die als Burgemeester 
ouder in betliening was dan Andries lückcr, maar door hem al spoedig op den 
achtergrond geschoven was en van 163S tot 1649 ^'^'"^ "'^'^ éénmaal het Hurge- 
meesterschap bekleed had. In laatstgenoemd jaar was hij weer, nevens Andi'ies 
Uicker, als Burgemeester ten tooneele verschenen; in 1Ó50 was hij zelfs als zoo- 
danig aangebleven en had hij zich het ambt \'an Cominissaris-politiek in den 
kerkeraad, opengevallen dnor het overlijden van zijn zwager Reael ^), doen toeken- 
nen '). ISlijkliaar waren de vijandelijkheden tusschen de beide antagonisten 
tijdelijlc bijgelegd : maar welke oorzaak school er achter deze onverwachte entente 
na jarenlangen strijd.'' Wij kunnen enkel een vermoeden opperen. Bicker zal het 
waarschijnlijk raadzaam geoordeeld hebben om, voor hij de beslissende worsteling 
met den Oranjevorst aanb(uid, zich met Oetgens en diens fractie te verzoenen, 
ten einde voor een aanval in ilen rug, in tle Amsterdamsche Vroedschap zelf, 
gedekt te zijn. Tot z\ilk eene schijnverzoening zal Oetgens, die, blijkens het 
getuigenis van ]5ontemantel, waar het te pas kwam „seer wel" kon ,,swijgen en 
vainsen" ^), zich wel hebben laten vinden; toch belette hem dit niet reikhalzend 
uil te -'icn na.ir eene gelegenheid om de door hem fel gehate lücker's ten \al te 
brengen, keeds eenmaal — welliLlu in io:;c), locn de .Siaten-t'.eneraal beproefd 
hadden de Amsterdamsche oppositiepartij om te werpen '), van welk jaar Oetgens' 
achteruitzetting dagteekent, — had deze luin den voet dwars gezet, maar zij hadden 
hem  „geschopt" en hem sedert dien jaren lang builen het bewind weten Ie houden. 

1) Wajjenaai-, Anistenlaiii,  I,  p.  557. 

2) Vt;l. l.iLTNÓÓi,  ,,.  l.X.WV. 

3) Kerlcdijk  Aiusl.nl.nn,  ,..  5,^5. 

4) li.mleinantel, t. a. ,,.,  11,  ,,,  109. 

5) Zie liicvMi., p.  L.\.\.\\l. 


xcvni 

Het viel (\cn 15ickcr'.s iiict moeilijk hun tct^t-nslaiitlcf telkens in zijne ei^^cn netten 
te vantjen diior (Hibarmharti;4' zijne hebzucht bUmt te le'_;L;eu en hem tlaaixloor aan 
de „wans^Huist" van cleii liaad prijs te geven ' ). Een staaltje moge hier v(jlstaan : 
Oetge.ns liad b.v. bewerkt, dat de beslissing over het eigendomsrecht van een 
gedeelte der door zijn vader en zijn oom in 1622 aan de stad verkochte gronden 
hangende bleef, om die te zijiiertijd in zijn voordeel te doen uitwijzen. iJaar hadden 
de Bicker's partij van getrokken. In Januari 1648 hadden zij hem, na jarenlange 
onderhandelingen, gedwongen tot een voor hem zeer nadeelig vergelijk, waarbij hij 
niet alli:en aan de sta<l het eigendom van ile betwiste erven moest afstaan legen 
den prijs, waarvoor zij ze aan derden zou kunnen verktjopen, maar zich ook verbond 
de achterstallige meliuratie over deze erven, ten beilrage van ƒ 12.771 te vokloen ; 
ingevolge dit accoord betaalde hij, na al'trek v^n de opbrengst der verkooping 
van de erven, 25 Januari 1650 ter Thesaurie een bedrag van ƒ Ó401 '). Voor den 
hebzuchtigen Burgemeester was dit eene bittere pil geweest en hij haakte er naar 
zich op hen, die ze hem toegediend hadden, te wreken; deze zoete vreugde nmcht 
hij zes maanden later smaken bij gelegenheid \'an 's Trinsen onderneming tegen 
Amsterdam. 1'as was Willem II, die na het ontvangen van tle tijding (.Ier misluk- 
king van den aanslag naar Amsterdam vertrokken was, te Amstelveen aangekomen, 
waarheen de troepen teruggetrokken waren, of Oetgens stelde in het geheim pogin- 
gen in 't werk om zich, achter zijne collega's om, met hem te verstaan. ü(ior den 
aarts-intrigant iV'Ir. Johannes l'olj-ander van den Kerckhoven, Meer van lleenvliet, 
Luitenant-Houtvester van Ik Hand, liet de Burgemeester den Prins zijne onder- 
werping aanbieden '■'), en zoozeer voelde de Stadhouder zich in 't nauw gedreven, 
dat hij, die tevoren van plan geweest was na de verrassing der .- 
als Bicker af te zetten, nu de toegestoken haiui gree[) en c 
vergenoegen den eerstgen(jemde tegen den ander Liit te spelen. 
zinspeelde Z. II. tegenover de commissie, do(.)r de Amsterdamse 
hem afgevaardigd, oj) de wenschelijkhcid om „tol dienst en 
paar Heeren uit de regecring te ontslaan. Den volgenden dag kwam hij daarop 
teruggen stelde hij als x'oorwaarde voor de opheliMig van hel beleg, behalve dal 
de stad aan den staat van oorlog, zooals die door de zes .tndcie provinciën aan- 
geiKjmen was, hare goedkeuring zou hechten en in tle Staten zou verlclaren de 
door den Prins gevangen genomen Meeren als uil hunne betrekkingen ontslagen 
te beschouwen, dat de Heeren Andries en Cornelis Bicker — de beide tegenstanders 
van Oetgens — van hunne ambten afstand zouden doen. 

Voor  de  Bicker's  was  het zaak thans den  moed niet te laten zakken.  In tle 
Vroedschap,  dkMV.'.elfden  dag  bijeengeroepen  om  over  's  l'rin.cn  voorwaarden  te 

waardoor, naar Anilrics Bicker bericht, „wellicht consent soude gedragen sijn 
geweest, ten waere 't selfde door andere heftigh waere tegengesproocken", zoodat 
„het 2^- en je [joint plat afgeslagen is". Maar de afgevaardigden, die het besluit der 
Vroedschap  aan  den  Stadhouder  waren  gaan  overbrengen,  rapporteerden in den 


1047; 
(iVl. .- 


:ad /j): 

i)wel üelgens 

■ zich 

mede  nuiest 

Den 

i^-ii  .Vugustus 

e Vro 

edschap naar 

rust d 

er stad"  een 

Knad den 3^» Augustus, dat Z. II. wat de uitsluitin;^ der ISicker's lietidl", „daer 
niortiicus by bleef persisterende". Men verzocht uü Andries lüeker, /ijn advirs 
uit te breuL^en, maar hij \veiL;erde zich t)ver zijne eiL;en zaak uil te kiten, wa.iru]) 
„perplcxiteyt by tie ilecrcn gevonden sijnde, als Htr)'dende [de eisch van den l'rins| 
tcgens den eet ende privilegie van de Stad", men Andries Bicker en zijn broeder 
Cornelis uitnoodigde, „ten dienste van de Stadt" vrijwillig hunne ambten te willen 
neerleggen, daar men niet het recht had hen te onlshian. Ue beide broeders ver- 
klaarden zich daartoe onmiddellijk bereid; het antwoord van Andries deelt hijzelf 
in de volgende bewoordingen metle : „'t selfde seer gaerne ende meerder ten dienste 
van de stadt en de ingesetenen van dien te willen doen, ende m\- van herten leet 
soude sijn, tlat ieniant om onsentwillc in eenige swarighe)t souden comen, die ick 
bemerckte dat by veelen mijns oordeels te groot geapjirehendeert wierde". De 
beide Meeren werden door den Raad „zeer aftectueuselijck" betlankt en hun toe- 
gezegd „dese gunste acn haer K. K. personen, familie ende nacomelinghen, by alle 
gelegentheden van wege 't gemeen te (zullen) erkennen" '). Denzelfden dag werd 
het verdrag tusschen den Prins en de afgevaardigden der stad op ile door den 
eerstgenoemde geeischte voor^^■aarden gesloten. 

Er is nog veel raadselachtigs in de schielijke ontknoojiing van de tragi-conietlie, 
die in de eerste Augustusdagen van 1650 in en om Amsterdam werd afgespeeld. 
De berichten van de lijtlgenooten daaromtrent zijn meestal in' zoo voorzichtige 
bewoordingen gesteld, dat de juiste toedracht er niet uit op te maken is -). Men 
moet zich voornamelijk met \\>oronderstellingen vergenoegen. Kr is alle reden om 
aan te nemen, dat de conmiissie, ikior de \'roedschap naar ilen Prins afge\'aar- 
digd om met hem o\'er de vooiwaaideu van het \'erdrag te beraadslagen, — 
bestaande uit Jiurgemcester Cornelis de Graetf van Zuidpolsbroek en zijn neef 
den Raad Pieter Cloeck, benevens twee leden van de kerkelijke partij; ^imon van 
der Does, den laatst overgeblevene van de in 161 8 door Maurits benoemde Raden, 
tevens den Nestor van de Vroedschap, en Nicolaes Tulp, — de 1 leeren 15icker, 
de beide ongetwijfeld iloor Oetgens aangewezen zondebokk-en maar slapjes iieeft 
verdedigd en ze met opzet aan de wraak van Willem II opgeoiferd heeft. De 
uitslag   van   de   onderhandelingen,   ilie   op  ovei'haaste  \\ijze  beëindigd  werden. 


Dertig jaren later, iu 16S1, wendJe Anistcrdain, toen de Deensclie Kuiiing onrechtmatig; l>eslajj leijdu ii| 
de landgoederen, door hem aan den bankier Joachini Iryens wegens voorgebchoteu gelden in jiand gege\eii 
in Denemarken al  zijn  invloed aan ten giinhle van  de  weduwe  \an  Irgens, „alsiio  het  is  de  doghter  vai 

■ih.u.l l..| Au,.»u, ll[, |. -I-IV (■"■K ,if;;.',U-. I.M de \Vir,|uer..rt, ed. I.ctii,;;, 1 
K-lo,.luar,dii..li ^.■,h.lell, .ds -.oo Imi.Ii gl.e.li unglicll «iert ..,. de c.veli.sic val 
11 .leii k.iedi niet «as uiii siilck.K loc te staen, inacr naeder instantie te dncii 
Hes oii;ien;;esien .|iiaiiieii  N. ende  N. in  liet ■('orentje ende eysclilen de Sl,,r|. 

men soiiile eerst naevder in.stantie doen oin de extliisie te lieletteii. N. eiuK 
e soude doch te vergeefs zijn, nemende alsoo de eeiie de .Sloi k, en de anden 
let l.ej^er, voltreekeiule het accoort met teykenen en zegelen. Sy \\aren nacu 
m Cnrleiih.iven i|iiaiii in .liligentie tot Amsieidam, versecrkei eiuk d.u d.. 
.■iisieiilijcke lle|nitatie den  l'rius souden gaen  veisoeeken  om  «ederom  iu  den 


2)  Mei 

vgl.  h. \ 

!'• 

315)1 „.My  is  „ade 

de 

lÜekers, 

dat  liet  a 

on 

de exel 

isie  te dei. 

en 

Ie liet ■/. 

ghel  om 

de 

1  Kaedt 

hadde  be 

N 

seyde, s 

Dodanighe 

he 

Zeghel 

en  voere 

welijex geg 

len, of de 

St 

iten  Cei 

erael  d.ioi 

11 

ge te k. 

men,  dien 

ie volslrc 
) ; en loc 


ha; 


de G 


wodi'd- 

^.ewcest ! 

.nleolin-  in \'crli.ind 

bij -cle-enheid van 

het  veinineden  L;e- 

politieke L^edragsHjn 


juist toen de 1'rins op het punt stond om door 
Generaal terut^i;eroei)en te worden, is wel geschil 
versterken. JCcne uitlatinL,^ van een zoo bevoei^d b 
in 1667, leert ons dat deze het gedrag tier conm 
hij de leden ervan niet voor goede patriotten aanza: 
voerder de oom en vertrouwde van den Raadpensionaris, L\ 
Beschouwen wij dit oortleel, ot', eigenlijk gezegd, deze 
met de hoogst dubbelzinnige houding van dezen liurgeiui. 
de eerste verwijdering \-aii Aiulrics liick-or, in i'''>[j, (.1 
wettigd, dat de ondoorgroniielijke de GraetT, misschien 
tot den val van de heftige en heerschzuchtigc Bicker's, 
rechtstreeks tegen die van den gematigden en concilianten Heer van Zuidpols- 
broek indruischte, heeft bijgedragen -). Hoe dit zij, het is zeker, dat de positie 
van de gebroeders ]5icker in 1650 te Amsterdam niet zoo sterk was, dat, bij 
weigering van hun kant om vrijwillig van hunne posten afstand te doen, de \'roed- 
schap hen niet tegen hun wil zou prijsgegeven hebben. Dit zagen zij in, en zij 
verkozen daarom ,,le beau róle" aan zich te houden, dm r aan hunne terugtreding 
den schijn te geven van eene edele zelfopoffering ten balc van hunne medeburgers, 
eene daad, die de lier van een in regentenkuiperijen min Ier ervaren dichter, n.l. 
Vondel, tot hooggestemde verzen vermocht te bezielen. Ook de pr.ictische zijde 
der kwestie zal aan hun besluit niet vreemd geweest zijn, want „die oorlochspre- 
paraten" in de stad veroorzaakten den Amsterdammers „sulclc een retardament 
der negoty en wisselen", dat ,,daeruyt een totale ruïne van negoty en wisselen 
sonde veroorsaeckt sijn geweest, soo sy 
tijts hadden voorgecomen" '*). De schade, 
handel in die weinige dagen toegebracht, w 
gulden geschat ' ) : 

„Al de welvaert 

Als men op den 

De Bicker's hadden er dus, in hunne  1 
bij  om  zoo  spoedig  mogelijk aan  het vo 
einde te maken.  Door hunne meiie-regent 
het  volharden  in  hun  verzet  met  malerieclen omle 
gedwongen  het  fiere  hoofd  in  (.len  sch(jot  te  legg 
overigens met lumne abdicatie was, bleek, toen zij  1 
„hemel en aarde hewo;.';en  om  hun  \'erloren  iiu'loed 
l'rins  te  runiceren".  De  kransche  Resident in den 1 1 


il  mil  't 

vooi 

scl 

reven  \ 

erL 

ra 

oor het 

.eleg 

a: 

n den Ams 

Ie 

dl  door 

een 

tij 

Igenoot 

op 

1 

ing vcrlc 

10 ren 

andel z, 

^" 

)• 

edanighc 

id  v; 

n 

koopHe. 

len 

den 'ha 

ulel 

zo 

,  noodK 

itli 

ve 

in  tien 

steel 

elaten  en 

ve 

beleg een 
raden, bij 
; bedreigd, waren zij wel 
loe weinig ernst het hun 
n aftretlen te Amslenlam 
■rwiiuien  en  dien \-an den 


.■l, wi 


mtr 


2) De  \Vic(iUL-fort  ileclt „vl-," de iiitsl.iitinL;  .le, 

Hieker's mede: 

ent de la re]iiiL;ii;uice .-i y c.mseiuir, et  ue  le.s aiiroi 

t pas saevifiés ei 

eÜect 

les artifices de qiieUnics uii.s, (|iii uiit  liieii sceii oce 

ijier Ie poste dei 

disgra 

ont  vescu"  (1,  p.  315). Uit kan alleen op Curiieli.') 

de Graeff slaan 

op wit 

het „magnificat" overgiiiij, en die, zijn leven lang, 

iel.  in  't  l.e/it  d 

larvan 

3) en 5)  t'amllet „'t lloUandts Rummel/uotje", 

t. a.  p. 

4) lirief  van  Hendrik  van  der  Canellen  aan 

Ie  Cedepii.  van 

het (.;ni 

Chruntjk 


der beide ontslag'cn leiders niet vvcini;^ zorg baarden, Ijleef liet iiol,^ op Amsterdam 
^fevestigd houden; in October meldde hij aan Ma/arin, tlal er langs mimiclijk-en 
weg met de Jiicker's nicls te jjeginnen was: de Trins zou ze gaarne voor zieh 
wimien, „mai.s de gaigncr ces deux hommes, remplis de vent et de vengeance, il 
y a peu ou point d'api)arencc" ' ). Brasset toonilc zich niet juist ingelicht, waar 
hij zich Amsterdam voorstelde als nog. bezield door den geest van het gevreesde 
broederpaar. De omstandigheden zouden weldra bewijzen, ilat de troeven er reeds 
in andere handen overgegaan en ile lückei's \'(ior goed ,,uit het spel geraakt" waren. 
De uitsluiting der „Meeren lückers" w.is niet van langen duur: i.\ijn G^'n No- 
vember van 't zelfde jaar 1650 luidden de kk)kken, die het overlijden van Hollands 
Stadhouder den volke kond deden, het nieuwe bewind van de Staatsgezinde partij 
in. Veertien dagen later werden de beide ontslagenen in triimiph weer in hunne 
ambten  hersteld.  Vondel juichte: 

„ Cicero 

Noch Aristides keeren  zo<i 
Vei-heerlijkt  uit hun ballingschap, 
■ ■  . Als dees  Gebroeders op i.\cn  trap 

Van  hun  geweigerde anipten"  '). 


er s den ge 
boven.  De 


Zoo mocht de dichter zingen, in werkelijkheid l;wamen de \) 
voeligen knak, die aan hun prestige toegebracht was, niet meer 
l3^-n Juli, twee weken \-.H,r het beleg, liatl de Vroedschap Andries Jiicker vo.jr 
een ja>ir in de Admiraliteit te Amsterdam gedeputeerd ■'); hij overleed nog vuur 
zijn zittingstijd um was, 24 Juni i()52. Zijn brueder Cornelis werd na alloop van 
zijn ambtsjaar als Jlurgemeester ''), in h'ebruari 1651 naar de (ieconunitteerde kai,len 
afgevaardigd ■''); zooveel belang hechtte men er aan hem uit Amsterdain te ver- 
wijderen, dat daarbij \'oor liet eerst sedert 25 jaren met de traditie, die wilde dat 
voor deze commissie alleen leden van de Vroedschap verkozen \verden, gebroken 
werd "). Hij overleefde al zijne hnieders, en hoewel hij, na zijne drie jaren in den 
Haag uitgediend te hebl)en, in 1Ó54 weer Burgemeester werd, zijn invlued had 
hij verloren. In Augustus 1653 klaagde hij aan Jiurgemeesieren, dat hij „van de 
Meeren van Amsterdam \v)-nich gerespecteert wort, en (tlat men) geen correspon- 
dentie met hem als tjccommitteerde Raede (was) houdende, als wel met andre, 
die in Gecommitteerde  Raeden vóór hem gesectcn hadde, gedaen was" '). Hij zou 


I) Or, 

i) \\\ 
.il N. 


UI  l'l 


;.fU 


uOlll.l   Cll 

L-eii. Men 


Amstc-r.lam  in  Je  17e cemv, Ai 
kamp, ,).  185). 

5) Resol. Vice.Kchai. 2  Fel. 

6) De  l.ialsle  Ueer  was  dit 

.  .65.. 

in   1623  Ke 

politielce teyeubtamlers het  veM 
7) liduteniantel,  Ke.vjI.  K.ia. 

la.l  mcelen 
(M. S.),  1, 

iiecedeia l.estoml, verleden (11 de |ilaat.-, van zijn ambtgenout 
ielfde jaar uverledeii w.ih, had men reeds den lO'^n Augiibtus 
wen jjurjjenieester gekozen : Dr. Frans lianningli C'ocq (Vgl. 
zet  legen de staatknndc der Oranjes, door Dr. G. \V. Kern- 


ik de  N'iii V( 
ardigd  was. 


de  grootheid  van  zijne  familie niet  lang meer overleven:  in  't volgende jaar, den 
15™ Sei)tember  1654, volgde hij  zijne broeders in  Acn  dciod. 

liet kan voor de Jiieker's een troost geweest zijn, dat hunne meest verbitterde 
tegenstanders, wel verre van uit den nieuwen staat van zaken voordeel te treklcen, 
in het lot van de gevallen leiders moesten declen. Anthony Oetgcns, de „fali-vouwer", 
mocht de vruchten van zijn verraad niet plukken: hoeveel moeite hij zich, zooals 
uit het vervolg blijk'en zal, ook gaf, om weer ]5urgemcester te woiden, het 
gelukte hem niet ot>it meer op den liurgemecsterlijken zetel plaats te nemen. 
In 165 1 werd hij Thesaurier, daarna volgde hij in 1652 Antlrics Bicker of) in de 
Admiraliteit, waar hij het volgende jaar bleef zitten en in 1655 kreeg hij zitting 
in de Staten-Generaal. Zijn laatste levensjaar, 1Ó5S, sleet hij ambteloos te Amster- 
dam. Jan Cornelisz. Geelvinck, de voornaamste aanstichter van de tijdelijke ver- 
wijdering van Andries Bicker in 1643, en die in de laatste twee jaren door de 
Bicker's in de Weeskamer was opgeborgen, besteeg ook in 1651, zijn sterfjaar, niet 
meer het cergestoelte. Zoo waren de hoofden der elkander vijandig gezinde fracties 
gezamenlijk op zijde geschoven: geen oude veeten behoefden voortaan meer de 
eendracht tnsschen de leiders der Amster(_lamsche regeering te verstoren. iJe man, 
die, buiten en boven de partijen staande, deze pacificatie tot stand bracht, en zich 
aldus van zijne meest eminente mededingers wist te ontslaan, op eene wijze die den 
ervaren diplomaat verraadt, was Cornelis de Graeff, wien thans het magnificat in 
zijn vollen omvang toeviel. In 1651 nam hij in Burgemeesterskamer zitting, met 
zijn zwager Dr. Frans Banningh Cocq als ambtgenoot nevens zich; in het volgende 
jaar bleef hij als Burgemeester aan. In 1653 werd Banningh Cocq weer Ikirge- 
meester en werd de Graeff' s andere zwager, Dr. Jan Bicker, mede tot de Consulaire 
waardigheid verheven. 


Met vaste hand aanvaardde de Giaeff de teugels van het bewinti. De bewcjn- 
derenswaardige tact, waarmede hij zich van het begin af aan naar tle plotseling 
zoo geheel veranderde tijdsornstandiglieden wist te gedragen, bewees ten volle 
zijne geschiktheid voor het leiderschap van de trotsche handelsstad, die, nu het 
Stadhouderschap weggevallen en daardoor de geheele unie-band verslapt was, 
moeilijk aan de verleiding weerstand kon bieden om zich als het maclitigste lid 
van den Staat te doen gelden. JSij het leven v:in den 1'iins was hel zelfstandige 
en zelfbewuste Amsterdam de banierdrager geweest van het door Oranje bedreigde 
republikeinsche beginsel in tkn Staat; d.it de Staatsgezinde partij wel georgani- 
seerd en hare leiding krachtig was geweest had zij aan .\msterdam te danken. 
Allengs  had   Amstcid.im  daardoor  zulk  een  nverwidil  in  de  State .   . 

dacht tic Staten  — sommige  1'rinsgezinden 
:m  zich  ondergeschikt  t 


erlangd,  ilat  men  er  t 
in^inueertlen  zelfs:  met 
ken  ' ).  Zo(jlang  er i.:en 
steden  zich   gewillig   deze   li 
vallen ;  de  dootl  van  den  1' 
was bevreesd, dat  „de Lrroott 


hulp 


Holland 
jezinden 
len  ma- 


Stadhouder te  bestrijden  was geweest,  hadden  de  overige 

ze   hegemonie   van   hare   machtige   zuster   laten   welge- 

iis  maakte  aan  deze  volgzaandieid een einde.  Men 

Vis  van  Amsterdam"  de  kleine  zou  opslokken 'M 


1) t;, 

2) 1'n 


564. 


„IJeii  Oiiimetjanck  van  Aiii.stci 


\ 

alsl 

tl pc 

re 

11  \va 

r d 

C <K 

L;cn 

ciidci 

rtij 
')  1 

: dl 
lad 

i^rc 

A 

cli-st. 
nstcr 

fllK 

iicicii  \ 

1   llwl 

11 

Icn 

su 

cl 

in dl 

eii men zag voortaan nauwlettend toe, dat de eetlust vai 
onbescheiden wcrtl. Dit bleek bij de verkiezing van een r 
in 1651, l'len van de staande eisclieii van de stad in de 
geweest de vervanging van den zwakken, den l'iins te zei 
Raadpensionaris Jacob Cats tli»ir een staatsman uit de Sta 
slag die den Stadhouder zou kunnen trelïcn. Den 261-11 Juni K^c) 
damsehe Vroedschap, bij de beraadslaging over den staat ilei 
land, „also nicn bevinilt, ikit de tegenwoordige deliberaticn ' 
persoon van een Kacd-rensionaris niccr vigeur enilc vo<ntdril'tiglic\t \crc\ schcn, 
dan van den lieer Cats in zo hogen ouderdom te verwachten ofte biUicklijck te 
vergen is, ende dat al voor lange desselfs tijt is geüxpireert" aan hare gedepu- 
teerden ter dagvaart opgedragen „het daertoe te zien te belcyden, dat de genieltc 
Raed-Pcnsionaris Cats werdc gedisponeert om zich van die charge proprio motu 
te ontslaeu ende excuseren, ende tot dien eynde oock te gebruyckcn de occasie 
van 't opgeroerde besoigne, om den Deden, die daerover zullen conicn, met des 
Raeds intentie in desen overeen te brengen. Ende indien de gemche I leurc L'ats 
hierdoor niet gemoveert wordt om zync ontslaginge te vcrsoccken, so zullen de 
Heeren Gedeputeerden opentlijck ter Vergaderinge gelieven te bevorderen, dat de 
voorsz. Raed-Pensionaris Cats deselve onversocht werde gegeven ende dat in dese 
expiratie van den tijt van zynen dienst tot verkiesinge van een ander bequaeni per- 
soon in zijn plaetse werde gcproccdeert" ' ). Deze stap van Amsterdam was zonder 
gevolg gebleven en den 28^1 Februari 1650 werd den gedciiuteerden nogmaals op 
het hart gedrukt „de inclinatie die dcsc stadt heeft van de Uaedt-l'ensionaris van 
zijn charge te ontslaen" ter Statenvergadering kcnba;ir te maken \). Maar de 1'rins 
kon den hem welgezindcn dienaar niet ontberen en hield hem de hand boven het 
hoofd, en uit eigen beweging wilde deze niet heengaan. Na het overlijden van zijn 
beschermer kon Cats zich niet langer staande houden. Hij den eersten stoot uit 
Amsterdam — waar de Vrocd.schap den 15^^» Mei i'')5[, ,,hare voorige resoluticn 
inherercnde", besloot „dat de Racd-l'ensicjnaris van hare luJ. Groot Mo., vermits 
zijn ouderdom behoort geexcuseert te worden van zijne charge, ende bcmcrckeiide 
ilat andere Leden van de Vergaderinge daertoe mcile inclincren", hare afgevaar- 
digden ter dagvaart der Staten gelastte „onime niet eenige confidente Leden te 
concerteren, ende despicieren na een suffisant persoon, om deselve, met communi- 
catie van de Heeren iïurgermeesteren, te helpen avanceren tot de charge van Raed- 
1'ensionaris" •') — zag Cats zich den 20™ Mei genoodzaakt zijn ontslag aan te 
vragen '). Dit wenl hem den 27'^" September verleend; op aandrang van het op 
hem fel gebeten Amsterdam werd den aflrcdendcn staatsman elk uitzicht op een 
Rekenmeesterschap „cntle vordere expectati^■en", als cnipen.satie, afgesneden -■}. 
Als opvolger van Cats stelde Amsterdam in Jinii 1051 den Haarlemschen 
Pensionaris Albert Ruyl, een der „Loevesteyners" van het vorige jaar, voor. De 
meerderheid der Staten sprak zich evenwel ten gunste van Adriaen Pauw uit. Deze 

1) Resol. Vrnedscliap  26 Juni  1649. 

2) Ihid. 28 lï'ebr.  1649. 

3) Ibid. 15 Mei  1651. 

4) Kesol. Holland 20 Mei  1651. 


had zich, na zijn brciilc niet Andries ]5icker in 1649, achtciaf oelmiidcn ') en had 
de kat uit den boom gekeken. Thans maakte hij zicli den arijwaan van de overige 
steden van Holland legen Amsterdam ten nutle om de Amsterdammers tegen te 
werken en zelf naar liet Kaadiiensionarisschap te staan. Hovendien gebruikte hij 
zijn invloed om Hurgemeesteren van Amsterdam een hak te zetten. In juni 1031 
wist hij te bewerken dat zijn zoon Reynier, de gewezen candidaat voor het Drc^l- 
ambt van Muiden '^), buiten de recommandatie van Burgemeesteren nm, diwu' iK: 
Rekenkamer, waar hij President van was, benoemd wenl tot ISailhiw \'an /Xnistel- 
land ^). Drie maanden lang werd door Amsterdam tegen l'.auw geïntrigeerd; ein- 
delijk moest de stad zich in het onvermijtlelijke schikken en den 1 1-" September 
165 1 haren gedeputeerden ter dagvaart opdragen bij de Raadpensionarisverkiezing 
de meerderheid te volgen en hunne stem op Pauw uit te brengen '), die dan ook 
den 27e" September met algemeene stemmen gekozen werd ^). Had Amsterilam 
o[) dit iJuiU al moeten toegeven, ten aanzien van de aan Cats toegedachte bestraf- 
fmg — het onthoutlen van het ambt', dat hij begeerde, — betooiule het zich 
onverbiddelijk. Door hare toestemming tot de overdracht van het Rekenmeesters- 
ambt van Adriaen l'auw op zijn zt>oii Mr. Gerard Pauw afhankelijk te stellLii van 
de benoeming van Mr. Andries de Graeft", den broeder van den lieer \-an Zuid- 
polsbroek, tot het sctlert den dood van den lieer \'an llcnthuj'zen npenstaaiule 
en door Cats vurig geambieerde Rekenmeesterschap der Domeinen van Holland, 
dwong de stad den nieuwen Raadpensionaris haar in het bereiken van haar oogmerk, 
hoe onvrijwillig ook, de hand te bieden ^). Op deze wijze in de engte gedreven, 
moest Pauw, wien onbaatzuchtigheid ten eenenmale vreemd was ~), zich wel tot 
het werktuig van Amsterdam's wraakzucht maken. Den ii^^n januari 1652 bewerkte 
hij dat de Graeft', met voorbijgang van Cats, door de Staten tot Rek-enmeester wen.1 
aangesteld, waarna ne)g dienzelt'den dag op het verzoek van Pauw om zijne plaats 
in de Rekenkamer aan zijn zoon te mogen overdragen, gunstig beschikt werd "). 
Adriaan Pauw overleed in P'ebruari 1653; in de Vroedschap werd daarop den 
23e" dier maand andermaal besloten Ruyl in de Stuiten van Holland als Raadpen- 
sionaris voor te liragen "). „Doch", teek-ent Hontemantel aan, „Ikirgemeester [C(jr- 
nelis l)icker| van Suieten wist het soo te maecken, tlat Jan de W'ilh, ]:)ensioiiaris van 
Dordrecht, het is geworden ' "). Door de benoeming van Johan de W'itt hadden de 
Staatsgezinden den rechten man op de rechte plaats gebracht; de 2«-jarige staats- 
man, reeds bekend onder den veelzeggenden bijnaam van ,,de wijsheid van Holland", 
mocht  als  hun  aangewezen  leider  beschouwd  worden.  Met volle overtuiging was 


1) Hr.  I'.  I   r,l,.L,  i;.-.. lu.-.Kni-.  x.m  li.i  \r,l.it,n 

2) /ie luc-.vour,  ,>.  .\(.1\'. 

3) Zie liiemchtcr. 1, p, 20,. 

4) Kesol. Vroedschap <  Sept.  1651 

5) Rcbol. HoUaiia 27 .Sept.  1651. 

6) Resol. Vnieilschap  i  Sejjt. en 20 Nov.  1651 

7) A. de Wicquefdit zeyt v.\u Adriaen Vm\k : „11 
pas toiites ógalement Ijoiines, et uii l'avuit Iruuvó 1 
jugO et corniptible et coirümpii" (Wicpief.ui, cd.  l.en 

8) Kesol. Holland  19 Jan.  1652. 

9) Resol. Vroedschap 23 Fehr.  1653. 


de Witt — op wien de onwettige gevangenneming \-an zijn vader bij den staats- 
greep, drie jaren te voren, een onuitwischbarLU indruk gi'nuiakt had, — de 
l)olitiek van de tlians tot liet niacluhezit geraakte partij toegedaan. ] )c ondervin- 
liing had geleerd hoe gevaarlijk- tle vereenigmg in i;cn persoon \an hrt civiele 
gezag van een Stadhouder en het niihtaire \an een Kapiiein-Cieneraal \oor de 
intcgriteit van de rejjublikeinsche staatsinstellingen was; de scheiding \'an heide 
was in zijn oog liet eerste vereisclite om zijn vaderland \oor eene andi-rs on\-er- 
mijdeiijkc knechting te bewaren. Vooreerst moest, om te voorkomen dat de waar- 
digheden van Willem II reeds dadelijk opgedragen zoudiii worden a;in zijn zoontje, 
de  ( )raiijepaitij  het  bewind  hoopte  te  zullen 


een  kind  in de wiecf, ii 


dks 


dei 


moe.st  inslaan 
der  Staten-ti 


voeren, deze laatste gefnuikt ei 
later wel den weg wijzen, dien 
te binden. Ook het centrale 
Raadpensionaris gewantrouwd: dit ccjjlege had zich stci 
tuig in de liand van eerzuchtige Stadhouders betoond 
daarom niet bij de Algemeeiie, maar bij de pio\-inciale 
bliek beschouwde hij ais een fcderatieven statenbond \i 
gewest dat het meest in de algemecne lasten bijdMe 
deze hegemonie te bevestigen en ongerept te bewaren, 
krachtigen impuls uit te doen gaan, die de jonge Repi 
en grootlieid zou leiden, dat was het levensdoel w 
niet onbuigzame cner"ie en alüehcele tocwijdiii;'" naar ' 


;liedcn z..nden dan 
irsj,,ilg de vleugels 
tloor den  nieuwen 


Iet  hoo 
laten bc 


. 1 )e RepLi- 
carin aan Ih.lland, als het 
, de Iiegemonie toekwam; 
an IlollaiulsStatcnzaal een 
)liek-  op  banen  \-an  macht 

le.fde.  \)c  moeiliike  laak, 


aan een l'iaadpensionaris van Holland gestekl, tlie, alleen o\er induetie\'e middelen 
kunnende bescliikken, de veclhoofdige, immer onderling \'erdeclde regeeringsmachteii 
tot zijne eigen inzichten over te linlen en liaar daar\'an te doordringen had, 
vorderde bij hcni evenveel plooibaarheid, overleg en sclirnndere gevallieid in de 
binnenlandschc politiek als in zijne diplomatieke oiulerhandelingen met de buiteii- 
landsche regccringen en hare vertegenwoordigers in den Haag; hekend is lut hoe 
meesterlijk de Witt zich \'aii zijne laak kweel, hoe zijne ij.;ercn \-olharding, zijne 
ontzaglijke werkkracht liem in slaat stelden alle moeilijkhetlen te boven te komen 
en alle takken van het staat.sbcstuur volkomen te beheerschen, en hoe het jKili- 
tieke programma van het eerste Stadhouderlooze tijdperk zich ten slotte zoozeer 
in hem verpersoonlijkte, dat dit tijdvak als ,,de tijd \an Johaii de Witt" in onze 
geschiedenis pleegt aangeduid te worden, ])e m;iclit, om zijne staalkundige be- 
ginselen in daden om Ic zetten, ontleeiule de Wilt uitsluitend ,1.111 het xeiliouweii 
en den a.iiilioudeiiden steun v.in /ijiie meesteis, ile Sl.iten v,in Holland. Hun 
vertrouwen won hij iloiu- zijne onkreukl.),ire eerlijkheid en zijne beiHoei'de onbaat- 
zuchtigheid ; geen middel werd door hem verzuimd om zich ook hun steun blijvend 
te verzekeren. Te dien einde trachtte hij in de steden \an Holland zijn iiu'loed 
op hechten grondslag te vestigen: zijn eigen huwelijk moest dienen om te Am- 
sterdam vasten voet te krijgen en ook daar — evenals te Dordrecht, waar zijn 
vader en daarna zijn broeder Cornelis het Ikirgemcestersambt bekleedden, en te 
Rotterdam, waar zijn broeder in eene voorname regeiUenfainilie getrouwd was — 
een bolwerk voor de macht van het „redoutabele geslacht" ') der de Witten op te 


I) Mr 


licn, ir, i>. 7'i 


werpen door het aaiiknoopeii van invloedrijke reUuicu in den leidenden reL;enten- 
kring. Hij sloeg daarom het oog op W'endela Ijicker, eene nicht van wijlen den 
hem goedgezinden liurgemcester Cornelis liicker, die t<.it zijne benoeming bijgedra- 
gen had, en eene dochter van den overleden j;urgemee.ster Jan iiieker ; als nicht 
van den lïnrgcmecstcr Cornelis de (iraelï, wien na de gebeurtenissen van 't j.iar 
IÓ50 te Amsterdam het magnificat toegevallen was, voldeed zij in alle oiizichten 
aan de vereischten. Den Kjcii Kcbrnari 1655, twee weken nadat de (iraeff voor de 
vijfde maal in HLirgemeesterskamcr had zitting genomen, had het huwelijk plaats. 
Ilad Amsterdam in Andries lückcr, den in het kansspel van den handel 
gcstaalden koopman, met zijn strengen en stroeven burgertrots, een strijdLiaar 
voorvechter voor zijne door de Stadhouders bedreigde belangen gehad, de stad 
was, toen na den dood van Willem II de republikcinsche oppositie rcgeerings- 
partij werd, wel gedwongen geweest haar meesterachtigen toon wat te laten zakken 
en met meer bezadigdheid op te treden '). Thans had zij een leider noodig, toe- 
gerust met den tact, de inschikkelijkheid en de plooibaarheid van een diplomaat; 
wij zagen reeds hoc in 1650 Cornelis de Graeff van Zuidpolsbroek, ilie in zijn 
persoon al deze eigenschappen vereenigde, zich van het leiderschap van de Am- 
sterdamschc regeering had meester gemaakt. Hoffelijk en minzaam in zijn optreden, 
verried de Graeff in zijn voorkomen de aangeboren distinctie van den echten 
patriciër; op zijn portret treft ons in de lenige gestalte met den iiitelligenten kop 
een mengsel van lossen zwier en riistige zelfbewuste kracht -). Door zijn heldereu 
blik en breede inzichten, doov de in zijne familie traditioneele gematigdheid van 
oordeel, die ook hij aan den dag legtle, en de weergalooze behendigheid, waarmede 
hij alle omstandighcilen tot zijn voordeel wist te doen strekken, zooals o. a. het 
gebeLuxle in 1Ó50 had aangetoond, had tle hoogbegaafde zoon '■') van den \Tijgeest 
Jacob de Graeff in zijne vaderstad een overwegenden invloed op zijne medcregeiiten 
verworven. ICvenals hij zich te Amsterdam ,,een seer wijs en faciel mair" betoonde ' ), 
door ieders zwakheden te ontzien en in kleinigheden aan anderen de vrije hand 
te laten, indien men hem maar het bestier van de belangrijke aangelegenheden 
overliet, zoo wist de Graeff ook in de Staten de ijzeren hand steeds onder een 
fluweelen handschoen verborgen te houden, en, zonder de gevoeligheid van de 
overige steden van Holland te kwetsen, door zijne onweerstaanbare overredings- 
kracht de adviezen van Amsterdam te doen aanvaarden, Heide partijen stelden een 
gelijk  vertrouwen  in  zijne  „w>'se  ende  moderate  directie"^};  er werd van hem 

I) In  1655  kla;i;;aoii  niiri;eniei.-,tei-L'ii  over  .Ie  ..n.f.itsoenlycku  heji-eniiigc  ia  ile  veryaLHlc-iiii-e van 
Il.ill.int iien ile ( ;e K-n.itci-iac v.m  ae-.L- sta.U  .'oaacn"  na  het  l.elena  uan.len van liet el 'enma.liti-e Ivauii 


4) Bontemantel, t. a.  ,,.,  II,  p.  119 

5) A.-in aen lieer W, (;. koj,^, Onnniies liij 's Rijks arcliicf te ".s lla},re, dank ik een extract uit een 
lirief van Jolian de Witt aan Cornelis, de Oiaeff, van 15 Mei 1656, waarseliijiilijk handelende over de 
selieidint; der nalateitseliap van de /luster van den laatste en schoonmoeder van de Witt, Agniet de tiraelï, 
wede. ran Dr. Jan Dieker. Daarin schrijft de Witt: „liet tjeeft niy sonderlinyc satisfactie dat in t'gene 
voorsicüd is alles, immers soo veel niy is hekcnt, met onderlintje veij^'enoeyinfje is toefjegaen , ende dat \vy 
de  twistclippen, daer vele haer in dieryelycke gelegenthe) t aen hebben gestooten, onder UKds. wyse ende 


getuigd, dat hij evengoed Oranjcinaii al.s Slaals^czind tnoclit hcelen. I )at de W itt, 
ilic de medewerking van den machtigen Amstcrdani-schcn leider noodig had en in 
belangrijke aangelegenheden gewoon was diens raad en voorHcliting in te roepen '), 
zijn oom niet als een oprecht aanhanger van de Stateninutij bescliouwde, al liet 
hij er zich bij het leven van de (Iraeiï niet over uit, welen wij reeds. Toen de 
verloving van den Raadiiensionaris met de nicht van den lieer van Zuidpols- 
broek te 's-IIage bekend werd, zeiden do grappenmakers, dat deze laatste zijn 
aanstaanden neef nog eens een drankje zou te slikken geven, waar een Oranjcsmaak 
aan zou zijn. Maar het rechte wist men er niet \an : zelfs aan Aristoteles, zeide 
men, zou limgemeester de (iraeff een lesje in de politiek kunnen geven -). Ondanks 
beider verschil van inzichten, bleef de verhouding tusschen de Witt en zijn of)m 
steeds van vriendschappelijken en vertrouwelijken aard '): zoolang de Graeff leefile, 
wiens invloed te y\msterdam zoo groot was, dat, naar ]>urgcmcester de Vlaming 
van Oudtshoorn in 1660 verklaarde, er daar „zonder den heer van Polsbroek in 
niets iets was te doen" *), kon de Witt op den steun der stad rekenen, al moest 
hijzelf zich dan ook wederkeerig in menige aangelegenheid naar de zienswijze van 
zijn oom schikken, liet vertrouwen, door de ( )ranjei)arlij in den .Amstcrdamschen 
leider gesteld, bleef, ondanks de nauwe betrekking, waarin hij tot het Imuld der 
„Loevestej-nsche factie" stond, ongeschokt. Toen Cats in 1G51 de onhandigheid 
beging, om — in de liooj) daardoor de ongenade van Amsterdam van zich af te 
wenden — de kwestie van de aansprakelijlcheid voor de gebeurtenissen van 't 
vorige jaar weer op te rakelen, had de Graeff in tle Staten van Holland voor alle 
deelhebbers aan den aanslag op AinsterJ.im eeiie amnestie bejileit, die op zijne 
aansporing zelfs tot den meest gecompr(.imitteerde, C'ornelis \an Aeissen Van 
Sommelsdijk, uitgestrekt was '-). Hij had daardoor de .Stadhouderlijke partij \'oor 
vele onaangenaamheden behoed en zij bleef er hem sedert erkentelijk voor. De 
Prinses-Royaal droeg hem groote achting toe; had zij hem reeds in 1650, na den 
dood van Willem II en de geboorte van den jongen Prins, belast met de opdracht 
om hare belangen waar te nemen bij de bereddering van 't sterfhuis en de aan- 
gelegenheden betreffende de voogdij over den jonggeborene "), ook later, in 1660, 
.sl(;eg de Prinses, na de troonsbeklimming van haar broeder Karel 11, het oog op den 
lieer van Zuidpolsbroek om de „designatie" van den Prins, haar zoon, tot de \'oor- 
ouderlijkc waardigheden, volgens den wenscli van den PngeKchen K(jning,te bewerken. 
De Graeff bereidde haar en den Prins te Amsterdam eene vorstelijke ontvangst, 
maar toen het op stuk van zaken aankwam, ried hij haar den dubbelzinnigen 
uitweg aan dat de .Staten van Holland met de opvoeding van den jongen Prins belast 

bekwaam te malcen, waardo>>r eene olficiLcle designatie vermeden werd. ?ilet dit 
voorstel kon ook de Witt zich vereenigen ; in de commissie voor de opvoeding- 
kreeg Cornelis de Graeff,  op verlangen  van de  Prinses,  zitting. 

tijil v.ui J.ui lic Witt, ili.oi Dr. G.W. Kuinkaiiii., p. lyS, 202; 


V, i>. 4S. 
26, 43. 


l) en 3) Anistei-daui 1 

1 ÜL-  I7u 

OL-i.w:  1) 

L. Lefivre 1'oiitalis, Jcaii 

tk- Wilt, 

1, !'■  233 

2) Thiirloe papeib, Il 

p. 70S. 

4) Aanteekeninyen  vn 

n  l.auix-n 

s lii.ySLT, 

ijpestcyii, I, p. 234. 

5) Gruüi. van  Prinslc 

ei-, Ai-clii 

VL-s, t.a.i 

6) G. v.-in iMi^t  Kuiii 

K.  liet  1 

ui. te 11 

cv III 

De Graeff deelde iii de eerste jaren zijn invloed niet zijn zwai^er, Dr. i'"rans 
Banningh Cocq, die, evenals hij, met ecnc iloehter van wijlen den rijken liiirLje- 
meestcr Vorckcrt Overlander van Purmcrland s^etrouwd was. In 1650 voor de ccr.stc 
maal tot het ]]iirgemeesterschap Li;eroepcn, overleed iianninijh Coeq reeds vijf Jaren 
later. Daarop wist de Heer van Zuidpolsbroek, na van 1655 — 1656 zelf in liiir- 
gcmcestcrskamer gezeten te liebben, in het daaropvolj^ende jaar, 1657, zijn broeder 
Andrics de (iraelï, wien hij in 11)52 het zeer v(.>orileelii^e ambt van Rekenmeester 
van Holland en Westfriesland had bezorgd ' ), tot liurgeuieoster te doen verkiezen. 
Diens steun droeg in 't vervolg tot de handh.iving van het door Cornclis de Graeff 
te Amsterdam uitgeoefende oppergezag krachtig bij. Behalve met polilieken invloed 
had de fortuin de de Graeff's ook met aanzienlijke middelen gezegend, door hunne 
voorvaderen in den handel gewonnen; daardoor werden zij in staat gesteld om, 
vrij  van alle materiecle zorgen, zich geheel aan de regeeringstaak te wijden. 

De maatregelen, door de Graeff bij het aanvaarden van het magnificat ge- 
troffen om de aanvoerders der elkander vijandige fracties in de regeering geza- 
menlijk op zijde te schuiven, bleken in 't vervolg doeltreffend. Zoolang de algemeen 
beminde en geëerbiedigde nieuwe leider te Amsterdam a.ui 't hoofd der zaken 
stond, hcerschte er in Acn regentenkring een tevoren ongekende toestand van 
„pais en vree". Wel was er nog ecnig parlijgekrieuw, ma:'r tc:)t meer dan at en 
toe een storm in een glas water kwam het niet. Als cenig element vail verdeeld- 
heid bleef enkel de oude leuze: vóiir of tegen Calvijn, nog over; maar ook de Calvi- 
nistische i)artij had hare onstuimige jeugd reeds lang achter den rug en deed zich 
thans als cene bedaagde vrijster voor, die, na vele jaren van hoopvolle en immer 
teleurgestelde verwachting, met berusting van hare vroegere idealen heeft afgezien. 
Sedert de definitieve nederlaag van Pauw, in 1628, had zij veel van haar betcekems 
verloren: zij was ingekrompen tot ecne kleine minderheid, die niet zoozeer in zaken 
van politiek als wel op kerkelijk gebied met de heer.schende partij van mecning 
verschilde en zich ten tloel stelde de staatskerk zooveel mogelijk te ontslaan van de 
over haar door de .Statenpartij uitgeoefende zeer drukkende controle -). liij sommige 
gelegenheden placht zij zich te doen gelden: in 1645 o. a., toen na den brand 
van de Nieuwe Kerk in de Vroedschap den 2^" .September het besluit genomen 
was de kerk bij den herbouw met een toren te versieren, ontstond er in den Raad 
verschil van meening over de vraag of men het eerst een aanvang zou maken met 
den toren of met het nieuwe stadhuis, tot den bouw waarvan men eveneens besloten 
had. De kerkelijke partij, aan wier hoofd Burgemeester Willem Backer stond, wilde 
eerst den toren bouwen, de tegenpartij — en daaronder vooral Cornelis de Graefi 
-- ijverde voor hel nieuwe .sl.idliuis. t)m het dei; twee p, 
maken werden beiile bouwwerken tegelijk aangevangen ; 
October IÓ52, deed de dood van Willem Hacker, de „goud 
hoofd der kerkdijken door den zuinigen (icrard .Schaep 
torenbouw staken "). 


ijcn  naar den 

zin t 

even  jaren  la 

ter,  il 

cerkpilaar" ■''), 

die al 

pgevolgd  wei 

d,  de 

i) Zie hiervóór, p. CIV. 

2) Vjjl. b.v. hiervóór, ]>. I.XXXVIII, nun 

3) J. Si.': v.-in Chandelier. 1'oüsy, p. 393. 

4) r. .ScliL-lteina, Aemstel'.s oiullicid, V, p. 


lil 1654 bestond lic Calvinistische partij uit negen leden. Vciorcerst trelïen wij 
onder lien aan den schatrijken Hurgcnicester Cicrard Schaeii, lieer \an Knrteiihoel, 
een „seer suynich en girich" man, „wèl gcstudeert, niacr niet gauw van verstant 
en gants niet wel bespracckt" '). Hij was een zwager van «.Icn vorigen leider tier 
Calvinisten, Willem 15acker, en werd terzijde gestaan door zijn neef en erfgenaam 
Mr. Gcrard Schaep 1'ietersz. Deze had bij gelegenheid van zijne zentling in JCnge- 
land, in i(')5ü, blijl^en gegeven van zijn voorzichtigcn staatsmansaard door zoowel 
niet de Staten|)artij, die hem nitgezondcn had, als met den Prins, voor wicn zijne 
uitzending cenc grievende beleediging was, goede vrienden te willen blijven; voor 
niets was de gezant tier Staten toen meer bevreesd geweest dan \'oor achterklap 
aan 't Stadlnuiderlijke Hof-). He lessen, die Schaep zijn beiden zonen op hun 
levensweg medegaf om hun te lecren hoe Ciod en den Mammon tegelijk te dienen 
en hun „geslacht noch bet eiule meer te vercieren, illustreren, ende door deucht, 
wijsheyt, ende oprechtiche\'t bekent te maken", teekenen den man. Hij prentte hun 
„boven alle andere middelen" daartoe „Godts-vreeze ende lust lot deucht" in, 
daarbcnevcns „een matelijcken yvcr om noch acnsienlijcker in de wccrelt, tot 
dienst van u vaderlandt, ter ceren, te worden"; tevens raadde hij, als „op 't hoogste 
nootsakelijck", aan ,,het trachten tot een rijck huwelijck", voor zoo\'er dit laatste 
met „de beschickingc des hemels" strookte en ,,(;o(lt de I leere" liun wilde ,, geven 
ende toesentlen een eerlijc partner", ontler waarschuwing om hierin geen overijver 
aan den dag te leggen door zich te verbinden aan „een vrj-ster tlie buytcn 't goed 
geen lieffdc ter weerelt verwecken Ican" ■'■). Nevens de beide Schacp'en waren de 
beroemde geneesheer Dr. Nicolaes Tulji en de zeepzieder Hcndrick Dircksz. Spiegel 
invloeilrijke leden der partij; iloor zijn ijver in 't vervolgen der Remonstranten in 
de jaren 1625 — 1628 had de eerstgenoemde zijne eigen bevordering op de amb- 
tcnladder geschaad en het „soo haest niet, als (hij) wel bequaem was" tot 
het Burgemeesterschap — dat hij in dit jaar, 1654, voor het eerst bekleedde, — 
gebracht. Overigens was hij „een heer van \rindelijcke en minnelijckc acnspracck 
en burgerlijckc huyshoudinge en tot groote rijckdommc gecomen" '). Spiegel, een 
ncvcu van Burgemeester 1'rcderick de Vrij en van den in 1Ó28 uitgebannen -Schepen 
Jan Willemsz. Bogacrt, die beide tot de voornaamste aanhangers van Rcynier 
Pauw behoord had<len, was een braaf man, ijverig in de leer en een groote vriend 
tier pretlikanten; hij blaakte van lieilig vuur om tie kerkelijke partij weer 
krachtig te maken, opdat zij een nuttig werktuig mocht zijn tot handhaving van 
het geloof. Hij was de aanstaande candidaat tier partij voor het ]5urgemeester- 
schap en zelfs zijne tegenstanders moesten erkennen, tlat niemand meer dan hij 
deze waanligheid verdiende '•). Mr. Joris Jorisz. Backer en (unit Rc)nst maakten 
beide mede deel uit van den Gereformeerden regentenkring. Zij waren vier jaren 
te voren, „int leste van October 1650", tegelijk met een anderen regecrenden 
Schepen en Raatl, Joan Huydecoper, die sedert bij zijne verkiezing tot Burgemeester 
in   165 1   tot  de  tegenpartij  overgeloopen  was,  oj)  plechtige  wijze  als  lidmaten 


1) liontemantel. Zie lüenia J, p. 356. 

2) Dl-. J. A. Wijnne, De gescliillen uver .lu afda 

3) „Memorie encle bericht aen mijn .Sunuii" (M. 

4) Boatemantel. Zie l.ie. „a  I,  |,.  351. 
3) linntemaMtel, t.a.,..,  II,  ,,.  1.3. 


der kerk aangenomen '); Ikicker was een bijzondere fjun^telin!^ v.m 1 lendiiek 
Dircksz. Spiegel en hoopte mettertijd, wanneer tleze ISuigemeester zou geuortlen 
zijn, met zijn hulp het ook zelf tot ile Consulaire waardigheid te brengen. Neig 
behoorden tot de partij Nicolaes van I.oon, die tevoren Remonstrantsche sympa- 
thieën gehad had ^) en een zwager was \aii Joris Jorisz. Backcr; lïcrnard Schel- 
lingcr, wiens vader Hillebrand Sehellinger, een der door Maurits in 1618 nieuw 
benoemde Vroetlschappen, een trouw aanhanger van Ke_\ nier I'auw geweest was; 
en ten slotte J)r. (lillis Valekenier, een eerzuehtige jonge man, onlangs in de 
regeering gekomen, die, met het voorbeeld van zijn oudoom l\L)-niL-r l'auw voor 
oogen, evenals hij, op de zegejiraal tier Calvinisten eenmaal zijne eigen grootheid 
hoopte te bouwen: een gevaarlijke intrigant, achter een masker van koelheid een 
cholerisch karakter verbergende, waarin sluwheid, koelbloedigheid en overleg zich 
paarden aan toorneloozen hartstocht. 

]5ij deze partij zocht, zooals wij zagen ■'), Antlumy Oetgens van \\'a\X'ren, die 
in 1650 door Cornelis de Graefï mede op zijde gciluwd was, steun voor zijne 
pogingen om zijn invloed in de Vroedschap te herwinnen, liet mocht hem niet veel 
baten: ook bij de Calvinisten geraakte hij hoe langer hoe meer in tliscrediet. In \f>S~,, 
tijdens zijne ambassade te Lübeck, dreef zijne tegenpartij in de Vroedschap door, 
dat wegens zijne uitlandighcid een ander in zijne plaat:: in de Admiraliteit te 
Amsterdam, waar hij zitting had, zou benoemd worden. Van de aanhangers van 
den afwezige sprong maar een drietal: liurgemcester Schaep, zijn neef Scliae[) 
I'ietersz. en Tulp, voor zijne belangen in de bres; zij konden de benoeming van 
het afvallige lid van hunne partij, Joan IIii)'decoper, tot Admiraliteitsheer, niet 
verhinderen en zoo vond Oetgens zich, toen hij korten tijd daarna in zijne volle 
glorie als Ambassadeur thuiskwam, voor het geheele jaar aan den dijk gezet ''). 
De animositeit der bovendrijvende partij tegen hem wekte eens, in 't volgende jaar, 
aan een maaltijd in November 1654, zijn galgenhumor op: ,,AIen behoorde hem 
wederom Bm-gemeester te niaecken", zeide hij, ,, opdat (hij) haesl mocht coonicn 
te sterven, alsoo men hem moe was, want scedert den jaere 1Ó41) waeren, soo 
Rcgeerende als Out-liurgcmeesteren, seven gestorven"  •'). 

]5ij de verkiezing van een opvolger voor Hurgemeester Cmnilis JSicker, die 
15 September 1654 overleden was, kwam het tusschcn de liberalen en de Calvi- 
nisten tot ecne botsing. I Iet zeldzame geval deed zich voor, dat de drie overblijvende 
rcgeerende Ikirgemeestcrs het over de keuze van hun nieuwen ambtgenoot niet 
eens konden worden. Banningh Cocq en Huydecopcr wilden den brouwer .Mbert 
Dircksz. Pater gekozen hebben. Tulp daarentegen sloeg zijn partijgenoot Ilendrick 
Dircks.'.. Spiegel voor. t >ok Schepenen, wier oordeel do.M' Ihirgemeesteren inge- 
wonnen werd, „discrei)eerden", want Sehellinger en Re>nst hielden het met Spiegel 
en de anderen met 1'ater. Het \\as nu te voorzien tlat de electie zou „loopen als 
de baere van de zee" ''). Vol ongeduld zag ieder dus de verkiezing op den 30'^>' Sep- 


1) Kerkelijk Amsterihuii, ji. 535. 

2) liontemautcl, t. u. |i.,  [nluiilin,^, | 

3) Zie hiervóór, p. l.XX.W. 

4) liontemantel, t. a. p.,  II, p.  109. 

5) Ibid., II, p.  113. 

6) Ibiil., II,  p. 9J. 


CXI 

tember te gemoet; maar op den dag zelf, even voor de electie, kwamen ]5ur- 
gcmeestercn onderling tot een vergelijk : Tater xou dezen keer verkozen worden 
en Spiegel zou de volgende maal aan de beurt zijn. Dit werd aan de bijeenver- 
zamekle kiesgerechtigden medegedeeld, die zich daarnaar zouden te richten hebben. 
De kerkelijken konden hunne gramschap tegen Tulp, die op het laatste oogenblik 
(.\en candidaat van zijne eigen partij ontrouw was geworden, niet verkrop[)en. 
Nauwelijks waren de electcurs gezeten en begon de Secretaris Nicolai' het gebed 
voor te lezen, of Cierard Schaep 1'ietersz. sloof in ziedende verontwaardiging op, 
en, met een dreigend gebaar naar Jïurgeniecsteren wijzende, riep hij hun met 
luider stemme toe : „wat sal men een gebet doen, daer sulcke CLijperijen omgaen 
en niet gesien werd nae de bequaemste.? Godt siet alles, en wacht u dat geen 
straffe daerop en voUicht" !  ' ). 

De liberalen kwamen in 't volgende jaar, 1655, de getroffen overeenkomst stipt 
na. Den 2'-'> Februari wertl llendrick Dircksz. Spiegel tot Burgemeester gekozen; 
hij werd nu de ziel van de Calvinistische partij. Daar zijn collega, de Heer van 
Zuidpolsbrock, hem in kerkelijke aangelegenheden geheel de vrije hand liet, maakte 
.Spiegel gedurende het laatste kwartaal van 't jaar van zijn presidium als liurge- 
meester gebruik om aan zijne „kerckxc" en „predicantse" „maxime" den teugel 
te vieren. De kerkeraad nam de gelegenheid te baat om een drietal zeer onver- 
draagzame en „onrustiche" predikanten, waarvan twee al vroeger naar Amsterdam 
beroepen, maar toen door ISurgemeesteren „afgeslaegen" waren, wederom hierheen 
te beroepen; een van de drie, Ds. Jacobus de Clerck, van Haarlem, was drie dagen 
vóór zijn beroep met een nichtje van S])icgel getrouwd. Het beroep werd ditmaal 
zonder moeilijkheden door Hurgemeesteren goedgekeurd. Toen de kerkeraad korten 
tijd vóór de electie van 1656 .Spiegel voor de bewezen gunst kwam betlanken, 
liet deze zich in bedekte termen over zijne plannen voor de toekomst uit. Hij 
verklaarde, dat hij ,, binnen wynich tijts de kerck soude noch \'eel grooter tüensten 
doen": hij hoopte het n.1. bij tic volgende verkiezing zuii te kunnen aanleggen, 
dat zijn partijgenoot Joris Jorisz. IJacker Jkirgemeester zou worden -). Maar 
in deze verwachting kwam hij bedrogen uit. Men had te Amsterdam genoeg 
van de kerkelijken; de regenten, die niet gewoon waren bij het bespreken van 
religiezaken een blad voor den mond te nemen, begonnen nu, onder het strenge 
bewind van Spiegel, daarvan onaangename gevolgen te ontlervinden. .Schepen 
Hontemantel b.v. verkLUidigde nog al eens meeningen, die naar den mutsaart 
riekten; eens had hij, op het Westindische huis in gesprek zijntlc, o. a. gezegd: 
„dat de geestcl)'cke haet een verdoemel)-cke haet is, dat de advocaten alles onder 
de ckiusulc van onder correctie ad\iseeuleu, m.icr de geestclijcken op verdoeme- 
iiisse cnde dat den Godsdienst dickm;iele tot een deckmantel van veel quacts 
wort gebruj'ckt." Gedienstige tongen brachten deze „propoosten" aan Spiegel over, 
en daarop werd Bontemantel den j^" Januari 1656 voor den ]5urgemeester ge- 
roepen, die hem over zijne oneerbiedige uitdrukkingen ernstig onderhield ■'). Deze 
terechtwijzing Het den aldus gekapittelden .Schepen een wrangen nasmaak: toen 
in  166Ó zich de mogelijkheid voordeed, dat S])iegel en  Tulp  samen  Burgemeester 

1) Bonteniaiitcl, t. a.  |) , II, |..  iii,  112. 

2) ll.iil., II, [i.  119. 

31 llii,!., IiilciiUnK, |i, I.XII. 


zouden kunnen worden, stelde JïontenKuitcl zicli ijverig ia de weer om dit, uit vrees 
voor de invoering van een al te oiuiitstaanbare Calvinistische intjuisitie ten stadhuize, 
te beletten. Ook de overige regenten zullen de bezwaren v.m Jiontemantel tegen 
eene te .geprononceerde „predikant.se" riciiting in de regcering gedeeld hebben, want 
bij de electie op i Februari 165Ó werd de Remonstrantschgczinde Cornelis de 
Vlaming van Oudtshoorn tot ]5urgcmeester verkozen, terwijl de candidaat der kerke- 
lijken, Joris Jorisz. liackcr, tegen wil en dank in de Schepenbank geplaatst weiil ')• 
Mvcn berooid kwam twee jaren later, in K'iS.S, -Anthouy Oetgens van Waveren 
er af. Nogmaals had deze eene poging wilkn wagen om, na alloop \-an zijn ziltinj's- 
tijd in de .Staten-tieneraal, volgens gebruik op den iiurgenieeslerlijken zetel — dien 
hij in geen zeven jaren meer bekleed had, — zitting te erlangen, waarbij hij op den 
steun van de Calvinistische partij meende te mogen rekenen. ])c partij van de Craelï 
besloot nu haar laatste tioef tegen hem uit "te spelen en hem voor goed te discre- 
diteeren. Den 28^-11 Januari 165.S, vier dagen V(.)i>r tic verkiezing, brachten Burgc- 
meestcren, bij montle van Andries de Graeff, in de Vroed.schai) eene lange lijst 
van grieven voor den dag, waarmede zij Oetgens onverJKieds op het lijf vielen. Zij 
deelden den Raad mode ,,luie dat den Outburgemeester Oelgens van Waveren, 
weesende dijckgraef van de Uovenkerckerpolder cndc Middelpolder van den Nieuwen 
Anistel, sijn zoon Nicolaes op een onwettige manier tot poh'ermeester had gemaeckt, 
aengesien Burgemeesteren sijn Ambachtsheeren van hetselve destrict, en buyten 
haer kennisse 't selfde is gedaen, daer (sij) nochtans, neffeiis ile Cedeputeerdcn' 
van de Goodtshu)sen, stemme in hebben; oock dat (hij) aen den Nes, boven 
Ouderkerck, een heek heeft gestelt, waer eenige gabelle of tol ontfangt, waervan 
octroy heeft becocmen van de .Staeteii van llullant, met reserve van eenige kaedeii 
bequacm te houden, en heeft ter contraryc alles onbecpiacm gemaeckt, oi)dat ge- 
nootsaeckt souden sijn alleen sijn heek te passeeren, endc verhoopt nu door de te 
maeckcn vaert op Gouda merckclijck meer voordeel van te trecken; noch dat o[) 
de reeckeninge van de polder al voor eenige jaeren ile gelden, die ile polder op 
intrest had, sijr. afgereeckent, cnde dat den gemeldeji 1 leer dcsclfde heeft ontfangen 
endc tot sijne lasten genoemen, ende evenwel tie registers niet warden gesuy\crt, 
soodat ile kuulcn blijven gehipotequcert en altijt acnspraeckclijck daervoor sijn. 
Daerbij comt, dat de landen, bij de stadt van den nieergemelden Heer gecoft, 
buyten de St. Antones poort, soo binnen als buytensdijck, en betaelt, die moeten 
vrij gelevert worden ; daer ter contrarie eenige lasten noch oj) staen en niet afge- 
daen sijn, vveicke lasten behoorden in ilen vercoop aen de stadt, als coopers, bekent 
gemaeckt te sijn, opdat de penningen ofte lasten mochten betaelt warden en alsoo 
vrije landen niocgen «arden, d.ier nimant oji heelt te spreccken." Tegen dit ver- 
pletterende requisitoir wist de 7:; -jarige grijsaard niet veel in te brengen. Hij gaf 
zich trouwens geen moeite om zich te verontschuldigen, maar merkte, geheel ter- 
neergeslagen, op: „dat is nu de tweede niael, dat soo ben gerencontreert tegen 
de verkicsing" -). De oude Burgemeester overleefde deze laatste teleurstelling niet 
lang: zes maanden later overleed  hij,  25  Aug.  165S. 

De dood van Cornelis de Graeff van Zuidpolsbroek, die 4 Mei  1664 voorviel. 


1) liunte.i 

2) lliiil.,  1 


CXIll 

was voor Johan de Witt een zware ^\:\i;; de Raadi)ensioiiari.s vcrldcr in hem een 
vriend en raadsman o]) wicn hij slaat kon malden en die hem in moeihjke gevallen 
vaak bijgestaan had. In de onzekerheitl aan wien thans de. leiding; van de Amster- 
damschc ret^eering zou te bcnrt vallen, had Hollands groote staatsman reden om 
zicli af te vragen of de machtige ^tad, wier steun hij voor zijne politiek niet ontberen 
kon, hem trouw zou blijven. Mochten — denkelijk niet zonder de krachtige metle- 
werking van de Witt — de pogingen van diens oom Andrie.s de Gracff om de 
partijgenooten van zijn broeder om zich heen te groepeeren al aanvankelijk met 
een gunstig gevolg bekroond worden, noch hij, noch .Simon \'an Hoorn, die zijne 
verkiezing tot Burgemeester in 1659 aan de voorspraak \an tien RaatliH.-nsionaris 
met wien hij zeer bevriend was, dankte, en die sedeil lot diens „afvliegers" ' ) 
beiioorde, bezat invloed en gezag genoeg om oji ilen duur te Amsterdam het 
spd meester te blijven. Hel zou spoedig blijken wiens luian koning zou kraaien; 
reeds in 't volgende jaar, 1665, \\as Andries de Graeff genoodzaakt aan eene 
onweerstaanbaar naar voren dringende jongere kracht, den Schepen Gillis Valcke- 
nier, eene plaats naast zich in ISurgcmeesterskamer in te ruimen: toen het eenmaal 
zoover was stond het te voorzien wat de volgende jaren brengen zouden. Niemand 
twijfelde er aan of de eerzuchtige, bekwame en woelige Valckenier, the, kort \-o..ir 
den dood van den Heer van Zuidpolsbroek, dezen reeds naai' ile kroon had diu'- 
ven steken ^), zou vroeg of laat het magnificat in handen krijgen. He Witt achtte 
het geraden den nieuwen Burgemeester onmiddellijk na diens verkiezing tot dit 
ambt door een hartelijken gelukwcnsch vooi' zich in  te nemen ^). 

Het is geen aantrekkelijk beeld dat Temple van V'.dchenier ophangt: \'olgens 
het getuigenis van den lingclschen tliplomaat was hij stuursch, gemaakt, sluu', 
geveinsd, uitgeslai)en in intriges, en be/.at hij nia;ir twee goede eigenschap- 
pen, n.1. schranderheid en arbeidzaamheid; ook ging hij voor giei'ig door. Zijn 
allerkwaadaardigst humeur maakte hem tot eene plaag voor zijne omgeving; door 
eene onverzadelijke heerschzucht bezield kon hij niemand naast zich dulden en 
nam hij elke gelegenheid waar om aan hen, met wie hij zijne macht moest deelen, 
op de meest kwetsende wijze zijn naijver bot te \'ieren. Het j.iar \an zijn ecr-^le 
Burgemeesterschap was nog niet ten einde of Valckenier tt>onde al wat er in hem 
stak. Voor het volgende jaar, lóóG, was Spiegel aan de beurt om nog een jaar 
als Burgemeester aan te blijven; Valckenier liet zich daardoor niet weerhouden om 
zijn zooveel ouderen ambtgenoot, met wien hij, van zijn eerste optreden in de 
regeering af, als lid der kerkelijke partij „in één caproen" geweest was, zijn zetel 
te betwisten en trachtte drie Burgemeesters verkozen te krijgen, die hem als vierde 
naast zich zouden willen kiezen. Zoozeer was X'alckenier van .ijne meerderheid boven 
Spiegel overtuigtl, tkit hij dezen zelfs „in 't paileculier \erzocht aen sijn sijde te 
willen weezen, entle 't samen eens te sijn, met versecckei inge hem en zijn lamillie 
te vorderen in alle gelegenthyden" ; maar tic bijna 70-jarige Spiegel, die „meentle 
het hoeckje te boven te weesen", was op de protectie van zijn jongen collega niet 
gesteld  en  sloeg  tliens  verzoek  om  aansluiting af. Valckenier,  wien  nu ook zijne 

u Sijiiesteyn, Geschiedluiadii;e bijdrat^en, I, p. 2.^7. 


i) A.int. van Buyser 

n, af^e.! 

2)  lSontc-11-..-^ntcl, t.  m 

1',  11, 

3) An,-,lor<l;u..  in du 

17c  fCl 

overic^c Calvinistische partijt^cnooteii afvielen, was daardoor wel t^edwongen zich 
in de armen van Andries de Graeiï te werpen, in de ho(i[) later, wanneer hij diens 
hulp niet nieer noodig zou hebben, aan 't hoofd van ccne eii;en [)artij ook die van 
de Graeff op zijde te kunnen drint^jcn ' ). 

Door de partij van Spiegel werden tot candidaten voor het Hurgenieesterscha[) 
in 1666 aanbevolen: Cornelis van Vlooswijck, Dr. Nicolaes Tulp en Mr. ilcnrick- 
Hooft, die dan .Sjjicgel als vierden Hurgemcester aan zich zouden toevwcijcn. Valc- 
kenier stelde van Vlooswijck, Tulp en Autlries de (iraelf voor. De ecrstgenoenuie 
combinatie viel bij sommige regenten weinig in den smaak omdat ilan twee vurige 
Calvinisten tegelijk in lim-gemeeslerskamer zouden komen te zitlen: de slerlce 
anti-Gereformeerde strooming, die juist in dezen tijd in i\cn yVmsterdamschen 
regentenkring merkbaar is, — van de 12 lïurgemeesters b.v. waren slechts 3 
streng-Gereformcerd, tegen een ó-tal dat de gevdelens der Remonstranten tnegc- 
daan was ^), — bleef niet zonder invloed op het paitijkiezen van enkelen, tegen 
Spiegel en Tulp en vcïor Valckenier. 1'^lk van beide partijen sloofde zich af om 
der andere de loef af te steken. De kerkdijken weerden zich duchtig; de over- 
winning van de tegenpartij immers beteekende voor hen verlies van allen inxluetl. 
Joris Jorisz. ]5acker waarschuwde, dat, ,,soo Andries Graef liurgcmcester ■wort en 
bij gevolch die partij conit booven te drijven, dat het een tirannigc rcgeeringe 
sal weesen" '). Stemmen werden geworven en schaamteloos aan den nicestbicdende 
verkocht. De om zijne beginselloosheid beruchte Schepen Nicolaes l'ancras, die 
zich eerst bij Spiegel had aangesloten, op 't lokaas van een Ikirgemeesterszetel, 
— en die om hem zijne toewijding te bewijzen Mr. Joan Corver had weten over 
te halen om zijne Secretarisplaats aan den zoon van Spiegel af te staan, muler 
belofte van hem, Corver, Schepen en Raad te zullen maken, — liej) daarna weer 
naar Valckenier over, toen deze hem niet alleen het liurgemeeslerschap maai nok 
een liewindhebbcrs[iost voorspiegelde en hem beloofde Cnrvcr voor zijn \'erlori:u 
Secretarisschap te zullen scluuleloosstellcn. Ten slotte kwamen de iHirgemeesters 
Valckenier, de Graeff, van Vlooswijck, diens neveu van Hoorn, de Vlaming van 
Oudtshoorn en Dr. Cornelis Witsen, allen met hunne aanhangers, te staan tegen- 
over hunne confraters Spiegel, Schaep en Tulp, de drie Calvinisten, benevens 
Hooft en Hasselaer, twee neven, wier vaders comi>agnons in zaken geweest waren 
en Jan van de Poll, wiens zoon, de Secretaris Harman van de l'oll, met cene 
dochter van  Hooft gehuwd was; deze allen ook met luniue bloed- en geestverwanten. 

liij lie verkiezing, den _^>-'ii |.cbruari 16Ó6, bleek Valckenier's i)artij met drie 
stemmen in de uK\M\lerheid. Zijne c.mdid.iten wenlen liurgemeester en hij werd 
iloor hen nog voor een ja, ir l)ijgekozeu. 1 )e p.irtij maakte tevens van hare o\er- 
macht gebruik om ll.isselaer in de (iecommitteerde Jvatlen te verbannen, terwijl 
Hooft door plaatsing in de Admiraliteit „voor dry jaercn vastgestelt" en later, toen 
in  1669 zijn zittingstijd om  was, nog voor drie jaren in de Gecommitteerde Raden 


\'L'rder 
I'.  507)^ 


I) Ilenrick Hooft  wcs 

Keii.on 

straiuscli en  Cornc 

lieten de liiirj,'eiiiec-.ler^ \ i 

i    \'|.H, 

Aijck, van <le l'.>II, 

stranten aoopcn (V-l.  l;,,,, 

Cl.MIlU 

1,  I.  a  p., Inleidin 

2) Zie over de vurkie.' 

ii.t;e.i i 

1  1666:  lionteman 

3) ll.id., (I, ,..  r42. 

toezonden wcnl '). Van de 1'ull Icrcci,' /.ittiiiL; in de ■l'liesanric Onlinaiih, waar hij 
tilt 1671 jjlccf c-n uaar ■|\ili) in 166.S mede -epiaat.sl wenl. Si-ie-el \\erd Wees- 
meester en. üverleeil in 't vol<^ende jaiir, AiJiil 1607; zijn colleya .Scliaep was hem 
ai in JuU  1666  in den dood  vo(n;^eL;aan. 

Johan de Witt kon het aanvanl<elijk met tien nieuwen leider — want als 
zoodanii; kan men Valckcnier reeds in de jaren l()()(i - \(>Jv Ijeschouwen, — wel 
vinden; ile/.c achtte zich toeroepen om in hel pohUeKi- IcAen van zijn land eene 
voorname rol te spelen en tlron^ AcU als een vurii.'; aanhai'-.er van de Staatsgezinde 
principes a.in den Raadpensionaiis o|), die deze i;unstiL;e L;evoelens Ljaarne aan- 
kweekte. In liel/elfdc; jaar \(>i'h wertl door de ( )ranjeparlij moeite Ljedaan om den, 
thans 16 'jaar ouden, l'rins Willem eene aanstellin- U>\. hoofd der cavallerie te 
bezorgen. Als alleiding bracht de Witt, in ..verleg met Wdckenier en den Hoofd- 
schout Lambert Reynst, een zwager van Andries de Ciraeff, hel vooislel te berde 
oni den l'rins tot „Kind van Slaat" aan te nemen. Hiertoe werd besloten en 
Valckcnier kreeg in de Statencommissie vonr de opvduling zitting, h'.en jaar laier, 
in 16Ó7, meenden Valckcnier en zijn alter ego l-'agel, de even geslepen als eer- 
zuchtige Pensionaris van Jlaarlem ''), wiens karakter veel overeenkomst vertoonde 
met dat van den Amsterdam.schen Jimgemeeslcr, een nog o]ienlijkcr blijk van de op- 
rechtheid van hunne Staatsgezinde overtuiging te nmclen geven. In de Staten van 
lIolLuul wisten zij n.1. het door hen ingediende „Keuwig l.dict" door te drijven, 
waarbij in Holland de Stadhouderlijke waardigheid afgeschaft werd : een maatregel 
weinig strookende met de voorzichtige staatkunde van de Witl, die allijd zooveel 
mogelijk alles  vermeed wat i\cn Oranjegezinden openlijk aanstoot zou kunnen geven. 

De toenemende invloed van Valckcnier dreigde dien van de Graeff en van Re}aist 
— deze laatsle was in 1667 door den invloed van zijn schoonbroeder burgemeester 
geworden, — allengs geheel te overvleugelen. Het was meer uit nooddwang dan 
uit sympathie dat Valckcnier in 1666 aansluiting had gez.jcht bij de fractie van 
de Graefï, en hij was vast besloten, zoodra hij daartoe de kans schoon zou zien, 
haar „den schop te geven". Ue gelegenheid daartoe bood zich in 1669 aan. In 
Januari van dit jaar wilde Andries de Graeff zijn en Reynst's zwager Gerard 15icker 
van Swietcn, die door bemiddeling van zijn schoonbroeder, tien Raatli)ensi(_inaiis, 
tot Raad en Rekenmeester der Domeinen stond benoemd te worden, op de veer- 
tienen — het dubbeltal, waaruit liurgemcesteren de Schepenen verkozen — brengen 
en hem daarna tot Schepen doen benoemen. Zoo zou J'>ick-er later eenmaal als 
Oudschepen in de termen kunnen vallen voor eene verkiezing tot Burgemeester, 
tot welke waardigheid alleen Oudschcpcnen verkiesbaar waren. Deze toeleg werd 
echter door VaKlcenier, uit vrees dat de Graeff's partij te sterk mocht worden, 
verijdeld, door C.uulis t'.cclvinck, een zwager \.in IlicUer. op de nominatie te 
brengen, die, als te n,i mei l'.icker bem.i.igsch.ipt, de/.cii laatste belette ook i)p de 
veertienen geplaatst te wonlen ■'). De „bdtlicheyt" — zooals liontcmantel hel uit- 
drukte—van Re>nst. die, om zijn aan llasselaer gegeven woord gestand te doen, 
bij  de  Jkirgemeestersverkiezing,  den   i-"  Februari   luinj,  zijne stem  op dezen en 


.) Honte 

n 

itcl 

, 

^ 

P- 

II. 

p- 

142 

2) Lefèvr 

c  1 

uil 

alis 

C.ll 

( le- 

\V 

3) Bontei 

ia 

itcl 

t. 

a 

P- 

lt, 

P- 

147 

niet op zijn zwager de Graeff uitbracht, was oorzaal-- dat ilc Ciracfr oolv levens 
„uit ]5urgemcestoroncanicr gcsmecten" werd, waardoor jjcido zwagers geheel ,,u)'t 
het spel  raecktc(n)" en  Valckenier het veld voor zich alleen l.ieliield  '). 

Terwijl aldirs in den boezem der stedelijke regeering gekuipt en om den 
voorrang gestreden werd, zwollen in den lande steeds hooger de golven der 
partijschaj). Hoe meer de jonge l'rins, de drager \\\n ilen naam en de tr.ulilie 
van het [wpulaire Oranjehuis, Acn manuelijken leeftijd nadenle, des te meer nam 
de agitatie ten gunste van zijn herstel in de voorouderlijke waardiglieden alom 
in de zeven gewesten in omvang en beteekcnis toe. Met eene bewonderenswaardige 
geestkracht bood de Witt aan deze beweging, die rechtstreeks tegen ham, de ziel 
van de republikeinsche regeering, gericht was, het hoofd; vast als ecu rots tartte 
hij den storm, die hem over weinige jaren zou neervellen, maar om zich heen zag 
hij, naar mate het gevaar toenam, de rijen van zijne minder standvastige vrienden 
dunnen. In 1665 had van lïeverningh zich reeds teruggetrokken; twee jaren later 
kwam er ook in de Witt's vriendschap met van Jïeuningen eene verkoeling, toen 
hij diens verzoek om een aantleel in 't staatsbewind afwees -), eene verkoeling die 
allengs in vijandschap overging. Het jaar 1670 bracht de Witt den afval van Fagel 
en Valckenier: geen van beiden gevoelden de roeping om zicli voor eene verloren 
zaak op te offeren, te mindjr waar zij niet uit werlcelijke overtuiging, maar alleen 
uit eigenbelang onder de voormannen der Staatsgezinde parUj waren cipgctreden. 
Valckenier was van oordeel dat de verheffing van ilen Trins niet uitblijven k'on ; 
hij liet zich te Amsterdam uit „dat de prins wel vo^cht sal werden" en 
prees van ISeverningh wijs ,,alsoo hem onthuut \\m de regeeringe, wel in 't 
gemoct siende tlat hel met i\ci\ Raelpensionares de Will sal haperen" ■'')■ Niet 
alleen lie[) hij naar de (.)ranjeparlij ovei', maar om tien l'rins gunstig voor zich te 
stemmeu  en  zijne  Staatsgezinde  antecedenten,  die  hem  Liij  dezen  vrij  verdacht 


moesten  malcen. 


AK 


drnkkelijker te  verloochenen, 
van  een  renegaat,  ile  WiLt  openlijk  den  oorlog. 
onbesch(_)ftheid, die de overige leden ten zeerste ergenle, 
van Holland den baas te spelen  eii den Raadpensionaris 

Voor de Witt kon, in tle moeilijke jaren die hij doo 
bij V^alckenier, waard()or hij van Amsterdam tegenwerl 
van den steun die-n hij zoo hoog noodig had, noodlottig 
voorkomen dat Valckenier in 1 1')/ 1 als llurgemeester aant 
lieuningen ISurgemeestei' zovi nialcen, met wien hij thans 
pas  uil   ICngelaiKl   was  teru-gel.-eerd,  waar  de   Witt  hei 


buitengewoon 
de Raadpens, 
Ie Amsierdai 
op de been t 
de verbitt 
meester \v 


ki 
lig  te 


U   h,id 


;en  Valckenie 
1 hij niemand 


)m h 


Hij 


had  gemakl 
meen.  Nu 
behoefde te 


ijk  XV. 


ai 

hij, m 

■t al den i 

ver 

ne- 

hefli,; 

leid  en  l 

ene 

/il 

du 

lij  aai 
arsbo. 

1 in de Si. 

iten 

n 

aa 

ae,  de 

ze omnie 

ceer 

in 

rden.  1 li 

.lid  in  pi 
zocht dl 

lats 
s te 

e 

e f 

jn dat 

deze (..ok 

van 

en 

van  zi 

1  was en 

tlie 

1 

die 

n zei fdt 

n  zomer 

als 

e 

,'.ij 

1   l.)a 

irom  men 

gde 

'1 

de 

Ml- 

regeer 
ij  tege 

ngslcuipei 
u  Valcke 

ijen 
lier 

cUl 

der de 

regenten 

was 

All 

istercki 

m  voor g 

oed 

u 

Ite 

(.Ie heersclizucht 

i"-e, 

1) Hontemantul, 

2) LefOvie  l'..iita 

3) Jiuiucin.u,tc.-1, 

4) IbM., Il, p.  ■ 


kregelige en barsche Burgemeester zoiuler eeiiige consiLleralic zijn gal uil over 
elkeen die iiijn ongenoegen gacuule maakte. Andries de (ïraeff had zii h over /ijiie 
„quacde bcjegcningc" te beklagen en Reyn.st was ddni- Valokenicr „in wel occasie 
toegegraut" ; beiden hadden van hem „nu en dan swaere bijegeniiig, die onver- 
(Irachelijck sijn" ontlervunden en waren daarover „seer te onvreede". liasselaer 
had aan den Schepenenmaaltijd, toen hij in een twist tusschen Valckcnier en 1'ieler 
de Graetif tusschenbcide wilde komen, zelf met den eerstgenoemde woorden gekregen, 
„en liepen de woorden soo hooch, dat men beducht wierd voor fytelijckheyt". 
ICene uitlating van Valckenier, die van \'loos\vijck van kuiperij had beschuldigd 
en vcrkiaaril haii hem ,,en oock sijn twee gecke soonen" te zullen „ruineeren", 
deed ook dezen J5urgemeester een wrok tegen den ruw -in-den-mondschen leiiler 
opvatten. De grijze Tulp was door Valckenier uitgemaakt voor „een onueeteiule 
pluymslrijcker", en van de l'oU IkuI hij voor een ,,elaphoiitcooper" uitgescholden ; 
beiden waren door Valckenier ,,nu en dan in geselschappen haeslich en oploopend 
bejegent" '). Geen wonder dat „de goede hermonie" oncicr „de onlusten ende harde 
woorden, hier en daer gevallen" zoo geleden had, ilat „\-der s)-n snaer treckentle, 
geen goet accoort in 't gemoet gesien werd." Voor Valckenier namen oiuler clil 
alles de zaken eenc ongunstige wending, h'ene tegenpartij vormde zich en groeide 
daarna gestadig aan. De iloor hem gebrutaliseerde liurgemeeslcrs verg.iten de veeten, 
die hen sedert 1666 verdeeld hielden, en sloten zich nauw aaneen: zij vormden 
zoodoende cene coalitie, waartegenover hij met zijne vrienden, de beide rcgeerende 
Ikirgemeesters 1'ancras en Munter en de ()udl)urgemeeslei s de Vlaming van Oudls- 
hoorn en van lieuningen, en hunne getrouwen, ver in de minderhei.1 bleven. De 
parlij van de Graelï juichte: zij had ,,hel werclc in dichte vaeten' en drukte al 
haren aanhangers op  't  hart  „'t wel  te becuypen". 

Zoo braken in 't laatst van Januari Ki/I de verkiezingen aan. Voor de 
Vroedschap had Valckenier den schoonvader van zijn zoon candidaat gesteld, den 
voornamen en te Amsterdam weinig beminden koopman Louys Trip, „daer ydcr 
meede met afgunst leegenaen sach, als sijntle (de Trippen) \'an Dort als cooijlieden 
in ileese stadt coomcn woonen en groote conquesten gedaen" - ). De tegeni)arlij 
steunde de candidatuur van den advocaat Mr. Cornelis Koch, wiens recht op een 
Raadszetel onbetwistbaar geacht werd, omdat ook „sijn vaeder Mr. Hercules Roch 
Raed was geweest" '). liij de Vroedschapsverkiezing op den J>S^" Januari werd 
Roch met meerderheid van stemmen gekozen. Toen na alloop daarvan de electie 
der veertienen aan de beurt kwam, werden Valckenier en zijne vrienden eveneens 
door de tegenpartij overstenul; Valckcnier wreekte zich iloor met zijne beide mede- 
liurgemeeslers, Nicolaes l'aiu ras, .:iine „crealuer' , en Joan .Munter, „ilie voor deesen 
e.\treordenares van Wdckenier was in xclI saecken gealironteert geweest, doch 
wederom heele goede vriiulen waeren geworden, alsoo (hij door Valckenier) iJur- 
gemcester was gemaeckt" ''), uit de lijst der veertienen geen der door hun ambt- 
genoot de Graeff „opgeworpenen"  tot .Schejien te benoemen  "). 

II, ).. 152, 154, 169. 


i) Bontema 

itel 

t. 

2) Ibid. 

n, 

P- 

171 

3) 11'ul- 

II, 

P- 

160. 

4) ll,i,l. 

II, 

P- 

170 

S) Ibid. 

II, 

P- 

.63. 

Jüj tle 15iirs4"cniccstcrsvcrkiczin'_;, vier (la!j;i,ii l.itcr, den i^'i l'VLiruai i i''7'i 
leed Valckcnicr alweer de iiederlaa- : de verwaelUe „ICJips iii de /.on" uerd een 
feit '). ICveiials in 1666 was hel hem weer te tloen om n..- een jaar als liurLje- 
ineestcr aan te blijven. JJaarom wilde hij van lieimiii'j.en en de Ylamini; van 
Ondtshoorn tot ]>iirt;emcesters doen verkiezen, welk tweetal ilaii zorL;en zon, 
dat zijn wenseh in vervnlling zou k(niien. ] )e wederpartij wilde natunilijk 
de Graefif, die er trouwens meer recht op had dan Valckenier, nog een jaar 
aan 't bewiml hoLiden en stelde tlaarom als nieuwe luirijeniecsters voor van 
de Poll, Tnlp en van Vlooswijck. Aan Acn vooravond der electie, den 3 i'-'n Januari 
167 1, kwam Valckenier, wien de all.)op der verkiezin-en voor Vroetlscha[) en 
Scliepcnhank zijne onmacht aan-.etoond hail, met een ander voorstel aan: nevens 
ile beide candidalen tier le;njn[.aitij, Vdn de l'oll en Tulp, sloe- hij, in plaats van 
van Vlooswijck, als derde IJiirgemeester voor: van JSeuninL;en. Ahuir ook deze kon 
in de ooycn van Valckenier's vijanden geen genade vinden; met 24 tegen 12 
stemmen (die der beide candidatcn niet inbegrepen) werden van de l'oll, 'rul[) 
en van Vk.ioswijck gekozen, die de Gracff uit hum. e voorgangers van 't vorige 
jaar als vierden  Ijurgemcester tot zich  namen  '). 

De nieuwe Ikn-gemcesters traden onmiddellijk als wrekers op. ISij .!e benoeming 
van de twee presidenten der Schepenb.ink, tot welke waanligheid gewoonlijk de 
twee oudste der aftredende Schepenen geroepen werden, pas.seerden zij Nicolaes 
]\.ochnsz. van Capellc omdat tleze, onaangezien hij ,,soo veel deuchs van de Heer 
van l'cjlsbroeck heeft genooten, als sijiukj iloor de Graevcn g^emaeckt PjewintheLil:)er 
van de Oost-Indische Compaignie ende oock .Schepen en Kaed", deze weldaden 
met „ondanckbaerhyt" beloond en met de tegeni)artij medegestemd liad. De 
vaceerende ambten wenlen natuurlijk lu'tsluitend aan vrienden der nieuwe macht- 
hebbers begeven; hel ontbrak daarbij niet aan zomlerlin^.'.e combinaties. Zoo 
moest er o. a. eene Commissarispl.uils in eeue tier subalterne b.mken van justitie 
vervuld worden, lïontemantel en een paai' andere Schepenen „inclineerden Theo- 
dores Ijacker, de soon van Willem I5acker, Commissares te maken"; o[) verzoek van 
Burgemeesteren echter, die groote moeite hadden om van Vlooswijck aan luuuie 
zijde te houden, wertl diens neef Jacob Poiita gekozen, daar tleze anders tloor 
Valckcnier aan zijn kant getrokken zou worden en op diens aanhitsen zijn in 
berooide omstandigheden verkeeienelen oudoom van Vlooswijclc, wien hij grotite 
sommen gelds voorgeschoten had, ,,soude, over schuit, op het lijf vallen en uyt 
den seetel setten". 

Voor Valckenier, die van den rang van oppermachtig des])oot tot dien van 
figuranl verv.illen w.is, kw.ou de sl.r; -.evoelig .t.in. Ter tlagv.uul waren „alle tle 
leetlen v.ui lloll.ml" op hem i;el»l;;tl we-ens de taal door hem in tle Stateiuer- 
ga.lering gev.K-rd; te .\mslerd.un h.ul hij het bij iedereen om zijn ruwen aartl 
verkorven: zoowel bij tle meerderheitl tier regenten al^ bij tle predikanten — htie 
was hij setiert zijn uittreden uit tle Calvinistische jjarlij verandertl! — hatl hij 
zich geliaat gemaakt ■'). \in toen men merkte dat Valckenier's invloed zoozeer 
gedaald  was,  dat hij zelfs geen  liewindhebbcrs tier Oostindische Compagnie  „nae 


I) IJont 

mantel, t. a. 

1.., 11, p.  16S. 

2) Zie 0 

ver tle verkie 

zingen in  1671 

Bo 

3) Il'itl- 

II, p.  lüij. 

sijn humeur" meer kon maken, „daer )'dcr veel op sach", was hij hi do stad 
vooreerst alle „aulhorilej-t" kwijt '). 

Onderwijl herailenide de Witt ^). De vereeiiiLjde tegenstanders van Valckenier, 
zoowel de fractie van de Graeff, welke de Witt geheel toegedaan was, als Hooft en 
zijne vrienden, — die, lujew^.l geen vurige Wittianen, l(ich voor den Raadpensionaris 
partij kozen, al was het ook- maar omdat hun vijanil Valckenier tegen hem was, — 
zaten tliaiis te Amsterdam zoo vast op 't kussen, dat de iiarlij van 't verzet legen 
den Staatschcn leider er voorloo[)ig^ tut machteloosheid gedoemd was. Uit bleek 
bij de verkiezingen in 't volgende jaar, 1(172, toen Valckenier zelfs geen poging 
aanwendde om voor zich of ile zijnen een zetel te bemachtigen, maar zich in het 
onvermijdelijke schikte en met de meertlerheiil metle stemde. Hooft, dien hij zes 
jaren lang uit Ikirgemeesterskamer verwijderd hatl gehouden, door hem eerst in 
de Admiraliteit, daarna in de (lecommitleerde Raden af te vaardigen '■'), werd tien 
[en Februari 1672 tot Ikirgemeester gekozen en lioekle oji hem zijn wraak iloor 
nu op zijne beurt Valckenier, ondanks zijn tegcnspartelen, als Gecommitteerden 
Raad naar den Haag te zenden ^). Een aanhanger van Valckenier, Mr. Nicolacs 
Opmeer, die bij de Burgcmeeslersvcrkiczing in 167 1, hoewel hij eerst beloofd had 
de zijde van Reynst en Hooft te zullen houden, zich bij de tegenpartij had aange- 
sloten en ook den Schepen Dirk Sjjiegcl daartoe had trachten over te halen, die 
evenwel „constant" bleef, werd, tot straf voor zijn afval, tenzelfden tijde uit de 
Admiraliteit te Hoorn „gctrocken", welk ambt aan .Spiegel, ter bclooning voor 
zijne standvastigheid, werd geschonken ; deze zou er ecliter niet lang pleizier van 
hebben: acht maanden later, na ile regeeringsverandering in SciJtember 1672, 
werd Spiegel, zooals wij zien zullen, door Valclveniei' uit tlezcn post ontslagen en 
Opmeer weer daarin hersteld ■''■). 

Van hoe groote beteekeiiis het omslaan van Amsterdam voor de Witt ook 
mocht zijn, dit ecne voortleel kon de eindelijke schii)breuk- van zijne [xililiek niet 
meer afwenden, op zijn hoogst vertragen. Aan alle kanten pakten de oiiweorswolken 
zich al dreigender boven zijn hoofd opeen. Terwijl hij binnenslands door het 
tlrijven der Oranjegezinden, bij wie zich kuigzameilKuui de beste krachten van 
de Staatsche partij aansloten, met steeds grooter moeilijkheden te kampen kreeg, 
bereidde zijne buitenlandschc politiek hem cene grievende teleurstelling. De Triplc 
Alliantie, in 1668 door den Staat met luigeland en Zweden gesloten om Lodc- 
wijk XIV de verovering van tle Siiaansche Nedcrknulcn te beletten, en waaraan 
hij vocir zij tot stand kwam zulke hooge verwachtingen gck-noopt had, daar hij 
ze beschouwde als ren wa.irboig; voor liet behoud \.in den vrede, was een zwakke, 
iH-diiegliike l.,nui ;h bleken. De branMlie Komn.;, die den .Si, uil in den laalslen 
ooilog met b.ngcl.md hulp had vi-ileend --- zij het ook ^lc■cllls in naam, — had dit 
verbiuid oiJgevat als eeue persoonlijke beleediging en zich vast voorgenomen om zich 


1) lioutenmntcl, II, p.  172. 

2) I'uiiip.iime  sclux-L-f 3  Kel.nuiri  1671 
v.in  Amsterilam:  „M.  de  Witt  icpivn.1  ai 

It.etèvre Pont.-jlis, t.  :i.  p., It, |)  211). 

3) Zie liieivóór, p. C.XIV. 

4) 5) l!.,iilcinaiitcl, t.  a.  p.,  11, p.  179. 


op den Raadpensionaris te wreken ; geene moeite liad hij gespaard om zoowel 
Zwetlen als Engeland van de Republiek af te trekken. Karel II liet zich gemak- 
kelijk onikoopen en in April 167J wcrtl ons door de Koningen van l'"rankrijk en 
lingcland en de door hen gesubsidieerde Bisschoppen van Minister en Keulen den 
oorlog verklaard. 

Ondanks de aansporingen en de bovenmenschclijke inspanning van de Witt 
waren, door de tegenwerking die hij ondervonden had, de krijgstoerustingen van 
de Republiek bij het uitbreken van den oorlog verre van toereikend. Alleen het 
talmen van het Fransche leger, dat verzuimde na het verlaten van de IJsellinie 
door de Staatsche troepen, den 12"' Juni, onmiddellijk de I lollandsche waterlinie 
aan te vallen en te vermeesteren, schonk den Staten de gelegenheid om deze laatste 
ter elfder ure door inundatien en het opwerpen van schansen te voltooien en 
daardoor de vijandelijke invasie tot staan te brengen. Niet den Prins, die, sedert 
hij in Februari na het afleggen van den eeil op het Eeuwig Edict tot Kapitein- 
Generaal benoemd was, nog niet veel blijken van veldheerstalent gegeven had, 
komt de eer toe het initiatief genomen te hebben tot hel kloeke besluit van 
Holland om pLil te staan lot het uiterste, maar aan Amsterdam, welks regenten 
zich de kloekmoedigc houding van de stad Kopenhagen, waardoor in den oorlog 
van 1658 geheel Denemarken behouden was gebleven, ten voorbeeld stelden en 
met verontwaardiging weigerden hun zegel te hechten aan het voorstel der Staten 
om onder vernederende voorwaarden met Frankrijk vrede te sluiten. Met terzijde- 
stelling van hunne onderlinge veeten sloegen zij de handen ineen om hunne stad 
van alle denkbare middelen van tegenweer te voorzien en ze in eene onneem- 
bare vesting te herscheppen. Dat er in deze dagen in de Staten nog de t.ial van 
Johan de Witt vernomen werd, dankte nicn aan de laaie energie der Am^tel■damsclle 
regcering: den Raadpensionaris zelf liielden de wonden, hem den 2U" Juni donr 
moordenaars toegebracht, aan 't ziekbed gekluisterd, liij den bcnanlen toLst.md 
des lands had de Oranjepartij vrij spel; ongestoord kon /ij de hartstochten van 
de volkshcffe opzwepen en die tot het bereiken van hare doeleinden aanwenden. 
r2ene agitatie ten gunste van de verhefling van den l'rins lot .Statlhoudei-, in Zee- 
land ontstaan, sloeg spoedig naar flolland o\'er ; elcn 2(y-'^ Jiuii dwcmg de Dnrtlt- 
sche burgerij de regcering dier stad den Prins van Oranje bij schriftelijke acte 
het Stadhouderschap op te dragen, enkele dagen tlaani.i ont^tuntlen er ook te 
Amsterdam oprocrige bewegingen. De Amsterdamsche regenten, die niets onbe- 
proefd wilden laten om liet land van den dreigenden ondergang te redden, be- 
sloten uit eigen beweging den 2en Juli bij de Staten op de aanstelling van Prins 
Willem tot Sl.ullh.uder aan te dringen; twee cl.uïen liter, <len i^ Juli, volgde de 
verheffing van Willem 111 Inl de waardigheid v.m ;:ijiu' vooinuilers. Hiermede 
was de opgewoiulenheid onder het volk-, zoowel te .Aiiistcrdam als elders, nog 
niet gestild; zelfs nog na het bezoek van den l'rins aan de stad, van 12 tot 
15 Augustus, bleef de onrust aanhouden. Hen diep, schoon door niets gereclit- 
vaardigd wantrouwen tegen de regenten had bij de menigte post gevat; vooral 
tegen Andries de Graeff was het volk ingenomen, maar ook zijne beide ambt- 
gcnooten van de Poll en Hooft luulden van deze vijandelijke gezindheitl onder 
de burgerij te lijden. Hel bericht van den gruwelijlcen mooril der tle Witt'eii te 
's-Hage,  den  20^'"  Aimustus,  veroorzaakte  te  Amstertlaui  eene  ueweldiue  "istiilu' 


onder het gepeupel, dat niets liever wcnschte dan de regenten eveneens „op zijn 
Jan de VVitt's te tracteeren". Ikirgenieesteren raakten, niet zonder reden, bevreesd 
voor het uitbreken van gewelddadigheden ; zij lieten den l'rins polsen over de 
middelen ter voorkoming da. uvan, maar Willem Hl, wicu deze woelingen niet 
onwelkom waren, wijl hij hoopte dnor middel daarvan het door hem vurig be- 
geerde recht van aanstelling van de stedelijke magislralen te erlangen, dat eleel 
uitgemaakt had van de prerogatieven der vorige Stadhoiulers, maar dat hem bij 
zijne aanstelling onthouden was, gal hun een raad, tlie weinig naar hun smaak 
\vas: met de hoofden der ontcvreileu biirgers i.\cn toestaiul U: o\'erleggen, Liever 
wilden liurgemeesteren nog hun zegel hechten aan de propositie, tloor de Gecom- 
mitteerde Raden den 2Ó'--n Augustus in de Staten van I lollaiid ingediend, n.1. 
om de verdachte regenten uit te nootligcn hunne ambten neci te leggen. Den 
zelfden avond wertl het votu'stei, ilat door een renbode naar Amsterdam over- 
gebracht was, in de  Vroedschai) aangenomen. 

Het voorstel was geheel in den geest van Valckenicr, die, zelf in de Gecommit- 
teerde Raden zitting hebbende, het hun wellicht ingegeven had. iJe sluwe Ikirge- 
meester, voor wien het oogenblik iler vergelding voor ile hem in 't vorige jaar 
toegebrachte nederlaag naderde, had zijn spel nauwkeurig overwogen en hield nu 
de troeven in de hand; hij wilde door intimidatie zijne voornaamste tegenstanders, 
de Graeff en Reynst, den voet lichten en hen tot ontslagaanvrage nootlzaken. iJe 
pogingen, door de Graeff en Hooft aangewend, om zich intijds met hem te ver- 
zoenen, waarbij zij zelfs zoo ver gingen van hem aan te bieden ,,dat (zij) Burge- 
nieesteren soude niaecken wie hij geliefde te hebi^cn. en doen al ilat (hij) soude 
willen", — wel een bewijs hoe zij thans tegen hem opzagen, — werden d^ior 
Valckenier van de hand gewezen. Hij „socht de verandeiinge" en men bcgreei) 
„op wat boech het schip soude sylen", daar Valckenier, nog beter dan de regee- 
rende  Jiiu'gemeesters,  ,,het  secreet van de mis"  wist '). 

Stelselmatig werd intusschen de gemeente sedert eenigen tijtl dnor de hand- 
langers van Valckcniei tegen de Graeff en zijne partij t>pgestoukl; de meeste der 
oproerige pamiletten, waarin de Wittiaansche regenten werden aangevallen, zagen 
bij den boekverkooper Comnielin, een neef van Valckenier, het licht ^). Den 
j'--" September ontma.skerde deze in de Vroedschap eindelijk zijne batterijen: met de 
hem eigen heftigheitl trok' hij tegen ,,het huys van (.jraef" te velde en over- 
stelpte Andries de Graeff en zijn overleden broeder Cornelis met verwijten over 
wanbeheer en verspilling in de stedelijke financiën. Daarna tastte hij ook Reynst 
aan en verklaarde ten slotte, na over dezen en zijn zwager de Graeff den staf 
gel>roken Ie hebben, „lontu) l, dal die twee lleeren mei hebben gedaen, als 
behoort", en il.it hij „aen Sijn liooche)t .soude seggen, (dat) die twee Heeren 
tot naedeel van de sladt regeeren" ■'). Reynst trachtte m -g Valckenier tle hand 
der verzoening te reiken, maar ile Graeff zag in, dat zijn zaak verloren \vas 
en verzocht, nog staande de vergadering, zijn ontslag uit zijne ambten. De 
Vroedschaj), waar de meerderheid Valckenier nog vijandig was, wilde dezen 
echter niet  ter  wille  zijn  en  verklaarde  zich  onbevoegil  om  een  medelid  van 

1) ISontem.-intel, t. a. p., 11,  [).  l8S,  195. 

2) Ibid., II, 1,.  199. 


haar  coUcirc  te  ontslaan;  liet voorstel van eciie collectieve aanvraac;' oni  ontslaf;, 
dat Llaarna te berde wenl rrcbracht, werd tlijor Valckenier vcrworiicn : waarschijnlijk 
was  hij  nog  niet  volkomen  z.cker  van  ele  g-e/.indhcid  van  Willem  111  te  zijnen 
opzichte.  Twee  dagen  later  was  zijne onzekeriieid geweken; in de Vroedschaps-   ^ 
vergadering oj) den  5<;" Seiitcmber stond hij  aan de zijde van de ineerdcriieid, tlie    j 
besloot cenc lijst met de namen der burgemeesters, Schepenen, Raden, Oiidburge-    i 
meesters  en  Oudschcpcnen aan Z.  II. te zentlen,  met verzoek om zootlanige i)er-    ' 
sonen te ontslaan en door anderen te vervangen, als hij  noodig zou ocjrdeelen. i 

De  beslissing  van  den  Prins,  die  den   i H'"  September  te Amsterdam  bekend    ' 
werd,  liet  geen  twijfel over aangaande den  raadsman die  hem  in zijne  keuze  ter    , 
zijde  gestaan  had.  Van  de  i6  Heercn,  die  uit  de  regeering  ontslagen  werden    1 
(de  naam  van  een  hunner,  Picter  de  Graefif,  was  op de lijst vergeten en  wertl    j 
bij  cene  nadere aanschrijving van den  I5^"ii September opgegeven), behoorden  12    \ 
tot  de  clccteurs,  die  bij  de  Ikirgemeestersvcrkiezing  op  den  ii-»  Februari  1671    ^ 
tegen Valckenier gestemd en hem toen ten val gebracht hatldcn. Andries de Graeft", 
zijn zwager Reynst en zijne  beide ne\'eu's  Pieter ep  Jacob tle  (7iraerf werden  allen    i 
geremoveerd:  Valclcenier  stootte  hen  thans  voor  g(.)eJ  uit  het  strijdpcik.  y\cht    j 
dagen later werden de  namen  der  door  den  Prins  in  de  plaats  der  afgedankte    i 
regenten gekozenen te Amsterdam  bekend gemaakt ; het bleek toen nog duidelijker    j 
wie  achter  de  schermen  de  geheele  vertooning geleid liad. Joan van de  Poll en    1 
L.ambert Reynst werden als regeercndc Burgemccsteren vervangen door Mr. Coenraet 
van  J5euningen,  een partijgenoot, en Joannes Iludde, een  neef  ') van  Valclcenier.    ' 
De  drie  nieuwbenoemde  Sche|)enen  waren:   Lou}'s  1'rip,  ile  scliooiu'ader  \':m    | 
Valckenier's  oudsten  zoon,  iMr.  Nanning Clocck,  een  neef van  Valckenier,  en  Mr.     ] 
David  de  Wilhem, een zwager van  van  lieuningen.  Tot  Raden  in  de  \'roedsch.ip     ' 
waren  door  den  Prins  aangesteld:  de  reeds  genoemde  Lou\s  Trip; voorts ilric 
neven van Valckenier,  n.1. : de ,,Rouaensvaerder" (handelaar op klankrijk) en reeiler 
ter  walvischvangst  Jean  Appelman,  de  traankooper  Dirck  Jllom  en  de  gekertle 
boekverkooperszoun Joan  Commelin;  Mr.  Gerard  P)Ors  (die te  \-oren bij veigissing 
bij  den  brief  van  den  10^'»  Sei)tember door tien  Stadhouder als  OLidscheiJcn ont- 
slagen was) en  Mr.  Nicolaes Opmeer, neven van  Iludde; de zijdebandelaar I\Iichiel 
Tiellens,  een  ncc(  van  Pancras;  verder  twee  voorname  kooplieden:  Ilendrick 
]]ecker,  een  neven van  's Prinsen Secretaris Constantijn Huygens van Zu}'lichem, 
en Coenraed van Klenck, die tot de voornaamste handelaars op Rusland behoorde 
en de protectie genoot van cene tante van den  Prins, Albcrtina Agnes, de weduwe 
vanden  Prins  van  Nassau — Dietz ;  eindelijk  de  buskruitfabrikant  Gillis  Sautijn, 
die  zijne  benooiuing  Ie  d.mkeu  li.ul  a.iu  de  .i.inhrx elin;,;  v.m  den  t^.cdeputeeide  Ier 
Staten-Generaal en ^unsteliuL'  v.m Willem  111,  johan van Rceile van Renswoutle -). 


De onbeschaamdheid, waarmede Valckenier van de omstandigheden gcbri 
had weten te maken om zich met een slag van bijna al zijne persoonlijke tegt 
standers te ontdoen en hunne ambten aan zijne vrienden in handen te spelen, wel 

1) liet i-< niet ii.i te i;:i:iu hoe .Ie lIii.Me's met Valekeiiier veiwmit waren. l'„.ntrni;uitel niaal.t • 
deze veiw.intsclui|j nuMin-, l. a.  |,,, 11,  ,..  1 — 6. 

2) üculemantel, t. a.  i).,  II,  i>  220. 


schcn rcyentciik 

rin(.[ _l;i 

>ot 

e ve 

rbilteriiu;". 

l'oen in 

Ie Yni 

edschap, 

jcr,  Il cl  bcbliiil 

^enoi 

1   w 

eid   om   bi 

,\^n  1' 

ius  oi 

nadere 

e  di'ini^Lii  ten 

aanzici 

v 

an 

iel  al  n( 

liet  neer 

cl; yen 

door do 

ren  van  luinnc 

overige 

a 

nbl 

■n,  'j;.\i een 

der af-e 

zeilen, 

Rocterl 

elal  de  sacckc 

daerhe 

JUe 

n   \ 

ierde  bel\- 

,  dal  d 

j  yce.\ 

cuseerde 

ctcii  afstacn  va 

1  alle 

si 

idls 

fonctien". 

n  lieriiL^e bewoordingen 

_■ saccl^e  niet t^e 

daen  s 

d 

wecsen voordat 

een  ma 

1 (denoleerende 

raccklust  sal vo 

dacn  V 

CL 

sen' 

').  Deze 

lield  ziel 

onde 

lussclien 

in  den  llaa- af 

lot de 

b 

li  II 

Amslerda 

11 ovei-e 

dreven 

zou zijn. 

imin;^  boliaakl 

had,  1 

loe 

si   1 

lij  zoii^en  1 

el  lot  V 

11  zijn 

oudoom 

reed. drie jare 

1  na d 

oor 

hem  beleic 

e  re-eer 

n;4svci 

anilcring 

usseii  L',estc)i)ten 

was,  l 

e ( 

nlL; 

lan.  Ondel- 

de aan-e 

bleven 

re-entcn 

>en   lleeren   vel 

.■  bloee 

ve 

wai 

len  en  dez 

e  WLiren 

over d 

en hoon, 

loor  Valckeniei 

aanL;e 

hu 

n,  l 

en  uiler.sle 

luisnueL; 

1.   De 

geslepen 

(jol<  ^een  iiine 

te  om 

he 

t  0( 

iimi  van  de  plaats 

■ehad hebbende 

CXXIII 

in den Amstcrd 
den   i3^-ii  SepU 
„clucitlatie"  aai 
geremovccrde  Heerei 
ICriist,  „voelende  ( 
Hoeren  sonde  nio( 
te kennen,  ,,tlat tle 
Valckonier) sijn \vi 
.schuil en  wachtte i 
Nu  hij  de  overwi 
Reynier  l'au\v,  tlie 
van  1618 van  't 
hadden  ile  onlsl 
hunnen  vrienden 
leider spaarde dü 

remotic van zich af te wentelen. Hij betuigde onder eede er in zooverre geen 
aandeel in gehad te hebben, ilal niet hij de af te zeilen regenten aangewezen had, 
maar terecht werd door lionlemanlel opgemerkl : „lloe .Sijiie llnochcyt heeft 
goweeten te excu.seeren van de Regeeringe die in Januari 1071 den Ilcer Valcko- 
nier partij  sijn geweest,  weet  Godt" ^). 

Zoo waren niet alleen tle ontslagen regenten maar ook de aangeble\enen op 
Valckonier gebeten. Aan het hoofd der unte\redencn stond iMirgemeeslor I lenrick 
Hooft, die, sedert hij in lGó6 door Valckenier uit den zadel gewurjien was •'), een 
wrok tegen hem opgevat had en wien, doordat hij in zijn ambt gehaiulhaafd was, 
waar allo andere tegenstanders van Valckenier verwijderd waren, do verdenking- 
van medeplichtigheid aan de „verzetting" niet ontgaan kon. Niets kon den eerlij- 
ken, oprechten en rondborstigen Hooft, den luchthartigen philosoof, die er uit 
gemakzucht en gebrek aan ambitie de moeite niet voor over had om door zijn 
grooten invioeti op zijne mederegenlen tol het leiderschap der stad Ie geraken, 
hatelijker zijn dan juist deze vooronderstelling, liij gelegenheid van hel afscheid 
van de geremoveerde Hoeren in liurgemcesterskamor, den icj<:" September 1672, 
had hij al verklaard ,,dat wel klaer to mereken is, dal eenigo directie in 't wcrck 
speelt, doch dat (hij) niet can gesuspccteert werden, alsoo geen een enckcl vrindt 
in de nieuwe electie heeft" ''). Den bewerker van de verantlcring noemde hij ronduit 
„een schelm" '■), In Januari 1673 weigerde hij om nog een jaar als Burgemeester 
aan to blijven, omdat hij dan X'alckenier lol ambtgenoot zou krijgen, zeggende 
,,hel in sijn genioel niel Ie coniien biengen, met soo een man lo dienen, on go- 
durich overhoop soudo leggen, en met een schagrin aen sijn sijde sitten ; dat 
oock sommige van opini waeron, ilat (hij. Hooft) imicrlijck aen de verandering 
(in 1672) participeerde, wolcke ojiini sou (Valckenier en hij, Hooft) te samen 
hadden   gedionl,   uyt   sommige   opinien   niet   soudo   hebben   connen   gebracht 

1) Bontem.intel, t. ;i. p., II, ]<■ 216. 

2) Ibul, II, p. 226. 

3) Zie liiei-vóói-, j). C.XIV. 

4) BuiitciiiantL-l, t.  ;». p.,  II,  p  224. 

5) Ibid., II, p. 2i6. 


werden" ').  Hooft  werd  iiu  de  leitier  van  ile  (ii>i)i).silie,  ilie  Valckenier  in  zijn 
bewind trachtte te bemoeilijken. 

De verhoudini^" tnsschen Valckenier en Willcni lil liet in do eerste jaren niets 
te wenschen over. In 1Ó73 [)asseerde de i'rins in ele lijst der veertienen, hem eintle 
Januari van dat jaar aanL;ebodcn, Vcdckenier ten i;evalle den candidaat van Hooft 
voor 't Schepcnsambt — diens neef Diederick de VlaniinL; vaw ( )udtslioe>rn --en 
benoenide ia zijne plaats Jean Appelman, een neef van Valckenier -). Nol;' in 
Januari 1675 stelde Willem III, hoewel hij persoonlijk aan een antler tle vom-keur 
gaf '■'), op verzoek van Valckenier diens schoonzeion Marlmus fimtaine tot Dros- 
saard van Muiden aan. Maar g-aandeweg ontstond er tussclien den Statllioiuler 
en den Burgemeester eene vcrkoeliuL;, die eenmaal aanwezig, snel toenam. Met 
steeds aangroeiend wantrouwen sloegen niet alleen Valckenici' maar ook zijne 
tegenstanders te Amstcrtlam den klimmendcn invloed van Acn I'rins gade, die zich 
door de onwettige invoering van de regeeringsreglementen in de drie laiidpnivin- 
cien alle macht toegeëigend had en ook in Zeeland meester was, waar hij zijn 
neef van Nassau-Odijk ongehinderd een schandelijk systeem van ondvooperij bij 
benoeming tot alle ambten liet invoeren. De terecht „infi.un" genoemde middelen, 
waardoor de Stadhouder in sommige steden van Holland zijn invloed zocht te doen 
gelden ''), verwekten bij ile op lumne onafhankelijkheid groot gaande Anisterdamsche 
regenten ergernis en afkeer. (Jndanks zijne schijnbare toeneiging tol den Oran- 
jevorst bleef ook bij Valckenier het besef van de roeijing van Amsterdam om 
tegen de monarchale neigingen der Oranjc's het republikeinsche veto van llollamls 
machtigste stad over te stellen, niet uit: het jaar 1675 bracht eene kentering in 
zijne politiek. De benoeming van Mr. Jacob van ileu liosch, ^]cn gewezen commies 
van Jühan de Witt en een overtuigd aanhanger van diens staatkunde, tot Pensio- 
naris der stad, den s^n /\pril 1075, is het bewijs van de terugke^'r \-an Amster- 
dam tot de oude Wittiaan.sche [jrincipes "•). Willem Hl zag in, tlal Amsterdam 
hem dreigde te ontglippen; om er zijn invloed staantle te lioiuKu bepi-oefdc hij 
een middel, dat hij elders met goed gevolg had aangewend: ,, recommandatie" van 
hem welgevallige personen tot ambten, waarvan de vervulling niet aan hem stond. 
In  1673  was hij  al  begonnen, denkelijk door tusschenkomst van Zeeuwsche vrien- 


1) IS.inteiiiantel, t. a. p., Il, |,. 235. j 

2) lioiUemantel t. a. [,., II, p. 234..— lionteiiiantcl Viit^U /icli waar hij incdcauclt .lal de I'rins /uw \ 
cnndidaten voorbiji^inj^ en in hunne i)laats Jcaii Apiichnaii cii .Mi. Kunilioiii llthMc .uiii^lulilc : lliulile is i 
niet in  1673 maar in  1674 Schepen yewecat. 

3) NijhoiT'b liijilraKcn, 3e  Reeks,  II,  p.  369. j 
.))  Ui'.  11. T. C.lrnl.r.uiaer,  IV  l'aln.itleiitii.l,  1.  ji.  53. 

5)  11, .e  lio,,^  ,1e  11.1-e laelileni^  ^ au  ,1e  Win  in   .Ie  M.lyeinle  jaiea  ie  Anisienlam  in  eere -elaiihleil j 

werd,  blüLt  uil  een  v,„,ival  iii  1081.  In  .\in»lev.laii,  liad  /ieli  het  t;eiüe]ii:  ver.piei,!, d.u  te  II, .,.111  t.it \ 

junyor broeilei- in,j,le  «as t;ewee,l  liy ,1e ,>nl,eliu<,i like atta,pie .ip d'  1 1 r J,.li.in  ,1e Wit, in -.ijn leven Ivaad- 

pensionaris van llullaiul". lUir^^eiiieesteren laaclileii de zaak den 401 .Septend.ei' 16S1 in ,1e Vi„eHKeliap ter .sprake | 
en  daar  werd  beshilen  niet  toe  te  laten  „dat  de voorn,  van  ,ler  I Iraef in  de opt;enielte i|nalite) t sonde 

komen ter Verfaderinge van  Haar lül. Croot  Mo". De l!nr-emeester, die ,1e eerstvolyemle /.ittini^ der .Staten | 

van  Holland  bij  zon  wonen,  kree-  ,lcn  last  mede  „te  elTeetiieren,  dat  de  iiieer-enielde  van  der  (.iraal ■ 
buyten  de  Ver-aderinsje van de  lleeren  Staten  van  Holland  en  Wcstviie^l.iiul iveide .L;e« eert en i^eli.nideii"       ,   > 

11. ...rn  ^erko/en  werd, kon  men  hem  t..en  niet  meer beletten  namens  Hoorn  ter dai^vaait ,.p'te k.nnen ; in i 

1I..JI  werd  hij  zeil, (.ieo uitteerde  Raa,l. i 


te 

\mstcnlam 

Icii  kixipiiK 

u  1 

;k1(1cii  Uh-11 

(Ic  aaiilievc 

lar 

uit  vivcs vo 

.■•  de  herlK 

laiula 

ie  vcml 

;4een 

Je  ec 

iiclie\'t 

in  il e 

hem 

toeL;e/, 

inden 

uuli.1; 

ten  vo( 

1-  liet 

e  l.eiK 

leiiien  „ 

ia  tie 

(XXV 

den,  voor  een  Secrctarisplaats 
rccüinnuindeercn.  ]!Liri;cnieeslei 

en hadden Velters benoenul, maar uit vrees vuur de lieilialiiiL;' \'an ecne dcr|_;L 
voordracht hadden zij in datzelfde jaar reeds daags na het oveih'jilen \'aii den Schmit 
Gerard Hasselacr, den 13'-'" Juni 1673 een nieuwen Ihioftlschoiit, Ikiidiiek kdcters, 
jj;ekozcn '). Sedert had de Prins verdere aanbevchngen nagelaten, te mcei' nnuLit 
hij meende op Acn steun van tien aan hem veri)lic]iten leider tier stad, Valckenier, 
te kunnen rekenen. Toen hem deze ontviel vatte hij het diangniiddel, waarvan hij 
een dwangmiddel hoopte te maken, weer op In December 1(75 gaf hij aan liur- 
gemcesteren te k'enneii ilat het hem „seer aengeiiaeni snmle sijii", tlal de Sehepen 
Cornelis JSacker tot Jhirgemeestcr verkozen wertl, ,,niet xertiouwe dal aen sijn 
rcconiniandatie veel soude werden gcdeferecrt". .,'[''<{. diie dislincte re\se", zond 
de  Prins zijn  Requestmccstcr  l\osenbonm  — een zwager  \'an  Hacker, die, evenals 

naar /Xmsterdam  met brieven  van  aanbeveling.  Maar  liui gcinccsleicn van Amstcr- 

tlam  wililen  hunne zelfstaniligheid  niet  prijs geven:  ile  lecoi 

ingang  en  wcrtl  „met  beleefde  terme  en tot conservatie  va 

regeringe  geexcuseert".  De  Prins  wreekte  zich  door  uit 

nominatie  vier  van  de  door  Jiurgemeestercn  aangcsticepi j 

Scliepenschap  te  passecrcn  en  vier anderen  in hunne plaats 

raet van van  ]5everinck en  Rooseboom" ^). 

Toen tlit middel om tot zijn doel te geraken gefaald had, wendde Willem UI 
het over een anderen boeg; hij zocht door het aanbietlen van gunslen onder de 
Amsterdani.sche regenten aanhangers te winnen. Als handlanger bediende hij .iJi 
tlaarbij van den in 1672 door hem afgezetten Schepen Jacob de (iraeff, den tweeden 
zoon van wijlen Ikirgemeester Cornelis de Graeff van Zuidpolsbrock. De te voren 
zoo machtige familie de Graeft" had na 1672 al de bitterheid geproefd van haar 
„otium". Valckenier liet geen gelegenheid voorbijgaan om ze te sarren en te tergen. 
In 1674/75 werden de nieuwe tpiohieren van tien 200'-'" penning opgemaakt, h'ontaine, 
de schoonzoon van Valckenier, werd — ofschot)n hijzelf aan den Kapitein van 
zijne wijk verzocht hatl voor niet meer dan 2 tonnen gcjutls aangeslagen te wenden — 
op . . . ƒ70.000 kapitaal geschat; de zoon van Valckenier werd op niet meer dan 
ƒ 10.000 geta.xeerd. Daarentegen zag Antlries de Graeff zich voor het ongc- 
iioorde bedrag van ƒ700.000 aangeslagen en werd zijne zuster eveneens in haar 
aanslag verre verhoogd ^). De tusschen tien Statlhouder en \'alckenier gerezen 
onmin gaf de de Gracff's hoop om daarbij in troel)el water te kunnen visschen en 
tien gehaten tegen>l,inder oj) ■.-ijne beurt in 't ;:antl Ie lauineii iK'cn bijten. Dooral^ 
voloi\tair — met tien rang \'an Ritmeesterdionoi au- — tliiiist te nemen in het regi- 
ment Guardes te paartl van den Sergeant-Majtior Cabcljauw, dat in 1674 den veldtocht 
in de Zuidelijke Nederlanden metlemaakte, poogden Jacob de Graeff en zijn neef 
Gerard Reynst, een zoon van tien metle in 1672 gcremovccrdcn liurgcnieester 
Lambcrt Reynst,  zichzelf en  hunne familicn in de gunst van den Prins in te dringen. 


1) Honteniantel, t. a. (i., II, p. 232, 2J3, 23S. 

2) l'art.  Niitiileu  van Jc-aii Aiipulnian, fo. oS, 
jlaas ConielibZ. Witbun,  I, p.  148. 

3) BoiilLanantel, t. a.  p.,  Il, ]). 266. 


„Tck hoopo", schreef Jacob ile r.iaetï 13 juni \f'y^\ uit liet ietjer aan -ijn luoeilei 
1'ieler, „dat ilese campa-uie niet minut sal sijn eu ilu.ir de iMimte -uellie) ill ww 
sijii llongheydt, Ulij ü[) -interen betouiil, i. k l.equaeni sal sijn, dat iek uaeiiijek 
niet alle iver soceke te trachten, een ware Lnociler te sijn" ' ). Hij bereikte ziji 
doel niet: het tjunstii^e ouifenblik om te Auisterdani eeiie i ut ri;_;e te-en Valckeniei 
en ten i;unste der de ('iraeff's c,p louw te /.etien uas, ilaar Valckenier den 1'rin^ 
vo(..ralsn(ii;  trouw  bleef,  nu-   niet  aan-ebroken.  'Wvcc j.iren  later  was  dit  andeis 

Valckenier 0111 zich uict llouft en zijn aanhant; Ie verziieneu ten einde i;"ezaiiieiilijk 
Or;inje het hoofd te bietlen, ter oorc L^-ckonien waren, tle ])OL,nnL;"en van jacob de 
Ciraeff om onder tle Amstenkmischc regenten verdeeldheid te zaaien, beL]unsliL;en : 
in December 1676 zond hij hem met ecnc kapiteinscommissic in blanco naai 
Amslei-d.im om door dit lokaas Ihirgemeesler de Vlamiu- van Üudtshooru ■), 
wiens beurt het was om het voU;'entte ja.ar als !)ur;.;emcester aan te blijxeii, van 
Valckenier's zijde af te trekken. De intri;^es van de t'uaeff leden niet alleen jam- 
merlijk schipbreuk-, maar zelfs waarschuwde van ( )udlshooin zijne collei^a's, waarop 
liurgemeestercn den President van Schellenen kennis yaven van de aani^ewende 
poging" tot omkooperij, met verzoek de zaak ter hand te willen nemen ca te onder- 
zoeken of er aanleiding bestond den Hoofdschout „te gelasten, sich daerop te 
informeeren, om daer bequaeme remeedie tegen te rooKeeren". De CJraeff werd 
onder tle hand van dc/.cn stap in kennis gestehl en hij waagde het sedert niet 
meer zijne p<igingen  te hernieuwen ■'). 

Al was voor ditmaal door de standvastigheid vdw van Oudtslioorn het gevaar 
afgcvvcntl, Valckenier werd er door verster]<t in zijn voornemen om de verstoorde 
eensgezindheid onder ]5urgemcesteren, waar het aanzien en de invloed der stad 
onder leed en die haar in het aannemen van ecnc krachtige houding tegenover 
den Stadhouder belemmerde, te herstellen. Sedert Hooft zich na de regeerings- 
veranilering in Septc-mber 1672 van lieiii hati afgewend, hrul X'alckeiiier .Amsterdam 
geregeerd met het zeventcd volgelingen, dat hij in den üurgLinccsterskring telde, 
n.1. zijne drie beproelVle vrieiulen van 167 1: (.^(jrnelis de Vlaming van üudtshooru, 
Joan Munter en Kicolaes Pancras, verder Joan lluydecoper van iMaarseveen, Joannes 
lludde, een neef van Valckenier, Cornclis Geelvinck, een zwager van Munter, en 
Lou)'s Trip, wiens dochter mei den zoon van Valckenier getrouwd was en die, twee 
jaar na zijne opname in de regeering in 1672, door X'alckeiiier ISurgemeester gem,i,d-;t 


1) |.»„l, a,- i;,,u.l uoLu- 1,1. lucl /.H,.co X,,,., ui., .n,,,u u, ,1c ccMc i.l.i.u, voor .„n viMsloi Ih.h.- 
Ih A,u;n,u„ K.-M .Wuc.r l,i| ,.,u, Jca-n, .I.U li.j, x..,„ /i|,. \n-,.,Acv in /ijnc u a.uai.^liL-.lc, hastcKl u.,., 
,df l.ii  ,len  Sl,„llu,uac.  >.,.,  ven  .n„l,t  u iKlc  .nWwhvcicn:  „aU,..,  ,W„n- die  oi.liy.Uk  UK.ls  I.LT.tcU. ,.;;!, 

hte vcr.ulitL'it «crdcii en .nn Andere rcacn, te hiiige nni II- sL-hiijven". (Dr. 1-L. Fruin, IJrieveii van jacnl, 
iiiKlf, ml hel lejjer van Tiin^ Willem lil in lliy; en 'y.j ;;esel. reven aan zijn Inneilcr l'ieter .Ie ( iraell, 
•>,el.eijei.  van  Am^lei'.lani.  .\.|l...ll'.-, liijJi-.  1S85, y-  leeks,  11,  |,.  svj)- 

2) Cüi-nelis ,le Vlaniiny van Oiultsliüorn schijnt een viien.1 v..n 't liui^ van 1 hanje t;exveeit te zijn. 
il» ten tijde van Fredeiik Hendrik stond hij mc-t het .Stadho.ide.-lijke 11. .f in lel.uie. IJlijkl.aar \vei .len 
van  ( tudtshüorn's  van de zijde der Oranje's d,Dür l,eleefdheden, die nieu aan  't  lluf gewoonlijk alleen 

eilellieden en h.).)i;e militairen bewees, in hunne adellijke [iretentiün aangemoedigd, in de lioop daard.L.r 
ne trouw jegens het Stadhouderlijke luiis aan te kweehen en daarvan te gelegener tijd de vruchten te 
iien  |,Ud>ken. (/ie hierna,  I, \>.  2^0,  506). 

3) lionteinantcl, t  a. p,,  11, p.  26S. 


CWVII 

was. De tegenpartij bestond uit den invlocdrijlccn nciiriclc Ildiift en Cornclis \'an 
Vlooswijck. Deze laatste, die bij voortdiiriiv^ in zeer >>n;;unsli:^c riiiancicelc nnislau- 
di^diedcn vericeerde ' ), \xas in 1Ó72 dnor Valckcnicr in tic Adiuiraliloil -cpl.i.ilsl cii 
zat daar tot 1679, waarna hij 'i'hesaurier werd; dit anibl Ijlecf hij tot zijn d.md in 
1687 bckleeden, zonder liet ooit nieer tot lïnrL^cnicesler te hebben gebraclil. (/ucn- 
ractl  van  lieunini^en,  siniLs  i('>74 gezant in  iMigeland,  tekle voorlodpig  niet  nicde. 

In Mei 1676 had Valckenicr, door het indienen van een vomslel, dat liij 
„concept tot eenigliciil" noemde, den eersten stap gezet o|) <\>.n wtl;, die tot een- 
drachtige samenwerking tnssehen alle ]5urgenieesters leiden inoest; dit ccincept 
strekte, zooals tle pompeiise aanhef luidde, om, tr)t handhaving \an de ,, welstand 
van den Staet in het geiiieyn en die der stad in het particulier", de „rust, cenlche)t 
en confidentie ontler de Regenten" te herstellen ^). l".r werd in voorgesteld, dat 
men het aantal Burgemeesters tot op 10 zou laten uitsterven ■'), dat uit dit tiental 
volgens een vast rooster de regeerende lUirgemeesters gekozen zoutlen worden — 
terwijl jaarlijk's de oudste in rang van het \'oiige jaar \(>or het volgende als l>ur- 
gemeester aan zou blijven — en dat geen van hen van het lungenieesterschap zou 
mogen worden uitgesloten. Daar cene al te groote wisseling in het persi^neel der 
regeerende Burgemeesters ongewenseht bleef, werd als middel om het aantal der daar- 
toe verkiesbare personen te beperken en zoodoende oeik de k-euze \'an tien grooten 
Oudraad der electeurs aan banden te leggen, voorgesteld, ilat ile conunissien wegens 
de stad in de Gecommitteerde Raden, de Staten-Generaal, den Raad van State en de 
Admiraliteit te Amsterdam voortaan uitsluiten<l door Oudburgcmeesters, eveneens 
volgens rooster, bekleeil zouden worden. Zoo zouden tlan steeds 2 a 3 Burgemeesters 
op wettige wijze op zijde geschoven worden en slechts een 7- of .S-tal overblijven, 
zoodat dan de ideaal-toestand bereikt zou worden, dooi' Cornelis 1'ietcrsz. I looft al 
in 1616 aldus uitgedrukt: dat „mijn lieeren alsoo de moeyten wel (zouden) mogen 
sparen vandc jaerlijcksche electie van lïurgemeesteren, alsoo tlye haer zeh'en dan 
wel zoude wijsen" ''). Want dat dit ile bedoeling was blijkt daaruit, dat de door 
het rooster aangewezenen niet zelve de hun toegewezen commissie behoeklen waar 
te nemen, maar ze aan een lid van de Vroedschap konden overdragen ; in dat geval 
zouden zij echter gedurende de jaren, waarover de commissie liep, — meestal drie — 
niet tot regeerend Burgemeester mogen verkozen worden, liet voor.stel was door 
Valckenier, van Outltshoorn, Munter en 1 lu)-decoix;r, regeerende, en 1'ancras, 
Hudde en  Trip, ouil-liurgemeesteixn, onderteekentl. 

Het concept vond bij Ihjoft, die meer den voorsteller dan het voorstel 
wantrouwde, weinig in-^temming; ,,Die een hoop r.ip.dllie heefl, door onbehoorlijcke 
l)ractije(jue, in de regeeringe geslell en eerelijeke lieeren den schop gegeevcn, 
wil nu tie eerelijeke en vreedsame man weesen", meikte hij schramper op. Den 
24™ Juni 167Ó leverden van Vlooswijck en hij eene deductie tegen het concept 
in, waarin zij, na tei'.en het voorstel eenige prinripiecle bedenkingen aangevoerd 
te  hebben, die  niet veel om  het  lijf had.len,  hun argwaan  tegen  Valckenier bloot 

i) Zie hiervóór, p. CXVIil. 

2) Zie over liet „concept tot eciiiL;lieiil" en <le daarover gevoerde oiiilerliainluliii!;cn tiissclicn \'alcteniiT 
en  Hooft, (Ie door Pr. O. W. ICernkamp vcryauicl.le gegevens, afgcdr. l.ij lluntcniai, tel. I. a. p., 1 1, p. 245-265. 

3) l'.ntiteniantel. t  a.  |>.,  II, p.  245 

4I ilonft, Men.urieii e.i advicven, P..70. 


(faven door hunne opnicrkintj ; hoe yrootc „vihpendic van de rcgceringe" zou te 
vreezen zijn, „als iniant van credit onder Ikirgemecstcren sijnc reeckeningc bij 
't voorseyde contract niet soudc mogen vinden, 't wclclc (hij) bij den raet of 
Schepenen onder de liand qiianic te fovceren en te (^)nderbuu\vcn. Want of men 
al de anderen seer specieus sal koomcn te belooven sulx no}'t te ondernecmen, is 
echter niet te vertrouwen, dat nu en altijt de regenten, en bxsontlerlijck die van 
ambitieuse comlilie sijn, van soo scrupulcuse gemoede sullen weesen, dat (zij) 
postponeerende haer eygen politiquc intreste, haer daervan ten uyttersten sullen 
koomen te wachten". Hooft en van Vlooswijck waren blijkbaar iuu'verig om zich 
door het teekencn van het concept op genade of ongenade aan ile meerderheid 
over te geven; zij weigerden ilaarom toe te treden, hoewel zij zich bereid ver- 
klaarden om op antieren voet met de overige ]>urgemecsters lot ecu \-crgelijk te 
komen: „so yniant met woorden ofte werken is geoffenceert", heet het in tle deduc- 
tie der beide Burgemeesters, „('t welck wij nochtans niet weelen nt)chte gelooven, 
als sijnde tegen onse maniere van doen) wij 'tselve met bcluxirelijcke satisfactie 
willen reparecren". Den Jo^n Juni l6ji\ werd d.iamp iKnu' X'alckenier en zijn 
aanhang het concci)t tot eenigheid gerevoceerd. 

In 't begin van 't volgende jaar, 1677, kwam de verzoening cindeliik, langs 
een omweg, tot stand en wel als gevolg van eene vrij ingewik-kelde intrige, waar- 
van de toedracht wel verdient met enkele woorden vermeld te \i'orden. A^alckenier, 
was met Geelvinck in onmin geraakt en zocht naar een middel om dezen uit de 
regeering te dringen. In stilte stelde hij een onderzoek in naar de juistheid van 
Geelvinck's aangifte voor den 20O'-'" penning; toen hij voldoende gegevens verzameld 
had om te kunnen aantoonen dat deze aangifte frauduleus was, tastte hij den Ikcr 
van Castricum aan den Ailmiraliteitsmaaltijd, den 12^-» November 1(170, md iK- lu in 
eigen onbeschofte heftigheid aan, hem over tafel voor een ,,SL:liLlni ende l;u\ t" uitma- 
kende en hem het alleggen \'an „een valschen eet in het dolceren van den joo^'^'" 
penning" voor de voeten weri)eiule. Zijne bedoeling was (iccKinck o[) deze wijze 
zedelijk te vernietigen: hem „oj) 't onvoorsienst een irreparabele kraek te geven". 
Zinnende op wraak sloot Geelvinck zich bij Hooft en van Vhmswijck aan en trachtte 
ook van Oudtshoorn en IN'Iuntcr aan zijne zijde te krijgen. Toen dit mislulcte en hij 
inzag, dat hij als lid tlei' zwalcke op]5ositie niets te wiimen en alles te verliezen had, 
verzoende hij zich, den 1 1^" Januari 1Ó77, builen Hcx.ifl en van Vlooswijck om, weer 
met Valckcnier. Uit ergernis over dit verraad ,, traetien (de beide ISurgemeesters) niet 
Valckenicr in bespreek, om alsoo gesamentlijck Geelvinck de schop Ie geeven, gelijck 
nadcrhant is gcvolcht" ')• T>cn 20<-'n Januari 1677 werden Valckcnier en Hooft, vooi- 
namelijk lioor bemiddeling van Joannes lludde, hel eens, w.i.irop Hooft den 1 1» 1-e- 
bruari d.a.v. lot liurgemeester verkozen werd, in 't volgende jaar, 1(178, werd Valckcnier 
Burgemeester en bleef Hooft als zoodanig nevens hem aan. Cieelvinck daarentegen 
kreeg „de schop" en bleef tot 16S4 van de Jiurgemceslerlijke waanligheid verstoken. 

Nu ontler de Amsterdamsche n.'genlen de eensgezindheid heisteld was kon 
de stad zich in de buitenland.sche staatkunde der Republiek weer krachtig tloen 
gelden en voelde zij zich sterk genoeg om onder de leus: ,, vrede met h'rankrijk — 
tot  eiken  prijs",  met  Willem  III  den  kamp  aan  te  binden.  Wel  hatl de lang- 


ckirige ki'ijg in Zuid-Nedci-land, die voi)r de l\cpubliclc een steeds (.Ireic^endcr weiuliiiL; 
nam,  ook  bij  den  l'rins  het vcrlan-en  naar den ons door  Lodewijk  XI\'  aani;e- 
boden  vretie  iloen  (ipkomen,  maar  hij  wilde  m'et  van  een  afzonderhjken vrede 
hooren ;  alleen  door  l'"iankrijk  te  dwini^en  tCL;elijk  niet  onze bondj^enooten,  tien 
Kei/.er  en  Spanje,  vrede  te  sluiten en door onderlussclien  met  lüioeland  in ver- 
bond te treden  /.ou  de  Kepnbliek  zich  naar zijn  inzicht np eervolle en x'ocn-dceli^^c 
wijze  uit  hare  netelige  positie  kunnen  redden,   in  januari  i()7,S  t^elukte  het  ilen 
Stadhouder  liet  vertlr.iL;  met  Knt^eland  tot  stand  te  bren;_;en :  de  beitle  landen 
bepaalden  nu  de  N'cMnwaaiden,  waarop tle  St.ial  met  iM.iiilaijk vretle wilde sluiUai. 
i\laar  lanii'  duurde  liet  sameni^aan  met  Karel  11  niet;  zociwel  in  iMii^eland  als  in 
de  Reiiubliek  traclUten  de  l'"ransclie  dijilomaten  door  tweedracht  Ie  zaaien  het 
bondsjenootschap  te verzwakken :  L^inds tloor  Kcmins^- en  Parlement teilen  ellcander 
o[)  te  zetten,  hier  door  bij  de  rei;enten arL;\vaan op te wekken  ten  aanzien  van 
's Prinsen  bedoelingen.  Deze  taktiek slaagde \'olkoinen  in beide landen.  Tc Am- 
sterdam  vond  de  lokstem  van  Frankrijk  gretig gehoor bij  de  regenten,  die niet 
alleen den duren  oorlog,  welke de stedelijke  fmancien  uitputte, moede waren, maar 
o,,k  luM.plen  door  Lodewijk  .\1V  te  believen  de  hun  van  hKULSche  zijde  voorge- 
piegelde  belangrijke liandels\'oordec]en  deelachtig te worden; <<p inblazing van den 
gezant d'h'.slrades,  met wien de IVnsionaris van ilen Hosch in briefwisseling getreden 
was, plaatste  de stad zich  aan  het hciofd  van  de ojipositieparlij,  die de Kngelsche 
alliantie  trachtte  tegen  te  werk-en  en  de  .Stalen-Cieiieraal  l<a  een  afzonderlijken 
vrede  met  iM'ankrijk  zocht  o\cr  te  halen.   J'".cn  oogcnbhk  dieigtle  het  [ilan  van 
Koning  Lodewijk  te  mislukken:  .,nder  <len  indruk  van  de  kwade  trouw,  aan  den 
dag  gelegd  bij   het  opstellen  van  de  voorwaarden  der (Kun-  hem  toegezegde  ont- 
ruiming  van  enkele  vestingen,  die  hij   in  ile  Zuidelijke  Nedeilanden  bezet  hield, 
sloten  lüigeland  en  de  Republiek  zich  nog  ter  elfder  ure aaneen  en gingen zij 
2Ó Juli  1Ó78  te zamen een vertlrag aan, waarna zij  Lodewijk  XI\' een  ultimatum 
toezomlen.  Nog  voor den  afloop van den daarin  gestelden  termijn  wist  frankrijk 
echter  Karel  11  weer \an de  Republiek  af te trekken  en  door li^t  de I lollandsche 
staatslieden  te  bewegen  lien   Ki^"  Augustus  den  vrede  te tcekenen.  Spanje was 
toen  wel gent)odzaakt den  1 />-■"  September dit voorbeekl te volgen.  De bedenkelijke 
gevolgen van den  buiten  onze  bondgeiiooten om  gesloten  \rede  lieten niet lang op 
zich  wachten.  Door de  behaalde voordeden  overmoedig ge\\'oiden richtte Lodewijk 
XIV  in  16S0 de Chambres de Réunion op, die in  't volgende jaar met denkbeel- 
dige  aanspraken  van  Frankrijk  op  de  sterke  vesting  Lu.xeniburg voor den dag 
kwamen;  onder  dit  doorzichtige  voorwendsel  sloeg  de  Koning daarop, in vollen 
vredestijd, de blokkade om deze stad.  Du  noopte  Spanje om  bij  de  Republiek de 
SuüO  man  hulptroejien  aan  te  vragen,  die  zij  volgens tiactaat  \'eri3licht was bij 
een offensief optreden  van  1'^ankrijk aan Spanje  te  leveien.  Amsterdam wilde zich 
voor den Spaanschen bondgeno(Jt niet wederom in een verderfelijken oorlog storten, 
maar de kordate houding van Willem  111, die het strategische belang van Luxem- 
bm-g,  vanwaaruit  l''rankrijk  den  Staat  zou  kunnen  bedreigen,  inzag, en  die alle 
krachten inspande om de oppositie van de Amsterdamsche liurgemeesters te breken, 
boezemde den  Franschen  Koning zooveel ontzag  in, dat  i.ij  op 't laatste oogenblik 
bakzeil haalde en het geschil over Lu.vemburg in Maart  1682 aan de scheidsrech- 
terlijke  uitspraak  van  l':ngelaiul  onderwierp. 


cxxx 

Hooft was den I2eii December 1678 overleden; na zijn ilooil was Valckenier 
te Amsterdam opperniaclitit;-. De iMV^clsche i^ezant I lenry Siilney selireefin AiiLjustus 
1679: „Ik verzeker LI ikit de (Irootc Heer („the (ireal Tin-k") Ljeen meer .Mibcperkt 
gczai^ uitoefent, noch meer macht l>e/it over eenii;- landsman, il.iii hij (X'alckenier) ^ 
te Amsterdam. Wal hij beveelt u'ordl altijd zonder tegenspraak len iiiu oer <,felc-d ; 
hij zet af en stelt aan wien hij wil; beurt zooveel L^ekien als hem L;neddLmkl, doet 
wat hem in den zin komt, en toch loopt hij bij tien wcl; als jen Ljewone winl;e- 
lier" ' ). Twee jaieii duurde de heerschappij van Valck-enier : den •,'-'''' N(i\'ember ', 
lóSo ovcrleeil  hij. 

De dood der beide leiders schonk Willem 111 eene k.-rle verademin-; maar 
deze was niet van lanf^en duur. In Maart io.S_^ keerde van JleuninL;en, die zich di^nr ' 
tien Prins iiotj eens had laten overhalen om als L;ez,iiU aan 't iMii^elsche Hof in 't 
belant4' van ecne nauwere aansluiting tusschen Karel II en tien .Staal werkzaam te 
zijn, uit haiyeland teru'^. Hij was erin 1681 hccngCLjaan als een vourstauder van de 
politiek van Willem lil: aansluiting bij Kngeland tegen l'"iankrijk ; maai' zijn lang- 
durig verblijf in Engeland had bij hem de overtuiging doen cmtslaan dal dit rijk door 
de dicpgaanile tweedracht tusschen Koning en 1'aikmenl lot machlelonsheitl ge- 
doemd was en dal het voor de Republiek eene n.ckelooze imderneming znu zijn 
zich, alleen, met de geweklige macht van frankrijk te willen meten Hij zijn 
terugkeer trad van Jieuningen, die den i>->i l'^ebruari k'jSj; te .Vmsterd.tm tol l!ur- 
gemeester verkozen was en in 16.S4 als zoodanig aanbleef, dan cmk geheel in 't 
voetspoor van Valckenier en stelde hij zich :ian tle sjiils v.m de kranschgezinde 
])arlij  in de .Stalen. 

In tle Sp.i.uische Nederkmden was de hangende kwe.lie van Lu.xembm g d,u,r 
het aanb.id van Lodewijk .\IV ..m de beslissing over het geschil aan de arbitrage 
van den kaïgelschen Koning te onderwerpen, niet tot eene oplossing gebracht. 
Spanje, welks goed recht boven allen twijfel verheven was, had krankrijks aanbod 
afgeslagen en eischle onlrunning der door de krinschen onrcchtiu.iti:'; bezet 
gehouden plaat-,en in de Spaan-,che Nederlanden. De/en toestand uiocde, \erklaarde 
het in December 168 ^ aan iMMidaijk den (oorlog en drong het le\ens bij de 
Republiek aan op de levering van de beloofde .Suoo man. 1 )e 1'rins wist de Slateii- 
Gencraal daartoe over te halen, maar toen hij niet het voorstel vooi- ilon tlag 
kwam om, met het oog op mogelijke gebeurlijkheden, hel leger van den Staat 
met 16000 man te versterken, trad Amsterdam, waar van Ijeuningen zich na zijne 
bekeering tot de Kran.schgezinde politiek der Staatsche partij, met Joannes Hudde, 
den  opvolger  \'an Valckenier en  Hooft in  't magnificat,  wonderwel verstond,  hem 

ding uit de St.iien-tlener.ial, met den St.ulhouder a,in 't hoofl, tlie van 15 l<'t 
21 November 1Ó83 te Amsterdam vertoefde, kon Ikirgemeesteren niet tot andere 
gedachten brengen. Willem lil was over dezen tegenstand hevig verbolgen. Hij 
sprak van de Amsterdam.sche burgemeesters als van „ces cocquins d'Anistertlam" ; 
in een aanval van ziedentle drift liet hij zich uit, dal van Jicuningcn verdiende, d.it 
men hem  het hoofd voor tle voeten legde,  k.en in februari 1684 onder.schepte brief 


I)  Dr.  R.  fniiii,  liij.lia-e  tut  de  Gcsthiu.lenis van liet  l!iin;umL-cstcisclia|> van  Anl^tL•^l^ 


Taii. U. 
Genealogie der Burgemeesters uit den familiekring van Joannes Hudde. 

Coinclis Jacob Witscn 
fecl).  ±  15.10, st.  1595) 

N-. 55. ■ - ■ 

X 
Marij  Claes JmiaszoonsLlr. 
(st.  1593). 


Jonas Coniclisz.  Witsen Jan  G.rnclisz.  Witsni 

(-cl).  15^,1,, .st.  iC-h) (neb.  1509, st.  1636). 

N". 71. X  1597 

X  1590 . Margrieta Oetgcns 

Wcyntge Jan.sclr. -Swacmoch (jrcb.  1580, st.  164S). 

(gcb.  1566, st.  1^7). 


Maria  Witscn             i'ctnincUa  \Vit.scn             Maria Witscn ].)r.  Cornclis  W'ilscn 

(gcb.  1597, st.  1ÓS3).      (gcb.  1602,  st.  ir)76).      (o-cb.  1599, st.  1641). (gcb.  1605, st.  i(>inj) 

X  1Ö18                   X  1628                   X  1Ö21 N°.  148. 

Gerrit Hucldc          Jacob van der Mcrct        iJr.  1'ictcr Opmeer X  ^C>i4 

(gcb.  1595, st.  1647).      (gcb.  i5.)'i,  st.  1553).       (gcb.  159Ó, st.  1639) Catharina Opsy 

N°-  115. (gcb.  1619, st.  i()98). 


Joannes Hudde l'lisabclh van der Mcrct Mr. Nicolaes Opmeer Mr. Nicolaes Witsen 

(gcb.  1(J28, st.  1704) (geil.  1030,  st.  1700). (gcb.  1631, st.  1696) (gcb.  1041, st.  1717) 

N".  197- .■,  1Ó54 N°. 213. N^ 204. 

]5nrg. 1672,73,75,77,79, Mr. Gerard Bors van   ünrg. 1(181 , 83, 87,(11 , 02, <).|.   iSurg.  1(182,85,88,00,1 

Si,  S.\ 8|, 8^, 8;. 88. >Ki, Wavcren X  if>7o 95, 98, 90. 1701, 02, o.|, ( 

91. <),^. 'ib »".');. 'M.  17^'^'. (^;^'1>-  i'.3>.,  st.  1693) MargarctJia  •1'Iiicrry ^.,.  i(;74 

'^'-- "^i- J"^"-  -II- (gcb.  1633, st.  1684). Catharina  I loclicpicd 

X  iCVS          ISurg.  1083,  ,S5,  üy, 89, 92. (ocb.  ,(354, st.  1728). 
Debora  IMaeuw 
(gcb.  i62<), st.  1702). 


CXWI 

van d'Avaux bracht aan 't liclit, dat Anisterdain bij het voeren win zijne oppositie 
met den Franschen gezant overleg pleegde. \)c l'rins rekende het liuri^enieesteren 
als landverraad aan en wist de Staten te bewegen de pajjieren van ele Anister- 
dainsche afgevaardigden ter dagvaart te iloen verzegelen. Maar Anisteidani liet zich 
door geen bedreigingen schrik aanjagen en hield vol, dat het geoorloofd was niet tien 
gezant van cene mogendheid, waar men niet mede in oorlog was, betrekkingen te 
onderhouden, liet besloot, zoolang de verzegeling duren zou, zijne afgevaardigden 
niet meer ter dagvaart te zenden, de heffing van de gemeenelandsmiddelen binnen 
de stad te doen staken, en den Ontvanger tle W'ilhem — een zwager van van Ikunin- 
gen — te verbieden een penning aan 's lands comploir te 's-1 lage af te dragen. Om 
eene herhaling van het gebeurde in 1050 te voorkomen, brachten Hurgemeesteren 
tevens de stai.1 in staat van tegenweer en namen zij alle voorzorgsmaatregelen om 
zich voor eene overrompeling te vrijwaren. Voor deze krachtige houding zwichtten 
de Staten 24 Juni 16S4: vijf dagen later werd te 's-Hage de 20-jarige Trèves met 
l-'rankrijk geteekend, die in Februari door d'Avaux voorgesteld was en ondanks 
de tegenkanting van ilen l'rins tloor tle Stalen-Gcneraal was aangenomen. De 
werving der lóooo man, waartoe de .Staten te voren bij overstemming besloten 
hadden, was daardoor onnoodig geworden. Spanje werd aan zijn lot overgelaten; 
de  Ainsterdamsche staatkunde had gezegevierd. 

iloe gunstige uitkninslen de gevoerde oppositie Amsterdam ook gebracht had, 
Hurgemeesteren waren met hun r(jl \'an matadors verlegen. De afmattende worste- 
ling tegen de ijzeren volharding en de immer onbuigzame wilskracht van Willem III 
had hun voorraad energie en doortastendheid uitgeput. Nu het doel, vrede met 
h'rankrijk, bereikt was, .snakten zij naar 1 ust om \an de \ermoeienissen te kunnen 
bekomen. Op den tegen woordigen leider tier stad oefende de studeerkamer eene 
grootere bekoring uit dan het politieke strijdperk. Terwijl naar buiten van lieu- 
ningen den Statlhouder lu,-t hoofd bood, had in de stad Joamies Mudde — de 
bekejule mathematicus, \'ooral in de tt)egepaste mathesis ervaren — het magni- 
ficat aanvaard, liet was van een bedachtzaam, diplomatiek man als hij — zijne 
reser\'e ten opzichte van de ]ilannen en voorstellen van d'.'Vvaux maakte op dezen 
den indruk van „une timidité extraordinaire" ') — te verwachten, ilat hij, om zich 
van de volgzaamheiti van zijne ambtgenooten te verzekeren, zou beginnen met het 
vormen van een college van liurgemeesteren, dat zijne inzichten zou deelen. 
Achtereenvolgens had hij in 16Ö1, 16S2 en lócS 5 drie neven, met hem gelijk gezind, 
tot burgemeester weten te doen verkiezen: Mr. Nicolaes Opmeer, Mr. Nicolaes 
Witscn i-n Mr. (ierard Hors van W'averen M; daarentegen werden twee aanhangers 
v.m \\d.k,niei: l.ous-, Irip eu rouulis de \ l.innng v,in Oudt.slioorn, de eerste 
onmiddellijk na Xalckenicr's dood, tle and. r na lO.Sj, uit het bewind verwijderd 
gehouilen. Cornelis van Vlooswijck zat sedert i()So op de Thesaurie en werd ook 
tot zijn dood in 16S7 niet meer tot Burgemeester verkozen. In 16S3 en de vol- 
gende jaren waren er derhalve van de 11 burgemeesters alleen 8 bij beurten in 
actieven dienst; daarvan maakte de helft deel uit van den familiekring van Hudde, 
zoodat jaarlijks een, twee of drie leden van dezen kring in Burgemeesterskamer zaten. 


1) Dr. 

2) Zit; 


tWXIl 

In den loop van 'l jaar 1685 — lluddc was toen llurcjenieester, te zamen 
met zijne neven Wilsen en liors van Waveren, — kwam tle toenatlerin;^ lusscheii 
Amsterdam en den l'rins tot stand. Deze delicate taak was door luirycmeestereii 
aan Witsen opi^^edrat^en, die er zich voortreffelijk van kweet. Wij kennen W'itscn 
als een vreedzaam en bescheiden kamergeleerde — hij maakte naam als aardrijks- 
kundige en ethnoloog en schreef ook een boek over scheepsbouwknnde — beschroomd 
in zijn optretlen, wars van alle ijdelheid, en die zijne regentenplichten met nauw- 
gezetheid, maar zontler eenige ambitie vervulde; een man nog iloortrokken van de 
degelijke princi|)cs uit den besten tijd van het rcgcntenpatiiciaat, maai' L)ii wien de 
geleidelijke verfijning van het ras de energie der vorige geslaclUen als het ware 
ondermijnd had. 1 )c l'rins mocht hem om zijn meegaantlcn aanl wel lijden en legde 
aan ile aangeboden verzoening geen bezwaren in den weg. Alleen wilde hij met 
van ]:5euningen niet meer te doen hebben; hem, zijn vroegercn vertrouwde, kon 
hij zijne frontverandering en zijne oppositie in zake de werving van de 16000 man 
niet vergeven: 's Prinsen vertrouwen in hem was onherroepelijk geschokt. De 
krankzinnigheid, die den ongelukk-igen staatsman in 't volgende jaar, i(>.sr), o\'erviel 
en hem dwong zijn ontslag te nemen uit zijne ambten, verw ijderde hem — en met 
iiem den laatste van de militante Anisterdamsche republik-einen van het <nide lobuste 
stempel, waar de ( )ranje's zulke geduchte tegenstanders aan gehad ha<lden, -- van 
het staatstooneel. 

De gebeurtenissen der vuls^ende jaren le\'erden de pmcf op het wijze beleid 
van de politiek van Willem III. De systematische uitroeiing van het Protestantisme 
in Frankrijk na de opheffing van het lidict van Nantes ti mnde welk een gevaar 
ICuropa bedreigde indien liet T.odewijk XIV geluk'te er de ..generale monarchie" 
te bemachtigen. In lüigeland deed de dood van Karel 11, in ih.Sq, de kroon 
overgaan op t\^x\ Kathcilieken Jacobus 11. Gaf tleze a,m zijne l''ianschgezinde 
sympathieën toe en verbond hij zich niet Lodewijk- .\1\' tegen de Republiek, ^Xaw 
was de zaak van het Protestantisme \'erloren. VDorlnopig legde de oppo-^ilie. dooi- 
het Parlement tegen 's Konings .ibsolutistische neigingen ge\derd. J.icolnrs nog 
aan banden; maar zoo hij er in slaagde allengs tot de allecnlie<_:rschappij te gera- 
ken, dan zou niets hem meer van ccnc alliantie met h'rankrijk kunnen teru;^houden. 
In deze benarde omstandigheden richtten de Fngelsche Pr(jteslanten hunne blikken 
op Willem III; toen de geboorte van een troonsopvolger, die eene \'c>ortzetliiig van 
de Katholieke dynastie in 't voijruitzicht stelde, de hoop op eene betere toekomst 
den bodem insloeg, wendden eenige aanzienlijke luigclschen zich den xb^» Juli 
ifiS.S tot den Prins met het \crzoek om naar l'.ngeland o\-er te komen en zich 
a.m 't hoofd v.m de p.ii lemenls-e/mden te stellen. .V.m deze loepstem gaf Wil- 
lem 111 gehoor. De Anisterdamsche liui-enieeslers 1 buide, (ieelvinck en Witsen, 
ilie hij vooraf liail laten [lolseii, -- den vierde, jean AppLilnian, verilaclit men van 
verstandhouding met iMankrijk, op welk land hij handel dreef. weshaKe hij na zijn 
aftreden in P'ebruari lO.Sg in de Thesaurie opgeborgen werd, waar hij tot zijn dootl 
in 1694 bleef, — liatlden eene welwillend-neutrale houding aangenomen. Men was 
te Amsterdam verbitterd over de door Lodewijk XIV genomen maatregelen, welke 
groote afbreuk ileden aan i\^\\ handel; ook was het volk met het treurige lot van 
zijne door den l''ransclien K(jning vervolgde geloofsgenooten, die in menigte hier 
te lande eene veilige toevlucht zochten, innig begaan.  Door het onhandige optreden 


CXXXIll 

van d'Avaux, die oiilijtlig ile nauwe aansluilin^ tussclicn iMi^clantl en Frankrijk 
aan het liclit bracht, werden de Stalen er toe geleid mn aan het |ihin \an den 
l'rins hunne ijoedkeLirini^- te hechten; Amsterdam jjracht er L;een bezwaar leiden in. 
]5ij geheime resolutie \'an tien S^^n üctober 1688 werd de legermacht van den Staat 
ter beschikking van den Stadhouder gesteld, om voor zijne eigen rekening den 
inval in iMigeland te ondernemen. Door zijn schoonzoon van den troon gestuoten, 
nam Jacobus tic vlucht, waarna in 1'ebruari i68i| a.ui Willem lil en iMaria de 
kroon  van  luigelaiul  werd  opgedragen. 

De afwezigheid v.m den Stadhouder maakte 'het weldra wenschclijk dat tloor 
de Staten-(ieneraal eeiuge 1 leeren naar l^ngelaiui .ilgewiardigtl werden om met tle 
gemachtigden vau het l'arlement over de genieenschai)i)elijke belangen te beraad- 
slagen. Nicolaes Witsen, Nassau-Odijk on Iwerard van W'eede, lieer van Dijkveld 
werden daartoe aangewezen. Hoeveel moeite zich de eerstgenoemde ook gaf om 
voor den Amsterdamschen handel op te komen, hij kun niet beletten, dat in het 
door den Staat met lingeland gesloten tractaat in dat opzicht zeer ongunstige 
bepalingen oi:)genomen werden. Dit zette te ;\msteiekun niet weinig kwaad bloed 
en daar men dit resultaat aan den Koning-St.idhouder ue.'t, namen Ihirgemeeslereii 
de eerste de beste gelegenheid te baat om hem hun misiuagen te tonnen. Reeds 
in 16S9 hadden J5urgemeesteren, op grond van een pii\il(-ie van ■; Janu.iri 13S1, 
wegens uitlandigheiti van den Stadhouder, de nominatie tier Schepenen aan het 
Hof van Holland en daarna aan de .Staten toegezonden, oixlat een van beitle 
daaruit de electie zou doen, maar liet 1 lof had geweigerd en de Stalen hadden, 
zonder voorkennis der Anisleitlamsche regeering, de nominatie naar l{ngelcuul 
overgezonden; om zijne ontevredenheid Ie toonen, had de Koning twee der op de 
lijst aangestipte candidaten gepasseerd. In lOyo raapten llurgemeesteren wederom 
dezen twistappel op. Den 5';n Januari löijo brachten zij in de Staten van llollaiKl 
het voorstel ter tafel, dat voortaan, wanneer de Stadhouder uitlandig zou zijn, de 
benoeming van Scliepenen uit de nominatie óf aan 't 1 hjf öf aan liurgcmeesteren 
zelf, zooals dit na 1650 het gebruik was geweest, zou ojjgcdragen worden. Het 
gewone dwangmid(_lel werd tlcjor de stad aangewend; zij verklaartle ilat zij, zoolang 
de zaak niet naar ha.ir zin beslist zou zijn, in geen heffing van de gemeenelands- 
middelen zou toestemmen. Nog beter kwam de bedoeling van liurgemeesteren om 
den Koning te grieven uit in een ander voorstel, door hen aanhangig gemaakt, 
n.1. om Willem's gunsteling Hentinck, Graaf van Portland, nu hij als Engelsch 
edelman genaturaliseerd was, het recht van zitting in de Staten als Lid der Ridder- 
schap  te  ontzeggen.  Den  i6l'>  h'ebruari  nam de Vroedschap het besluit, dat den 

genoegen zou geiegeld zijn, de afge\ aardigden der -.Kid niet meer ter Staten- 
vergadering te laten ojjkomen, maar die enkel door den Pensionaris te laten 
bijwonen „om te hooren en te zien". De regeerende Ikirgemeesters Joan Huyde- 
coper en Joan de Vries waren de aanstichters en de ziel van dit verzet, dat, tegen 
den machtigen Koning-.Stailhouder gericht, de proportie aannam van een speldeprik 
aan een leeuw: Amsterdam was vooi' den mi.march, <lie over twee mogendheden 
gebood, waarlijk- geen partuur meer. Dit zagen de Ijcide andere llurgemeesters, 
Witsen en lludde, wel in: eerstgenoemde zocht „ile stalhouder te behagen", de 
tweede  was  „seer  slap".   Langdurige  ontlerhandelingeii  ontsponnen zich  tusschen 


rxxxiv 

den Raailpcnsidnaris llcinsius en de afL,'evaardit;ilcn der stad, waaioiuler Witsen. 
Anibtcrdam zaï;- zich eintlelijk i^^enoodzaakt zijn iuHii^en tium Ie laten \aren en in 
zijne .scluil]) te i-:iiiipen; in tle V'rciedschapsvei'LjadcrinL; np tien 2'^" Maait liXjo, 
waar Hnydccojjer, I hidde en Witsen zich ,,slap" betoontlen, maar de Viies noi; 
steeds ,,vi;^oreus ]:)ersisteerde" ' ), werd besloten om het oji een arco(ir(-l te gooien 
en 't was Witsen, die weer de opdraclit kreeg' de zaak in ile plooi te brengen: 
hij werd naar den Haag gezonden en bracht er binnen enkele cLtgen met lleinsius 
de kwestie in 't reine. Aangaande de nominatie kwam men overeen dat /ij tloor 
Amsterdam aan de Staten gezonden en door d.ve \erikr aan den St.ulhouder door- 
gestuurd zon worden; wat de zitting van Portland in tle Stalen l>etr.>r, tlaar werd 
met geen enkel woord over gereijt. 

Deze voor Willem III vexaloire strubbelingen waren door een der Amster- 
damsche Oiidbiirgemeesters, Joan Corver, als eene welkome gelegenheid aangegreiJen 
om zijne ambtgenooten te vergauwen en hun hel gras voor de voeten te maaien; 
onder de hand had hij di.ior ,,een partiCLiliere recounnaiKJatie" de aandacht \'an 
den Koning op zich zoeken te vestigen en liem laten weten, d.it hij ,,zich van 
(de) cabale wel soude separeren" -). Deze verrailerlijke (Mi.lerkruiping droeg tot 
het smadelijke van Anisterdam's netlerlaag bij. Voortaan had ('oi\er, die weldra 
bij Willem 111 in blakeutle gunst stond, meer dan lludde en Wil.sen het oor van 
den  Stadhouder  en   weril  de  stad  door  dezen   „favoriet"  ' )  van  ZijneMajesteit 

Ihiydecoijer moesten voor hunne houding in zake de nomin.itie duLU bixten : liimne 
ongenade strekte zich zelfs tot hunne bloedverwanten en vrienden uit. 1 loewel hij 
een neef was van Acn nieuwc'U leider, ('orver, werd de Vries na zijn .iftieden als 
Burgemeester in i\Iei lo.ji in de Admiraliteit verbannen, waar hij tot zijn dood 
in 1708 bleef; zijn oom jan Six, dic-u hij in l''ebru,iri i(»m tol Ihirgeineester had 
weten te doen kiezen, tleelde in zijn val en k-wam na z.iju .iftreden, in k'ebruari 
1692, in de ThesaLirie te zitten, waar men hem tot zijn o\'erlijden in 1 71 >0 liet. 
Joan llnydecoper bleef eveneens na zijne i)laatsing in de llie-.aurie, in I0.)5,daar 
tot zijn d(.)od, in 1704, zitten; een gelijk lol trof den in 101,4, denkelijk door zijn 
invK)ed, gekozen Burgemeester Jacob Jacobsz. llinlopcn, die mede v,in i('>jS tot 
zijn dood, in 1705, Thesaurier bleef. In iJecemljer iThjO, negen maanden na het 
bijleggen van den twist met Willem 111, werd i\lr. Josei)h 1 lii\decoper, een zoon 
van den toen nog regeerenden Burgemeester Joan 1 lu yilecoper, door Amsterdam 
als candidaat voor het Drostambt van Muiden aanbevolen; zcuizeer was de Stad- 
houder op dezen  Burgemeester gebeten,  dat  hij  op de  \'or)rdiacht geen acht sloeg. 


den jongen  .Mr.  lleniuk  1 looll,  benoemde  M 

Van l(Hi6 af groeide Cor\er's gezag binnen Amsterdam gestadig aan. In d.it 
jaar werden zijne neven C'ornelis X'.dckeiiier en Mr. Dirck Bas Burgeineesler, in 
1697  wist  hij  zijn  neef l'"raneois de  \'ic(i,  in  UhkS  zijn  zwager Mr.  Dirk  Munter, 

I)  l'art. Notulen v..ii Jc.m  Ai.pL-lnuui, .ifycdi. bij J.  I'. Gebluud Jr.,  l.  .,.  |,„  I, |>. 3S9. 
2)J,.un.a.>l  v:in  („„.Lna,,,,  ll„Vi;c„s,  I,  ,,.  242. 
3) /ie hierna,  |,  rXI.\ lil, 

18 Mn. i6cji. 


in 1702 zijn neef Mr. Gerbrand Pancras lot Burgemeester te ddcn verlciezeii. In 
laatstgenoemd jaar behoortlcn van de 7 Burgemeesters in aclievcn dienst — 4 
waren oj) non-activitcit geplaatst — - 4 tot Corver's familie, X'oor Willem 111 was 
de vriendschappelijke gezintiheitl van den Amstcrdauisi-hcn limgemccsler, die zulk 
een groot gezag binnen de nog immer inxloci-liijkc sUul uiliiLlcudc, van gmote waarde. 
Nog in 1748 herdacht Willem IV, bij gelegenheid dat hij aan luugemce.ster (ierrit 
Corver zijn ontslag moest verleenen, met dankbaarheid de diensten door 's l'.urge- 
meesters grootvader Joan Corver aan den Koning-Stadhouder bewezen '). 


De dood van Willem III in 1702 deed, door het wegvallen van het centrale 
gezag, het federalisme heile\en en het aanzien \an vVnrsicrdam, de stad die van- 
ouds in iiet machtige Heiland „de vUigghe voerde" '). rijzen. Hurgemeesteren 
verklaarden zich voor de voortzetting der p,.litiek van den overleden "vcust, wiens 
laatste werk was geweest de coalitie der zee- en landmogenilhctlen, de „tiruntc 
Alliantie", tegen iMankrijk, om aan den kleinzoon van l..idewijk Xl\' ilen Spaanschen 
troon te ontweldigen. In 1702, kt)rt na den dood van den St.idhouder, brak de 
oorlog uit. {'"rank-rijk liet geen pogingen onbeproekl om liurgemeesteren \\\n Amster- 
dam voor zich te winnen. In den nazomer van 1705 deed het Ie .Amsterdam in 
het  geheim  slappen  in   't  belang  van  <len   \'iede,  maar  ti len  het  l'aigelsche  1 lof 

in   1707  (-Ie  onderhandelingen  met  den  \'ijand  algebinken.  In  1 700  WLiden  zij  op 

Buys en de Burgemeester van Gouda Bruuo van der 1 )ns.sen - een neef van 
Joan Corver — stelden zich heimelijk met den hranschen zaakgelastigde, ilen 
President Rouillé, in betrekking, waarna in 't volgende jaar de onderhandelingen 
te Geertruidenberg officieel werden geojjend. Daar echter de .Stalen-( ieneraal de 
eischen van Willem 111 nopende de Spaansche erfopvolging niet wilden laten 
vallen,  bleven  de  besprekingen  zonder  resultaat.   Twee  jaren  later,   iii   1711,  trad 

I'rankrijk  met  lüigeland,  waar  de  Whigs  hel  veld  hadden moeien ruimen \ reen 

1'ranschgezind Torv'-cabinet, in afzonderlijke onderhandelm-, en daarop was de Re- 
publiek wel genoodzaakt in 1712 exeueeiis hel oor te leeiieii aan \ retlesvoorstellen 
van Frankrijk, die in 171J tot den weinig eerv(jllen, maar \cior den handel voor- 
deeligen V'rede van Utrecht leidden. Hiermede was voorloopig de rol \'an de \'er- 
eenigde Nederlanden • op het lüiropeesche slaatstooneel afgespeeld, (iebukt onder 
den  lasl  iler  schulden,  tlie  de vorige generatien  opeengestapeld  hadden,  moe-t  ile 

haar rang \\\n groole mogendheiLl. TroLiwens ook zon^ler dat zouden hare binnen- 
landschc aangelegenheden haar daartoe wel gedwongen hebben. De gebreken van 
haar regeeringsvorm traden, nu er geen Johan de Wilt o\ Willem III meer was 
om ze te ondervangen, eerst recht in al hunne naaktheid \-oor den dag. Alle ecn- 
heidsbcgrip was weg; provincie stond tegeiiox'er pro\incie, stad tegenover stad : er 
heerschte allerwegen  in den lande zulk eene volslagen anarchie, dat van Slingelandt 

1) Zie liiL-riia, j). CXI. VI II. 

2) 1-,  v.L„  Ail/ei,,.., s.il.e,,  v.u.  Si.icl Cl ( ),„l,j,i;l,,  II,  |,.  59^. 


CXXWI 

reeds in 17 16 met bittere ironie opmerkte: ,,lTet is veel meer te verwonderen dat 
de Republiek no;^- bestaat, dan tiat ze in zou een ^mot verval is" ' ). Aan hel 
invoeren van hervormingen werd niet gedacht; integendeel, de regenten, die thans, 
van alle hinderlijke controle ontslagen, tot ojiafliankelijke potrnlaatjes waren gepro- 
moveerd en met hunne familien in het opstrijken vau de min of meer oorbare 
emolumenten van hunne ambten een ruim bestaan vonden, luultien juist bij het 
vóc'>rtduren der heerscheiide toestanden het grootste belang, liet glanslijdperk van 
de verwaantle, vadzige en weldoorvoetle Hurgemeestcrs, de „kikkers" waar de 
buitenlandsehe diplomaten den draak mede staken, was aangebroken. De Meeren 
voelden zich niet met (iraven en Hertogen maar met Koningen gelijk en werden, 
door buigende hovelingen en klaploopers omringd, verheerlijkt en vergootl. h'.en 
Amsterdamsche Burgemeester werd in deze jaren door een dichter als „des Hemels 
stedehouder in 't marmrc llaathuis aan den rijken Amstelstroom" bezongen - ) ! 
Ieder van de regenten vertegenwoordigde in zijn J'ldele en iVchtbare persoon een 
deel van de uit (iods ordinantien V(.)ortspruitende souvereiniteit : op tlit souvereini- 
teitsbeginsel baseerden de Amsterdamsche lleeren o.a. hun voorstel aan de .Staten 
van Holland, den i^" Juli 1702, om aan alle JJurgenieesters en Vroedschappen 
der stemhebbende steden het recht van vrije jacht, tevoren alleen aan den Koning- 
Stadhouder en de Edelen vergund, toe te kennen ^). Het hishiit d<.:r .Staten \-an 
Holland om in de steden den toestand zooals die gedurende hel eerste .Siadhou- 
derlooze tijdperk geweest was, te herstellen, maakte te Amsterdam van de liurge- 
meesleis, die er reeds met zoo'n uitgebreid gezag bekleed waien en thans ook de 
benoeming van Schepenen aan zich  kiegen, oppermachtige gebieders. 

Terwijl in vele plaatsen tle dood van den .Stadhouder ilour een ommekeer in 
de stedelijke regeeringen gevolgd werd, bleef te Amsterdam, waar de invloed van 
Willem III op de samenstelling der magistratuur gering was geweest, Joan Corver 
in 't bezit van 't magnificat. In 't Hurgemeesterscollege breiiUle het aantal van zijne 
familieleden zich steeds uit. In 1705 en I/OG werden zijne beide zwagers Mr. Cor- 
nelis van Hambeeck en Mr. Cornelis Munter, in 1707 zijn neveu Air. lan 'l'rip 
tot Burgemeester verkozen. In het laatstgenoemde jaar waren \'an de y Burge- 
meesters — de tiende, Joan ile \'ries, was en bleef uitgefloten -- 5 letlen van 
Corver's familiekring. De gewezen leiiler Joannes Hudde was in 1704 overleden; 
niets belette Corver meer om diens neef en medestander Nicolaes Witsen, die in 
1707 weder als Burgemeester had behooren aan te komen, in de Thesaurie op te 
bergen, waar hij  tot zijn dood,  in  17 17,  bleef. 

Het kon niet anders of de voorspoed van Corver en de zijnen moest den- 
genen, die niet lol luin kring belKuuden, de oogen uitsteken en lum aanleiding 
geven lot het vormen van een „caba.d", tlal Joan Corver zou zoeken te onttronen. 
Dit gebeurde ook: als leider van de vijandige coterie trad de invloedrijke Burge- 
meester Jeronimus de Haze de Georgio op, een der rijkste Amsterdammers, zoo niet 
de rijkste, van zijn tijd ''), een man even hardvochtig en wraakgierig als hebzuchtig 


1) S. van .S 

2) Amsteid: 

3) Resol. II 

4) Jiiiryemei 
milliufii. 


A-alha 
(gcb.  iGjj, 


►irk Munter 

4H,  sL,  1701), 


■1^'.  .50 


^'■-  J^'"»"  ru^.S,  .700. 

ia  Laurcntiiis 
'54, si,  17-7). 


Mr. Cornelis Munter 

(i;cb.  1652, st.  170S), 
N°.  260. 
15.  1706. 

X '679 

Maria  Pis., 
fecb.  165U, st.  1729). 


Tap.. IV. 


Mr. Jan Trip 

-Lb.  1<.<M,  st.  1732),   ' 
N°.  2,S6. 

1707,   10,   12,  15,  lf>,  2\ 
2.:^,   25,  27,  2S,  30,  ,:;j 


i6yo Martraretiia Cccilil ,^ , 
Nijs(gcb. i67i,st. 1699) 
1713  IClisabcth ■{'icilcn    .■. 


er Constantia Catharina Munter 

9), (gcb.  IOÖ4,  bt.  170.S). 

X 1707 
(), 4 1 , Mr. Jan Sautijn 

(grb.  K'.So, st.  17 50) 

(zie bij  N''.  215). 

15.  1745. A>^- 


iM.irgarotha  Munter 

X 

Gerrit Corver. 

Zh' iiLitidl. van  llauilhick, 
Tab.  III. 


(geb.  1652, .st.  1724). 


ck 


L^eck 


1758). 


764) 


Hand. 
ft. 

ih. V. 
rver. 


Genealogie  Munter. 

Jo.m Munter 

(ijcb.  1611, st.  1CS5) 

(zie Aant. bij  N°. 250). 

1). 1670,74,76,78, 80,82,83. 

X  1630 

MaiLjarcllia Gcclvinck 

(t;cb.  1612, st. 1672). 


Mr. Joan Corver. 

-,«,„/.  v.ui  r.ambccck, 
lab.  III. 


Mr. J;, 


]i.  1707,  10,  12, 15, iCi, 


Mr. Lucas Trip 

ü.  1720, 32,  3^, 


Jacoba  Ma 


Mr. Dirk Munter 

Mr. 

Cornells Munter 

(-eb.  1648, .st.  1701), 

(i^el 

.  i()j;2, st.  1708), 

N°. 250. 

N". 266. 

B.  l5g8,  1700. 

1!.  1706. 

X 1674 

X irv-y 

Cathariiia  I.aurentiu?; 

Maiia  i'isn 

(Ucb.  11.54, st.  1727). 

(i^el 

.  1(150,  si.  172.,). 

Mr. Wiliem Munter 

(L^ub.   1682,  St.   1759), 

N°. 288. 

li. 1726, 29, 33. 36, 39,41, 

43, 44, 46, 47. 

X 

1°. 1712 Catharina l'els (L,'eb. 

1687, st.  1736). 
2°.  1739 Cathariiia Cornelia 
Hacker (-eb. i6f 


Constantia Cathariiia Mim 
(fjcb.  16S4, st.  1768). 

X 1707 
Mr. Jan Sautijn 


175.S). 


bij  N°.  215) 
I.  1745. A'^- 


v,iN  IS.imhcrk. 
lab.  III. 


1712  Christiiia liy-hcls Mr. Harman Henrilt 

(L;ei).  i6,p, st.  1725). van de Poll. 

1729   A-atlia   I.eviiia 
Gcelviiick (sjcb. 1701, st.   Zie gemnl. Hoofl-vaii Jen 
1761). ■ Bempden,  Tab.  V. 

■ «.mal. van Bamhceck, 
Tab.  III. 


'lAi;  III. 


Nicolaas 

van 15anibccck 

(i^^cb.  16,59,  st.  1671). 

X  i6ój 

Coniclia  Gcrard 

(i,'cb.  1Ó.|0,  si.  1715). 


Theodora 

van  liambccck 

('j;ch.  1644,  st.  1720). 

X  i6(')3 

Mr. Willem Sautijn 

(gcb.  1639,  st.  16S6) 

(/icAant. bij N°. 215). 


Mr. Cornelis van Bambeeck 

(-eb.  n'.4,S, st.  170?), 
15.  1705. 

X 1673 

Haasje Hooft 
fceb.  1Ó52,  st.  1712). 
/"/V j^r;n;!/.  Ilooft- 

van dm Inmpdai,  'l'ab.  V 


Nicolaas (Joniclia rtr. Nicolaas ^'i- ^Viik.n s.iutijn 

Bambeeck  van JJambeeck Sautijn <«"■''• ""^^^ ,''■ '7^'*- 

1665, st.  (L;êb. 1667, st. ^eb. 167Ó, st. Kormcl a'ur 'nuI-Kerij. 

17 = 2). I741). I  1743) Zielnl.,|,.eM.Uc„vhi- 

II, 13, 14, X  1696 I  N°. 269. ■  '7^'y 

7,   19,  22.   Mr. Qllirijn van .  I7I.S, 2 I, 24.   ''Vcn.lcla Klcon.,rn 

Strijen X  1702 (^,4,. lóss'st. 17OS). 

(;4cb. lóoo, st. 1724) ilara Decquer 


W.  2S3. 
1).  1709,  10. 


b. i(i(.9, ,st. 1733). 
■V hicntcvcns. 


A-alli,i  riu:iKlora  \: 
(-eb.  1674,  st. 


iMiiibeeck 
7 1,1)^ 


Mr. Lieve Geelvinck 

(-eb.   167.,,  .t.   ,743) 

N°. 283. 

15.  1720,  21,  23,  27,  30,  II,  34, 

3Ó,  3.S, 40, 41, 43. 


Agatiia Le\ina Mr.  Nicolaas 

tieelxiiick Geelvinck 

X (;^éb.  1701'), st.  1764) 

Mr. Dirk Trip.     ,   N°. 343, 
Zie o:cncal. Mn)iti-r,Tah. IV.    li.  1747. 

X 

1°. 1729 Johanna Jacoba Graafland. 
2°. 1743 Hester Elisabcth Hooft. 
Zie geiieal. Hooft-i'an den Bempden, Tab. W 
3°. 1747 Maria Margaretha Corvcr. 
Zie Inenuveiis. 


Genealogie  van  Batnbeeck. 

Nicolacs vnii Bambceck 

(-eb.  1596, st.  1661) 
(zie  Aaiit. bij  N".  2=;c)). ; 

X 1638 : 

A-atba Has 
(-cl,   ini I,  st.  i(55X). 


Nicolaas 

van Bambccck 

fccb.  1Ó39,  st.  1671). 

X  16Ó3 

Cornclia Gcraid 

fccb.  1Ó40,  st.  1715). 


Mar-arctlia van  lianibuLck 

(-eb.  1041,  ,st.  IÜÓ4). 

X  il'ióo 

Mr. Joan Corver 

(geb.  lf,-VS,  st.  1716) 

N^  194. 

li.  ifiSi,  S5,  .SG,  «9, 92, 94, 95, 

97. 9^,  ^700. 01, 03, 04, oCi, 

07, 09,  12,  13,  15. 

Xü ooi- s:aicaL  MiiiiUr,  Tah. 1\'. 


Mr. Nicolaas Comelia 

van Bambeeck  van liambccck 
(-eb.  1Ó65, .st.   (-eb.  1667, st. 

1722). 1741). 

]!. 1711, 13.14, X  1696 

16,  17, 19. 22. Mr. Quirijn van 
Strijen 
(-eb. 1660, .st. 1724) 
N°.  253. 
I>.  1709,  10. 


Mr.  NicuLias Civli 

(-eb.  16Ó], st.  1692). 

X  i6.S'5 

A-ncs 1 lassclacr 

(-cb.  166S, .st.  1710). 


Gerrit Corver 

(^'eb.  l6„0,  st.  1756), 

i-  i;.il.  .V).  }.!.  3,'^. 40.  42,  4 

45. 47. 4«- 

X  '7'4 

Mar-ai-etlia  Munter 

(-eb.  i6,S9,  st.  1737). 

'/.IC i;cncal.  MiuiUr,  Tab.  Il' 


Maria Margaretha Corver 

X 
Mr. Nicolaas Geelvinck. 

y.h- hiennvais. 


Maria Jacoba 

van  ISambceck 

(-eb.  IÓ42,   st.  1726). 

X 1662 

ilenilrick Dccquer 
(-eb. 1634. st. 1697) 
(ziebijN°.259, Hijl. I). 


-allia  Deeque, Clara Uccquer 

1693). Mr. Nicolaas 

X 1691 Sautijn. 

Mr. Jan Six /T/V kienuvciis. 


(-eb. 


N".  2( 


Tlieodnra 

van  liambeeck 

(geb.  1644,  st.  1720). 

X  1663 

Mr. Willem Santijn 

(gcb.  1639,  .st.  ió,S6) 

(zie Aant. bij N°. 215). 


Mr. Cornelis van Bambeeck 

(gcb.  164M, st.  1705), 
B.  1705. 

X 1673 

Haasje Hooft 
(gcb.  1652, st.  17 12). 
/.ie gaical.  Ilooft- 

van den  'lUmpdc,  Tab. \ '. 


Mr. Nicolaas 
Sautijn 

(gcb.  1Ö76, .st. 
■743) 

N°. 269. 
U, i7i,S,2i,24. 

X 1702 

Clara Dccquer 


(geb.  IÓ74,  st.  1713). 
X  lfi99 

Mr. Lieve Geelvinck 

(geb.  1G7Ó,  st.  174.S) 
N°.  2S3. 
1720,  21,  23,  27,  30,  33,  34, 
36,  3,S, 40, 41, 43. 


11. 17 19, 22, 24, 26, 2X, 30, 33, (gcb. iGC 
311. .i7, .59. 40, 4-, 43, 45, 415. 4«- -^'V /">' 
/ie ook i^cneal. Uoofl- 

van den BeiupJeu,  Tab. V. 


Agatha Levina Mr. Nicolaas 

C.eeKinck Geelvinck 

X (g'éb.  1700, st.  1764) 

Mr. Dirk Trip.     ,   N°. 343, 
i^eucal. Munter, Tab. IV.    B.  1747. 
X 
1°. 1729 Johanna Jacoba Graatland. 
2°. 1743 Hester Elisabcth Hooft. 
/ie genecil.Hooft-vandeu Bempdeii, Tab. V. 
3°. 1747 Maria Margaretha Corver. 
/ie liiernevens. 


l^iL'tan den  15ciii])tlcn 
(gcb.  ir,29, «t-  "'"'V") 
:°. 357,  ISiJl- -^)- 
Mr.  Ilara-.;  1(158 
focb.  U„na lic  Ncufvillc 
(zie t,4i, si.  1721). 


Mr. Jaiüen Mr. Jan van den Jiemixlcn 

(geb.  U (L^\-b.  1661, .st.  1722), 

]'.  1718,  22.S, N°. 270. 

^9'  30, X  1Ó94 

38,  39,; l'slcr  I'.lisabctli  Tulp 

:| (-eb. 167S, .si. 1769). 

Margarj 

(geb.  H 


Mr.  Hn r.uh.uina  Susanna  van  de 

vai Jlcmpdcn 

(geb.  i(, X 

Il Mr. Pieter van de Poll. 

1 Xn- hiernevens. 


^ H  X . .1 


Margy 
(geb.  1^, _ 
Zie gencaL\\\^. 


Brcchjc Hooft 

(gcb.  1640, st.  1721). 

X  1663 

Mr. Ilarmen van de Poll 

(jjcb.  1641, st.  1673) 

' (zie bij  N".  152). 


Genealogie  Hooft-van  den  Bempden. 

Mr.  llemick  Hooft 

{t;cb.  1617, .st.  167S), 

N^  177. 

U. 1662, Ö4, 72, yT, 78. 

X 

1°.  J640 AeL^lijc Ilassclat^r (gcb.  1617, st.  1664). 
2°.  1G67 Maria van \Valenburg,h, 

wcdf. vaii Ml'. Juhan l herrijn van Sclioterboscli. 


Haasje  Hooft 

X 

Mr.CornelisvanBambeeck. 

Zk «rm;il. van Ihimbccck, 

Tal:  III. 


Mr. Gerrit Hooft 

(gcb.  1649, st.  17 17), 

N°. 227. 

]{.  1708, II,  14,  16,  17. 

X 167.S 

I'lisabcth van Ghecl 
(geb.  1654, st.  1700). 


Aegidius van den 15cinpden 

(gcb.  1G29, st.  i6f)7) 

(zie bij  K'".  357, liijl. 2). 

X 165.S 

Anna .Siisanna do  Neufvillc 
(geb   rf.41. .st.  1721). 


Mr. Jan van de Poll 

(geb.  166S, st.  1745). 
.  171S,  21,  23, 24, 26, 27, 
2-J. 30, 32, 33. 35. 3''. 

3S, 39. 4". 42. 44- 
X  1696 

Margaictha  Rendorp 

(gcb.  1673, st.  1730). 


Mr. Daniel Hooft 

(gcb.  1675, st.  1743), 

N°.  303- 

H.  1737, 40, 43. 

X 1709 

Sophia Maria  Rcacl 
(geb.  id'&T ,  st.  1724), 


Mr 


(geb.  l6,S4, st,  17Ö7), 
N°.  341- 

X 1707 

Hestcr llinlopen 
(gcb.  16S9. st.  1767). 


Aagje Hooft X   Aegidius van den Bempden  Mr. Jan van den liempdei 

(gcb.  1674, st.  1739).    1704     (gcb.  16G7, si.  1737). (geb.  1661, st.  r722), 

li.  1719, 22,  23, 25, 2G, 2.S, N°. 270. 

29. 31. 32. 34. 35- X  1Ö94 

I ICstcr ICli.sabctli Tulp 

(gcb.  1C7H, st.  1769). 


Mr. Harman Henrik Mr. Plcter van de Poll 

van de  Poll (e.eh.  1703, si.  171.1.) 

(gcb.  i(>y7, st.  1772), li.  17.;S. 

N°.  314. X  1725 

li.  1745. Catliarina  .'^usanna van  de 

X  1720 r.enipden 

Margaretlia Trip (geb.  1703, st.  I7G,S). 

(geb.  1G99, st.  177S). Z/c liier)icvcns. 
/■ie ^eueal. Miiiilcr, Tab. I\\ 


(geb.  171 


743). 


X 


1737  Mr.  Willem  Mcuicnaer 

(geb.  17 14,  .st.  1740). 
Mr. Nicolaas Geelvinck. 

'<u- i^cjual. ','aii  Jiainlitrck, 

Tab. III. 


Anna lilisabctli v.in den 

licmpden 

(gcb.  1695, st.  1773). 

X  I72« 

Mr. Jan Six. 

Zü geiiial. van Inimbecck, 

Tab. III. 


Mr. Gillis van den 
Bempden 

(geb.  1G97, st.  174.S), 

N".  313- 

li.  173S, 41, 47. 

X 1740 

Lady Catharine Grcy 

(geb.  17 II, st.  1748). 

wed<^. van Jan Willem Tri 


nipden 


Mr. Pieter van de Poll. 

/.IC Itieriic'i'tii.'i. 


ters van Amsterdam, aangekomen tusschen 1696 en 1748. 


t 

>74J 

t 

■73S 

t 
t 
t 

1748 
'744 
1764 

t 

1755 

R. 

.748 

k. 

174S 

t 

1760 

K. 

1748 

K. 

174S 

.5 

J! 

Ja:.r  v:i,> 

(t) 
rciuutie. 

^ 1 

Verkozen ter \c 

(.,r u]^^u 

/.en). 

I'ARKNTAGK. 

lóSo 

t  170- 

2 

Mr.  Willen,  v.u, 

9 

aaii-ehuwae  e.ai.in  van Juan  Curvei 

16S1 

t  1709 

6 

H„,.e:.„.ea.  ua. 

aluor  het 
I 1  klimt. 

lO 

aehterneef van Juan  (.orver. 

"673 

t  1707 

3 

Mr.  Nic.hies 0|, 

leer   ...   . 

3 

aci.terneef van ;uan Corver. 

1677 

t  1701 

Mr. J:ic<,l.  ];,.reel 

5 

zuayer van J.,,,n  Corver. 

16S3 

t  1706 

9 

Curneli.  Yalekeii 

2 

aehterneef Nan J..am,e,  Ihnhle. 

1693 

t  ■716 

6 

liijyel.ozen,   wa.l 
;uuual  liur-  t.,t 

-a...,r   liet 
11  klimt. 

= ' 

aehterneef van  |,.an Curver. 

6S6 

t  1706 

2 

li.iyeko.en,  «aa 
aantal  Huri;. t.n 

ra.inr   het 
12  klimt. 

7 

?> 

67S 

t  1705 

' 

Joanne,  llü.iae 
Mr. joaii  lluyilee 

■«per 

■ 

692 

t  -708 

I 

Mr. Crii. van  1; 

unheeek... 

s 

zwayer van  |,.an Corver. 

6y6 

t '7'9 

4 

Mr.  Kran^ni.. Je 

\rue.le  ... 

iS 

aehtenieefvanjerrminm^aeirazedeGe 

n-giu. 

696 

t 173^ 

13 

.Mr.  luau  (.;raalla 

ui 

i8 

neveu van Joan  Crver. 

''79 

t  1717 

5 

iManvois de  V,o, 

o 

aclitenieef van  Xicul.ie,  \Vii>,eii. 

691 

t   "721 

7 

Mr.  Hirck  Ha... 

' 

acliterneefvanjen.iiimui^h llazeaeCc 
coiisin van (ierLrand  Haiieras. 

-rgio. 

692 

t 1724 

2 

Mr.  Crneli.  M.i 

,ter 

5 

neveu van Juan  Curver. 

699 

t 17^2 

7 

aantal  i;'ü'y."t',' 

r,l.,..r  het 
lü klimt. 

1  '3 

neveu  van Ju.ui C,.rver. 

'5S5 

t ir'S 

2 

Hiiyeko.en,  wa: 
aanl.il  Har-,  to 

r.lunr   het 
11  klimt. 

1  ■ 

5.1S ' 

t  -745 

17 

Mr.  Nieol.u-,  \Vi 

.en    .... 

G 

'02 
)99 

t  '743 
t  "737 

u 

Mr. Crrrit  11, ,„11 
.Mr.  Ile.niek  llr 1 

IJ 
6 

e,...,in  van  .\„.,l;,.,s  v.u,  H.unl.ee.k. 
sch.un.-uun  van  «„len  Cerrit  lluu 

( 

■05 

R. 174S 

16 

aaiual' Hun', tü 

1    -^ 

eu„..in  van  \.eula,,s  van  Ikunheeek. 

■üi 

t  '734 

3 

Alexan.ler Velter 

7 

hrueder van J,,„  Tri,,. 

I  Si. en  Xicu 


i Mr. Nic.  van Bamljeeek  . . . j '    |  "=>'^» ^an Jan  .Si.x 

I Mr. Jcr. de Uaze de Gemyio. '3     '"=*'^-" '•'■'^n J'^i'  1 i'i 

I   ll.iüeUozen,  vvaardo.,r  het  i     ,    \ 


het 


1   lili.nekuzell,   vv.rar.luur   hel 
I  aantal  Ihiry. tut  12  klimt 

[Mr   lYad.  V ,n  Cullen ... 

i  aantal  linr-.  tut  ii  klin.t 

I  aantal  llurg. tot  12  kl 

Aetj. van den liemptlen. 

Mr.  lleni-ick lücker. . . . 

Mr. Nicolaas Saiitijn. . 
,'Mr. Mattheus Lestevenc 
j Mr. Lieve CJeelviiick . . . 
IJan  Elias  Ihiydecper 1 6 

1  aantal  Hiiri,'.  tut  lo klimt.  !    "' 

I Mr. Jan  van' .Ie  Huil 1    34 

'  Hij-ekozen,  waardoor  het 


I 

,,   \ ""!,'<:■■ van Willem M 

"■   / Jan .Si.v en  Lieve Cee 

9   I (zie Inleidii 


XX.\L\). 

.•ve Ce.lvincl. 


I    33 


Aeeidi 


oom van Gerrit Ccn-ver. 
(zie Inleidin-  p. CXL). 

arriire-neveii  van  fan  Si\. 

zwiyer vanWillem Munter en Gerrit Corver. 


efzvv:i 


zoon  van <-iernt Lr 


Naamlijst der Burgemeesters van Amsterdam, aangekomen 


chapi 


1705 

1706 
1707 
1707 

I7US 
1709 
1709 
1711 

'713 
171S 
171S 
I- .9 

1719 
1720 
1720 
1722 
1723 


1735 
■735 


iiclis  \\ilckeii 
Diick li.is.  . 


. Conielib Munt. 
;xainler Veltcrs 

. Ct-nit  lluoft . 


Mattlieiis l.cs 
Willem Six.. 

WillLMll  MllUt: 


'737 

Mr,  IkiuuU  WwU 

r 

■73S 

Mr  Cillis vuu den 

l;cul|Klcn 

1739 

Jan Klias  lliiy.kv, 

per   .  . 

1743 

Mr. K-rain.ind  v., 

1  CuUea.. 

■744 

Ml-  l'ietcr Si\. , . . 

'745 

Mr  jan Sautijn.  . 

'745 

van i\c  l'nll  .   . 

ik 

1746 

Mr. Pieter Kemloi 

'747 

Mr. Nieolaas f.eL-l 

■inck .   . 

1748 

Mr. Pieter van de 

Poll..  . 

(N^ 259 Aant.) 
X^. 266 


(i.ii X". 152) 

X", 269 
(N'".27ü.\ai,t.) 

N°. 264 
(N". 206 Aant.) 

N". 2S3 


(X°. lóo Aar 
X-. 2SS 


„ 257 
(bij X°. 194) 


t 170.. 

t 1709 

t 1707 

t 1701 

t i7'-'<' 


t 1705 

1 170S 

t '719 

t 173^ 

t '717 

I '7-=" 

t 17-N 


16S5 ; t 171S 

I69S I t 1745 

'702 I t ,743 

1Ó99 1 t ,737 

'705 j R. 174S 

1701 { t "734 

'704 ■ t '743 

■710 I t '743 

■693 ! t '733 

no^ I K. 174S 

un,6  I t '735 

i7'6 j R. 174S 


X   3'\; 

'7''i 

1 

174; 

„  -'15 

t 

173S 

..  313 

1724 

t 

174S 

.,  290 

1703 

t 

'744 

..  333 

1719 

t 

1704 

„  309 

1719 

t 

1755 

(l.ij N". 2.5) 

1716 

K. 

174S 

X°. 3r4 

1725 

R. 

174S 

..  323 

'732 

t 

1760 

..  343 

'7 35 

174S 

(bij X°. 152) 

'73' 

R. 

174S 

Ml I -.1 [UisAc 


I :,.ul.,l l;,n-. t„ 
'7  Ulr Xir il.ie. W 1 


'O  I Mr. Jer. ile 1 
^  ( aam.a lUu' 


Mr. Ile 
Mr. Xi, 
Mr M;, 


cxwvir -oi'^ 

en schraapziek '). Mij was in 1695 (limr t.icclücii van zijn oom Joanncs Huilde 
tot de Consulaire waardigheid \-erhc\en ni wri-.l t(;r zijde Ljeslaan diu.r zijn nerf 
den  koopman  Alexander  \'elters,  evenals  hij  milli. .nndir en tliiii  hij  in  1707  tol 


Jiur"emecster hatl  wetei 


-■n   I7<>()  -elukle  het  deze 


Vicq  en 


fractie in de door hel overlijden van Cor\-er's heide ne\en hraneois de V 
Direk Has opengevallen phialsen I w ee U-^enslanders van i (ir\ir im liiir-emeester 
te iloen verkiezen, n.1. diens pers... .nlijken \ijand ,Mr. (ierril lli.oft"), oen neef 
van den aclilerafi;ezetlen Nicolaes W'itsi'n, en (iei brand Taneras Miehielsz., een 
neef van de liazc. I)aarteL;en.i\\ r l<on (\h\cv maar een nieuwen liiirLjeineesler 
stellen: zijn neveu Mr. (juiiijn van Slrijen. len -exul-e van deze verschillende 
verkiezinL;en slaakten in hel eollc-e van re^eerende en .nid-]lur.L;emeesteren, den 
Oud-Raad, die in lyon uit .S leden besLuid, de stemmen met 4 tegen 4. Die 
van de beide coterieën, welke iler legen])artij eeiie stem zou weten af Ie winnen, 
zou bij ilc aanstaande liurgemeesterselectie \our 1710 ile o\'ei\\ inning behalen ■'). 
De prijs viel aan tle fractie-de Uaze toe. Air. (ierbrand l'ancras Hel zich, denkelijk 
doordat de Ilaze hem een tweejarig Hurgemecslerschap \i>orspiegelde, verlokken 
om aan diens zijde te treden. De verkiezing viel dus, den 1^" h'ebruari 1710, ten 
gunste van ile Uaze uit: verkozen werden diens twee partijgenoole]i, Mr. Gerbrand 
l'ancras en Alexander X'elters, en Mr, Jan Trip, een neveu van Corver. Uit de 
Burgemeesters van het vorige jaar werd, in plaats van den huogbcjaarden Corver, 
die aan had moeten blijven, gekozen de jongste van de vier: Mv. (juirijn van 
Strijen. De Ilaze en zijne vrienden triuinphccrden ; maar zij zouden spoedig uitge- 
zongen hebben. In het volgende jaar, 171 i, begon de kaïrs reeds te kceren. Wel 
kw.'im Corver dit j.aar wetleroni niet als Burgemeester aan, maar toch wist hij 
zijn afvalligen neef van .Stiijen — tlie, zoo hij in 1710 geweigerd had om als 
Burgemeester aan te blijven, de tegenpartij wel gedwongen zou hebben om hem, 
Corver, nog een jaar te cnnlinueeren ') — in de Admiraliteit te verbannen, waar 
hij daarna t..l zijn overlijden in 1724 zitting behield. O.. k gelukte het hem in diens 
plaals zijn  neveu  Mr.  Nicolaas van  üambeeck, een zwager van van .Slrijen, Burge- 

1)  V's,.!. hicracliUr |,. (Xl.l  en  rXl.lll.  Vjii  's uiinis liariK (,.;liii;;lici.l .t;etiii-l  /iju  tjc-aray ten opzichte 
van  zijn  ncitniirlijken  /....n,  .lie,  wijl  liij  den  llniyenK-ester  n^,  de ..pen' 
viel  en  om  on.lerstand  .lan^pnik,  \<\i  .Hens  .Luisiiurini;  j;ev:ui^;en  t;ein.ii 
geeseling onder de galjj — ver.i.ir.leeKl  wer.l (/ie deel  II,  Ap|ieudi\  li,  i. 

2)J. K. Gebhard Jr, t. a. p., I.  p.  512. 

3) De Oiidseliepenen-eleetenii liadden al lang niets meer in Ie l.ien^ 
gelegenl.ei.1 van <le sei s.ening lu,selien II, „.Il en VaUkenier, d,,.,r de 
n.n-eniee-lers  \ ....[-.'e,!  in  prin, ipe  lie-l..Ieu,  d.il  .ij  .illeen  \o..rtaan  de  : 

reV''--" '■•" "i" '^^ i.iesyere. l.ti^.len, die te v..ren, «..nneer II, l'del Dr.,..! Aelill.a.en l.et ..ndeiling oneens 
waren, bij meerderheid van stemmen beslisten, toen .joU dit restje van lumne zeirstandij.liei.1 kwijtgeraakt. 
Als middel tot het mnilbanden van de kiezers werd aangewend het inluinipen van het aantal actieve leden 
van den Bnrgeniee.sterskriiig: hoc minder Burgemeesters in aanmerking kwamen — in 1710 waren zij 
slechts 8 in getal ! — .Ie-, te gemdvkelijker viel het dezen door onderlinge kuiperij jaarlijks de regeerende 
Burgemeesters aan te wij/en, die dan door de electeurs wel moesten gekozen worden. Dit verklaart de 
slaafsche onderuurpenliei.l .lau ile l...vendrijvcnde Bnrgemeesterscuterie, in deze jaren door het kiescollege 
.aan den dag geleg.l (vgl,  hierachter, p. CWXIX). 

4) N,l, <innlat in 17IÜ Mr. ( ierbrand l'ancras, zooals boven gezegd, Burgemeester gew..r.Ien was en 
daardoor zijn neef Gerbran.1 l'aneras Mlehielsz., die nevens de Ilaze, (.'..ner en van Slrijen in 1709 dit 
ambt bekleed had, belette om nog een jaar in Burgemeesterskamer te blijven zitten. De Ila/e zat reeds in 
1709 voor het  tweede jaar op het kussen en  m..est dus in  1710 aftre.len. 


e slraa 

me 

ret 

lan.aties lastig 

en  t.. 

eel 

e  ^ 

reede straf — 

.Ie  lla 

e). 

Waais 

.d.ijn 

ijk 

,s in  ,.677, bij 

amenli 

ke 1 

rkie 

.ingen  zonden 

meester te iii.ilccii. In 1712 liep liet korte intcrrognLiin van de fiaclic-dc 1 lazc Icii 
einde: Corvcr nam weer op tien l)uri;cmce.sterlijken zetel plaats, terwijl hij in 't vol- 
gende jaar niet alleen als JSin-i^eniecster aanbleef, maar ook zijn cousin Mi. lleniiik 
l^icker — van wien wij niets anders aangetcekend vinden dan dat hij zeer Iol^ 
van lijf was en wel ,,ovêr de 400 pond wooc;" ') - als nieuw aml)ti;en(i(ii 
nevens zich kreeej. Ondertusschen koos l\Ir. Gerbrand 1'ancias, die de weorhanen- 
natuiir van zijn vatler, liiiri^cniecsler Nicolaes 1'ancras ') schijnt L;ecrrd Ie hebben, 
nu de invloed  van de  llaze aan  het  tanen  raakte weer voor  Corvcr parlij. 

Den 17^.1 Mei 1710 vierde „de vulksbemijinende ISur-ervader" Joaa Corvcr, 
die twee dagen tevoren den leeftijd van MS jaar bereikt had, zijn 50-jarig jubileum 
als Raad in de Vroedschap tloor het aanbieden van ,,een pragtigen maaltijd, aan 
alle de Leden van den Raad, in het Oudezijds Ilccren Logement" '); aan zijne 
gasten liet hij ter lierinnering aan dit heugelijke feit gouden en zilveren medailles 
met zijne afbeelding uitreiken. De feestvreugde had voor den grijsaard noodlottige 
gevolgen: drie maanden later, den 17611 Mei 17 16, bezweek hij. De uitvaart van 
„den Nestor aan het IJ" geschiedde met vorstelijke [iraal : „'t Gebeurt schaars 
koningen zoo luisterrijk te sterven" getuigt de dichter S\lvius ''). Deze laatste 
eerbewijzen had de overleden ,,Burgerkoiiing" wel aan zijne naastbestaanden ver- 
diend. Hij had goed voor hen gezorgd: niet minder d.ui 11 hunner had hij .sedert 
1696 achtereenvolgens tot de Consulaire waardigheid verheven; bij zijn dood 
noemden van zijne y mede-leden van den Burgemeesterskring, <lrie hem oom en 
één neef. Hij IkuI voi'ir ;dles gewerkt aan de grootheid zijner familie: zijn ideaal 
was geweest te ;\nisierLlam eenc dynastie van stedelijke gezaghebbers te stichten 
en  dit doel  had  hij,  zooals spoedig blijken zal,  schitterend  bereikt. 

Voorloopig dee.1 de dood van C.:(u-vcr het magnificat owrgaau op den regee- 
renden liurgemeester (k-rrit Hooft ■■), die als leider van de icLjenpartij ..ptrad en 
in 1717 nog voor een jaar als liurgemeester aanbleef Zijn rijlc was echter van 
korten duur: den y^^^ Augustus 1717 stierf hij reeds. In 't volgende jaar. J7iS, 
kreeg de coterie van Corver weer — en thans voor goed -- het heft in handen: 
zij liet Nicolaas Sautijn tot Burgemeester verkiezen, stiet daarop Burgemeester 
de  Haze,  die  dit  ja, ir  had  moeten a:uiblijvcn,  uit het  bewind  en  plaatste  hem en 

leven Burgemeester-af. De twee voornaamste ( )udschepeiien van de tegenpartij: 
Mr. Jan van de l'oll, de nevcu, en Aegidius van i.len Bempden, ile schoonzoon 
van den overleden leidc'r Gerrit Hooft, werden in 1 7 1 >S en i7ii) tot ]]urgemeester 
geko:'en i>in hen \oor do Corversche fr.ictie te winnen, w.iarbij beiden zich dan ook 
a.m.^loten. Het huw, l,)k v.m den nudsien ::oon van J.m ^ .111 ile l'oll, den l.ileren 
Burgemeester Ihirm.m llenrik van de l'oll, met eene achternicht van Corver knoopte 
in 1720 tusschen de beide te voren vijandig tegenover elkaiulcr staande geslachten 
een hechten band; eveneens in I72<S het huwelijk van Burgemeester Jan .Six, een 
behuwdneef  van   Corver,   met  eene  nicht  van   Burgemeester  /XcL'iilius  \';in  den 


1) J. lUckei- Kayc, Aant.  I, |>. 77. 

2) Vyl. lÜLMv.'iur, ]>. C'.XIV. 

3) Vcivul.^r „,, \V.-,gc,i.uu-, p. 25. 

4) .S. Sylviiis, Cüdisjtou, II, p.  51. 

5) J.  V. Cctlianl J,., 1. a.  p.,  I,  p.  5.2. 


CWXIX 

HcnipdL-ii, Voortaan bleef hel „cabaal" .Ier familieleden vail LV.rver en 1 l.)..fl de 
onbestreden lieerscliappij over de stad \iieien ; het iiield zich znn l;oh1 aaiieen^ie- 
siüten dat liet, UA zijne i;e\vel(k!adiL;e afzetliii- in I74>S. Ie Amslerdani o|iiiei-- 
niachtig was en de J5urL;emeestci-lijke uaanüi^iieid -ediiieiide al dien lijd uitshiileiid 
ais liet apanage van zijne leden en hnniie naaste ve|-\\aiilen lam blijven beschouwen. 
Merkwaardi;^ is het de samenstelliiiL; van deze l S^' eeuusehe luir-emeeslers- 
dynastieen na Ie -aan. j.ian Corver was tweemaal -eliuwd geweest: eerst mei 
ceiic dochter van den i ijken koopman Nicolaes \an iiambeeck, daarna mei de 
ondste dochter van ISurgemeester Joan Munter. Als ecnig kind van zijn vailer, den 
koopman  Dirck  Corver,  had  Joan  van  vaderszijde geen  nabestaanden,  dus stortte 

kleinzoons  nog  te  jong  ware'ii  emi  vom'  eeieambten  in  aanmerkmg  te  komen  — 

die na Corver's tlo.,d plaats greep tusschen de nauw-aaneengesloten :_;eble\'en leden 
van zijn eigen kring en tlie \'an het concLureerende geslacht 1 looft, gaf ilen afsl.im- 
melingen van de vier familien van lianibceck, i\Imitei-. Hooft en vanden ISempilen 
te  Amsterdam  hel  opi.ergezag  in  h.mden. Nog gedurende U\ ee geiler.itien behielden 

elkander te trouwen wisten zij den fimiliekring hernuiisch afgesloten te houden ' ). 
IJc grootc Oudiaad (regeereiide en ( )ndsrhepene-n. U: zameii electeurs \an ISurge- 
nieestcren), uil Liloedvei w.uiteii van de leiders der \ier ilxaiastieen I «e-slaande, was 
in hunne h.anden het gewillige werktuig, dat blindelings tot lUirgemec ster \erknus 
diegenen welke zij aanwezen, hoe schandelijk onrechtvaardig o,.k srho. .n/.omis, 
zwagers en neven \'an regeereiide 1 Uirgemeesters met \'oorbij';a,in \'an alle amlere 
gerechtigden bij «Ie pi.. motie t..l den Consulairen zetel voorgetn.lrken werden, /o.) 
liet Air. Jan Trip b.v. in 1722 en l/J', zijne beide neveii's. Mr. M.itlheus l.esleveiion 
en Mr. Willem Munter, t,.t Ihirgemeesler eligeereii, onge.ichl d.it bij de electie \ aii 
den eerste 22 en bij tlie v.m den tweede 13 oudere ( )udschepenen \i km bijgegaaii 
werden, l.aler werd het nog erger: Mr. Dirk l'rip, die oinl.uiks zijn betrekkelijk 
jeugdigen leeftijd (44 jaren) in 1735 als schoonzoon van Mr. Ideve (ieelvinck in 
aanmerking kwam om op het eergestoelte pl.iats Ie nemen, streefde .JJ ( )ud.sche- 
penen voorbij. De beruchte lichtmis Mr. (dllis van den l'.empden, die, wanneer 
hij op het .Stadhuis kwam, om zijn lam been en zijne buitengewone zwaarlijvig- 
heid door twee knechts naar binnen gesleept m.jcsl w.irdeii-), een weerzinwekkend 
pcrsonnage,  werd,  als zwager van Jan  Six, in  1 7 ^S luirgemeesier en sprong daarbij 

was bij zijne verkieziii;., tot liurgemeester in 17.pS de jo^' in r.mg in de rij iler 
()ud.schei)enen. C.eiril Corver bevorderde zijn zwager Mr. I'ieter Rendorp in 1746 
en zijn .schoonzoon Mr. Nicolaas Geclvinck in 1747 lot het liurgemeesterschap, 
waardoor eerstgenoemde  34 en de laat.ste  36 Oudschepenen vourbijschool ■'). 

1) Vgl ck- |>l.u... L;cMLMl.,i;ic^n  va,i  llamLccck,  Munter un  IIo„ft-van  .lai  l!oin|,aei,, liK-riiLnciis. 

2) J.  IücKlm  K.iye, A.im.  II, p.  ij6. 

3) IXv.e u|.g,nL-ii /ijii ..mkoii.l :iaii .Ie laii-lihl .ter ( )uasrlK|.ei.eii. n, .Ie „I leerenl...eKies". Hel aaiual 
llii.l.selie|.eiieii, .lat in lOSo 3.J en ia 1700 47 l.e.lL-.iej,', « ies ilaaina i'esta.li;; aai. In 1710 » ,uen e.-: il. 
in  1720: 60, in  1730:  72, in  1740: S3 !  Uver .Ie ieilea  v.^11  Jieu al.ii..inialen aanu a,, vgl. Ine.aehtei p. i 1.1. 


SUuUkii 

«Icrlnnzc tijdvak 

thrliap t 

..1 de rc-ccreiule 

1. iJc re 

n, iMr. iMllhasar 

lil ikil > 

diepen Niculaas 

.liciis  V 

idei-,  Mr.  Lieve 

si hal 1  i 

Il  sleelUeii   ruil, 

nel  Leii  zetel  in 

d \an rnlleiiji-, 

rL'\iiicc-, 

leilijl;e uaardi-- 

Slcclils twee Duii^ciiieesters zijn ^cdureiuK: liet Iweec 
te Amslenlam om ecne andere reden dan hunne nauwe verw 
JJurgenieesters tut dezen h(Hi«;sten trap der eere op-ekd. .uu 
Scott, stoiul in 1/35 ^-Ü" zeer vuorileelii;- OnlvanL;ersciia|j 
Gcclvinck af en werd daarvoor door bemiddeling vai 
Gcclviiick, tot JJiULjemeester verkozen; Soott deed A.i. 
want na afloop van het eerste jaar van zijn J)Ui\L;einees 
in de Thesaurie t^eplaatst, moest hij zich tot zijn dood 
dit ondergeschikte coUe-e verL;en.,.et;en. \ an d.eii ander, M 
is het niet na te gaan op \vell:e wijze hij, in i;.|,ï, de 
licid verkregen heeft '); ilat geen knellende lamiliebauden hem aan de \oor J74S 
rcgcercnde steilelijke dynastieën verboiulen, bewees hij door in 't -eiioemde jaar 
over te loopcn tot de Oranjepartij, waarvan hij tol haar val in i;5J -- tlie ook 
ileil  zijnen  ten  gevolge  had  —  Ie  Amsterdam  een  der  hechlsle  sleuupilaieii  bleef 

Dat liurgemeesleren zorgden de meest prohlabele betrekkingen aan hunne 
familieleden toe te bcdeelen spreekt vanzelf. niervo,,r zagen wij leeds hoe Mr. 
Lieve Geelvinck in 1755 het ( )ntvangerscliap der ( iemeeueKindsmiddelen, dat aan 
emolumenten jaarlijks gemiddeld ƒ20.000 opbracht - ), aan zijn zoon Ah\ Niculaas 
Geelvinck wist te bezorgen, liet niet minder voordeeligc AtKocaal-l'iscaalsambt 
bij de Admiraliteit, dat te ruimer baten afwierj) naarmate het gew eten \ an deiigeeil 
die het bekleedde ruimer was, weid d(.ior den invloed van Mr. Willem .\hmter in 
1737 aan zijn schoonzoon Mr. jacob ISoreel jansz. toegewezen. De .Schepen jan 
'l'rip wertl in 1745 door bemiddelin- \an zijn zwager llarman I leiiiik- \an de 
l'oll tol Ontvanger v.in de l'ersoiieele (juolibatie benoemd, eeu .iiubl van / lO.uOO 
'sjaars •'); daarbij bezat hij sedert 1739 een half po..^tmeester^chap op I laml.iurg, 
waar hij ƒ 5200 per jaar v.m trok. De poslmecster^.di.ippeii, die Ie Amsteidain 
gezamenlijk door elkander ƒ lo.S.i.h.c.. zui\ere winst p,:i j.iai opbr.i. lihn, waren allen 
in 't bezit van lUirgemeesters of hunne zo.ms of ncvLii. l'il de:^: bron li..kl;>n nog 
in 1751 b.v. die Miinler's jaarlijks ƒ i(i. 351, de van de Lolls /3q:;iJ. de Trip's 
ƒ15.820, de lloofl's / 20.670 M- Ihirgemeester^zooiujes, -kkin:'o,,nl|e.^ en -neefjes 
hadden van kind.-.been af de emolumenten van rijkbe..oldi:^de sinecures voor het 
oprapen uf werden als vorsleiitelgen met officiersrangen in 't leger bekleed. IJurge- 
meester Jan Six beschonk in 1730 zijn pasgeboren zoon jan Si.\ als pillegift met 
een „dubbel" postmeeslerschap van 't Antwcrpsch postcomptoir, waaraan een 
jaarlijksch inkomen van ƒ 11.67S verbonden was. l'",en andere llurgemeester, Wil- 
lem Munter, begiftigde tlrie van zijne kleinzoons met liaK'c iiostmeeslers[>ostjes, die 
jaarlijk-, /' 5 ,1 (i.hhi opleverden, n,l, In 17 15 \,\\\ Loiecl, oud .| jaieii, m 17. [O (.".er.nd 
Munter, oud 1 j.i.ir, 111 17.17 Willem Munter, oud 4 j.urii. I )e latere Ihirgemeester 
iLgidius van de l'oll kreeg in 173Ó op S-jari-eii leehijd van zijn grootvader, 
liurgcmeester llarman I lenrik van de Poll, het posiuiieslei.-,cliap op Gorinchem 
en  's-Ilertogenbosch,  waaruit  hij  jaarlijks  ƒ4100  tiok.   Lol  Ka])ilein  over eene 


Juli  174S Ms Ontv., 


.) Uit  .Ie in  noot 2 op 

,.  Xl.Vl 

Collen /ijnc vuki./inK > 

2) Opgave van  Mr. Isyi, 

3) J.  liicker Kaye, A.uit 

4) Kev.l   llollaii.1  2j Ju 

■Il  ile  \ 
,  11,  p. 
i  1751. 

compagnie infanterie in [farnizoen te Anisteiilani weiden l)enuenul: in i/o/ (ier- 
braml Jan l'aneras, (,n.l .) jaren, /Anm van i'.in -enieesi, i- Ccrlnand l'aneras, in 
1711 jacol. van Slrljen, .ukI 5 jaren, zoon \an Uur;;. me.Mer Ouiiijn van Slrijen, 
in 1715 [.saac Mn)-,ssart, oud 11 jaien, ncel van I uu ;;, nirc ^ter jer.minuis de 1 laze 
de (ieorgio, en in 1748 Willem Jinreel, oud 3'/. jaai, klein.'..u.n van I uii -emeester 
Willem Ahmter. De latere Üni-emeester (ierard Aam, uil I la^selaer werd in 1707 
op zijn 9e jaar ben-ienul tut Ln.ekhmider van het inlamKnile reelil aan de Admi- 
raliteit  te  Amsterdam.   iMr.  Jleiiriek  hagel  jr,  deelt  mede  dat  zijn  gr.i,,lvader,  de 

sprekende, placht te zeggen: „kagenlijk uaren l'orxer, van de \\.\\ en (ieelvinek 
bij de burgerij zud gehaat met, maar daar uaren tntn luir^,emeesters (mijn gruul- 
vader  noemde  ze  iKuiit  zonder  te  verzoelcen  vu)  haar  namen  seereet  te  honden) 

[.Mr.  Jan]  Sautijn  en  (Air,  Jan|  .Si.x,  die  ziJi  d •  de  intaamsle  knevelarijeii  en 

extursies  tot  voorweipeii  van  den  algemeeiieii  haat  hadden  gmiaakt:  zij  waren 

wijze van retributie betalen. Alen wisl, d.il zij dikwijls j.iien laiv.', ampten \An 
4, 5, 6000 gl. onbegeven lieten en tle tractementeii d.iap.m onder elkander ver- 
deelden: dit was inderdaad eene drukkende arist,.cratie' ' ). iML;el overdreef met: 
ouk \'an dit onbegeven laten van ambten zijn voorbe(.:lden bekend, zooals o. a. d.it 
van Üiirgemeester Munter, w ieii in .September 174J een half postmeesleischap \, 111 
het  Antwerpsch  jHisteomiitoir  toeviel,  dat  hij  pas  in  |uni  174'),  n.i  er  in  tlie  drie 

afstond. Gaat men na, ikil luirgemeesteren \an .\nislLid:im diieet of indirect de 
beschikking hadden over alle openvallende ambten en „..tlicun" in de sledelijke 
regecring  en  —  \'oor  zoover  zij   Jlew indheliljeis  uaieii ook  o\er  die  bij  de 

Oost- en Westindisehe Comi)agnicen en dat zij meestal tle/.e ambten :uin gegadigden 
verkochten ''}. dan is het begrijp-elijk dat tle lliirgemeeslerlijke waardigheid er 
vooral  geambieeiil  werd  om  de :i.mzienlijke inkomsten, die er aan verLuMiden w.ireii. 

Men meene niet ilat het in het regeiitenleven toen .iltijd zonder uitzondering 
boter tot den boom was; hoe de wraakzucht ook den lioo-sigeplaatstc lagen Ic-gcn 
en ten val brengen kon, leert de volgende ei^isode, die, oin het interessante 
kijkje, dat zij in het intieme leven van de Corversche eolerie, den ultia-patriciselien 
kring uit het begin der 1 S^' eeuw, geeft, wel waard is wat meer uitvoeiig te 
worden  behandeld. 

In 1715 was door de Staten-( ieneraal, . om aan het a;mwasseiule euvel van 
onikooperij  paal  en  ])erk  te stellen, een  plaeeaat  uitge\ aai.(_ligil  tegen  het „neeiiun 


\.ui .unl.lcii Mhiil.li); iiiaal.u-n \.,im1 ik ii, .U- a....-,iL-r^ \.ui d.' /.lal. .Saiitijii n<,ii ik- vul-oiule hij 
ijL-nuei.ul: de l!cu in.llicl>l.cr.. Mi. jan rn|,, lauyoniLUbter, Mr. l'iLlci Six, .Scliei^cn uu hitcr llurgx-a 
Wijnaiul v.in der Maa, d'.\scni ,kIl-, «li,'l-ii., Haarlem zitting liLl.l.eiule, e.i Abialiaiu l.c^tevcnun ; , 
Raden ter Admiraliteit te .\inaeidani lloiiilaciiis lii.-.schop en Mr. Arend van der lUireh. Zelfs .Ie 
meester en liewindlield.er de  11.,/e de (.e.Tyin, d.„,r  w ien  het  piMcr^ leoeii  Sanlijn  a.in den L;.in|4 L;t 

/ lO.OOO liet aud.t van l.neklu.iider v.m de l.(|ui|KU;c l.ij de D.-liid. Cun^, a.ui een /eLeivn II 
Als liiirremeester stund de  I l.i/e  In.veii  de  wel; /.mi  kon  hij .Saulim  l.eschul.li-en en  /eU ^cliulvrij  I 


naleving door alle onder de ïMgenicciic Staten ix'ssorteerLiidc n'Ljentcn, en iLiaronder 
ook door de Adniiraliteilshecren en de IScwindliebbers der Ousl- en Westindischc 
Coinpagnien bezworen moest worden ' ). liet [)laccaat bleef echter eene tloude 
letter: zoowel aan tle Admiraliteiten als bij tle Compagnieën waien de lleeien 
gewoon, zonder zich in 't minst aan luin eeel te stoieii, alle ambten, bedieningen 
en  postjes,  die  zij  bij  beurten  te verge\en hadden,  aan  liefliebliers te verkoopcn. 

er zich met dezen ongeoorloofden IkuuIcI afga\en, had vooial de Bewindhebber tier 
Oostindischc Compagnie Mr. Willem Sautijn, ilie te\eiii Ki.loiul der lUngerij en 
Commissaris der stad was en door zijne moeder, riieod..ra van l;ambeeck, tot de 
dynastie der van Ikimbeeck's behoorde, zich do,,r zijn (jubeschaanul en gewelenkH)s 
optreden berucht gemaakt. Sautijn, die een tloorbren-er en speculant was, ver- 
keerde stectls in gehherlegenheid ; cjm zijne ontredderde hnancicii te redresseercn 
ontzag hij zich niet om tot de -,chandelijk.-,te praclijken zijn toevlucht te nemen. 
Dit moest natuurlijk in 't geheim gebeuren : twee handlangers deden daarbij dienst, 
cene zekere levertje _Ylaming, wecK'. Claas Hoef, eene vrouw met een verdacht 
verleden, en een verloopen Duitscher, Pieter Hacker, van Hremen, ilie, hoewel zelf 
getrouwd, tot ICvertje's dochter in ongeoorloofde betrekking stond, lül waartligc 
tweetal hield met Sautijn en diens huisgezin familiaren omgang; bij hen vervoegde 
de bewindhebber zich wanneer hij een ambt te verkoopen had en droeg hun dan 
op daarvoor een gegadigde op te sporen. Had men er een gevcnulen, dan \w\d 
een prijs bedongen, waarvan een gedeelte vooruit belaaKl moest wortlen en de rest 
na de gedane benoeming volgde. Met dezen handel waren belangrijke bedragen 
gemoeid: voor zoover n:igegaaa kon worden beliepen de aldu.s door S.mlijn over 
de jaren 1717 — 17J4 geïnde sommen een gezamenlijk bedrag van / J2,.S :i >. Ue 
zaak  was  zoo  voordeelig, dat  een  der  beide handlangers,  l'ieter  Jkicker,  o>,k  wel 

vriend, Ku^'tenhuys, naar een van diens bekenden, den koopman \'.,lkers, o.uler 
voorgeven dat er door tusschenkomst van ,,eeii heer van :iaii:deu" eene kuipers- 
pkiats op het ( )ostinklische huis beschikbaar zou zijn \o(,r den voorzoon van 
Volkers' vrouw, 1 lermanus v.in der Laag, tegen betaling van eene som van ƒ lOOO. 
Dit voorstel lachte Volkers wel toe, maar hij wenschte eerst de zaak met dien 
heer zelf te bespreken. Daartoe werd voor den volgenden ochtend de afspraak 
gemaakt, dat men elkander in de herberg „de Hoop' zou ontmoeten. Volkers 
verscheen te besteniLler ure in de herberg en wenl door Ruytenhu\'s aan een 
onbekende voorgesteld, die hem vriemlschappeliil: te woord stond en door hem 
voor een ugent" aange.aen werd, m,i,.r die nieni.aid .uider.s was dan 1'ieter IS.icker 
Na alloop van het onderhoud werd door Volkers .,,111 Ru)tenhu>s eene .som van 
/ 600 op afrekening ter hand gesteld, waarna ile eerstgenoemde naar huis en 
vervolgens naai' de beurs ging. ]'.\cn daarna kreeg de vrouw van \'olkers bezoek ; 
zij vertelde het wedervaren van haar man, waaro|) de visite luiar duidelijk maakte 
dat deze oiigeliclU was. Hevig ontsteld zomi juffr. Volkers onmidtlellijk hare 
naaister naar het  huis  van  Ku\-teidui)-s  met tle  boodschap dat  zij  voor het  uitbe- 


2} Zie u. C.\LI, 


talen van een wissel de ƒ 600 drinfjend noodig had eu dat zij die, nadat liaar 
man van tle beurs thuisgekomen zou zijn, weder teriis^belalen zdii. iJe list Ljelukte ; 
het .L;eld  werd  tcruLjgcgcven : do bedrieger was bcdrdgi-n. 

Nadat de betrekkingen tusschen Sautijn en zijne beide helpers versciieidene 
jaren geduurd hadden, kwam er ten slotte een kink in den kabel. Kens aan een 
maaltijd ten huize van Sautijn met dezen en zijn huisgezin aanzittenile, veroorhujftle 
Hacker zich in tegenwocirdiglieid van een gast, den (^verste Jan van Krelschmar '), 
zulk eene onbeschoftheid tegenover een der tlames van het gezelschap -), dat de 
gastheer, wien de Overste de vriendschap dreigde op te zeggen zoo hij voortging 
„dien kerel" aan zijne tafel te ontvangen, dezen la.itste tle dem' wees. Hacker en 
levertje Vlaming besloten nu hun patroon te verraden. Zij boden den oud-Hurge- 
meester Jeroninuis de Ilaze de Georgio, die cenige jaren te voren door de Corversche 
d}-nastie en voornamelijk door toedoen van Sautijn's broeder, Ikirgemecster Nicolaas 
Sautijn, van 't kussen gestooten \\as en daarvoor op wraak' zon, huiuie diensten 
aan, en op diens aandringen stelden zij in yXpril 1724 de justitie met de schelme- 
rijen van .Sautijn in ken. is. Üe mijn sprong echter verkceril : de 1 (oiifilschout 
Slicher, die óf de invloedrijke familie .Sautijn niet aandurfde, öf er zijn voordeel 
in zag ócn delinquent „bij cnmpositie" tot cene honge boete te veroordeelen, 
vergenoegde er zich mede alle schuld op Hacker te Kidcn, tlicn hij gevangen liet 
nemen. Daaroi) werd door het gerecht een uitgebreid oiiderznck ingesteld; de 
uitkt)mst daarvan was voor Sautijn uiterst L)ez\\arend. Uit de confessie van Hacker 
en 't verhoor der getuigen bleek, dat Sautijn door Hacker's bemiddeling de \'ul-eiide 
betrekkingen bij de O.-Ind. Comp. \'erkocht hatl : in 1721 cene onderkoojimans- 
plaats voor ƒ3500, eene korj^oraalsplaats voor ƒ 120, 5 soldatenpostjes voor ƒ40 
het stuk, in 1724 eene schippersplaats voor ƒ2500 en eene tlcrdewaaksplaals \o(ir 
ƒ300. Verder waren door Sautijn ook geschenken ontvangen; ten tijde \'an Hacker's 
arrestatie berustten te diens huize verschillende voorwerpen, die hij als tusschen- 
persoim voor .Sautijn ontvangen h;id, als n.1.: ,,een grote silvere koker met agate 
messen met t^uud beslagen, een groole pedro del piirco niet gtui\\d beslagen, vier 
stukken sits, twee diam.ante handgesiiii s en d.ui nog eenige gdcduien up een notitie 
gespecificecrt". 

-Sautijn protesteerde heftig tegen deze beschuldigingen en trachtte zijn onschuld 
te bepleiten; gelukkig voor hem leverden de brieven van zijne hand, die tloor 
Hacker overgelegd werden, geen overtuigende bewijzen tegen diens lastge\'er. Den 
14«^|| December 1724 deden .Sclu-jjcnen uits[iraak : over de schuld \an .Sautijn werd 
in het vonnis gezwegen, 1'ieter Hacker tlaarentegen tot eene l)oetc \'an ƒ 6000 
veioo.deeld en vooUs „mf.icm" veikl.rud en voor mci j.nenuH Je >l,ul geb.nuun. 
De publieke opinie evenuel, die zich met gra.igie 111 .lit .scliand.ial vermeide, wees 
Sautijn als ileii hoofd.scliuldige aan; tlezc had dan ook, bevreesd voor den drei- 
genden keer, die de „informatiën" in het proces van Backer voor hem namen, 
in November 1724 bij het Hof van Holland mandament van jiurge aangevraagd, 
dat hem 8  November verleend  werd.  Daardoor was de zaak aan de jurisdictie van 

1) Johan Theodoor 1'hilibert van Kivtsclimar, I.uilt.-Kc.lonel en KapitLin l.ij .k- ll..|hi„lM lic fuianlL-s 
oiuier Kol.mel I.m.is Ailriaan v.tii Kretschm.Ti', eii ,U^vua so.leii M N.,vciiil.ir 1728 Kolonel \ .ui een 
Rct'iinenl voelUnecliten. 

2) A.hhuKi  kc.iel, cc.ie inwonen. Ie on-eliuwde sehoonzuster van  den  -asilieer. 


;i.iv 


Scliüul en Schepenen van Amsterdam oiiltrokken, en hoe liefti-- ikv.en er zich onk 
tct^cn pO(.)f^(len Ic veiv.eUeii en hoezeer zij ouk- het Hol' dm \'(iet dwars trachtten 
Ic zetten, o.a, dn(.r de piibhratie \an liet mandam. iit te Aiuslerdain te beletten, 
wat den \a)ortL;an,L;' \'an het jjnices wekenlaii- vertraaijde, zij moesten er ten slotte 
wc! in bcrnslen tle behandeliiiL;- van tle zaak aan 't I lof (i\'cr te laten en toezien 
hoe Sautijn JI December IJJI, daar niemand voor 't I lof het bewijs van zijne 
schuUl ^^as komen inleveren, door dit eolle-e ueid „verklaert piiyr, sn\ ver en 
innocent". Thans w ierp Schout Slichei' — die L^aarne zelf wedei- de zaak in hamlen 
wilde krij-en, daar er, zoo het hem -elukte ze „bij compositie" in der ininne te 
beslechten, \-oor hem een aardi^^en stuiver aan te verdienen zou zijn - in [anuari 
1725 voor het Ihif de exceptie van praeventie up, om tloor j)rocedure te trachten 
het Hof tic judicature over ele zaak van Sautijn te Ijetwisten; l.jij vonnis \'an den 
ó"-'» l'^cbrnari d.a.v. werd ileze exceptie echter iloor het 1 lof xerworpen. A.an het 
eind van dezelfde maand weid Sautijn inge\'ol;_;e den eisch \an den 1'rociireur- 
Generaal een schriftelijk interroLjatorium opgeleL;d, waarna den 1 iSl') Alci d.a.v. tle 
Raadsheeren Thiercns en de Ahiuret,niault naar x\msterdain vertrokken om tla.ir de 
getuigen a charge — waarvan verscheidene namens liiirgemeester de 1 laze door 
beloften tot het geven van getuigenis werden a.mges|)ooi(l, - en die a decharge 
te hooren. ()ver den uitsLig van deze verhooren was \ lei in,iaiideii later iio" niets 
uitgelekt, zoodat Sautijn K» September 17J5 bij 't 1 lof een request indiende, \'er- 
zockende dat het I lof ,,door examiii.itie \an de stuckeii . . . . sig iip de onseliuld 
van den .suppliant gelieven te informeeren opdat i\<:n suppli.mt door een prompte 
justitie van alle verdere langdurige tre)n v.in proceileereii (elders: ,,voor hem rm- 
neusen trijn \'.in costb.ire iiroceduren"] mag worden gelibeaeei t". Dit \-erzoek werd 
niet ingewilligd: een jaar daarin, .leii .p-n Seiitember \/.:n, werd weder eene nieuw e 
commissie, besta;inde uit de Raadsheeren Thierens en Selrcep, door hel llof l.eiioemd 
om het verhoor der getuigen te .\msterdam opnieuw ter li.md ie nemen. De \-er- 
klaringen der getuigen a charge w:iren ditnuial \erpletterend \(i(n- .S:mtijn l''vLitje 
Vlaming bekende o.a. tusscheu 17111 en 1721 drie scliipperspl,i,.l-,eii \-oor hem 
verkocht te hebben, elk voor ƒ 2000. I-Leii van deze drie pl.ialseii was door een 
zekeren Jan 1'ietersz. Keyser gel;(H:ht; daar deze e\'en\\el een gebrek- had (,,een 
bevende liand") werd hij dooi de liewindhebbers afgekeurd. S.iutijn ruilde nii met 
een der ISewindhebbers \'an de kamer te iMikluiizen <uii: Ke_\-ser werd te lüikhnizcn 
aangcmonstenl en Sautijn zorgde voor de benoeming van eeneii Sieiiwert l'ool, hem 
door zijn luikluiizensche collega aanbevolen, te .Amsterilam. lieli.ilve het geld, dal 
Sautijn   van  d.   door  hem  a;ingestelde  Compii-nie's  lunbtenareu  ontvin-,   wi>t 

mede te doen — wat hun bij hunne instructie stren.; verboden was — en waarbij 
ICvertje Vlaming hare tusschenkomst verleende. O.a. wr.schafle hij a;in den opperzeil- 
maker ]-!roekhuizen, tlie in ly^i naar Indie uitzeilde, eene som van f /OO, waarvoor 
de man eene schuklbekentenis \an ƒ 1000 moest leekenen en nog bovendien 10% 
rente moest betalen; den onderstuurman van .Soest leende Sautijn in 't zelfde jaar 
/ 600 tegen eene door eerstgenoemde geteekcnde obligatie ten bedrage van /' .S40. 
Hoe duidelijk uit al de geluigenverhooren ook tie schuld van Sautijn bleek, 
het  duurde  nog  tot  het ja.ir  17,51  vuny  het  Hof m deze z.iak kon beginnen te advi- 


sccreii. Noi^r vocir het VDiinis i^cvckl was oveiicccl Saiitijii, l\cu kx" KovcnibL-r 17^1. 
J}ij besluit van 't Hof van twee da_L;en later, U Nuvember, weal „wi-ens ile nieeni"- 
vultliijo niocitcns en vacatieii in die zake" aan ieder v.ni iK; Uaadsliceren en aan 
(ien (irifficr en .Sub.stitmit-( iiill'ier uit de kas va]i 't iluf ,,\\ i.'_;eiis rai)|)oil"cit " eene 
.som van ƒ200 uiti,'ckeerd en aan d^n rapporteur, den Raadslieer I\k. ris ƒ400, 
terwijl den 14™ November ntiL; aan de twee eerste deurwaarders \an 't liui" ieder 
/"SO toegclet^tl  werd '). 

]kir<,'-cmeester tle llazc had alle eei" van zijn werk: niet alleen was de l'.ewind- 
hebber Sautijn door dit proces aan de iipen[)are veraeluinL; prijst^e-ewn, maar ook 
zijn broeder, linr-enieester Nicokias Sautijn, w ien-, naam iii 't proces ;.^eineni;d 
was wcL,rcns het verko(.i)en van een paar stadspostjes, als in i/j:; eene slachters- 
bank in de vleeschhal voor ƒ1200, en in 1721 het doodL;ra\ersanibt van de Wester- 
kerk voor ƒ Sooo, werd er door L;ediscreditecrd, zoodat hij sedert 1725 niet meer 
tot Ikiri^enieester herkozen wertl, ni.iar na tot 17?.^ in de '! hesaurie Ordinaris 
gezeten te hebben, vervol-ens tot zijn dood in 1745 in de Admiraliteit „.jp het ezel- 
bankje" blcei'. Sautijn en de llaze waren trouwens niet de eeni-e, die iloor intrit^^es 
van anibtL;enooten uit het bewuul L;era.daen. i aicas Trip, die in 1 720 i;ur<;emeestcr 
L,'cworden was, werd door ileii invloed van zijn broetler, den machtitien Jan Trip, 
in 't volgende jaar in de Thesaurie L;ei)laatst, waaruit hij in 172.1. naar de Admi- 
raliteit overgeplaatst werd. heerst in 1732, in 't zelfde jaar waarin |an liij) over- 
meester Mattheus l.esievenon na <.Ln dood van zijn oom en bes(du mier Jan Trip 
in de The.saurie op;.;eborL;en, waar hij bleef tot de jicht hem in i7:;ii oii-eschikt 
maakte om laiiL^^er ambten te bekleeden. De zoon \an I ,> .lr\ < n. .11, de Secretarie 
Mattheus Lestevenon van Herkenrode, nam <len heerschenden d> na.lieon zijns vaders 
achterafzettiuL,'- zoo kwalijk, tlat hij zw(jer zich op haar te zullen «reken. De 
omstandit^hcden tlienden hem naar wensch: het jaar 17.1S stelde hem in staat om 
zijn  voornemen  op  L;rootsche  wijze  te  volvoeren. 

maar het was te voorzien dat de ke[)ubliek vroeL,^ of laat in den strijd zou be- 
trokken worden. Door Iractaten w.is de St.iat \erplicht Maria Theresia met e( 11 
hulpleger bij te staan tegen h'rankrijk, dal haar aanviel oiiiler voorwendsel van 
den ileier.schen pretendent naar de KeizerskrcMui te sleuueii. Door luigeland 
aangezocht om, in \'ei-eeniging met deze mogendlu.id, ile Ivoningin \-an Hongarije 
te hulp Ie ki.men, door h'rankrijk met een inval bedreigd zoo zij in ilit voorstel 
traden, werden de ie,L;eulen plot^elmg in een ..uei^I moeilijk p.irUet gepkuitst. 
Ieder  hield,  nu  de  bui  opkw.im,  het  oog  op  den  krie.schen  Sl.ulhouder  gericht: 


I) ConfessiebcieU, N°. 382 R. 1., Josmlt iiii^-ii.ii.i.l l.ij f,,. 35; SecreL-t ( ■oiifossieb.jek, N°. 535 K. i., 
fu. 15 v°. en 16; Dossiur SauUiu in du (. ollcrlic Di.ssicr-, \:in I 1 iuiiiiLclu •.ila;ii 1721 — 1733, N"-'. 640 K., 
K. 1-; .Sdu-pL-nniiiuiulic-., N". S(iü K. [., („. 132 v'.: ;,IIl- in 'M ;,ui..L-,itc,u . Iii.l ie Ani.sterdnni. „Vcrbaalen 
van Inl.irnnitiL- in <lo /aak van ,K-n (Ulirier acr ^t.!,! .Vn.sU-rdahi i :' .Mr. W ill. ni Sautijn", llnf, N°. 1641; 
R.illc van den l'ia.oiiL-ur-l imer.i.il \o,,i dvn lloxr \an llnllaiul, 1707— '52, 1.:' i: , i d. 2i Deoanl.cr 1724, 
9 Januari, 23 Ja),u,,ri, 20 tclu-uan en iS Dnendie,- .725, en/.; Resul, van den II, Ae v.,n ILdLuid, 
1722-'25, iu. 213 V ., 214 N ., 222, 256 e., 27.,; iln.1., I73i--'33. i-^1- '^ ^" '4 N-vend.er 1731 ; alle in 
'. Rijksarelnet te 's-t davenliaye. 


CX(,VI 


vrees, dat bij het nacleren van liet i^evaar de „hcillende £,'eiiieeiitc" in tic steden 
evenals in 1672 om den l'rins zou roepen, was ilc leidende L^edaclUe \'an alle 
aristocraten.   De  l'rins  st^nd  als  eerzuclltii;  bekend:  iiij  be-eerde  viiri-,  sedert  liij 

Lïewesten, dat Willem Jll zoo -aarne in zijn v.iiler jan Willem Iris.] had willen 
vcreenigd zien. Door zijn huwelijk met eene dochter \an den haiL^elsehen Konins; 
kon hij op diens steun rekenen; dit maakte ile Staals;;e,;inden \\l[^ een \erb(ind 
met  's Prinsen  schoonvader  alkeeriL;.   JeLjen eene  a.uishiilin;;  bij  klankrijk  sprak 

van zijn door de schare vooi- landverraders uit-emaak-t te worden, liet was dus 
voor de oÜLjarchen  een  toestand  tussclien  han;.^"en  en  wui;.;en. 

De noodzakelijkheid van het behouil der Jïarriere, het natuurlijke bolwerk van 
de Ivcpubliek tCi^en een aanval van J''rankrijk, deed de Staten-Generaal er eindelijk 
in 1743 toe besluiten om de zijde van de Engelsch-Oostenrijksche coalitie te kiezen 
en de ver.schuldigdc liulptrocpcn aan INfaria Theresia te leveren. Daarop kcertlc 
Frankrijk in het volgende jaar zijne wapenen tegen de Nederlanden en na een 
driejarigen, voor ons ongelukkigen, veldtocht, waarin de verwaarloosde toestand 
der Barrière-vestingen en de ongcoefendheid en gebrek'kige toeiusting van het 
Staatsche leger het iliepe «erval der Republiek gedurende ile laatste 30 jaren schril 
deden uitkomen, was geheel lïelgie in handen der h'raiischen ge\allen. In April 
1747 bedreigden zij, van (ient uit. .Staat.s-Ylaanderen. Het onmiddellijke ge\aar 
had het verwachte gevolg: het Zeeuwsche volk liep te hoop en noodzaakte deze 
provincie nog in dezelfde maand den Prins tot .Stadhouder uit te roeiden. De 
beweging ]ilantte zich als een lonpcnd viuir naai' llnlland \'iiort en ook ckaar zagen 
de regenten zich gedwongen L\ct) volkseiscli in te willigen en, disn V" -^lei 1747, 
Willem van Oranje de .Stadhouderlijke waardigheid aan te bieden. De voldoening 
van zijne eerzucht luul tle l'rins tK)or tle volksbeweging bereikt: nu zij uitgediend 
had gaf hij zich geen moeite om van zijn ambt het gebruik' Ie make'u, dat men 
er in de breede kriuge'u der burgerij van veu-langde. De regenten hadden do,u- hun 
schaamteloos e.xploitatiesysteem en door hun verwa:ind en laatdunkend optreden 
het volk van zich vervreeniil: zij hadden wind gezaaid en moesten stcuni oogsten. 
Men eischte van den Stadhouiler afscharrnig van alle misbruiken, o[iruiming van de 
oligarchie en toezicht van het volk op de regeering. Op enkele punten gaf hij, 
gedwongen en onwillig, toe', de meeste misstiUiden echter liet hij onaangetast. 
Dien ten gevolge hielden in de steden ook na ele verhefllng van den Prins de 
ongeregeldheden aan. Te Am-^lerdam namen in ir.pS ile oproerige \ er.schijnselen 
een voor de re-eulen ;'o,, diei-eud a.in.'k n. ,l,il ile.-.e .'cK e te rade werden den 
Stadhouder hun oulskig a:in te liieden met verzoek nieuwe regenten te willen aan- 
stellen, Den 31^^» .\ugustus 174.S wertl een daartoe strekkend voorstel iloor de 
Staten van Holland aangenomen en Willem IV gemachtigd Burgemeesteren en de 
Vroedschap naar zijn zin te ontslaan en door anderen te vervangen, terwijl hem 
bovendien bij besluit van ilen loi^ii September nog de bevoegdheid verleenel werd 
ook de Oudburgemeesters en  üudschepenen te removeeren. 

Den 2^'" September 174S kwam de Prins te Amsterdam. Hij was minzaam 
jegens de Doelistische democraten en ging met de onderdanige en gedweee regenten 
vriend.schaiipelijk  om:  eigenlijk  waren  deze  laalsteii  hem  veel s)'mijathieker ilan de 


fXI.VII 

rimiocrij^c  volkslioop,  tüc  <lii(ir  luiic dciiumslr.itics iK- str.itcn  oiivcili;;  maakte en 

ciiKl aan de vricndschai) komen en moest hij i]^:n luin doi,r de Slatm o|)_L;ediai;en 
last ten uitvoer lei',!^en ; zeer teL;en zijn zin ;;iii;; hij rnideli|i. lot iK- i\niolie over. 
Wie uit de re-eerin- ver\vij<lerd moest worden uas hem volkomen on\ erseliilli- ; 
iht iiit te maken liet hij aan zijne om-evini;- over. 1 Je taak, (he Willem IV ojj deze 
wijze  van  zieli  afschoot",  werd  daarop  met  (h'ens  stilzwij ,. ,ide  -oedkenrin-  over-e- 

sciicpcn Mattheus Lestevenon van lierkcnrode, een seliatrijk patri.ier, die iloor 
zijne beide Iiuwelijken, eerst met eene zuster van l.oril Alonijoy, daarna met eene 
dochter van ilcn Generaal Ikiron van lier Du>'n win 's-( .ravemiio. r in rekitie 
i^etreden was met de kai-eisch-ezinde adellijke i ), anjeparlij en li.t Stadhouderlijke 
Hof. Hij Lestevenon werkte de wrok teilen de te Amsterdam heer.seiiende re-en- 
ten.^'cslachten, die zijn \ader builen den invloedrijken llm -emeeslerskrin- -edron-en 
hadden, no- na. De -ele-enheid deed zich nu aan hem \oor om do.n muldel van 
den Prins zijne eiLjen vijanden tien voet op d^^n nek Le zeilen. I lij maakte er 
ruimschoots L,^cbruik van: op aanuijzin;^ van Lestevenon werden alle leden der 
sedert de da^en van )oan Corvcr te .Amsterdam rei^eerende dynastieën lui hunne 
ambten ontzet. 1 loe dit in zipi werk t;inL; leert ons het \'<ik.;ende xerluud, tlooi' 
iMr. llenrik l'"aL;el Jr. uit y\i:n mond van een oo_L;-etuiL;e, zijn -i ootvader, dc:n tdiUier 
llenric  FaLjel,  opgeteekend ; 

„Ik  heb  mijn  -rootvader  zeer  dikwijls  hooren  vertellen  dat  de  lieer 

dam alleen uit-evoerd hacl : de 1'rins was al een da- of veertien te Am- 
sterdam L,feweest ; 't was in den zomer; Mr. van Herkenrode, Mr. de 
Hack ') en noj; een ander lieer, die teL^enwoordit; ook reeds overleden is, 
kwamen met tien 1'rins in de kamer van mijn (Irootvader, die zijn aparte- 
ment had op de eerste ela-e -) boven dal van den 1'rins. 1 oen zeide 
Herkenrode: „De 1'rins is ,d lani;- yenoe- hier -eueest: 'M. lijd dal hij 
wetler keereii L'.aal en dal de Ahe^istraat veranderd wortle". 1 oen liaakle 
liij een boekje voor den da;.;, daar tie namen van ile lleereii, die toen in 
de regcoiiiiL^ waren, i)p stonden: die ^^enen die hij er uil uilde heblien, 
schrapte liij een \'Oor een uit. De 1'rins liet hem be-aan: hel tleetl hem 
leed, maar hij kon 't niel helpen en 't was noodii;. Toen de re\- aan de 
Vroedschap ') L;ek-omen was, k'w:im er onder anderen voor eene Van der 
W.i.isen en Waim, eutoen .'eide de r-in,.: .,du mo.ieu er loch in blijven, 
wanl ilat zijn no;; vau de \ i lenden v.ui iW^n (oillier' waarop l.eslexenon 
van Herkenrode antwoordtle: ,,)a the kunnen er wel in blijven, want die 
zullen je lloo'^^heid noch -oed noch kwaad doen". Voor 't overi-c schikte 
hij  alles, en  de  1'rins  volyde  zijn  raad  blindelini^s. —  Voor de verandorini;- 


1) Mr. Joliaii  (11-  Hack, Siorclans van lU 

2) N.l.  van liet  (JiulLvij.ls  1 kcivnlo.jcinc 

3) Kayel  va-i^t  /idi :  van  iIli  W acyci 

de  UiiM./u/aim ycUoiiicn  «as, kHam  ci  uiu 


:cne  [Mr.  .\nu.nij  Wann", etc. 


CXI.VIII 

van de rcgccriiig was er alle dai;' een i^root diner L)ij de l'rins, waar alk- 
de (judc res^enten nog bij assisteerden. Mijn ("irnuLwidei zal meest altijd 
naast de JUirgemeesler Hendrik Haiinen van de l'oU ; ,,p 't laatst /.eide deze 
tegen lleui : „(iiitlier, doel uns een tlienst, daai zulhai wij je altijd xuiir 
verpliehl wezen; maak l.)rli in ("...dsnaam dal Ar l'rins ,.ns ,,nlslaat, want 
wij kunnen het iqi deze main'er niet lan-er uitlu. uden : v,i,uiKru pla-t ieder- 
een te; lie\'en al-, een 1 lur-ianeihter op stiaat (]u.iin, «u nu /aj u wij al uns 
aanzien (luijt, wij hebben mets meer te zeL',,;en". In. n de 1 au -micester 
|('renit| Cnrver, dat een dellig, braaf en eerlijk man was, al „luid i|uaui 
nemen van de l'rins, zeide deze tegen hem: „Mr. Int spijt mi| uuer als ik 
je zeggen kan, dat ik je van je dienst moet MUtsLian, maar il; kan 't met 
laten". Hierop autwoonlde Curver, „dal hij dit wel wist; dat hij zelf van 
meening was dat de l'rins niet an^lers kun gehandeld hebben' etc. De 
tranen quamen hen beiden in de oogeil, en zij omhelsden elkander op de 
aandoenlijkste  uijs.  He  l'rins  had  Corver  in  de  regeering  willen  houden, 

geweest van Willem III; maar ISerkeiinule wilde lul niet hebbeu, zeggende 
dat hel niet zijn k.ai, uil hoofde dat |Mr. ,\'icol,uis| (■„•cKin.k van (.■astrieuin 
gelnniwd  was  met  eene  dochter  van  (_'oi\er"  ' ). 

Het is bcgrijixdijk dal, waar bij de samenstelling \\\n het college v.in l'.urge- 
nieesteren sedert lienlalleii \'an jaren zooveel selectie in achl was genonun, de 
leden er\'an elkander in 174.S vrijwel allen in bloed- of aanverwantschap na bestonden. 
ICen van ile Ic) iliirgemeeslers stontl maar op zichzelf: Ah', kerdinand win ( oHcn. 
Voor het overige bestonden twee elkander in den eer-,ten gr.iad : ("icrril c;or\er 
en zijn .schoonzoon Mr. Nicolaas (leehinck. iMr. llarm;ui 1 lemik \'An de l'oll en 
Mr. rieter van de l'oll waren broeders. Zwagers waren: Mr. jan .Six cu .\lr. 1'ieter 
van de l'oll; Mr. Willem Munter, (karit Corver en Mr, |an .S.tutijn ;( ierrit Corver 
en Mr. 1'ieler kcndoip. iJeze kuitste was een volle- neef \au .Ie gebroeders v:in 
tle   l'oll,  en  eveneens  waren   Mr.  1 kirman  1 leuril:  van  de  l'oll  en  ,Mr.  Dirk   Irip 

lleeren nuuikleii hel zich juist in de laatste jaren ..p hel .Stadhuis gezelliger en 
huiselijker d.m ooit te \'oren. In 1747 zalen daar als legeereiide Uurgenieester.s 
bijeen, behalve Mr. (.illis van den iSempden : Mr Willem .Munter, diens zwager 
(lerrit Corver en ile schoonzoon van dezen. Mr. .Xicolaas ( .ecKiiulc ! lu 't volgende 
jaar,   17 p^^,  waren  Iwet-  zwagers  tegelijk  lairgemeester :  derril  Cor\er  en  Mr.  J:ui 

Win de u) l'.urgemeesters werilen iu September 1 7.pS -) de 7, die door 
geboorte of .umhuwelijking lol de gevestigde d\-nastiec-n beho.uden, met liunue 
na:isle bloedverwanten ontslagen, 11. k: i. Air. |an Si.x, met zijn zwager Mr. joan 
(Iraafkind  Corneli.sz,,  Raad,  en  zijne  beide neveu's: de Raden .\lr. Reynier liiaiwens 


en Hendrik Nicolaas Sautijn ')■ 2. Mr. Willem Munter, mei zijne twee z..nns : Mr. 
Andrics en C:orneli.s Afiniter, beide ( ^ndsebepenen ; /.ijn seh. ..m ;... .n Mr. Jach iMueel 
Jansz., Oud.schepen ; zijne vier zwa-eis: Mr. Jan van i..M,n, Raad ' ), en .\h. jan 
Woliers, Mr. Corncli.s Jiacker Jans/. en Mr. Jan l'.nnd l'.iJ.o, » »ii.ULlie|,enen ; 
zijne beide ncveu'.s: Mr. .SahiiiKm Dedel, K.i.id, m lleniul: lli. I.er, rev.eer. lul .S, he- 
pen, en zijn cun.sili lleniie van dei' Spelt, i (iiiiil ( nuar nut /.ijn ai lilerneel, den 
Ondschepen (dllis Valekenier. 4. Mr. Jan Sautijn. ;;ua-er v,u\ Willem Mmiter. 
5. Mr. llarman llemik van de IV.11, niet zijn z>».n Mr Jan van de 1'. .11, Oudselie- 
pen ■'); zijne ilrie zuaL;er.s: Mr. Gerard J!nr.s \ „n Waveren en Cillisvan Heven, Kaden, 
en Jan 'Jrip, Ondselu pen ; zijne beide (,.uMnh: den Raad lirdnk Jlerewuit en de 
Ond^ehepen Adriaan v.m I.n,,n, en zijn aeliterneef, den OthUehepen Mr. Onnelis 
Graalland Jan.-,z. (., ,Mr. i\ie,.laa.s (.eelvinek, met zijne beide z«.iL;er.s: Mr. Jacb 
Alewijn, Raad, en llemik ll-olt ( .erril.-,z., re-eerend Seliepui, en zijn aeliterneef, 
den Ondschepen TlieuiUun- Rp--e. ;. Mr. 1'ieter \an de Rnll, bi>.ed> r van llarman 
llenrik  van  de  1'..11. 

nnn de ived.s -em.emde Meeren en aan n..- eeniL;e anderen, d;>: t, .1 ! hii-emeesteren 
in -een of slecht,', verwijderde faniiliebelrekkin.-; sl.aiden, z...al.,t hun untsla-; aan 
eenc andere reden dan dLV.v na.el -eueten worden, keelde de 1 leer van lierkenmde 
zijne wraak ikil; aan enkele \an zijne ei-en familieleden en si lir.ipte hij v.iii de lijst 
der rcLjenten ook zijn cousin, ^Ilu Uud-.che'i..en Mattheus .\le\\ ijn, en zijn aeliterneef, 
den Raad Francois win llaiencarspel. hai, daar hij wel in,,i- d.it zijne pusitie te 
Amsterdam thans onlnaidhaar ;;ew..rden was, schrapte hij, 0111 de kn-nn np zijn 
werk  te  zetten,  leii  sli.tle  zichzelf. 


tcrs over: Mr. heidmand van Collen, Mr. 1'ieler Si.x en Mr. 1'ieter Rendorp; 
verder li) van de ,:;(. Vroedschappen en 43 van de .S 1 re-eerende en i.ud-.Scliepenen. 
Knaisetandeiul moLSleii ile ;,;evallen re-'^eeriiiL^smannen het aanzien Ihh- de \ei\\a- 
tene,  tloor  wiens  Inednen  zij  uit  het  re;_;enlenp,iradijs  \erjaa;d  waren,  1 .i,stc\(iiiin 

den  iKist  van  (it.'zant  te  1'arijs  kree;_;  '). 

Rij ile beilnemini' van de nieuwe RuiLjemeesteis in de plaats van de ^eremo- 
veerde was ile keus \an den 1'rins wel tot de aanwezi-e < »utlschepcncn beperkt, 
maar toch -af hij door de aanstelling; van ikn koopman en bankier Willem Gideon 
Dentz bink van zijn streven om vooi.d den liandelsst.md, die bij hem in hooide 
.1.111111-  sloiid  en  mei  soimni;;e  leden  w.i.iiv.in .iN  b.v.  .\;.;L;es  .Scholten  en  van 

1) neiii-NL-,,.,  liuii  luhl.-i- o.iiMii, lic ..u.l-S,lK.|„n  .\[i.  \V,,iU.t  V.ili-kenicr. 

2) l;cncvcl..^ /ip,  /u,,n  .\li-.  Willci.i  v.m  I. J.ui^/. en .1 ii, i.cvlu Picl.-r v.in Loun, l.ri.lo Oii.Im liqumcn. 

il  .M).  j.ui  v.,11  (Ie  r.ill   un-il  In  NuunlHi   17^7  .In,,!-  I'iins  Willem  V  weer  ili  otc  l,erslel.l  cii  lol 

l;ur^e„ire,U.T  hen,.i-„M  ( , „•  1. nnu hier  hij  il.U ja.,). 

.,) Dr („v..nt v.n, Ja.mkuil. te V-ilaye, ,1e llunnac, ileelt in /ijn rapi-'-t ^'^"i .lo tVanscbe re^eerin- 
over ae„ ,,ol,Uel..n loe.i.nl u, ,1e Ke|,nl.liek (1755) ■!> een ternyblik „,, I7.,S nie,le: 'M . ile IV, kenroo,le. 
^e':ret.,ire  ,1e  la  ville  (.IW maer, l.iin I,  Ie  ful ,lu  l'rin, e lie Nassau  |i,.iir la  lisle ile-, Pr,,serils; il  livra  a  l.i 

veni;ean,-e ,lu  l'riine  ton.  eeUK  ilonl  il  av,,il  l.'  ^e,-LVt. .\1  ile lïrrkenr Ie Cül |,o,ii- re,-, ,ni|„aise ra.nl.assaile 

,1e  iManie  .l.ui-,  iii,  tenip, ,,11  Ie  l'riiiee eloit eni.ne Ie ni.iltre al.sulu ileb yiiee.s." (Dr. 1 1.  1 . (.',ilenl,ranilei , 


Jever — hij gemcciizanicn oinL;anL;" hield, in ilc Amstcnhmisclie sUulsrcgccring 
aaiKlcc! te -even. Dil streven, ilat bij hem wellicht v.xm Ispm.il uit de behoeUe 
eini in tle niachti;4e k-oo|istad steninien te werven ten -unste win zijne plannen 
tot „redres" van nnzen hantlel, kwam nuL; meer uit bij de aanstelliiv^ van tle 
17 nieuwe Vroedschappen; 12 daarvan behoorden tot k'jopmansfaniilicn, die nog 
nimmer in de regeering gezeten hadden. Ondci dv niciiwlx-nncmden Icomen o.a. 
voor: de waivisclirecder l'ieter van Tarelink-, ilc w ijnki mpir Micliiel llniyningh, de 
tabakkooper Jan /\gges Scholten, de wolhandelaar jan Nieolaas van l'.ys (iillisz., 
de buskruitfabrikant Carel Lijnslager, de bankier C.eorge Clmord jr., de kooplie- 
den Dionis Muilman, handelende op hhigeland, Dirk van Mar,.eli^, ,.p Frankrijk, en 
Volkert van Jever, op kusland ; ook de expediteur Arend van der W'aeyen en 
de advocaat Mr. Ahitthijs .Straalman, wiens vader een vu.,rnaam I )o..p.-.gezind 
lakenkoopcr was. Tot Schepenen weri.len door hem in 174.S en de \-olgeiule jaren 
o.a. benoemd: de wolhandelaar Jan Nicolaas van 1'^ys Isaacz., de bankiers Daniel 
Hoggucr, Nicolaas Muilman en Jan Tcstas, de ijzcrkooper Jasper liulteii. De oude 
regenten trokken voor deze nieuwelingen, de bloem van de gezeten burgerij, den 
neus op, en zagen een van Jever, wiens grootvader kisteiimakersknecht geweest 
was, en een Jiolten, wiens geslaelit niet heel lang geleden uit de smederij „het 
groene Anker" oji de Waal gespruteii was, met tien nek .lan. ,, Achtenveertiger" 
was de scheldnaam, waarbij eerst de aristocraten, later <«>k tle van liare (hanje- 
liefdc teruggekomen burgerij, deze  ,,honiines novi"  plachten  aan  te  duiden. 

Door dit alles werd het euvel der familieregeering voorloojjig nog maar 
weinig geschaad. Misschien zou het tien 1'rins, zoo hij langer in 't leven gebleven 
ware, gelukt zijn door het telkenjaie beuDemeu \'an eeiiige Schepenen buiten de 
rcgentenfamilien hel eindelijk zno \er te brengen, ilat de oligarchie dcmr deze 
nieuwelingen overstroomd en hare o\'ermacht daardoor geln-ok-en werd. liet is 
echter nog de vraag ot' het in de bedoeling van Willem IV heelt gelegen om 
zich met ernst tot het reinigen van dezen iVugia^stal te zetten: er zijn retleiien 
te over om deze vra;ig in ontkemienden zin te beaiitwciorden. .\ls nieuw liurge- 
meester werd in Seplemlier 174.S door den St:idhouder tot grooi n.i.^uuegen tier 
burgerij o.a. benoemd Mr. l'ornelis Trip, die tot tle pas ontlionnde dyiKislie der 
INhinter's bello,, rde en als volle neef van Ihirman 1 lenrik vau de l'oll en neven 
van Jan Si.\ met tle voiuiUKimste der ontslagen regenten nauw geparenteerd was. 
In 1751 bracht de l'riiis .\msterdam in verbazing ') door het aanstellen van den 
drie jaren tevoren door hem afgrczetten liurgcmeester l'ieter van de l'oll tot 
liailluw wan Am.-.telki]id. De Anisterelammers w:ireh met ileze benoeming weinig 
iu;;enomen en \an de l'oll moe.sl ..iJi eene iioiu^ehe seieuade, hem 011 den .ivoiid 
van zijn „leiiciialiedag" d.ior een schuit vol tlionken boe\ en gebracht, laten wel- 
gevallen ■'}. In 't zelfde jaar benoemde Willem IV den eveneens door hem in 
1748 geremovecrden  Abraham  ISodtlens  liduardsz.  wederom  tot  Schei)en. 

De niontleling door den l'rins met de regenten aangegane overeenkomst, 
waarbij hij het recht verkreeg elk jaar twee Ihirgenieesters en twee Schepenen te 
„recommandeeren"  ' ),  waarborgde  hem  wel,  zoolang  zij  in  stand  blee'f, het over- 


1) VervulK > 

|, \V;>Kc 

lIl.U,  ] 

. 214. 

2) Diehtl.m, 

li.^  |.r;,., 

-t.HMlCl 

1 v.iii  Xlv 

3)JlH-.  Mr. J 

, lic  W 

itc vai 

eutcra, e 

wiclit bij lic jaarlijkschc vcrwissclinL; in de iCL,'ociint;;-.sc(iiIcL;c.s, maar Ikk' duclili;,; 
llij ook, oiulcr den invloed van zijne onv^evini^, de ahnacht der oligarchie 
besnoeide, aan den wortel van hel kwaad raakte hij niet. X'aiulaar dat na den 
dood van Willem IV de zaken zoo spoedig weer in 't <iiide spncji- \'er\ielen. Maar 
zoo lang hij leefde kropen de aristocraten voor hem. 1'eitelijk werd i;ecn ISuit^'e- 
niecstcr  verkozen,  t^cen  candidaat-Schepcn  oj) ilc  nominatie ^plaatst  zoiulei' zijne 

stad la-^ thans aan de v..eten van den < )ranjevorst L^ekrumd. liet volgende relaas 
aangaande tic magislraatsverkiezingen in 175C>, ons door Inugemeeslcr 1'^gberl de 
Vrij 'i'emminclv in zijne ,,parlienliere Aentcekeningen \'an de kamer van 1 leeren 
Itiirgermccsleren"  ') nagelalen, geeft daarvan ecnig  iilee : 

,, Memorie rakende het overlegde voor de  Regeering van  i/SC». 

Eerst is tnssen ile 4 1 leeren Ikirgermecstercn '-) gesproken nm aan Sijn 
Hooglieyt tot 15urgermecstcren voor te stellen 

d'1 leeren  Rend(..rp,  Trip,  1 lassclacr 
en  soo  Sijn  II.  een  nieuwe  pro[)oneerde, daer niets op te segge viel,  dat 
men  sulks  soiiw  overnemen,  maer  soo  het  was  d'lli.  van  .Swieten ■')  of 
Scholten *), dat men sulks positief souw tegenspreken. 

d'ïh'. van CoUc inclineerde cgter meer, soo als klaerlijk bleek, om aen 
Sijn II. charte blanche te geven. Macr die andere i leeren waeren cmi een 
voorslag te doen. 

Dacrop  sijn d'I leeren  \-an  Colle en  MaerssexeCTi  na ilen  Ilaeg gegaen. 

Sijn II. heeft .sig d'1 1". Kendor]! en Trip laete welgevalle, maer omdat 
de Ik, Ilas.selaer by de y\dmiraliteyt moest hin-eeren, heeft v. u.rgesLigeii 
d'11'.  Jan  (Iraelland,  hetgeen  die  I leeren  hebbe  overgenomen. 

Kakende  de  Schepenen: 

Sijn cenige voor oude aen Sijn H. oiJgegevcn, en 2 van tic nieuwe 
acn  deselve  gelaeten,  en  _'  onder  liurgermeesteren  te  looten ^). 

Voorts  is  in  een   nader  conferentie  !:>)•  1 leeren  Üuigermcesteren  gere- 


3) Mr. (;,.rai-.l 

4) ,|an  Ak.i;c-s 
q) Tl- Aa.sU.-,. 


penen had Jil gcluiiik l-lmh.- /ct-r onyiinstiijc uitwerKin!,', ilaar /i] /.(joiliienile de yelegenlieid misten om door 
eene herliaalde aanrakiiijj met de leclitspralitijU zich daarvan eene nieei- dan uppervhikkiije kennis eiijen 
te inaken. Alleen hunne luilieid werd er duur i;e1iaat, daar zij, na eenm.ial door zitting in de ,Se]K-]ienl)ank 
in ile rij der candid.iteii tdt het Ijin'gemeesteisamlit plaats genomen te heblion, in 't vervolg niet meer als 
Sehejien behoefden te dienen. Men had reeds in 1744 met deze gewoonte willen breken, maar men liad er 
toen niet toe kunnen besluiten, l'lerst in 1785 stelde de Correspondentie eene andere regeling vast, waardoor 
de te groote aanwas van het Schepeneneor|)S besnoeid werd: in 1789 en 1790 werden sleehts drie, en 
vervolgens tot 1795 jaarlijks maar twee nieuwe Sehepeneii benoemd (l'ort, brief in 't familiearchief van 
Jhr. Mr, C, II. Hacker, i. d. 26 Januari 1744; Notulen der Correspondentie, p. 61. Vgl. ook hiervóór 
p. CX.X.Xl.X). 


solveert, nacler aen Sija II. vcior te slaeii cril.. W illrm (li(k.,ii iKiiU;, nut 
de redenen .laerLoe dienende, niaer sou sniks nu-t -cvici, dan l.ie Ic Mcnimcn 
in  d'lli". Jan  (iraeiland, 

dal  men  verder  voor  niniwe  Schepenen  s.uiw  v slaen  ux-ons  iV\\<. 

van Colle [in inar-ine is d.uirna aan-cleekend : dii-n lieer ;,;eliet si-- alsof 
secr tocvalli- om d'll'. i.ijnsla-er da-t, sionde de l.e\st v.ui de ke;_;eerin;4| 
Jan Ca rel l.ijnsl,i-er en vonr d'lli. v.iii iMaerssevcen d'll'. Mattheus 
lïoendeniiaker. 

Nota. d'Hi". van Colle was eerst tet^en de nadere voorsla-' van d'll>, 
Willem  Cideon  Deutz,  maer  wierd  ovcr-ehaelt. 

De J Meeren sijn weder u>-t dtn I lae- -ekcmen, m.ier .Sijn II. bleef 
persisteren voor d'll'. C.raellantl. Verders soiiw deselve kennis '^ijvcu van 
(.Ie  2  nieuwe Schepenen,  die deselve -.lerne soiiw  dnen  x'erkiesen". 

De nilslag van dit L^emtrigeer was, dat C.raalkuKl als luir-enieester aankwam 
en dat de -evreestle candidaat voor het J>urt,femeeslerschap, Jan .\-L;es Scholten, 
benevens Carel l.ijnsla-er en Nieolaas Muilman do..r den 1'iiiis in de Schepenbank- 
-cpkuitst werd.  Men  ziet  hcje  Willem  IV  in  alles zijn  /in  kree-. 

Voor alle conunissieii in de pro\-inciale en -eneraliteitsrolle-ien werden eveneens 
dezulken aangewezen, die Zijne 1 loo-heid aan-enaam w.iren ' ). Aan hem was tle 
beleving van de J5ewindhcbbcrspo.sten bij tle Oost- en Westindische Conipa-nieeii, 
die te voren aan l>ur--cmeesteren stond, op-edra-en ; hij benoemde- de .imbteiiaren 
aan  de  Admiraliteiten  naar zijn  welbeha-en.  Wie  naar een  air.bl in stad, pn.vincie 

h,,velin-en te verwerven, llieidnur ^VL■n\ aan hen, die met sclu-.H.mdeii vleierij ,,! 
omk.iuperij aan te wenden om aan 't 1 (of m de -ratie Ie l.Mmen, een ruim veld 
van  intrifje open-esteld. 

Vooral één lid van de oude IJur-emeeslers-.ude li.id het. duor zijne ,il-. Ik ele 
on(.ler\\(.ir[)enheid  aan   's  1'rinsen  wil,  \er  in  diens  -uiist  -c'"aclil:  Mr.  I''erdin,iiul 

metle-liur-emeesters aan te r.iden tien 1'rins in .illes ..c.irte biailehe" te -e\en. In 
i;4,S werd hij na de reinnlie in September door Willem IV t..t liur-emeester 
benoemd; in 17. |.) bleef hij als /..Hulani- aan en in 1750 liet hij do,.r i]i,n 1'rins 
zijn cousin Mr. Jn.m Craallaiul tot Jiurgemeestei- „recommandeereii". In 1751 nam 
hijzelf weer op het ecryestoelte plaats en in 1752 had hij -econlimieerd moeien 
worden, zoo het overlijden van den .Statlhouder in fJctobcr 17ÏI de loopb.ian \'aii 
vlcn cei.Muliti;;en ;o-j.iii-eii llm-emeesler met oiu eru .iclil s w,,^ komen .ilbuken 
Nevens hem had Mr. (ieraid .\,ini..ut I kissel.ier te .Xiiislerdam xeel invloed: een 
bekwaam en zeer vermo-end man; hij was in 174.S tot de l)Ui-L;emeestei-lijke waar- 
digheid verheven door den 1'rins, die hem tewiis als rieiiipotentiaris n.iar .\l;en 
afgevaardi-d en hem tot zijn Representant in de I lollandsche .Xdmiialiteitscolle-ieii 
benoemd  had.   iMet  meer  plooiba.n lieid  beg.iafd  of minder  in  hel  ,.( )ranjecabaal ' 


I)  „23   .Al.lil   (17491-   Al»   - 

bijn dat  .fll'.  \ ,„cascl,,i|, iK-  KI, 
10. el>=  Viij Tcnmnn.K,  I. ,,. 2). 


t,'ccoi)liiii.iniltccrcl dan van Cellen, zwi-nklc 1 las-,clai r n.i lu'l (ivcrlijiku van den 
1'rins  met  veel  haüdiL;hcitl  naai'  de  te:_;eniiai-tii  om,  \\aar\an  hij  de  leider  werd. 

Den 22CI. ()el..l,er 1751 le-de Willem IV hel lm,, ld neer'. D.iarmede uas de 
tooverban, w.iarin hij de- Am.sU.itl.im.sclie ie;_;enlen bev'anven ;;eli(nideii h.itl, ver- 
broken. Hem had men niet dmven \veeistie\ en ; /ijiie \\i.ilii\w, de l'i iave,-(iou\ er- 
nante Anna beseliikle nitt oveT liet n<iodiL;e [iie.sti-e om, ewiials haai -emaal. 
de le-eilten onder het jnk' van het Stadh.uiderlijke -eza- - hnn d(.or i\^n l'rin.s 
met  o  zoo  veel  honhomime  o|,,;ele..Ml ,kn  hals  te  doen  bnkken.   luee Iraelirn 

met h'enlinand van Colh n aan 't hoold, w ier ei-, nbelan;; vorderde den invU.xl van 
de  C.onvern.inte  op  de  stedelijke  re.^eerin-   onverminderd  Ie  handhaven,  en  de 

telkens de l'revile-ien rle; er Stad, zi- aanmati-de, en de vrye delil.eiatien in 't 
eliL;eeren van ]lur_L;ermeesteren wederom aan den < )ud-ka,id li; doen erlaiUTn". 
keeils bij i;ele;4enheid van de eerslv ol-eiule wiklL-zinL;, in 1 f^J, besloot ile laatst-e- 
noemde partij aan den in haar 001.; on\\elti;;en iiu'loed, dien hel Hof in de laatste 
jaren op de eleeties te Amsterdam nit-eoelend had, een .inde Ie maken door zieh 
aan de „reeommaiulalien ' nit den I laa- niet lan-er Ie st.,ren. .\1<;1 ile stijfhoofdi-- 
heid, aan zwakke karakters ei-en, stond de ( ionvernant- evenwel op hel h.ireii 
i^emaal toe-ekenile recht. ( »nd,inks tle waarschuw in-en \aii hare \ riemlen zoouel 
als van h.ire te-enst,mders, zocht zij, steunende op de haar i;cnd-ezinde fractie 
onder de re-enlen, haar eis. h door Ie drijven, 11. 1. dat . .p .Ie haar aan-eb..ilen lijsl 
der r.ur-emeesters, die vo.u- het .lanslaaiule jaar Ie Amsterdam z.mden \erk..zen 
wm-den, de naam van Willem (iideon D.iitz d...,r dien v.n) Iv-b, il .Ie Vrij Tem- 
minck  zon  v.-rvan;,;en   wor.leii.  Ik.ar  -een  van  bei. Ie  p.iilijrii  wilde  L-e-even,  z..u 

aanvaard. Kil blijmoed.i;. den kamp: zij besloten zich \-o.n- -oed van ile ( )ranie- 
klaiileii in hun mid.ien Ie .Hitsl.ian en l-erdinand van C.llen en zijne metle-,, 1 I. .f- 
creatnren" de b-ns te -even, .Alk: le-eiislanders van d.: .Sla.lli.uidei lijke iimien-in- 
wer.len d.,..r .Ie .Slaatsche leiders, de liur-emeesters 1 kisseki. r en l^:nd..rp, bijeen- 
riepen hunne  vrieiulcn  ..p.  Den  !•"  hVbrnari  i;5..  h.id .1,.-  I uir-emeestersvérkiezin- 


liep  ml 


.l.rkiav  .k 


ijemamu n, .lie nu t 10 a 17 stemmen 
lil tle niinderhei.1 ble\en en vo.)r de le-eiipartij h,t ..n.lcispit moesten .leben. ( le- 
kozeli wer.len: l'.-bert .Ie Vrij iemmin.k ' ), Willem (;i.le..n D.utz en de ..udsle 
Oudschepeii, de '..S-jari-e .\lr. C.-iril II. ...ft, welk dri.;tal l.il \ienleii iiiir-enicestei 
uil .1.- .il-.i.m.k- v.m lul \..,i;.;.' |,,,,r 111 ste.le x.iii ^ aü Colku, .ii.- a.m' de beurt 
was .Mil a.m Ie blijNvn, nevens zich k.....;Alr. tierar.l .X.iin.uit 1 lasselaer. Ziehiei 
de beschriJMii-, die e.-n der liookla,iiile--ers van ,K n .mimekeer, inir-eniecstei 
1'icter  Kend.Mi),  er  v;in  -eefl '■'): 


De  lieer  llur-ermecsler 1 lassehier in de maand December van liet voor- 
ziene j.iar 1 175 I I l--! '.I.i!-;\''i'^'i' zijnde, en wc-ens eeiii-c z;i;d<en concenieerende 


: .„„.t.nHliylK-.k-n  hcv«.,..,Ljt  .,ls ,-.■ 
.2)  „l'.,rli.-iili.Tt  .\. .luien  v.ii,  Mr.  1' 


.IV 


de vcr^^dcrin- van IL-lland Wv audiciUic by liaar Kon ll(u.-li.. dnu- 
Zijn l'.l. aan haar Kon. ll.u,-h. als L.> discours, en voor /.]■■ /ells, /.onder 
daartoe door Hur-ermeestereii L^elasl zijnde, voor, dat de tijd he-osl aan 
te .schieten om te denken tot de ver.mdei in-t- win de Re-eerin;,;, en d,it 
h)- ten dien einde a.m ha, ir Kon. iloo._;h. tot 1 Hir-ermeesti-ien in conside- 
ratie ijaf de ileeren Mr. 1'ieter .S i .\ . Willem tiideon I ) i; u t z 
en Mr. Jan lluidecoper, waarop h.iare Kon. ilo,,-h. antwoorde, d.it 
zy haare -cdaL^Uen d.i.irover zoude laaien -aan. h'.eni-e da-en d.iarna de 
lieer I lasselaer op zijn vertrek .taande naar Amstenlani en ten dien einde 
van Haar Kon. Iloo.;h, afscheid neemende, vroe- Zijn l'.d. om L^einlornu erd 
te nii)<;e zijn van haare intentie ontiend de drie voorgemelde I lei ren, 
antwoorde Haar Kon. Hoo-h. -een tijd te hebben -eh.ul, m.iar d,it Z\ 
haare mecnin- aan hem zoude schr_\veii. Wanneer de 1 Ic-er ILisselacr was 
Geretourneerd, ontfini; liy na verloop vaii eeni-e da-en een missi\'L' van 
haar Kon. Hoo.di., waarby z\- ei-enhanLÜ- schreef: Dat 'A y niet had 
te-e 11 s de Ileeren .S i .x en 1 1 u i d e c o [) e r, maar tl a l Zy hem 
voor.sloe- il e lieer i'eniniink i ii p 1 a a t s van de lieer Deiitz. 
Over welkers inhoud zijn l'Ld. in ile allersterkste bewoordin-e schreef aan 
tle llr. de Larrey '), inaar krcey; daarop tot aiitv.ooi-d, dal i\Ie\iou\v de 
l'rinsesse daar niet kost van af-aan, iiiette-eiist.iande hy alle nioeyte d.i.utoe 
aan-ewend  had en dat  men  een  favorabcK.'r -elev.enheit  moest af\v,i-ten. 

De tijd -ekomen zijnde, dat liur-ermecslereii niet elk.inder zoiuK.' spiLeken 
ten  huize  \.in de  President  Hm -crmeester  rersmitten  over de  ver,inderin- 

m.iakt, en wel voorn, mienllijk ontiend de peisonncn, die men meende d.a lot 
l)ur,-ermee-.teien verk-oren moesti;n W(udrii, waren lUn-ei meesteren eenp.iri-- 
lijk eens onlrend de Ileeren .Si.v, Deulz en lluidecoper, maar de Heer 
ll.isselaer de andere Ileeren w'.iarschouwende m wat staal de zaakeii stondni 
by Mevr. de l'rinses ontreiid de lieer Deulz, koude zulks door de lUir-e- 
meester van Collen niet worden -elooft. en zeide |dezc| ten dien einde zelfs n.iar 
den llaa-e te willen vertrekken om lia.ire Kon. lloo.;h. d.i.inn er te onder- 
houden. Dien lieer 's .indeicaid.ia-s met het j,i-t d.rwaards vertrekkende, 
kw.im Z. h'.d. de tweede d.i- wederom icriu;, en zeidi; d.it hy iMe\ naiw 
(Ie Trinses ontrend de lieer Deutz in die toest.iiul h.id -evoiide als de 
lieer llasselaer liadde -eze-d. Waaraan liur-ermeestereii \-oor dien lijd -) 
defereerde, en wel voornameiitlijk de liur-ernieester rersmitten (zijnde een 
civ.ituur v.in l II, .n ronduil .ulci.ecide, d.il hx le-.eiisde zm en welbe- 
h.i-en v.in AKmouw de runses mets zoude no.; walde iKu.ai Ik zeiile op 
mijn beurt, d,it dewijl de I leer I Livselaer weder op zijn vertrek na, ir ,Ln 
lla-e stond, men behoorde te supercedeeren mei de volkome conclusie en 
dien lieer verzoeken, om ,ille mochel\ ke devoiren .lan te wenden om 
Mevrouw  de   l'rinses  van  lia.iie  voor-enoomeiie  resolutie   ,if Ie  doen  zien 


Mr.  1'icicr  Keiia..i|..  Mi   l'enh 


.\;lriiuu(  1 hc.ssLl.ici  cii  Mr 


CI.V 

en het (laar lucneil zoeken te ilin';^X'eren, dat /.)■ luiar stem nui-t '^even 
ten faveure van de Heer I )eul/. I )o;^ dien lieer iapi"M teeide op .'vne 
teru--k.ini.st. dal liS' alles liadile aan-euend \wil nioelulijk was en dat 
niets  was  te  duen  uni  Me\i(Uiw  de  l'iin.-es  \an  liare  -eila;,;UJi  afleL.ren-en, 

Lil;'  on  wat  L;evi>lL;  het  na  zIl;  zoLule  sleejien. 

De -oede viienden \an de lieer ] )eiilz ile l.ehandelin- \an INlevmuw 
de   riin.,es  \eineniende  en  daarover  ten  iiiteisle  onvreede  /iin.K ,  Ih-.osIlM 

kosten u.uden in iW:n Ond-Uaad oui de Iker 1 )eutz tc-ens de zni en «el- 
beha-en VAn Alevronw>; de l'rnises tol | ;ur;_;ernieesu,- U: doen eli-evren | .Zij | 
deeden van haaie intentie de eer-te o|ieninL: aan de I leer I lasselaar en 
aan mij, tlie zit; terstond .-.ene-en loonde, mei zoozen alleen om de Heer 
Deulz lol ISm-ermeesler Ie doen eli;;eeren, maar ook om eens een einde 
te maaken van 'l -c;uie hel Hof, tekens de [.ivMle-ien deze, sLad, zi- 
aanmali-ile en de \rye delibei.ilien in 'l elii;eeien \an lau-oinie. sieren 
wederom aan den Ond-Raad ie doen cilaneen, verkl.iarende w \ ders -eieed 
te zijn om dal weik te helpen bevorderen: waaina -csprool.en wierd met 
andere Ileeren Leden van den Oud-Raad, die zi- even berOyd toonde, en 
zcide dat zy nut verlan-sl haakte dat ilit weik van een e.oede nilski- 
nK)L;;t zijn. ( )nderHi>seheii -roe>de het L;i-lal, die zi- b)' on-- x'oe-de, in 
weinit^c da-en zoodani- aan, dat men hoop be-osl te hebben van een 
-oede overwinnm-, 't -een oceasiu L;al" dat men onderiin- besloot om de 
ileeren Deulz, Temmink en 1 1 o . . t l lot Rur-ei meesleren m .len Dud-Kaad 
te doen eh-eeren, nadat <le Heer 1 luvalevoper. die zi- b>' ons hadde -evoc-d, 
verklaard had van het Jan-ermeeslerscliap aiïe..ien ; uaaiop i-der oiuler 
de zijnen voortwerkle, 't welk van die -ehieki-e uitsla- w,is, dat de drie 
bovengemelde Ileeren op den l^t'.'" J-'ebruan tot liur-enieesleren wienlen 
trcëligeerd,  te  welen: 

D'  Hr.  Mr.  l'.-bert  de  Vry  •]'emniink sUnmien. 

met  eenpari-heit -| i 

W.  (r.  Dentz -^4 

i\Ir.  C.errit  Hooit -^5 

Dewelke uit de al-e-aane J!ur-ermeesteren Icil haar president hebben 
^erkusen de Heer llassdaer, in plaats wiii de 1 air-ermeesler herdinand 
van  CoUen,  wiens  beurt  het  ei-entlijk  was  om  a.m  te  bl>'ven". 


strijdlusti-, -reep Liij de re-eerin-s\ erandering van 't vol-ende jaar hel eeiii-e 
wapen aan, dat haar ten dienste stond om zich over het haar aan-etlane affront 
te wreken. In de haar toeL(ezoiuleii nominatie \-an Schepenen haildeii JUir-emees- 
teren de zeven Ileeren, die zij uit het dubbelial verkwz.ai wensehkn te hebben, 
aani^estipl,  eii  dit  zonder  de   „reeonimandatie"  van  twee  leden  der  ^schepenbank 


10--  t,.c:;cl;ciul  had,  af 
/.oiKlcr n|, clc aanbel. -lil 


WilKin lil m hcilniurin;.; 
lannin,; uiss.hcn Ac hla.ls- 
).>k in '1 v.av..l;; |,ck..in- 
]h-iK;n ni.! ..ni >K- r.cmi- 
. V. u: \nisl>,nlaui ^vc-c^s 
vin.l WMnkn: 
l-|,llnnl  Juni..,- 


door de l'niiscs, welk recht mcii haar Icii vori-cr 
waclilcii.  Daaruj) benoemde zij  er, den  i'-" l-'ebniar 

repre.sailleniaatreLjcl, die de lijden van Alainils ei 
bracht' en te Amsterdam -route eri;ernis -af, dee.1 
reticerint^r en het Stadhouderlijke Hof noL; lm iiei 
nierde  de  Crouvernante  zich  bij  lieL  a.mslellen  \\\\ 

hel  (.verlijden  v,m   Mr.   Lieve  (ieelviack  een   nieuue   .S. Iie|a 

op  de  de-r   l'riiises  ,i,in';el)> iden   n.innn.ilie   werd  ,,-eliill.U  I ii 

en  deselve  als <le  be(]u,iemsU-  vuur  de  r^-tLunk  .laii  ii.u r  k'   II. \ uur-i. -.ki-eii"  '); 

Anna  benoenule  evenwel   met  Clilfuixl,  up  w i. n  iin ii  i, n  1 luxe  uia  /ijn  al\.il  \,ni 

de  Oranjepartij  in  175J  «gebeten  was,  maar een  andei :  Air.  (ierlir.uul  k'.li.is, 

op te leveren, i;^_.v()lod wurden door eene vasle ur-anis.itie \- m de u\ ,1 w inn.iars, 
en tiaar de saanv^ezworen UurLjemecsters zonder ,1e hnip \an de meerderheid \\n\ 
den grooten Oud-Raad der eleclenrs niet zulk e,;ne v>ill:uiiu;n z.-epr.ed hadden 
kunnen behalen, w.is het niet meer dan billijk .rm dez-- hulplru..|)eii \'uur de \e-r- 
leende medewerkin- eene beluunin- te verzekeren duur her/i -nin;,; v.iu dr willekeun-e 
en voor velen unrechtvaardi^^e renelin;^ wtn uc re;_;eLrin-slii:-.i>.-llin;.;, d i. duur het 
invoeren van „l'uinten v.in ( )rdre" (vLilgo: ,,Correspundenlie"), die; \our,ille re;a-nlen 
binnen  de  stad,  van  den  liuurste  tot  den  kia-stu-,  bindend  zuuilen  zijn  '). 

Als gronLlregel van de „l'uinten van Ordie ' werd hel aluudc- fmtdamenleele 
beginsel der stedelijke regeering van .\msterdam gehiildi-d, de l;ur-emee.-.lerlijke 
oppermacht, reeds door iluntenlanlel aldus umsehreven : men ,.l)eliuurl allijl up 
de autllorils't van burgemeesleren te lellen, ,dsuu de m.ielil der -,l.ull d.i^rduur 
be.slaet" ' ). Aan de vulhei.l der ( 'unsukiue prerug., ti.v.n werd du, met geturnd. 
Alleen wenl, urn vuorlaan maehlsmisbruik z,.uwel v.m den k.mt van lun-enues- 
teren als van dien van d^n .Stadliuuder legen Ie gaan, g.bruken mei lu t sul.rl v.m 
willekeurige bevordering tut hel llurgemeeslersambl. uf v.m de u.ei-ie xerw.mleii der 
leidende regenten ut' \-,in tle prulege's \-an 't I luf, mei vuurbijga.iu \an in rang 
oudere Oudschcpenen. .\n.;iennileil alléi-n zou \-ourtaan ile upkUmming up de 
ambtcnladder regelen; tut p.esseering van den uudslen ( )udseheiii:n bij de- aanvulling 
van eene liurgenieestersvacatme zuuden '/. van de slenunen v.m alle leden .Ier 
G.rrespundenlie vereiseht wurden. Alle cunimissim, die de slad in de pruvinciale 
en  generalileitsculleges  te  vervullen  had,  zuialen  vulgeiis  een  vasl  ru.,sler  aan  de 

lue,  vergeven  vNurden.  Hel  tuezieht  over  de  „l'uinten  x .m Ordre" werd upgedr.igen 


hun  pl:i 
■ Lijn. 


(\'gl. liicrvóur,  |i. X.W II, 


ri.vii 

;iail de vijf (UulsU' llu|■,L■,(-■^U•c^t(,■^s en de vijfdiidslc SelK|Kiit n, die niiil-.lrMs eeiuiKKd 
'.s j.iars  bijeen  /.nnden  iiuielen   komen;   \()iM-  'l  y,r\ a\  d.it  er  /ieli  ,,diiliileilen  en 

leien,  l.w.  M  Hur-enieesters  en  7  Selieiienen,  ondei u > .1 pen  moeten  wmden. 

Vcjli^ens tic bepalin:,;en van de (,\.rie ,pundeiuie hleeT aan llup.^ nu e-,teieu „lul 
generaal bestier over ile steedelijke zaaken" toevertrouwd en behielden iij het 
recht oni naar wel,L;e\ allen nienwe Schepenen en Kaden lei" \'erldezin;_; voor te 
dra-en. teiwijl hel van ond^lu r in zuan-' zijnde xoorsehiift, dat het aantal rair;_;e- 
nieesters niet bene.1. n de 1,, /o.i ino;;en dalen en mei b,.ven de 1 _■ khmnuai. in 
de „l'oinl.n" ue.-r heihaald vrid. N.m-1 ,1e/. ^, hiiluhik v aM;'., -.lelde bepalnu;. n 
hield ook het on, Ier W'illcau lil na de n , rz, u-nin;.; van ( , llll^ \ alel.eni. r en I hun, k 
ll.M.ft in in;; in zuaii- iH:k,aiu_-n l;,. bruik stand, \ ol-eiis w ell; jaai lijk,-. \ an de dru.v 
in  ran;;  oudste  l!ur-emeesters  c,-n  als  le-eerenil  luir-emeesler  ,.ptia,l,  die dan het 

v>il-en,.le  jaar  .umbh-el:  ,1e  meeideie  ,.nder\ indiuL;  m  sla.it.zaken,  z>i,.d,.en,le  d ■ 

deze „driemannen' op-edaan, -af hun vanzelt ,1e ,,ppersle kadmi; ,ler sie,i.lijke 
p.ilitiek in handen, u.U ,1e .staLnlileit \\,n d.- door .\nislerdam v,e\ oh,;dc' sLuitlanuK.' 
ten  ;j:,.ede  kwam  en  dus  ^Ivn  iuvh.ed  der  st.ul  naar  builen  v, r-l,-rkle  ') 

Den oen M,,:nt \,-,j Ir.uKai ,1e „l',.mten v.m (tr,lre" m werkiu- ; zij werden 
aanvaard do,,r cS llur-emeesl.'rs, j,, ,S, hepenen en ,:; Ka.len, lerwijl ,^ I Ui r-, -mees- 
ters, 20 Schepenen en (> 1-iaden uit-esk.ten en in 'l \-t-i\ol- uit alle ambten L^eweertl 
werden. Al de-enen, die zich bij de nieuwe cmsiiiutie a.insloien, m,,eslen ,,zi:; als 
luyden van eer op haar ^\,.,,rd b.v haiullastin- aan een \An ,1e twee v.nuziiunde 
l.den verpli-len, deze 1'oiiiten van Ordre te ,,b-,er\ eereii en met haai, stemmen 
in  de  Vroedscha]!  ,,1" in  den  ()ud-Raa,l  te  cmk urrec ren".  Hel  d, -el  v.in  ,1e r.u.x-,- 

niet overschrij.lin- van zijne wetti-e bev,,e-HlheKl zich binnen de stad een met de 
sleilelijk..- priul.--u-n strijdi- -ezai; z,.u aamnati-en, werd als x.il-t -eh.rmuleeid : 
„Dewijl ,1c constitutie \an de Reiniblu:,] te-eiisw , » ndi- z,.,Klani- is, dat ,1.; bestierin- 
van dezelve i-, m handen van een l-anineilt Ih.ofd over het e.eheel en m haiuk-n 
van particuliere re;.;enlen ,.ver ieder stad in t byz,Mider; .lat dit l-anineiit ll.M.ui, 
d,H,r den ee.lt, ,lie 1 1)- op desZelK cmmissie heelt aK;eK-L, -eluaideii i. le.ler 
b\ z\ne previleeM,n, rechten en -eredili- heden te maiulme.-reii : /,.,. is ,,ok .um 
.Ie particuliere re-eiUen by eeden -einjun-eerd, de pre\ ile-ien, re,-hten en -ercch- 
ti-hedeii \'an haare steden te conseiveeren, z,>nder die te \erkort,n ..lïe te laaten 
v,-rk,>rten, <l,.,.r u ie het ,«,1; z,uide nu.v.cii zijn, z,in,l,r d.it h. t haar -epermilteerd 
is te verk..rlen ,il"te te vermin.leren d.,- rechten en l;. n ,Jiti-h.-den van dal hanineiil 
U.u.f.l, builen .le-.-..-ll. wilK-, ,>p.kil d.uu.l.M.r de 11,^1 m .Ie. e l...iule .-u o^Ai m .Ie 
sUid  .\m-,ler.l.im  m..-e  w.u.l.-  -ec, .n.sei v eeol. .-n  uu . r  en  meer  beN.nclerr    ). 

\Vu- er n..- v.m de ,>u,le in i;.pS met -erenioveer.le re-enten over waren -- 
.Ie -erem. .veerde bleven buil.n lul bewiiul, daar de nieuwe machthebbers , ,n-ezind 
waren  hun  den  v,.,,rr.m-  m  te  lumu 11  ■■ )    -  sl.ilen  zich  voor  \  m.er.iideel  bij  de 

1) ]lr.  R. Fr,>in, Wv.yv.uK- ( ;cs.luirt.-„. IV, ,,. J37- 

2) N„n,lcn ,Wi- Crrespniulotic, ,,.  I  c,  2. 

3) C. j.  van  il;u-.k-.il.,-,..k, ( Ic.k-nk.cl.ritlcn, uit.;cu. .l-.n  I ir  1. J.  1.  Kr.iu.er,  1,  p.  1 -l-j. 


rT.viii 

partij kozen en iiitc^cslolcn ucnicn, w.ian mkI.t vi.;r l.dcn v.ni ,|. ii Ciinili. 1. 1 in;; k,iii \,in 
(■ollcn: l!ur-cnic.;slcr l'Vnhnan.l van ( uil, ii, /ijn In.M.I, i ,1, ( i,„l„ h. |„ ,, Al. Han.lmu 
van Collcn; zijn z<H,n <U: .Srlu:iH:n en kaad l\alnian,l van ( oii. n l. i ,lnian>l-.,:., 
en zijn ouisin luir-eniee^ler J.xm (".raalkuKJ. ()..k hel nuJsle li.l van ,K; \'rue>l- 
schap beluKMcle lot ile nit;^eslolenen, n.1. Mr. (uaaul l'.ieker van Sv.eUn, .lien ,1e 
oiidc cl)na-.tieen sedert zijne verkie/.in- tol Raa.k in i;i.l, link-, ha, KIen laten li-^eii 
en  -een  an,Jer ambt waardi- -ekeurd ha.klen, en ,lien ,1e Sla, Ih. ui, Ier hij ik; verande- 

üiitteer,le Ra,l>-n Ic i'.even. I''.v,:ninin tra,l,-n !,.t de ,d',Hnl,n san Oidr," l,ie: ,1e 
()n,l„hep,n   (ierar.l   Denlz de  ei;.;en  hroe.ler  van  \\'ilkni  (■i,l,;,.n  Denlz,  uien.-, 

|jen,ieinin;4 t,il r)iir;_;enieesler den .sI.hiI tol het i^eschil niel de ( i,)u vei nante en lot de 
..piiehlin.L; iler Correspondentie -e-even had, - de twee zua-er.: rhe,)dorns de 
Snielli, de -nH.le hanki,;r. en Herman VAn (iliesel, v,.,,rnaam k,.,,pman, beide 
Oild.sehepenen. en ,1e ;^ewe,'.en president vm\ .Sehepenen jan v^n Marsehs, sedert 
175,.) Representant van den l'rnis Ijij de \Veslin,hselie C,impa:.;nie, een ljr..cder van 
lien Raa,l Unk van .Marsehs en zwa;.;er van ,liens ambl;.;eiu.ot CeM.r-e Clillonljr., 
bei,le ,1,KM- Willem IV in 174.S ben,)enid, en waarvan de eea m 1750 ' ), de ander 
recd.s in 175J naar de .Slaat.s-ezindea .)Verliep. De Omlsehepen en Raad Mr. hdias 
Sehellin-er, een zua;^er van ,!en l>:aadpensionaris l'ieler .St,-\ n, k,i.is mede tle zijde 
der Oranjei^'c/.indcn en wenl daar\',),)r in 175,^ i\onv de C.nivernanle meteen f,.in- 
mi.ssari.sschap van  '.s  J.ands  l',.sterijen  be,laeht, \'an ,.le se,lerl  1 7.)S d,,or Willem  IV 

Corrcsp,indentie, terwijl (Ie rest, een 11-tal, v,)lstaii,li'; i'riiis-e/aiul lileef. \'aii ,1e 
do,)r hem in 174.S a,m;_;,'stelde Vr,>edsehappea '') \\ei;4erde een lei-lal de ,,l',>inleii 
van Ordre" te ,.n,lerleekenen en daaronder bijna alle „nieuwe mannen": Mr. Mal- 
thijs Straalman, jan Aij-es Srh,,llen, Carel 1 .iji,sl,in,-r, j,m Nie,. laas van k.\s. Dionis 
Miiilman, Uirk van M.ir.selis (,lie later bijdraaide), V,ilkert vau jever en l\lr. j,.an de 
Rothe; (laarenle;.(en beliii;4den de O overitjcn hunne adlKesie met deinde „IVunteii" neer- 
-ele-de be-inselen, n.1. : Jan Calkoen, Mr, Willem lluy-hens, ( ,e,.rL;e (..■lilïord Juni,,r, 
l'ieler van Tarelink, Areiul van der W.ieyen en Miehiel Uniyniivj.h, waarv.m alleen 
de drie laatsten behoorden lol kmiilien, ,he vo,.ir 1748 niet in ,1e re-eerni;^- -ezelen 
hadden. Wat de ISur-emeeslers belrelt, behalve van Collen en Ciraalland wei-erde 
ook hun ambt--cn,i,.t Mr. 1 lenrick Tersmillcn in de Correspondentie t,: treden \). 
liet  huis  van  Oranje  verzuimde  niet  de  iiiiofilen  der  te  .\mslerdam  buitcn-e- 


\ 


.liLuKcr ;,a,iilssic in dc/.e .Scliikkin-c v.m ()r,li.:"; tocii ilaii i.ok tuc- naar acii i.iiij,' vaa l.ciiuciiimi; i 
de Vr.,c>Ncliai)j,inyei-e R:i,lL-n aclitciceiuol-eus .U.iii 't i.n.acr lot Mivalliu;; v.ii. de o.iiiinUsiL- In ,lcn kan 
\aii  St.Ui.-  wlt,1l-ii  aaii-o»c/.L'ii,  a.liiu-  lnj  /i,li  , ,-i-nii;;clijkl  ,-ii  , ri  liij  in  175S /i|n  li>lni,i.u-,cha|, van  . 

.k-n vi.n.^L-u iK,t,i,.t 1;., lil, ,-..,■ r:Ua, Akkc.ni, d,c na /ijn luiucliik in do kankiL-i .^fnan.i ^.,n /ijn M-lio.nua.lc 
Jan  .V -IhLs.do,,!- van  Maiselis, ,.| .ycn.nncii  «L-Lal. 

Schepen  bekleedden. 

,1) Naandiist  der  leien  van  ,1e  C.n Le.,.un.lentie  in  de  N,.tnlen,  p.  ló-  2,J.  Vyl. u..k ,1e „l.eyst ,1 
lleeren  \ .u\ de C,,nes|M,n.lentie" in  't lieni-aielnel  Ie Ainsler.lain, l.a,le  K.  5, N". 2. 


sloten SlacllinLulcilijkc partij Ijch.Hiiiijk v.i.ir hunne ti.mw ic hrl.Kiiun en zo nu-l 
loonden ketenen aan /Jch te \erbin.len. k'enlinan.l \\m Tellen, de luidsle z,>..n \\u\ 
t\ci\ liurL^emcester, die in l /.ji) d(M,r de -unst van Willem 1\' v.un' den tijd \an 
ó jaren in de Admiraliteit te .\msterd.ini L;ede|)Liteerd was en na allnirp \'an zijn 
zittlnostijd in Mei 1755 aan den <iijk werd -ez.et ' ), kree- in ];(,(, ile betrekkin- 
van Representant van Willem \' hij de Westiudiselie C'^mpa-nie. De z..<in en naam- 
l^enoot van dezen, Mr. 1'erdin.ind win ('. illen, hetuonde ziell even lie-nisel\ ,1,1 ,iK 
zijn vader en L!;r.i(itvader -— in i;,S,S keliourde hij nevens Mr. k'rancnis .Su.ialman 
t.it <le (ipri.liteis v.in het ( )ranje;;en. lolseh.ip te Amsteidam - ) -- z.mdat hij het 
nimme'r tut <le u ,iardi-li. id vau re-ent -ehrarht Ihxl't ; in 1758 bczor-de de Hor- 
vuilst liein eene aanstelling^ tin Commies tier Admiraliteit. Men andere zoon wm 
üur-enieester 1'erdinand, Mr. Cornelis van (."(.>llen, werd in 175J benoemd lot 
Coininissaris van 's Laiuls 1'osterijen, welke betrekkin-- bij zijn dood in I7<.- op 
zijn zoon Mr. k'erdinand van Colleii over-in- ; diens broeder Mr. Jacob van Lollen 
weril in 1787, oiulanks zijne toelredin- tol de LVirresiiondeiitie in 'l vori-e jaar, 
door Willem V tot Raad in de Vroedschap aangesteld. Ihir-enieester Ilemick 
'l'ersmitlen weril in 1752 met het Coniniissaris.schap van 's Land-, l'osterijeii verblijd, 
terwijl Jinr-emecster Joan (iiaalkind in 1755 tot ( Jntv.m-er-t ieneraal v.iii de .\d- 
niiraliteit werd aan-esteld, in welk ambt zijn zoon ,Mr. Joan ( i raalkmd hem in I7(<7 
opvoli^xle. JJe zoon van Jan Ai^'-es .Seholteii, de in vele pamlletlen als liederlijk 
fjekarakteriseerile Mr. Christiaan .S,diollen, tlie aan het I I. .f persoiia -rata was, maar 
Ie Ainsterdani i^ehaat werd als trouw bezoeker van hel „Oranjetuintje" in de 
l'lantage en 0111 het aandeel dal hij als Kapitein der Ihir-erij in 1748 oenomeil 
had aan de te-en de ,.ude re-enten -erichte v olksbewe-in-, kree- m 175Svande 
Gouvernante liet ambt win Commies van lekenin- tolde ho..rdelijke betalin- bij de 
Adnnraliteil. Mr. Matthijs .Stiaalm.an werd in 1 750 LuilcnaiU-Opperhoulv ester en 
J.-ermeester \an C.ooiland, 111 177.^ Jiewiiulhebber der Oo.iindische ( .ompa-me en 
in 1787 door Willem \' tol de luir-emeesterlijke u aardi-lu id v erhe\ en ; zijn ou.L.te 
zoon. Mr. I'i.meois .Straalman, werd 111 1770 do.u- den l'i iu.-. aan-e-.leld lol luisten 
Commies van tle ne-olie en Onlvan-er van de reco-nitie-elden bij de Westiiulisehe 
Compa-aiie — eeu zeer voordeeli- ambt, dat in oorloL;^,lijd wel ƒ 20.0i;)u o])braelil, -- 
en diens bnieder Air, Anne Willem .Straalman in 17S.1 tot l^ersleii k.iad, Dross.iaid 
en  Dijk-raafvin  de  stad  en  'l  (Iraals.Ji.ip  Cu> lenbur-  benoemd. 

(iroot was overi-ens het aantal Oranje-ezinden te Amsterdam niet en -aande- 
wejr MiMik <lil no--. In kilere j.in.n verheten ver^cllei^lene zoons v,in buiu u de 
Conveuue -eblevea t )raiijemannen de p.irtij om .aeh bij de l'ointen v an dalre aan 
te sluiten: m 1705 tie bankier Jan van M.iiseli-, Jr., lul der aanzienlijke lirm.i 
Jan .K; 'riieodoor v,in Marseli>; in 17(19 ^^' .\dolph Willem lersmillen, een zoon 
van  den overleden  J iur-e meester ;  in  176^  Mr. Willem  tnieker,  koopman  op  It.die 


1) Ia .S,.|,u-„il,r, 1754 ,„lli, 
ilgcniceMulcli .1111 in ace Ik 
lis:  „a'llr.  Adniir.iliüjlsliLLr 

1 rcauii  a:K-rti.c yccii  iIl- iniu> 


Mr. l'. v:m (-..Ikii lv„ .laar ziii. /lUinijsüj.l niLt .Mei a. s. allic|,, I. 
;;eo.iniiuK-ei,l Ie w..nlei., ma.u- l,.j kwam van cei.e k..u.le L.aike 
lle  acii  Uc  luiysen  van  d'IleLTcii  .siilllcitalic  ycdaL-n Cm  na  Mc 

1  ,.|,  kaï.  il, kielen,  m.iei  e-Ua  J.U  men  aen  ilien  lier, ,„„ mee, .,1 
kan geven"  (l'art.  Aenl.  v,,u  l:.  de  \'iii Tcnnnn.k,  il.  p. 47). 
;en,..,r,d,..|,,  17Sy-17v4.  (;en,.-a,vl„el  Ie  Am.-,le,aam. 


onder (Ic firma Gobnicdcrs lïackcr, cu in l.-o; \\i. Willem Cornclis liaekcr, beiden 
zoniis van den OiKlsehej.en Willem fmnelis i'.acl.er, mede een der -evallenen van 
175J; in i;75 en 17;-) de -el.n.eder. Ilemie en l'ieler Muilman, liinanlen van hel 
beroemde bankiei sIhps Muilman .S: Zo.uieii, «ler vadei' Xicwlaas Ainilman in ijy, 
door Willem IV lol Seliepeii en wier oom Dionis Muilman in 1 7 (e do.u' dezen lol 
Raad was aan-esleld ; in 17.S1 Mr. l'ieler de Smelh, een :'o,.n vau den l'rins-e- 
ziiidcn Schepen •['heodorus de Smelh en lul der /.eer \,.orname lirma l;a\ mond .K: 
Theodoor de Smelh, bankier, van Rusland; in \;^<> .:elK ,Mr. laeob \ au i.'ollen, 
een kleinzoon van den aan\ (ur.ler der ()ranie...e.'.inden, l!ur;.;emee-,ier l'enliuan,! \'an 
('ollen. l'.eniju- van .leze re nee.aleu le-deu u,, de . oul ra-revilulie \.in 17S; weer 
eene vnri-e < )ranielierde aan ^Ia) ,\a-: m dat op,-,,, In ouderseheidden /leh o. a. 
de  lloofdsehoul  Willem  Cornelis  ISacker- « ieiis  broeder  zieh  eeni-v  maanden  Ie 

den onwclÜL,' al"-ezellen lUii-emeesler Heels, — en .\dolph Willem TersmiUen, die 
in  Seplember  17S7  ,loor  Willem  X'  in  de  \ loedsehap  uerd  buinen-eleid. 

In  -een  enkele  periode  van  onze  -e.schiedenis  is .\mslerdam aU politieke drijl- 

krachl  zoozeer  op  Ac^i  x i-rond  -eireden  als  gedurende  de jaren,  vol;,,en,le  ,ip 

de stichtiiiL;- Vdw de Cn-respcjiidentie. Om den oor^inou ; van de -rot-materialisli.sehe 
handcls.staalkunde, den Slaat in ilil tijdperk te kwader ure door de maehti-e 
koop.stad op;^cd rongen, te be-rijpen, is het noodzakelijk zieh allereerst win <le 
ccononii.sche positie van den .Xmsterdamschen re-ent en den AmsleidamsLlieii 
koopman — de hefboom, ilie toen de Repul.iliek in bewe-in;.;^ bracht, - op de 
hoo-te Ie stellen. 

In den .Vmsterd.imschen re-.nlenkrin- li.id de politieke revolutie v,m 17 pS, 
die de leden der te \oren opp,:rm hditi-e' r.nr-einee>ter.d\na ,iieen v.in allen ui\ lo,.d 
beroofd had, eene economi-ehe oiinventelin;.; ten -evoL;e L^ehad. (i^duieiide hel 
tweede Sladhon.leriooze- tijdperk leefden .Ie re-enlen oub.-zore.d. 1 )o, u' , ,nd. rlin-e 
alspra.dc wrd .-mier hen ,1e ambtelijke erf ,pvol-in- zoo n,ur.vk.:nri- -eie-eld, .la. 
de vader, in .Ie -eruslheul dal zijn zoon h.;m in zijne u .lar.li-heden en voordeeliev 
betrekkin-en zon opx'.ile.en, -een Mees b. liocf.le te koe-,t..reii omueiil iliens toe- 
komst.  De  nitbrei.hn-  van  dez.-  ,,e.n re-,pondenlie"  ')  \.iu  stad  tol -,t,i.l u aaib.n-de 

cerst-eboiu'terecht eene gerc-elde opklimmiii-; op ile .iinbienla.lde-r in if n \\\.- 
ston.1, eklers eene eervolle regentenlo.)[)b.ian. 1 )e -ebeurlL nissen v.iii I7I7'I7|N 
maakten ,,an .K.-zen para.lijst.)esl,uul d.r ,,li-ar,hi.- e.11 ein.le. Onder Willem W 
werd de e.xploil.ilie van het publieke vermo-eii, .lat de re-enten eeni-e -ene- 
ratien lan- aU hel Ihu.f.idoe! \ ,111 hun be-M.iu h.uKk n kiinuen be-diouwen, ,i,in- 
meikelijk Ihmioc id : eene iijke bron \ ,111 mkom-,teii kw.im \o.u de re-eer. luk 
kkis.e ..p .le.'e wijze ..p te ,li..-en. Daar .lieiuin, kmks .Ie lev..us.landaai.l, al- 
-ev..l-- van .len alom h,.-ersehenden welstanil, st.-.,ls h.,o-er ..p-.voer.l wer.1, 
za-en de patriei.as, uil.l.n zij .loor hel ophou.l.ai van een bij hun ran- passen. len 
staal hel  prestige  van  luiii  sland  h.»)- h.aiden,  zich  -eno..Llzaakt naar an.lere mi.1- 

I)  llncwcl  l.e-t  iii.-l  uit  t.--  innl.L-i.  i-.  of  or  Uissclicn  .Ic K-.lcn  .l.r  l;„i-t:i,u-.-sl,.Ts.lyü.isti.cn  v.ui  v.V.i 

174S  ccnc  L-i;;enl.ik  i;c.-.-i;.l,-  srlüilU'lllkL-  . c|■|.illlL•ni^ ..1  ..o. in- „l,-i,tic"  Ivst.Lin  l.ccll,  i.  :lil  «,.,,nl  hi.-., 

o„k .,1  l,.sl,>.ia  L-l-  .'.>,,■„  „i.i.u.nncur'  nicl,  tncli  ter .v.nuhuA\w'  v,u,  .U-  l..cn  ie .\ ua.un ili ,«..,.;.; n]v.l: 

schikUluyc.  i.,  .Ie  ...nlUclijkc ., r.,i,vul^i„y  uict  ,nis,,laatst 


lueriin^rdam in de tweede helft der 18= eeuw. 


.I".iniic,  linuuci,., 

„l-a,.„„-lnu„K.lao,", 
iclUer ,lcr linua Junn i;„„wrn. , 


X 


Mr.  KcMiiu  |;,.,n 

■ . 

liiMiunis 

(r.i-l'-  i'"»7, si.  17 

S''), 

,M,-.  ,s,,| ,,„ |,,.,|^.| 

X 

N". .i3", 

(;;,.1,.   17,,,   „,   ,-.,,)_ 

Ol-KL-Clillnr, 

nna j„au  lluuw.-ns ,V 

.S,,„n 

1 P' 

■UI 011 l..M,l.ier, Ih-Hia .Sa- 

C-1). 1685, st. 

1760), 

I' 

X 

(■:.tlKuiMaJ„sl!na"va 

liori 
ol.ciii 

Cl 

_ 

.V Willem 1 iel lil He, lel. 

\'.  ;.;.) 

X 

N°. 365), 
-inpmaii cii 

M 

" 

X 

.Ma,Kai...|l,a  T, 

■ 3'A-       Koli.iu 

A;;n,;la  M.iiia  l;,.ieel, 
^an  Calli.inna  D.neol, 
I mot Jan l!ei lul liiol.er. 

M 

■.  1 

•"i.-'l  |:u,  llM„«-en^ 

omk-r ,1l- 

. , 

lirma 

lilïnnl  ,V 
/.Miiirn. 

2 

lil 

. T 

1 

-el 

IcIl 
l.ic 

claL 

^ '723, .t.  17.S.), 

-l.li^-'l>--ii on  ,a.   ,  :,, 

X 
'■i<-'.'ll,a,i„av:,u,ler 

Mell. Clasina do K„. 

'iotil 

<lc  1 
X 

Iiinto 

Moi 

..11. 
olis 

.Mr. ja.ulu.s 

van  .1,.-  I'„i| 

(KoIi   1724,  st 

iSo7), 

K..u|.,i,an en 

asMnadcm-. 

X 

j..liainu 

Calli.uina 

van  ,1e l'oll 

X 

Nionl.ias 

Waiin 

fcoli.  17J0. si. 

17^0, 

Ml.  W lil, 111  (ui lil 

He, lel 

(Koli.  1734,  si.  lS,H)- 

"n ■ 3'.)'.i, 

r,i-ma  S.il„i,„m  >V 

WlllemCenillleilel. 

X 

_ 

lo 

Wulurs. 

N". 37''l, 

J.u-,,l.a  l.li,.,l,eih 

1 

r,„mn,eliii. 

""^'"t;^ ("lu.ma  (1irr„,,| 

liflunl jr. ^ I 

•■^'«.- ..va,^,a.e,. 

^■3^5. ;.    Aant. I,ii N'. 3Ö2) 

t^ov.rye k„„,„iian en  l.anluer, siioliler ,ler 

J.'n .V Tl,e„d.„n  van M.n.cl 


iffoid 


M^'na .Maeliteliiia 


•dClilloi-.l 
''• '738, 

jnlianna 
van  MaisJlis 

hu.  van  M.irse 

'f;oi'. 173/, st. 1 

■ui.V ri,e,„l„.,,van 

X 
".  Caihaiina  Yda I 
-•'■  M.iiia  kiinl.rii 

'770), 
Cliffm-,1 
Zo.men. 
X 

1 AFaiia 

X 

Mr.  f.a-nolis 

Jaeid,  van  ,Iei- 

l.ijn 

(koI.. 1730, 

st.  17,^,^), 

liiileii\ 

'1 lieren s . 

(/ie Aaiit.  l,ij 
N^ 375), 1 l'-an on 

1'UM IVIn.iu.,llavaii 

(vel,.  175,; 


Ml.  I'leui  ,1e 
.Sinelli 

(i;el.. 1753, !•'■ 

iSio), 

('iol-iiN-.32,,, 

linl. 1), 

Kaym.nul .\: 


Overzicht van de onderlinge verwantschap tusschen de chefs der voornaamste patriclsche handelshuizen te Amsterdam in de tweede helft der 18' eeuw. 


'ieliT Hi>iiwciis, hniidclnar in ij/ur 
fctli,  1621, s(. 16S0). 
(/ie A:,nt. bij N". 336). 


(i;d.  i«.3, .L  .7^' 


Itniiiii 1:. 

IWCMs 

■alli.iiiii.i  IVK 

|.,l 

,„„:, Sar 

IVis 

1,. i<..,7, .,1. 

'75"). 

X 

X 

N ■. 33'"'. 

Mr 

Wilkin  Munter 

Mr. 

;il,  IkTJH 

llii.1,.1 

.V Sci.intii. 

(K» 

.  16S2, si. I7S'J), 

k^l 

IÖ95, M 

1750), 

rc.l,., (^.,1,H 

ii.;i  l:cri,..iiL 

1 

N°. 2SS. 
lUi;.  172''', eii'- 

IM-I 

L-  l,ij  N". 

Il f'), 

s  IV-ls 

(uci.. i7ifi, st. 1750), 


M.irg.irctl) 
Zit lm 


1722,  Kt.  1783),   '■    M:,t-.l 


11,".-!..  17=1 
11."-!!.  17S7.' 


Mr. J.C, 
(K^l.   172 


M.iri.T Mr. J..11 v.i 

lo l'uU (^d,   1759, 


k.l., 1757.M. i;s;i. 

•■.  l'iclL-r  Mi,ilL„..ii 
fecl,. 175 


'■ ■ ^~ ""■""=■  =»  '^''™;'n  S„,,l,iaAdri.««Ilnl,k-,  (/ie A;,„t. l,ij N". 361), V.ilA.niuf. 

an All,.rt i'i.lur Mr. Uc-„r!;>--    ""'"'   "'"'"":'  ,^'''    '"'■''-■'^ '■^>" ">'■"'■"<     li..o,,mn„  c„  Imiki.r, [ 


ClilïorJ riiir.irrl 

(K'-'l'  1743, fce-li.  1743. 

st.  .7.SSI, st.  177<-.), 


(Uel..  1753,  st 

iSio), 
(/iel,ijN-.32.; 


delen om te zien om liunne fuiancicii U- stijwii. Dit is i\c iiDr/a.il: el. il iii de ier->lc 
jaren na 174S verscheidene leden van rcmiUciifaiiiilu n /icli iii dm liamKl l.r;,;aven. 
De zoons van den afgezettcn Ikiryemeestcr llaniKii llcnrik van de r<ill, eeiizudn 
van Jkirgemeester Gcrrit Hooft, de Jlickcr's, de I tcdel's, du Lilin- Uiii-eniecest, r 
llenrik Mooft Danielsz. ■), zomi van 1 lurgcniccster Haiiirl II. „ .li, ni aiidLH 11. slirlil- 
tcn handelshuizen of traden als eliefs wm u.ds Instaaiuk- rniua's op, /oowd in 
hunne kantoren als in de vele andere te Anistc-rdam, waarvan de lio., fdm in <le 
regeering zaten en met patricische geslachten geparrntceid waren, aU l).\ . die vju 
Clifford, van van Marselis, van Muilman, van lïouwcns, v,in Ilartsinck, en/,. ■), 
raakten de  regentenkringen  met hun  kajiitaal  betrokken. 

In de eerste helft en de drie eerste decennia win de tweede helft ^\cy 1 .S>^ 
eeuw verkeerde de Nederlandschc handel in bloeieiukn sta.it. Wel h.id de toene- 
mende ontwikkeling van de economische toestanden in 't l)uitenl.ind een einde 
gemaakt aan het onnatmnlijke monopcjlie van tien \\ei ehlhandel. waar I loll.md 
in zijn „gouden eeuw" naar hatl durven staan, en was de ,,di\'eileerin;_; \ .in de 
negotie", die men al ten tijde van het liestanil als een 1 )aniocK szw a.ird l)o\ei' 
het hoofd had voelen hangen ■•'), een feit gew.nden, Ui.i.ir toch kon, ond.mks d. 
weeklachten der Netlerlandsehe staathuishoudkundigeii, óc h.iiuK Isoni/el \-,in dt 
Republiek naar verhouding de vergelijking met andeie landen no'^; geiusi ilom 
staan *). Naast den warenhandel en de reederij w.is de gelilliamlel opgekomen 
deze vooral wierp groote winsten af. Zijne \ mnttlurende iiitbn. idin^; in den looj 
der eeuw wekte bij velen bezorgdheid. Alen vreesde, dat, indien lloll.inds k.ipn.ud 
kracht aan onzen h.'indel onttrokken werd om ei- Lmitenl.indsi lie e oiiciirreiiten nie(U 
te steunen, dit voor de RepuLiliek bedeid<elijke -evolgen n.i zich kon slepen; de 
bankiers betoogden daarentegen dat het kapitaal der vnor rekening wm lirt bui 
tenland aan de Amsterdamsclie beurs gesloten leeningen ook deels dom- buiten 
landsche huizen gefourneerd werd, terwijl, aangezien het uitgevoirile geld veel.i 
onder den vorm van handelswaren weer in Holland ingevoeld weid, het gao.itste 
gedeelte der b.iten aan de Hollandsche bankiers, kassiers, kooplieden en m,d;elaar 
toeviel '■•).  Hat  er  te  Amstertlam  nxl'I  omging  en  er  veel  gekl  ge\\tJiinen  werd 


1) De IntLT y.,.u VLTi^uisilL- „Viulur Iln,,!"!" iii..L-t cl-ii I,.-Mcu.-ii kijk ..p .II' .liiiL;cii i;il.,i.l iiL-lilion; ocii \.. 
jaren van  tu vuren zag lilj al de acl.acle  xan  I7-)S .i..nk..nicii :  rcoh  in  ly.ii. i,  l.i|  in  .Irii  l..in,lel i;cl;.i 

2) Vgl. het nevenfiaamle „Overziclit van de underlinye n ei u aiilsrl,a|, ui-„dien de rliels der vomn.i.nn 
patricische handelshuizen  te Ainsterdani  in  de tueeile  liellt  dei  iSe  eeuw". 

der inN,.ei,e.lilen .,,, ..nnnui;e arlikel.n. iKn 140, jie.eml,,, n.je »r.d \.a a,in de ;;e.U |.uire.den 
Mad ter da^v,>.ut in den Haat; ,.,,,;edr.i;;eii .,d,.eru|, «e! (Ie) lellen, dal de kielen n>et /,... seer en «en 
t;eUaeht ..i- de negulie ('t ueleke eanseren zon.le d.vetMe van neiinye, als,.,, .ie net;.,tie .i,.en..eeb l.esw. 
ib) als op de eonsiiinptie" (Resol.  Vroe.lbehai)  12, fo. 2S2). 

4) He pessimistische relr.)S|)ectieve hesehiniwingen van de 18e eenuers tjeven ,ins i^-eu .„mliik .len in.l 
dat de Nederlandsche handel in die eeuu in diep verval is. ],)e tiieninaliyc Nederlan.ler, die ,leii wei, 
handel als zijn uitsluitend |n-ivilei,'ie beseliouwt en zich aan ile diikiimst van zijne mededingers erj,'ert 
aan een roof van hetgeen hem rechtens toekomt, gaat aan 't zelfde euvel van zelfoverschatting mank 
later de Britsche natie in haar waan dat zij op elU onbeheerd hoekje van .Ie werel.1 eene „eerste liy|..itlie 
kan  doen  gelden. — Ook  Dr. II. Krugmans in  't  h..,d\lsu.k  „llan.lel  .-n  Nijv.-rhei.l"  v.in „Anisier.lani 

,len 4,^n hlngelsclieii  ...nlog dagteekent. 

5) Vgl. <le  „Consi.ieratien  ter l.eanlwo.nding .Ier vr.wg,  ..f liet  v.ior de e.niiiiier, ie  niel iiulli.L; /,ni / 


bewijzen de cmtzai^lijkc forluinen van luuiilclsnKi'^iiaU.'ii als ili- ( 'lilLud's, ilc ISaKK's, 
de Muilnian's, de rds'en, de Straalnian's, de van jevci's, de van dn OudrrnuuKn's, 
welke alle nil de l S^- eeuw da-Lcekenen. X'..- in i;.]! i;in-cn de -.hincdcrs ]cAn 
Lucas en l'ieter Pels, chefs van de beioenulc fiiina Andries 1'els ,\: Sonnen, do<.r 
voor „de L^rootste Cdciplieden en ix-eders van scheepen, ile i^eheele werelt door, die 
er in lange jaaren  bekent sijn :4eweest"  ' ). 

J)e ni-ootc rijkdom van den handelsstand upenbaarde zich in ecne steeds stij- 
i^ende weelde; de re-onten en tic biir-erij v()l;_;den hierin het door de koophedcn 
1,'e-evcn voorbeeld. Wie ran- had zoo onder de -eld- als onder de -ehoorte- 
arislocralie moest een ilaarliij passL-nden staat wieixn; ieder die met zijn tijtl 
nicdeyjini^r behoorde een huis op de 1 leereni;racht en eene „h.ifstede" in duin of 
polder te bezitten. De geniidtlelde waartle der voornaanisle „LMachtpaleizen", die 
V('H')r 1750 ƒ40 a 60.000 bedroe-, kdom in de vol;^rende jaren voortdurend: de 
palricisch.' boMU'-ewroi lilen in „de Uocht" dedi-n van i;sot<it 17()5 ƒ (k-i a So.OOO ; 
n,i het laatstgenoemde jaar wisselde de prijs ervan tnsschen /' So.oOO en 160.000. 
liet huis van den -ewezen CiouvernCur-Cleneraal Joan van lIo..rn, op de i [cercn- 
L^racht, bij de Spiegelstraat, dat deze in 17 10 voor ƒ 6.).ooo gekocht had, werd 
in 1759 (.loor zijne erven voor ƒ i 17.000 aan den l'"iscaal Jioreel verkocht; uil 
diens nalatenschap ging het in 177S voor ƒ 135.000 o[) ^lun Sche[)en Daniel 
Hooft (ierritsz. in eigendom o\'er. De k-asteelen en vorstelijke buitenplaatsen 
a;in den duinrand en langs de bo,u-den van Amstel en \\.cht waren schier alle 
in 't bezit van de .\msterdanische „groote wereld" en verslonden schatten aan 
aanleg en onderhoud-); ecpiipages en jachten waren noodig om de gemeen- 
scha]) tnsschen stad en l.)uitenverblijf te onderhouden ') en een stoet van be- 
dienden kwam ile kosten der hui.shouding nog verzwaren. Was de weelde bij 
de rijke regenten- en koopniansfaniilien ook in hi.-t dagelijksche levengroot — zoo 
bezat  de  in   1779  overleden  Schepen  Mr. Jan  Six o.  a.  voor dagelijksch  gebruik 

plachten zij een buitens[)in-igen luister ten toon te siireiden. ICr zijn enkele spre- 
kende voorbeelden VAU bewaard gebleven. Hurgemeesler (ierrit 1 looft gaf b.v. bij 
gelegenheid van zijne g..uden L^rmloft met llesLer llmlopen den jS^n Juli 1757 een 
groot  feest  in  het O. Z,  lleerenlogement.   Aan  den  avoiulmaallijd  pronkte  op  tafel 

kolommen"  en  aan   weerszijden  omgeven  tlooi'  een  terras  met  lof-  en  beeldwerk. 


I.  f.ul..-.  K.no,  A.,ni ,  II,  |..  V. 


^) 

\.u 

a.inl.-. 

:  ,k- 

.s,-l 

,'|,c- 

1 1' 

ClCl 

.Mui 

m.iii  1... 

In  ia 

181. 

y 
a 

50 

.ÜO.   1 
zij ML' 

mIc 

■n 

cc 

■   / 

l.i.v" 

xcrti.ia 

"la  I 

J.iC. 

i> 

•an 

[.eniiL 

1, a.i 

t l 

icn 

U|> 

liut 

Hui 

:,.  .M.i 

l..l,l, 1 

Coi 

l,C^I 

j) 

In 

n  l.cni 
hou.lc; 
17-t-  1 

cl Ie 

"J 

l.iS 

'n\'i 

■ycltj 
U al 
>  "97 

■>/,a,al" 
te LustI 

a.ir  n| 

407 

1 1 

v, 

lolij^c 

^,l^tl 

770. 

.lu 

':i 

c-,1 

n|,l 

cl l. 

- 1 )c &. 

\Mnll.ii 

nbock 

/ijn lm 

IIH.X 

■-t . 

Uu 

,|.ra;.;li 

,e  -.k 

cdc 

[   !. 

ccr 

cU.i,, 

IC  |i.i.ir 

Icli  l>c 

.\a nlcilaia. 


•(<)n„l„c.-  174^  CM  .\a 


De tempel stond op ccii marnieren \'oelstiilv en \\as, evenals ck' s)'ml)(iliselie 
voorstellingen en bcehlen er binnen en romlcun -e-rcupeeiil, van suiker \'er\aanli;_;d 
en met „velerlei soort van kristall)'ne lioir^nn en amler iVan h^rUlucrl. van Saxiseli 
porcclein" versierd. Het t^eheele i^evaarte was 7 \oct h' o-, .; whA breed en m voel 
lans^. „Toen dit tafclsieraed was opgezet", vernemen wij uit de Jaeiboeken, die het 
feest eene uitvoerige vermelding waardig keurden, „weergalmde de lm hl \'an een 
algemeen gejuich der aenseliouweren, welken voorliet IKeren I o-L-menl iu nieinigle 
verzameld waren 0111 de vreugde te zien, en die dit hae\e kinislslnk \'.in verre 
beschouwden" '). 15ij het liuwelijk v.m den bankieren koopman jan van I\hu-,elis Jr. 
met cene juflrouw ISuleux, den Jo^-" Maart i;'»!, was .,de bi lu t <«nL;rmeen pragtig 
geklect, int roodt stol" met siber, een gansclie bcjrst niet diamanten en paarlen 
bekleet,  een  halssicrzel   van  een  strik*  mei  koslbaare juweele,  en  bciwn  ])rinselyke 

was haar gansehe hoofl nut juweele en met ryke paarelsnoci 111, die Ic'^nnsgewij^ 
aan  weeilerk.anten  om  haar  hooit  lushongen,  \ersiert" - ). 

Om zulk eene pracht te bekostigen word geld, veel -.ld v. reischl. De be/.a- 
digile, voorzichtige wijze van handeKhii\en der vaderen oiilaardcK' ni di; twei:il< bclfl 
lier eeuw bij velen in eene wilde en roekelooze jacht naar l..rlum. Speculalie- 
ziicht en wisselruiterij biacliten in deze jaren tallooze ..luii/.en van negotie", waai- 
onder ccnige  werelilbenienule ouile  firma's, ten val.  iSekend zijn de geruclUmakeiuK: 

faillissementen  van   (iebroedeis  de  Xeufville  in  i;(.J  en  \an  (■lill'..,,l  X;  / un  in 

1773, het laatste kort na dcu d-Hul van den nudslcn rinnant, ISurg.emeesler Jan Ciil- 
ford. In I7(M failleerde hel huis Coemaed .^ llendiik van .Son, dat door een nerf van 
llurgemeesler de Vrij Temminck bestuurd werd, cii in I7,S| m,,csl de lirma J,ui \: 
Chrisliaan van Taielink, aan 'l hool.1 waarvan burgemeester Jan van l'arelink 
stond, hare betalingen staken, b'.ene gelijke hasardeuse neiging- als de geldnegoiie 
legde ook de goederenhandel aan den dag. .Sedert hel uilbrekeii \an den ze\ eii- 
jarigcn oorlog tusschen iMigelanil en {'"rankrijk, in 175'J, was Ie .Amsterdam de 
handel in oorlogsconlrabande in zwang gekomen, eerst met iM-anlcrijk, later, — 
toen de Aincrik-aanschc koloniën tegen haigeland in oiisland wanai gi.la.nien, 
niet Amerika, vervt)lgens, nadat in 177.S de oorlug tusschen l.ngelaiid en l-raiikrijlc 
wedcrom uitgebarsten was, met {'"rankrijk en Amerika beide. i;ij leusachti-e, te 
voren nog nimmer gekende winsten Imod deze handel ook zware risico: de Repu- 
bliek zou dit tot bare schade ondervinden. ] .)e Amslerdamsche regeering begun- 
stigde hem: vele regenten waren er dan odk in geïnleres.-,eerd. Hel is voor de 
kennis van de geschieilenis \an dezen tijd \'an belang 0111 op ic merken dat bijna 
,il de on-, uit het p.uuottentljd^.d; bij u.uue bekende Im .,n-. hgei'inde .\niMerdam- 
.vhe politici in de j.iun, die Aen p" ku.jejsehen ouilog voorafgingen, met 
brankrijk in handebd.elrekking stonden en op Wesl-lndie, tle voorr.iadsehuur dei 
Amerikaansche opstaiidelmgc-ii, han.lel dreven. Dit w.is hel ge\ al :^oowel mei 
Willem  (Jerril   Dedel  .Salomoiisz.,  zijn   neef Abraham  Dedel  en  Jan  van  de  l'oll, 

met  Henrik  Hooft  Danielsz.,  die als „Vader Hoofl" eene Iwijfelaelitige beroemdheid 


i) NeJerlaiidsclie Jaeilinelvcn,  1757, 2e st., p.  569—580. 
2) |. Kicker Kayc, Aaiit.,  II, )i.  290. 


(-I.XIV 

van de uilcrstc Imkcivjjdc dor p.itrioltcn '). I lel stadliiiis werd ecu lili.ial v.m de 
beurs ^). Iii de kt)er:,lijsten eii kooijmansjonrnalen \erdii:pt, Veri^al de ie;^eiU de 
voorschriften der iüteriiaLioiuile wellen van cerlijklieid en i^oedc Irouw en i^ooiile 
hij de waarditjheid van den Staat te L;rabijel voor een handvol geld. De weife- 
lende, hcbzuehtii^e politiek, door Amsterdam in deze jaren i;e\-olgd, i^eeft de maat 
van het karakter zijner reL;enlen. l'it vrees vmir winsUlcrvinL; was de stail er niet 
toe te kriJL^eii om door eene wijzi^ini;- in het handelslrael.iat mei l'.iujehmd aan 
(.Ie voortilurende i^'eschillcn met deze mn;_;eiulheiil over den onL;eoorKiufden smok- 
kelhandel, die eindelijk in i;So tot een oorio- leidden, bij tijds een einde te 
maken, laever voegde zij zich, in de hoop op eene beloonint^ in den vorm van 
handelsvoordeelen, gedwee naar de wenschen van den Franschen gezant. 

Met de biiitenlandsche politiek der regenten ging hunne binncnlandsche hanil 
aan hand. Deze laatste werd geheel door ee'ne gedachte beheerscht - - ile strekking 
van de Correspondentie is er hel beste bewijs \an — : vernedering van het huis 
van ( )ranje. In de zoons en Ideinzoons van tle geremoveertlen van 17-1^, die 
allengs in de regeering opgenomen werden, schoot de ha il tegen het .Sladh«>iider- 
scJKip, door Willem IV in de harten der vaderen gezaaid, welig op. In 1755 
schreef de Fransche gezant de Honnac over de Amsterdamsche regeering: ,,les 
anciennes families, dont les iMifants sont deveniis Kchevins, y ont ]>orté la haine 
qne  leur  inspiroient  leurs  1'arents" '').   Tot juist  begrip  \'an  i.len  onderlingen  band 

slotte in 17S7 in twee partijen legen ellcandcr over kwamen te slaan, moei men 
niet uil het oog verliezen, dal zoowel de vader van een Willem Cierrit Dedel, als 
die van een J.in iJcrnd liicker tol de slachloflers der waheffuig vaii Willem IV 
behoord had. 

13e afkeer win de Oranje's beperkte zich thans niet langer lot de regenten- 
kringen: ook daarL)uilen onder tle gezeten burgerij en de groote viilksmassa had de 
tradilioneele gehechtheid aan het .Stadhouderlijke huis voor gansch andere gevoelens 
plaats gemaakt. De verheffing van Willem IV, waaraan zoo hooge verwachtingen 
vastgeknoopt waren en w.iarvan men de ua eene halve eeuw van oligarchisch wanbe- 
stuur zoo (.Iringend nnodige hervormingen gehoopt had, was o]) bittere ontgooche- 
ling uitgcloopen. i\let de daardoor gewekte teleurstelling en verbittering deden de 
regenten hun voortleel. Door een minzaam, burgcrlijk-gemeenzaam optreden trachtten 
zij de burgerij voor zich in te nemen en haar den laatdunkenden trots van hunne 
voorgangers in het bewind te doen \'ergetcn. Ivgbert de Vrij Temminck, de man 
die  gedurende  lu 1  voorspel  van  den ii.ilrioUenliid te .\nistei\l,un hel grootste ge:'..ig 

loon,  dien  hij  in  zijn  omgang met den minderen man wist aan te slaan.  Zoo gelukte 


1) Mr IC-lM-it .!,■ Viii T,;,nini.H-k, .lir I..I ,K-„ ..anvanj; van .K:i, i:i,i;.;l.rlKMi .hh-1..i;- W ,'\m^k'r.lam In 
„inaKMilicU"  l,cl.l.-.:,l,l,-,  w.,s,  1„,u»l-1  /.lH  K'''"  l..nuklsinaM,  U,rl,  uil .cm-  laniilic  v.m  k,m|,lic.lL>ii  cii  l.ai 

2) Van ac 37 llurguinec^tcTS, die van de o|„ichting der ( V,rrus|„.nac')itiL- in 1752 af lut i7y5vurko/e 
WL-rdcn, waren ur 13 óf' uuy in dcii Imndul üf in zaken geweesl en st.>n(len de overiyen met don liande-l i 
nauwe faniiliorelatic (/.ie de iievengaande lijst der burgemeesters van 1752 — 1795). Daarentegen telt me 
onder de 24 Burgemeesters, die in de laatste 30 jaren vóór 1748 a.ink\vamen, sledits 2 küoi)lieden. 

3) Dr.  II. T. Culenlnander, t. a. ,,.,  1,  p. 36S. 


Lijst der Burgemeesters van 1752   1795, in hunne betreki<ing I ai,. VIII 

tot den handel. 


IMr. Pieter Six, N°. 30<), num van  Mr. Curiiclis  |ac.,h van  .Ic-r l.iin. 
Mr. Pieter Rendorp, N°. 323, lironwer. 
Mr. Cornelis Trip {m liij  N^ 206), c.n.-.in van J.in Calk-icn (/ie liieiui 
Mr. Gerard Aarnout Hasselaer, N". 335. 
2  , Willem Gideon Deufz (/II- liij  N". 252),  koopman en lanliier van ()( 
2  o; IMr. Jan Huydecopcr, N". 3.^6, unni van  lleniik  Knoft Danielsz. (zie 
."  g f Mr. Egbert de Vrij Temininck, N'\ 320, belioonzoon van Jacol) Tenui 
- "^ en  iiaukiei,  /ua.L;LT  ^an  .A.lriaan  •i'ennnimk, i.lc.u, cusin  v.m  Mr. 

.5 en van  llcii.lrik .Ie Wackei  van  S.m, li.1 dei  In ma  Cnenraa.l \  11. 

1752 Mr. Gerrit Hooft, N'.  341,  v.i.l..- v.ni  Ikmik  ILm.Ii Cerru,,., kn,,|,ni,. 

1753 Mr. Cornelis Hop,  N".  3üS, ,„,nj  van  NI., .laas (.ilkoen  iKn  (.niije,  k. 

1753 Mr. Daniel de Dieu, N . 324, .»mu \,ui ijniiijii Wllliehn van  llo..in i 

1754 Jan Calkoen, N' .  352,  lakenliamlelaar en  -veiuer. 

1757 Mr. Jan Baptista Slicher, N . 351, k(,u|ini,iu ii|, iMankiijk. 

1760 Bonaventura Oetgens van  Waveren,  N". 332, /\vaf;er van WilKm van 

1761 Mr. Gualterus Petrus Boudaen, N'°. 330. 

17(12 Mr. Franijois  Lestevenon  (/ir  A.ml. I>i|  N' . 300).  o 

1765 Mr. Jonas Witsen  (/ie  l.ii  N'.  148),  euu-.in van  Hem 

van  lleiuiek  lil. k. 1  en Jan  üeinil  liicker, le.len  .lei 

1766 Mr. Gerrit Hooft Gerritsz. (/ie bij N°. 341), la.ieiler ' 

van  llenrik  lloult  DanieUz. (/ie hieiaeliter). 

1766 Mr. Fran9ois  de  Witt,  N°. 339,  /\vat;er  van Jaenb 

Ibioft Danielsz. (zie hieronaei). 

1767 Mr. Daniel Deutz, N'\ 349, koo|)inan. 
176S Jan Clifford  (zie  Aant. bij  N".  365), k..,,|,inan  en  l.ani 

daarna tlilïurd >V Zounon. 
176S Mr. Willem Huyghens, N°. 354, l;oo|nnan. 
17IH) Mr. Pieter  de  la  Court,  N°. 342,  selin.mvader  van ] 


Mr. 

.  N'. 

n  .ie  1 

,dl  (/,e 

And, 
ink  1 

...dl ( 

,\   Sn 

.  k.,„|„ 

1769 Henrik Hooft Danielsz. (/ie liij  N°. 303), kcio|Mnan op 

1770 Willem van Heemskerck, N".  372, o(nn van  Mr.  h'r.u 


773 Mr.  Pieter  Clifford, 

N".  .,7.),  / 

Mar^elis;  o(mii  v 

n  J.in  All. 

van  Willem CUIÏ. 

r.l, lid der 

Clifford  Ilenrys/., 

lid .Ier hm 

773 Mr. Pieter Cornelis 

Hasselaer, 

a (.ein|,'e Llillonl .V  1 eysset. 
N". 374,  zwaijer  van  Ilenril;  Hooft  ("■.errih 
Mr.  Pieter  I larlsinck,  lid  der  llrnia  Wernier,  llart-in.k  ,V  W ernier, ,,.n„ 

N". 409,  li.1  .Ier  hrn.a  Mnilman  .S; Soonen, .^el). v.uler  van  L.Hleuijk  II 

Inina  I.od,  Ib.vy X: /...on. 
(774 Jan van Tarelink (zie bij  N°.  356), k.io]Hnan, lid der lirma Jan  .V  Clnistiaan 
1775 Mr. Gerard Nicolaasz. Hasselaer (zie bij N". 302) 
17711 Mr. Jan  van  de  Poll  Pietersz ,  N". 3S5,  ..Mi-in  v.m  \li   jm  v.m  .!.■  r..l 

1751 Mr. Joachim Rendorp (zie hij N". 323), br.mvvei. 

1781 Mr. Jacob Elias Arnoudsz., N°. 3S4. 

1752 Pieter Elias,  N". 396, neven van Henrik  Hooft Gerritsz., koopman. 

1782 Quirijn Wilhelm van  Hoorn (zie lii|  .N '.  107,  liijl.  1), koopman en bankier v 
1784 Mr. Willem Gerrit Dedel,  .\"'. 393, koopman .,p frankrijk en bankier. 

1755 Mr. Jan Elias Huydecoper van Maarseveen, N". 382, cousin van Henrik Hooft I 

1756 Mr. Nicolaas Faas, N". 392, eonsin van Mr. Joachim Rendorp (zie liiervóór). 

1757 Mr.  Marten Adriaan Beels, N°. 404, eonsin van J.an v.m Tarelinlv (zie liiervi' 
17S7 Mr. Willem  Backer, N". 401, koopman, lid der lirma Gebroe.lers lïaeker. 
17S7 Mr. Joan Geelvinck (zie bij N°. 343), zwayer van Abraham  Dedel (zie liier.m. 
17S7 Mr. Jan van de Poll (zie bij N°. 314), koopman. 

17S7 Mr. Matthijs Straalman, N°, 367,zwayer van David Jaeob van Kys, lid der lirma I 
17SS Abraham Dedel (zie bij N°. 278), koopman op Frankrijk, lid der firma's: h.iae v. 

lle.lel; van Alphen, Dedel & v.an de Wall; Uedel & Rocqnette. 
17S9 Mr. Fredrick  Alewijn,  N". 391, oom  van  Mr. Pieter de '^nieth en  Mi-.  Dirk 

lirma  Kavmon.l  ,V •rhe.Mlo.,r ,1e Smetli,  b.inkiers  van  Knslan.1. 
1792  Aegidius van de Poll (zie bij  N'.  152). r..iisin  van  Mr.  |,iii  van  de  l'.ill  (zie  li 


het den regenten luni doel te l)ereikcn en dour niiddcl van de vollvshewe-inL;-, 
waarvan zij de leiding aan zieh wisten te trekken, het Stadhouderschap te onder- 
mijnen. Iloe gevaarlijk die taktiek vour ile anstncraten zelf was. zou hun pas 
later de ondervinding Iceren. 

Zooals begrijpelijk is bleven bij deze binnenlandsche woelingen de buren niet 
wcrkelooze toeschouwers. De Koning van iMigeland was de natimrlijke bondgeiiodi 
van het aan hem nauw verwante ()ranjehuis ; daarom zochten ile regenten en hunne 
aanhangers onder de burgerij, tle „patriotten", zooals zij zich weldra begonnen te 
noemen, in hun strijd tegen ile ,,( )ianjetiiannie" steun bij l''rankrijk-. Reeds lang 
had deze mogendheid reikhal/ciul naar de gek-enheul mtgezien om zijn h.ngvlschcn 
mededinger in tle Jvepubliek de loef af te steken. J Je betrekkingen tusschen Am- 
sterdam en den Franschen gezant, bij het leven van de Gouvernante aarzelend 
aangeknoopt en gedurende de mintlerjarigheid van tien jongen l'rins maar slapjes 
aangehouden, werden, zoodra Willem V' in 1766 de Stailhouderlijkc waardigheid 
aanvaard had, ongewoon hartelijk en innig. D'jAffry en de la \'augu_\'on wisten 
welke sleutel hun de Amsterdamschc harten ontsluiten zou en waren daarom niet 
karig met het beloven en Ijezorgen van voor ^\c\\ handel ginislige bepalingen, 
heerst de ontzettende verliezen, door den Amsteixlamschen handel in de' ooilogs- 
jaren 1780— '82 geleden, — toen het lang getergde h'.ngeland, eindelijk lui inlrii;eereii 
van Amsterdam moede, zijn vuist met ver]iletteiend geweld oji de Kepubliek ileetl 
neervallen, — openden den regenten de oogcn \'oor de verderfelijke gevolgen van 
hunne politiek. Maar toen was het al te laat: zij konden niet meer terug. Zij 
waren ile door hen aangemoetligde en geleide volksbeweging niet nieestei': deze 
liet hare leiders staan en holde hen voorbij om zich geheel in de armen van 
1'Vankrijk  te  werpen. 

Hoe meer het aan alle zijden beknibbelde gezag van Willem V daalde en dat 
van de regenten naar vei-houding aanwies, des te luitler klonk de cisch van het 
door tieze laatsten in hun strijd tegen Oranje betr(jkk-en N'ollc, om een aandeel in 
tie verworven voorileelen. I )e geest van verzet tegen de bevoordeelde posiiic di:r 
regentenklasse, die, al scheen hij sedert de uitbarsting \an 1747 en 17.^^ bezwo- 
ren, in stilte zijne werking in de gemoederen van 't volk voortzette, nam hand 
over hantl toe. De patriotschc beweging richtte zich zoowel tegen de aristocraten — 
de kleine potentaatjes — als tegen den Prins, den „tiran" in 't groot. Ook in de 
kringen iler regenten zelf waren er, vooral onder de jongeren, velen op wie de 
tijdgeest inwerkte en die zonder afgrijzen de leer ili'r xolkssouverciniteit, door 
hVansche en JMigelsche [ihilosophen verkondigd, in zich op konden nemen. In ile 
.\msterilamsche \'roedsc;i,ip opcnl)aarde zich in I7,S2 de neiging om met oude en 
eerwaardige traditien te l)ieken; de jonge patriotschgeziiule Raden ontzagen zich 
niet om het ]5urgemeesterlijke gezag — vanoiuls in de oogen van alle regenten 
het palladium van Amsterdams grootheid — aan te randen en hun geestverwant, 
den Pensionaris van ]5erckel, tegen Burgemecsteren zelf in bescherming te nemen. 
Dit deed de meerderheid der y\mstcrdamsehe iiurgcmeesters, aan wier Jioofd zich 
de bekwame en onzelfzuchtige, maar ingebeelde en met te weinig doortastendheid 
begaafde Joachim Rendorp stelde, tot inkeer komen en uit zelfbehoud cene aristo- 
cratische regenten[)artij stichten, die tegenover de tiemocratische patriotten — in 
wier  gelederen  zich  twee  der  Iiurgcmeesters: Ilenrik  Hooft Danielsz. en (Juirijn 


Wilhelm  van  Hoorn,  schaanlcn   —  beslist  slclliii-  nam.   O;.  \ ot/oniiiu;  met  ^011 

van ilêii aristocratisch -c/.iiuK-ii lUn-viiKcslcr Willem Ccnil Dcdcl de Sta.llioudcr- 
lijke  recommandatie  voor  de  Admiraliteitsambten  afijescluift  ' ). 

Ondei-lusschen was onder de Amslerd.imsche re-enten de Correspondentie 110- 
steeds van kracht en re-elde de/e met de -elijkmati-lieid \ au een umwerlc de 
ambtelijke loopbaan van ieder van haie IcaIcu \o|.'e-ns de toerl » iirlen \-.m 'l rooster 
In  de jaren  dat  een  encrLiieke  Jïur-emeester  aan  de-  beurt  was,  .leed  ile  arislocra-   , 

van   Dordrecht,   Amsterdam  en   Haarlem,  de  (.ij-^elaer,  van   lïerckel  en  van  de   , 
Kasteelc,  alle  maeht  aan  zich  hadden  welen te trekken, krachtii; -elden, ma. ir toch   ; 
bleef zij  er vooreerst  in  de  minderheid,   l'.r  idn-  -een kraclitiL; initiatief uil van de   , 
Amstcrdamsche  aristocraten,   want   zelf  stonden   zij   besluiteloos  welke  p.ulij  te   ', 
kiezen.   In  Juli  i;,sr,  ir.ichtte  de  iMV^reNche  L;ezant  ll.iriis  te  Amslerd.im  mei  hun   ; 
hulj) cene  h'-n-elsclr^ezindc  Or.mjeparlij te or--.iniseeren om i\cn p.itriotlen het hoofd   ' 
te  bieden:   hij   vond   de  .iristocraten   evenwel   toL   een   verboml   met   hjiLjeland 
on.c^cneiL^d,  daar  zij   van  cc[)c  .illi.mtie  mei   iMMnkrljk  de   [)l,uitsin;4   wm   cene   ' 
voonleeli-e  l''r.insche  leenin-  ,ian  de  .Xmsterd.imsche  beurs  verwachtten,   hlerst  de   i 
democratische  omwentclin;^^  te   Htrecht,  d^n  2'--"  .Xu-irtus  l-.So,  dwon-  Rendorp,   j 
Dedel  en  hunne  Geestverwanten  een  defmitief L)esluit  Ie  nemen.  In  ( )ctober  Ijoden 
zij  den tlrie  1'ension. irissen  hun  sleun  en  medewerkin-' te-en  Ayw  l'rins ,i,ui, onder   i 
bcdint^-  d.it  de  eischen  v.tn  de  deniocr.itie  in  llolhmd  zouden  worden  .il';;ewezen. 
Toen  de  driemannen  het  voorstel  om  op  dien  \s.et  het  bond-enootsch.ip  aan  te 
i^^aan  v,in  de  hand  wezen,  keerd<n  vle  arislocr.ilen  zich  in  't be-in  v.m  17.S7  tot   j 
Willem  V.  Als  Ilur-emee.ters  fun-eerden  in  d,it j.uir  llenrik  lloofl  IXmielsz.,  i\Ir.    I 
Willem  Gerrit  Dedel  en  Air.  Marlen  Adri.um  Heels;  uit  de  Ihu-eiueeslers v.m hel 
vori-'c  jaar  was  Mr.   I'icter  Clilïord  ,Kin..;eblev'en,  een  ziekelijke  -rijs.i.ird,  die  't    , 
heelc jaar -een  voet  op  het  stadhuis  zette.  In  ISur-emeesterskamer  h.i-ldeu  Dedel    • 
Cll   ]}eels,   beiden   .mli-p.ilriotten,  de   meerderheid;  (.ok   in  de  V roed.ch.tp,  die  in 
den  loop  van  het  \'üri-e  i;iar  lun-esl.i-en  w.is  en  niet  kin;;er \'oor den p.itrioUchen 

het terrein, liet -evol- was dat deze zich -ereedm.uikten van .\mslerdam uit te-en 
het deniocr.itische drijven der rensionarispartij in de .Staten den kaïni; aan te 
binden. De onderh.mdelm-en niel i\c\\ l'rins werden iiiler.it oinzichti- voort-ezet: 
de avistocr.iten  \reesden e\'enzeer ei ne  ( )r,inje-ezinde  reactie als de volvocrin- van 

schr,i|-t v.m llo,;cudorp M. M.i.ir Dedel h,.d m ziju spel -een rekenin- -ehouden 
mei  de  ullra-patriolsche  -ezindheiil  v,m  de  l.diijke  door hunne  leider-,  op  uitmun- 

cerste  gele-Jnheid  de  beste  d.it  er  in  de  Vroedsrhap  over  cene  kwestie  beraad- 

slaaii'd  werd,  die  den   p.itriollen  ter  harte  -m-„  den   kebru.iri,  toen  de  z.iak 

der  vermeerderin-   v,m   h.l  I la.i-sche  -arnizoen  door  de  detacheerin-  aldaar  van 


2) G.  IC. van ll,,"cn.l 


het cori)s van den Ivhijnijiaaf van Salni, in Iji-haiuklinL; ;;Lniiincn werd, «misin-clden 
zij liet sladliuis cil ilwon-cn zij ^cn Raad de inu illi;;in;,; van linnii.; eist hen af. I )e 
Viuedseliap liet zicii eeliter dcnr dit opliedeil niet teriniiseeieii ; een maand later, 
<lcn 23<--" Mnart werd donr ile Staten op v,H,istel \an liaaileni liet heslnit -eiioinen 
om te onderzoeken in luie verre aan 't v^lk iiuloed np dr re-eerin-- kon ^e'^even 
worden, terwijl de ^tK Maart werd bepa. dd lol het heiioeinen van de cnnimissie 
van onderzoek. De patriotten wilden deze eoniiiiissie uit 8 leden doen |ie-,taaii en 
vcrlan^uleil ilat Abbeina er in benoemd zou worden De X'roedsehap stemde hierin 
toe, maar besloot tevens den 21^11 Ma.irt ^le d ■pulalie iler stad in de Stalen, die 
uit de beide iiatiiotsehe Pensionarissen bestond, met ^ arisioer.itische N'roedscliappen, 
Miliiihan, Munter en van der C.oes, te versterken. Den vol-enden da- overstemden 
daarop deze drie lunine mede-af-evaardi-den van üeickel en Visselier, wa.arna met 
cenc  meerderheid  van  eeiie  stem  —  die  van  Amsterdam in  de  Stalen  het 

besluit door{,nn;^r om, in plaats van de commissie \an .S er eeiie \an m leden te 
benoemen, waarin Abbema en de llaarlenisehe patriot \an Dam wel zitlini; krei^en, 
maar die overigens uil louter aristocraten bestond, die het \dorstel \an Haarlem 
vijandig tjezind waren. De verontw.iardi;_;in- der Amsterdamsi he patriotten over 
het „verraad" v,in de Vroedschap kende -een perken. Wilde zij niet -oedsciiiks 
ii.iar den wil des volks handelen, dan moest er -eweld -ebrnda worden: er werd 
licsloten door arzettin- van een aantal Kaden der democralisclie minderheitl het 
iieft in handen te spelen. l'Lr -in- een maand over heen \-oor de ,,bur-er-econsti- 
lueerden", die zich inderhaast hadden op-eworpeii, en de scluilterij het met de 
ji.itriotschc re-enlen over de remotie eens konden worden. Diiidi lijk' i;in-en zij er 
den 2n'" April toe over: 9 Vroedsch.ippen weiden at-ezel, en de R.iad werd 
/oolaiiir in het stailhuis -eblokkeerd, tot hij aan dezen maalre-el zijn z.e-el -elieeht 
had. Op het laatste 00-eiiblik zouden Dedel c.s. de remotie no- hebben kumun 
verhinilereii door de hulp \-an de Oranje-ezinde „bijltjes" te aanvaarden, maar zij 
schrikten tem- voor den (irijs, dien ileze voor hunne medewerkin- verlangden: 
al-eliecl  herstel  \,in  il^ii  l'rins  in  al  tic  hem  in  1766 toe-ekendc rechten.  Ne-en 

decoper en Faas, protesteerden te-i-n ile remotie, die zij als ,, inconstitutioneel, 
onwettig, nul en van onwaarde" besclionuden, en leekenden den 7'-" Mei, op 
welken dag de Raad uil eene hem door de iialriottcn aan-eboden nominatie 
9 nieuwe Raadsleden in de ])laats der -erenuiveeiden verkoos ' ), legen deze 
onwettige handeling schriftelijk protest aan. Met de onwettige Raden wiklen de 
aristocraten  niet  samenwei kan ;  daaiom  besloten  zij  zich  voortaan  \'an  bijwoning 

patriotten  vrij  sjiel :  den  --,'■"  Juli  voltooiden  ile/e  hunne  . >gepraal  tlo.u'  ook  de 

I)  IU,L-  »L-iiii[,'  waarlijk  ,lon..,a.uiscl,c /iii .-r, .„ulauks al  Inin  -csrl.cit.:r. l.ij  ,1c iL-i.lci, van  ,\c ix-v(,- 
lulicimairc  l.cu u^inj;  \aii   17^7  te  l.cl.ciincii  i^,  l.li|l,t  ... a.  uil  iK:  n.iu.Li,  .l./cr  i.ici.uc \'r. .e.lsclia).|.cn. 

V.u,  ,lu  iK-ge.i «iUciL..rciKM  drs v.ll.s, ,lic al.l.i-. in  .Ki,  Kaa.1  /iüini;  kic;;cn. I.l-1 rdc ecu  (.-lal  l..t ,lri. 

r.-^niten»lana, n.1. : Mr. J. 1'. r\uTcl, j..du,«,l n.ct rcnc iullV. ( ;r..all.,n.l . J . H,. .la inic-nc, «,c„. h,.,c,lc-i- 
oiK- \,ikk,anr|- u.,s; Mi, N. .\,m li,nl„Mi;h, /«..K'-' \.ni H.ii !;riurcsUa Wilkni V.acU-v : Mr. J. .\ . Ac K,.ll,, 
Mli...,n/..nii xaii llni-cinosUr Cirlcr ( uriKli . I I.. v„ l.ui ; Ik Hm, li.1 \an .-. lu- x ....riiain.' iv-i nti-nraiiiiiic ; 
Ml.  II. \Vcvcrini;li,  /.,..ii  v.111 ccn  ScliL'|.cn  en  Raa.l cii slicr^o..!.  x.in  .Kn  1'l n- i..nai i-, \an  IVrd.ck  1)1, ,1c 

n..minatic  st,.r,lcn  ... a. n,.},':  een  /uaijei- van  ,lcn  ,.nt,laL;en  Kaa.l  ( ..inelis  Munter, een  z van  Hui-e- 

uiee^ler Ceiai-a  Nicolaas/..  l!a-,sclacr en een  br.icaer van  Unryeineeslei- (Juiiijn  Wilhelm  van  ll.u.rn. 


BurL,^cmccstcrs Dcdcl en I'.ccls oji zijde te zelteii en lieii duor Mr. \n:in ("leelvinck 
en  Mr.  Willem  Hacker te vei vanL;en. 

In de statl wnedde de burL^emorlog ; in 't laatst van Alci -eraakte het pa- 
triotsche gemeen in beweging: aangemuedigd door ile passieve JKuiding van de 
pntriotsch-gex.inde sciuitterij, trokken i)lLniderende henden dmiv ile stad, ilie lU; 
huizen van eenigc Oianjeklanten en \'an de liuigemeesters ivcndnrp en lieels ver- 
nielden. Ken aanval van het ,,( )ranjevee" op het hnis van ^Icn patriotschen apotheker 
.Stetïens op 't Kattenburgerplein d^i:d de „Kee/.en" wiaak nemen do(jr de bestor- 
ming, verovering en plundering \-,in lu't eikind Kattenbuig. tie wijk der Prinsge- 
zinde „bijltjes". Uurgemeester h'.lias, wiens huis ook bij 't oproer bedreigd werd, 
was naar zijne Iniitenplaats in 't dein uitgeweken en schreef vandaar den :; I'-i' i\Iei 
aan zijn collega lluydecoper, die zich te Maarsen ..p „( i.iudestcyn" geborgen 
had: „Ik ben ten 2 uuren vandaag weder buiten gekoomen, wel te vreeden dat 
ik my buiten 't moord- en root'liol bevindc" ' )• l'oen de zonieruiaanden aanbraken 
verlieten alle aristocraten de stad. 

Het is niet te verwonderen dat in deze <lagen v.ui gewekiige gisting enkele 
liccthoofden \'an de patriottenpartij het voornemen opvatten oolc tle C'orresiion- 
dcntic te vernietigen, bi Juli, kmt vo.ir de remotie \an de beide aristocratische 
burgemeesters, .lienden Mr. Joan C.eelvinck, l.odewiik llovy en Aiatthijs Ooster 
bij den l'resident-lnirgemeester luui ontslag als leden der ,,(/onventie" in, met over- 
legging van een voor de beide eerstgen. .emden eenshndend „deckiratoir". llovy 
verklaarde o.a. in het zijne, dat hij indertijd tot de ,,1'oinlen van ( )rdre" was 
tocgetretlen, ,, omdat h_\' die conventie alstoen beschoLide als opgerigt, zo om de te 
grootc iniluentie van tien .Stadhouder op de regenten te belcLigelen, als om alle 
brigucs & p;irt)-schappen onder de leden ilec/.er .Stadsregeeiing \oor te komen, 
vermits ietler tier regenten, van d' oudste af, door middel van tlic conventie o|) 
zijn beurt van d' agrementen en voonleelen der regeering konde jouisseeren". 
„Dog", ging hij voort, ,,d' ondervinding heeft hem, helaas! ilocn zien, hoe sclian- 
delijk men deezc conventie, vooral zedert eenige jaaren, misbruikt heeft, om 
d' ongcscliikste pcrsoonen in d' aniLiten iK: comniis-^ien in te ilringen, alleen onulal 
zy d' oudste in rang waareii, zonder agt te gee\ei\ of er eenige wetten, privi- 
legié-n of ordonnantien van .Staat obsteerden cK: of liet UKJreel en politicq gedrag 
van zulke 1 leereii dezelve tot zulke ampteii M- commissien verkiesbaar maakten. 
't Gevolg van zulk een tlespotique handelw)-ze is ^Ati ook geweest, dat tic burger)-, 
ziende dat z)' onder ccnc volstrekte aristocratie i<; familleregeering van eenige 
weinige  der  ouilste  Ictlen  van tle  rcgccring door  mitltlel  \-an  tlie  misbruikte  con- 

remotien win ili\erse letlen deeser SLulsregeering tlee.se met zulke heilzaame 
t)ogmerlven geïntroduceerde, tlog tloor misbruik scli,i;ulelijk gewortlen zijnde ctm- 
ventie mettertlaatl veinietigtl & voor 't vervtilg gelieel impracticabcl gemaakt 
heeft" ■'). ICr zullen in tle vei gatleringen van tle (.■orresixnuleiitie toen heel wat 
harde woorden gevallen zijn; de officiecle notulen tltieii er echter het zwijgen 
toe  en  stappen  met  waartligheid  over  het  in  ilit  jaar voorgevallene  heen:  ,,In 


liet begin van liet jaar 1787 is wel vcrgaileiin;^- v.in lo^^" ') i^cwccst, maar de 
onccniglicJcn, die toen reeds zeer hooi;- gerezen en, in den loop van tlal jaar, tol 
liet toppunt gekomen waren, hebben veroorzaakt, tlal er i^ene aantekeniiii; \'an 
het voorgevallene en geresolveerde gehouden  is" -). 

liet optreden van den Koningvan l'ruiseii, die gewapenderhand ;_;rnoet;doening 
cisclitc voor de beleediging, zijne zuster l'iiiises W'illulnniia t_]^:i} :_S'-« |uni hij (ioe- 
janverwcllosluis door de patriotten aangedaan, hraehl in Srpleniher hel patriolsche 
bewind in Holland ten val. Op aanilrang van de demoeralen Loonde de Amster- 
danisehe ixitriottcnrcgccring zieli aaiu-ankelijl^; geneigd de sla<l legen de 1'inisen te 
verdedigen. i\laar weldra zagen zij het hopelooze van hun veizet in; koit nadat 
het rruisischc leger Amsterdam aan de landzijile hail ingesloten, legilen de onwettig 
aangestelde ISurgemeesters en X'roedschappen hunne ambten neer. en kwamen Dedul 
cn Heels benevens de voor vijf maanden geremoxcerdc Raden in hunne sidert 
April uit de Vroed.sehai) afwezig.e eolKga's en medeleden tier ansloenilen-].artij 
weder ten  stadhuizc oj). 

De aristocraten voelden zich gcï.soleerd. Hel was in de laal-^le jaren duideUjk 
aan 't liehl gekomen, dat zij geen [lartij xomiden, maar ten stand, met eigen 
belangen, waarvoor zij anderen niet waiiii konden maken en met pretenlien, die 
!;een erkenning meer vonden. Hel onlbindingspro.es, w.i.irv.m de S(her|.i/.iende 
Cornelis 1'ietersz. Ho., ft Iwcc eeuwen te voren lu.t \erloop vooi /iiil had ■'), was zijn 
laatste stadium ingetreden. De onbesuiMJe pogine.en der demo.ial.n om in de 
verouderde, rotte toestanden verbetering te brengen, h.uklen lot niets d.m verwai- 
ring en burgerkrijg geleid: het was te \erwaehlen <lat de' thans herstelde Hi.uije- 
partij den patriotten het werk uit handen zou nenun en, nul meer JKleiil te werk 
gaande, de gebreken \-an tien arislocralischen regeering.^x 01 ni zou zoeken Ie \cr- 
lielpen door grondige wijziging van het personeel \Mn den legentenki'ing en door 
beperking van diens almacht. Van tic jjatriotsche legenlen werd een (,-lal -- de 
Vroedschappen van Leyden, Abbema, llov)- en liieker, le.len v;m het Amsler- 
damsche defensiewezen, cn tle beide 1'ensionarissen \an llerekei en N'i^sLlui-, - 
reetls den lO'-'» Octobcr oj) verlangen \-an de rrin-^es afgezi.-t; i;en, Mi'. D.mii-l 
Hooft Danielsz., werd ^l^^w 1^" Novendjer op eigen \erzoek ontslagen, en de rest 
.stond door Willem V, die daartoe den 31^'m Octeiber do.u' de .Staten van llojhoul 
gemachtigd werd, geremoveeul te worden. Maar ook de arisl.ici.ileu, die zich tol 
op 't laatste oogenblik zoo .afkecrig beloond liadilen van eene nauwere aansluiting 
bij de Prin.sgezindcn, waren op hun val \'oorbereid. 'IVni) llmgemeesteren in 't 
bcg.in van November besloten h, uiden llusde.oper en Mi, is n.uii ,ieu ll.uig Ie 
/.enden  om  over  eid.ele  punten,   ..d.tnde  de  opli, inden  zijnde  reuu.tie,  n.uler  met 

niandant van de 1'ruisisehe troepen, hun in beilenken de beitle lleeren niet zonder 
eene schriftelijke oi)dracht te laten \-eitrekken, daar ei' in den lla.ag geruchten 
lie|)en, dat otik zij beiden, bene\-ens Dedel en de ( )udsehepen Joan (iiaallanil 
1'ictersz.,  van hunne ambten  zouden  ontslagen worden,  zoodal zij  door hunne  reis 


.) /!,• 

2)  N..t 

ilcn 

3) Zie 

>icr 

n.w 

IKl 

cii  la 

Icll  < 

it  :.vvaa 

te  \\i 

len 

alwen.le 

ai 

istoci- 

ilcn 

nel  Li:rc 

vallen. 

r..i 

niet  ,1 

•a 

npx.ic 

lic  \- 

111  hunne 

Meileli 

ke  ; 

an,.;ele. 

den   schijn   op  zich  zomlen  laden  dit  :J;evaar  te  willen  alwenden  ' ).   Moesten  zij 
vallen,  d.m  wilden  de  aristocraten  met  eere  vallen.   Tot  niet  de  minste  concessie 

bereid om luiniie i)osilie te reikleil. le^eii humie oiiwischrokkeiiheid was de 
weifelende, tloor de gebeurtenissen der laatste jaren moreel diep j^eschokte Willem V' 
niet opgewassen. Niet alleen bleek er zijnerzij<ls geen sprake Ie zijn \\u\ hunne 
afzetting, maar zelfs gaf hij hun alles toe: vervanging der af te zetten regenten 
door lieden, die aan lveiuloi[i en I )edel c. s. niet al te onaangenaam waren, behoud 
van de tegen hem 'gerichte Corresiioiidcntie, verkiezing tloor i]cn Stadhouder van 
de door Hnrgenieestercn aanbevolen camliilaleii tot S(hei)enen. ISovendieii werden 
de Ikirgemecsters Dedel, I l.isselaer, Rendorp, I lu\decoper en l'llias, ,1e aanvoerders 
lier aristocraten, iloor den l'rins nogr speciaal bed.icht : aan ieder van deze 1 leeren 
liet hij n.1. de beschikking over een der do(.r de remolie opengevallen ambten. 
Op zulk eene meegaandhei.l hadden de regenten niet durven rekenen. Hoewel 
zij  zich  groot  hielden,' hadden  zij  gevreesd,  dat  de  Stadhouder  in  ,ille  geval  van 

grijpen, ten einde zich meer invloed op de k'euze der legeeringsleden te verzek'cren. 
Hurgemeesler I iu)'decoper, die met zijn ambtgenoot l-'.lias den 8^" November naar 
dijn lla.ig gegaan was, teekende lo November in zijn dagboek op : „De Secretaris 
Royer ■-) verzeekerde hun (tl.i. Acn beiilen l>urgemeesl,;ren) nog deezen avond, dat 
er by het Hof alle goede dispositie was om de zaaken te Am.sterdam na de zin 
der regeering te schikken, vraagende of men ook nog iets ten dien opsigte voor te 
dragen had: w.iarop iiieMi hem de z.iken \-an de stadt recommaiuleerde, vooral om 
dog te effeclueeren, d.it de Vroedschap b>' hare regteii en privilegiën |zou blijven] 
om hare eygene leeden, door de doodt of bedanken vaceeieiide, zelfs te verkiezen" '). 
Maar zoo'n vaart zou 't niet loopen. Den ;,.k" November x-erscheileil ile gemachtigilen j 
van den Sl.ulhouder tot de remotie iles morgens „op het Stadlui) s, en werd het 
werk der aanstelling v.iii de nieuwe regenten en continu. ilie tier oude, met weynig 
omskig en eenvoudig en stil verrigt" M. Twee nie'uwe Rurgemeeslers : .\Ir. J.m van de 
l'oll en Mr. Malthijs Straalman, werden door Zijne Hoogheid benoemd en voorts een 
nieuwe .Sclu[ien en 17 \^roedsch;i[j[)en. (]eremo\'eerd werden '■ ) : \'o( u-eerst de oude ( 
Üurgemeester llenrik Hooft Damelsz. met al zijne bloed- en .umverwanten, n.1. zijne j 
vijf neveu's: Mr. Daniel Hooft van Yreekind (lerritsz.. Mr. D.miel Hooft Danielsz., 
de zwakhoofdige Mr. Daniel Hooft Willemsz. en Mr. Cornelis van der Hoop Gij s- 
bertsz., alle Raden, en .\latthijs Ooster, Ondschepen. Verder : Jiurgemecstcr Ouirijn j 
Wilhelm van Hoorn niet zijne twee neven: Adriaan Pompeus van Leyden en ■ 
Ml, Ceirit de (H.ielf beide R.ideii, en ..ijn achleineef l'ieler Const.uUijn \..liel, -j 
Oudsclu-pen. D.in: luirgemeester Joan <",eelvinck, die een zwager was van D.miel | 
Ih.ofl v.m Vreeland, alsook Jïurgemeesler Willem 1 l.icker met zijn cousin Kalthasar I 
Klias  Abbema.  Nog  Mr.  Willem  U.u-eel,  Raad,  cii  zijn  c;nisin  .Mr.  Diderik  J..haii     i 


I) Dayl.ccK  V.. 
(Cum.-.irchict te An 

slei-ani) 

. 

2) Mr  .Mc.^.in. 

L-i-  llic- 

■ iiiuius  Iv.vcr, Sc 

3)  li.if;l)„cl;  l[ 
.1)  ll.i.l ,  1.(1.  ,;. 

5)  \'.M„   ,VI1  ,1, 

L-1  war,.- 

,.,  ,7S7, 

(■I.NXI 

van Ilo-cndorp, ( ).idsclicpcii ; Mr. Matlhias JVMiiminck ; en Mr. J,in do Wilt, onisiii 
van (icnil de (iraclï. Welk eeuc verdeeldheid liet pali H.llisnie in den hoe/.eni iler 
rcL,'eiitcnlaiiiilien yezaaid lual, ljlijk-l nit de namen der (i\ eriL;i; iint-,la;.;enen. 1 .(uiewijl-: 
II. .vy en Mr. Jacob Anllinny de K<.th waren .schocnz.u.ns van lun-eim ester i'ieler 
G.rneli.s Jlassclacr; Mr. Reinier I.eeiulerL Inuiwcns een sebd.in.-.onn en Mi. ( ornelis 
van Lcnnep on Mr. Jan Hemd ISicker neveu'.s van liurLierueester km van de j'i.ll; 
Hendrik Manrils van Weede een neveai van J!nr-enieester Matlliijs Slraalm.m. \''an 
de reeds ^'cnncnulen uas J,,an Ceelvinck — wiens .scli.M,n;;cHMi .Mkertns (/nmelis 
Selniyt tot de na de renuitie door Willem \' ni nu benoemde Xroedseiiapivn lie- 
lioorde — oen neveu wxn ]!nr-emee.-,ler jaeol. kdias .\rnondsz., en Mr. Willem 
Jiorccl  een  cousin  van  diens  amL)ti;enool  Willem  (leiiil  l)edel. 

Do benoeniinL;- der beitle nienwe lUuLiemeesters l;i t-fl weer een .staaltje van do 
zonderliiiL^e, tuee.slaclUiL;e poluiek', (.loor Willem V di.or;.'aans -evoli^d. Om twee 
liuiL;emeester.s te kmuien benoemen moesten er eerst twee vae'atnres zijn, hoewel 
er door ile remotio van slechts één reL;eerenden ünrLjcmeester, Ileiuik llonfL 
Danielsz., ook maar éen CoiisLilaire zetel ojjen zou vallen. Daarom werd lieels 
vanwe^re den .Stadhouder aanL,fezoclU om zijn ISnr-emeesterschai) te willen inruilen 
tei;en de commissie in de (k'Conimitteerdc Raden, om z.)o de -ele'^enheid te heb- 
ben de plaats, aldus in liur-emLesterskamer vrij-ekomeii, te \eivnllen. ];eels, die 
„thans op iiet t^roote amiit zat, het-cen (hij) dan zonde moeten laten \aaren" ' ), 
had  niet  de  minste  lust  om  op  het  voorstel  van  dL:n  1'rins  in  te  -aan.   Toch  liet 

bewuste „L^roote ambt" door den nieuwen lHir;.;emLesier aan hem of aan zijn zoon 
zou worden afi^cstaan, eindelijk overhalen oni zijn ontsla;^ als ilur;;emeesti. r aan 
te vrayen ^). Zoo waren dus twee zetels open;;"ekomen. De eene werd oj)^^edra;j,en 
aan Mr. Jan van de l\)ll, een der voornaamste handelsmannen aan de /\mstei-- 
damsche beurs, die in 't i^eheel niet als (franjevriend te boek stond ■') en zelfs in 
zijne joULje jaren in 1741S tet^clijk met zijn vader, <len Jiurs^cmeester i larman 
llenrik van de l'oll, door Willem IV als .Schepen -eremoveerd was''). Deze 
benoemini^ scheen bedoeld te zijn aks (.ene rehabilitatie \'an deze te .\msterd.un 
in rcijentenkrinyen in Iiool; aanzien staande familie en maakte daar ontler de o\eri;.;e 
regenten  een  zeer t.(oetlen  indiuk".   lü-ne  t;eheel  tei^enover-estelde uitwerking;- echter 


I) 1). 

W.  Z.  ,1.1 

a lu 

vini;  .i.nii 

I;uri;eiiK 

■L-StL- 

liui-KL-nice^ 

tciscluip 

VCT 

„l»c Zuula  v,M,r  't V..i^t'liiU  Huis, voor Kerk en  Vaacrl.u.J, 
U liiL-r liet Siliil.l.ulelli, <\c stade Lief.le-bandt". 
(Contiiui.itie-üoek van  't C lraiiie-i;ciiu.itiLlia|i  17S9 — 1794- (lem.-areli. te Amster.la 
4) Hier  zij  iioy  upyenierkl,  ,ku  de  liet u\erj,'n...lvailer  van  ^[r.  Jan van de 1'.. 
de  Pull,  in  1672  dour  Willem  lil  L;ereinMveerd  uas, en  diens vader, de Seliejieii en 
h.rls/..  van  .Ie  l'ull,  tol  de .I..0,  Manrils in  10I«  ..nlslarenen  hekooide. 


liad do L;clijktij(li-c bciiocmin-" van Mr. MalHiijs Siiaalinan t..l den tweeden luir- 
L;cincestcrszctel. SU-a.dnuin, ,,tle rcnoi;aal", die, als eer/uehli- junv, aiKoeaal, wertii; 
jaren U;vorcii, enkele ila;,_;en vmu' zijne aanstellinL; lul Sehepeii en Raad dimr 
Willem IV, ile doops-e/.iude -eniecnte vaarwel liail L;eze;;d nm tnl de Staatskeik 
lucr te L^aan, was de laatst ()verL;el)levcne iler ,i;e]iate „aclilenveerti-ers". ])nni-(le 
Cniiventie van 1752 uil de re;4eeriiUi -edrein^eii, had hij zicli sedert mei zijne 
Vmedsehapspkiats,  die  hem  niet  nnlruimen  kon  wmden,  nu.elen  veiLjenoe-en.  Dat 

tel r>urL;emeeslei- te zullen aanwiard. n, indien de Cm 1 espundenlie \ernietii;d weid ') 
-- een cisch, dien hij* wel nn.esl laten vallen toen Willem \' hem niet steunde — 
den corezetcl beklimmen inoest, was den Amsterdamsclien re-enten een sla;^ in 't 
t,'ezicht. „Dat ile zaak der re-ecrin- in Uwc stad h.ie eer si. beter cp ecnen \asten 
voet Ljebra-t wurde is wensehelijk", schreef het lid der Utrechlsche Riddei sehap, 
J5alllia7.ai- Constantijn van Dijnden, aan zijn neef, liur-enieesler 1 luNxlee.iper, ..An'^ 
sccr grote verandcrin;^ sonder ile huOLjsle nnolsakelijkheil te maken, en \(K.i\d het 
aanstellen van Straalman tut JiiirLjomecster, kwmt ni)' een seer \erkeeide operatic 
voor, die in iiosterum L;cen  L^ocd effect doen  kan" 'M 

(^nder de nieuwe Raden waren weiniL^e echte ()ranjei;eziiiden : de schdone ge- 
Icgenhciil om de iilaal-eii, door de remotie in de Vroedschap oijcngekomen, met 
zijne eigen aanhangers te bezetten, — al had hij die ook buiten den regentensland 
moeten zoeken - - liet de Stadhouder ongebruikt \ 001 l.ijgaan. Zijn voornaamste 
zorg was de aristocraten te believen. Zoo kie-en in ^cn Raad zitlin- : de Schepenen 
Mr. Nicolaas Warin Ant.inisz., zwager van Ihirgeineesler Dedel, l'ieter Cornelis 
llartsinck, neven \an ]5urgemccster 1 lasselaer, en Mr. .Samuel van der .Muelen, 
aclitcrnecf \an luirgemeester lIu)\lecoper ; ook: de (."commissaris /Mbertus C'ornelis 
Schuyt, neven van Burgemeester Reidorp '). De beide nieuwe luir-einecsters 
werden e\-cnmin vergelen: de Sclie[)enen Mr. J;in Woliers van de l'oll, neveu van 
van de l'oll, en Mr. (ierrit G.rver Hooft, neveu van Straalman, erlangden beiden 
mede een zetel in de Vroed.schap. Tot de nieuwbenoemde Raadsleden beh. ..uden 
verder: de Schepenen Mr. Jao-b van Colleii, Mr. Willem Cirnehs Hacker en Mr. 
Adulph Willen rersmitten ; dit tirietal, dal met de' arislocraten (nider een deken 
gelegen had en door zijne toetreding tot de L'orrespondenlie scheen gebroken te 
hebben met het l'rinsgeziiule verleden van zijne vaderen, werd door den Slailhouder 
zuiver genoeg geacht in ile Oranjeleer om op bevordering lol l\,uid aanspra:dc te 
mogen maken. l''en <.)nvervalschte ( )ranjeklanl : de Schepen Mr. Jan CasjJar llart- 
sinck Cornelisz., die, als lid van het beroemde hjigekschgezinde bankier.shuis Ho]».- 
.\: Co., te .\m,-,leid,im voor eene oiv,,inisitie vm\ ile rrins-eziiukn geijxerd had, wud 
door zijne aanstelling lol X'roeiUchap naar \erdienste beloond. De overige nieuw- 
bakken Vroedschappen dankten hunne benoeming aan het feil, dat zij door de 
hoofden der aristocraten  ,,tatsoenlijk" genoeg daarvoor geacht  werden,  liet waren 

1) D.it;l,,.ek II«y.lL-c„|,Lr, i. .1. 29 N„vcinlior 1787. 

2) Drief, voiMliuiinjiidu in 't  ll.iyliouk van  Uuy.luc..]). r. 

3) lidialve a.m .kvo vier limijL-incesters meenae Will.-ui V ,„,k a.ni liun ainl.t-i;ii.,<ii Jacul, tij i, 
Arnoiulsz. een guustbcwijs te moeten verleeneu: diens acliteriieel iMr. I'iciir t.lias benueinile liij 15 Ni- 
vember 17S7 tot üailluw van Anistcllaiul. Keu broeder \an de/eii, Mo D.ivi.l WilU-in l'.lias, Mluiun/..,,n 
van liiirgemeesler Nieolaas Taas, werd den 2'J'"' Novendjer d. a. v. l'euhiun.iris. 


lic Schepenen: Mr. Jolianncs Cypiianiis van l'.wijik, die hr.lanktc. l'Axranl A.lriaan 
van Muydcn en Jan jao.b van 1 Icrzcclc ; vu,,ns two. Cnininissaris-cn : (mIK-s du 
Qiicsnc en Mr. Adriaau Danker Vakkcnicr, \\aar\an de KiaMr levens dn,,r ik-n 
1'iin.s lot Schepen benoemd werd; en ten .sloUe drie haudelsniainien, de eeiii-e, ihe 
nicl   tot  den   rc-entenkrin-   belicrden :   Hendrik   Willen,   Cranier   jan   l.udolfsz., 

Joan llndshon, voornaam handelaar op „de We.sL en Nieuu -l'.n-eland", en l'duard 
't Hoen, die in ijranen en Siiaansche uol handel dreef. Deze allen waren lieden v,in 
wcinitj beteekenis, die zieh nooit tloor bijzondere ( )i aiijeliel'de oiulerseheiden hadden, 
J}c Amsterdani.-.che re*enten konden over den alloop van de re-eerin-sveran- 
clerinjj tevreden zijn: de Stadhouder liad te hunnen opzichte eene lankmoediLjheid 
betoond, die .dgcnieen verbazing wekte. 1 )e 1'iuisisclic gezant kon zelfs niet nalaten 
er den 1'rin.s zijne vei wondering over te betuigen ; het antwoord, dat liij van Willem V 
ontving, geeft i.\vn sleutel tot diens onverklaarbare gedrag: „Ie l'i ince a eté il'as.sez 
boime foi, pour m'avouer (pie cette balance du pouvoir etait necessaire pour brider 
les cntreprises, qu'un Stadhouder ambilieu.v pourroit fonner aiix depends de la 
liberte et ile rindependance de la Kepubliquc" '). h'.ene mei kwaardiL^e verklaring 
van de zijde \'an hem, die [jas tlooi' tle o\'ermoedige regenten vernetlerd, in den 
hoek getlrongen en aan den rand van den ondergang gebiacht was! Aan deze 
overweging zal in deze dagen ook de jammerlijke houding van iicn Stadhomler ten 
aanzien van de Corresixuidentie wel te wijten zijn. Den i 8'" November i;S7 hadden 
's 1'rinsen gemachtigden tot de remotie, l'.eiitinck en ^K■lens, bij Jhirgemeester 
Dedel aangedrongen op het vernietigen iler (Jonvenlie, „dog tie oudste Meeren, 
daarover besogneercnde, bcgreci)en dat het poiiil der coineiUie niet kon worden 
toegegecven, maar domcsiicci moest bl) ven en door de regcering na goed\ind(--n 
behandelt" •■"), welk besluit, dat gansch niet naar onderwerping smaakte, door Ded^l 
aan de Commissie (jvergebracht werd. Ook bij de aanstelling der nieuwe regenten, 
op den jO'-ii November, waren c'e Commissarissen van den l'rins n<ig eens op de 
zaak teruggekomen: ,,]!}' deze aanstelling liadden de voorsz. Comniissari^sen uit 
naam van Z. J). II. gecommuniceerd, dat het ] loogstdensehen aangenaam zoude 
zijn, dat de bekende pointen van ortlre voordaan als niet meer exteerendc beschouwtl 
wierden" '). Tot meer dan dezen bescheiilen wenk- waren de Commissarissen niet 
bevoegd, en zelfs zou deze verklaring van de Commis.-,ie later door den l'rins 
^'cdcsavoueerd zijn, zoo hij het maar gedurfd luid. hi tle ,,'l ienen" werd, i i Januari 
l/.Sij, door liurgcmeester Dedel geopperd „(jf het niet nodig zou zijn, een einde te 
maken v,mi den tw xfelachligen toestand tier pointen van ordre. Doch is by alle de 
aiuleie leden beg.iepeii, dat, dewijl /mk Hoogheid aan de lieren Hur-cmeesteren 
Ua.sselaer  en   Rendorp  -eze-d  had,  d.it  hoezeer  I loogstdeselve  noch  niet  konde 


1) Men zie (Ie .sclmtschriftcii uit ,lie,. tijd, n.a  in ,1e collertie „lVr,s,,n:ilia" in 't ( Icin.-arcliu.r te A.ii.leia.nu. 

2) Dr. Theod. Jorissen, De ove,j;,,ve v.u,  Ai,iMercl,u,. in Janiiaii  1795, |..  13. 

3) DagljOL'li. van  Iluyilecoper, i.d.  iS Novenilier  17S7. 

4) Notulen der Correspondentie, p. 77. — J )e notulen vervolgen aldus: „De meeste leden der rei;erinj4, 
die yem. pointen van ordre hadden aantjenomen, noclitliands bejjrypende, dat het welzijn der .stad en 
de^zelfs refjerintj vereischten, dat ^em. jiointen in we/en Ideven, liadden IJurgenieesteren zulks aan den 
lieer .Stadhouder meermalen onder 't 00- i;ebragt en 1 loo-stde/elve van .K-se -edagten niet alleen gevon- 
den, doch door ombtandigheden  uederhoiiden van zieli .laarop liiiaal  te verLl.irei.". 


iiict bctrckl<in_L,' lol de ic;;ciin;.; n.iai- l;i:\\ mintc in.i.ir xd.iiil Ic ;;a,-m ; il, il iiieil 
dcrlialvcii vooralsiiocli tlaarin niLts Ln.hn.u\lc u- ilocii, te niimlci <laar, dudi- de 
verkiezing van den lieer [iMr. I''redrickj Alewijn tul lliir-enicester, nm-elijk twee 
jaren zouden verlopen eer er L^eicliil Z(ju kunnen ontstaan (.ver den-enen, die alstkui 
zoude moeten verkoren worden" ' ). De halfsLiclUi-e loest,ind der Correspondentie, 
ollicieel niet, olTicieus wel -oed.;ekeurd d..ur den .St,idluHider, - Dedel, die den 
Ificn December l.-S; daarover mei de* l'rins Ljesiiroken had, verklaarde, dat 
„Z. IIooi;h. alleen veHan-de, dat er -eene u\ Isluytin-en zouden pl.iats hebben en 
dat ]!urL;enieestercn by de verandering der regeering hem telkens kennis L;,ui\en 
(7.oowel) van tic nieuwe Ikirgcmcccstcrcn die men zonde willen eliL;eeren, .ds van 
Scheepenen" ^) — heeft  waarschijnlijk  tot ijijS  geduurd  ■'). 

T)e jaarlijksclie regeeringsveran lering werd in i7,S,Sen i 7,Si i ewnals gewoonlijk 
in de Correspondentie bedisseld, en hoewel geen der door Willem X' in i;,S; nieuw 
benoemden nog lot de ,,1'ointen v.m Ordre" toegelaten was, hechtte de .St.idhouder 
aan ile door h.iar gem.iaklc schikkingen zijne volle goedkeuring '). liet was dus 
\'oin- tie mannen wm 17.S7, zoo zij op ilen duur niet bij tle leden der (Correspon- 
dentie achter wililen konten te .staan, een onvermijdelijke nood/.,ikelijkheid tot de 
anti-Or<injegezinde CiMwentie van 1752 toe te treilen: de .Stadhouder zelf dwong 
hen er toe! De üurgcmeestcrs Jan van de Poll en M.ittliijs .Straalman, welke 
laatste twee jaren geleden tevergeefs gepoogd li.id de Correspondentie door i]cn 
1'rin.s te doen ontbinden, gaven hel voorbeeld. Den 19"' l'ebru.iri I7,S..) boden zij 
den rresideilt-luirgemeester I'ieler Cornelis I hissehier aan, om „zo als hun Va\. 
zeiden,  met  commur.icatie  van  Z.  1).  II.  mede  tol  de  pointen  \',in  ordre  te  acce- 

hunnc toetreding nota genomen. In December v.m 'l zelllle ja,ir vol-den alle andere 
nieuwe regenten v.m 1787 hel voorbeeld der beide llurgemccstcrs : den 2,-;'" l>c'- 
cembcr werd door Ikirgcmeester llassekier en Acn Srhe[)en k'.gidius van de l'oll 
„gcconummiceerd d,il alle de leden der regering, die de jiointen \.m ordre nog 
niet hadden aangenomen, zich thands by ll.l'd. hadden a.ingeboden, de pointen 
gelezen, de gewone belofte gedaen h, uiden. W.i.irop de I leenn Hurgemeesteren 
vcrzogd zijn te zorgen, dat de namen v.m die Meeren in de/.elfde orde en rang, 
als ll.lül. in de regering bekleden, op de lijst v,in de leden der pointen v.m orde 
aangetekend worden" '•).  1 )e .Schepenen Air. Adri.ian D.mker Valckenier en Anlhony 


1) N,.iul. 

2) 1v,i;1h 


3) 1)0  „ululcn  a.i  lunv,,,u„acnl,c .■i,„li;;ci.  wel  mcl  5 .(an.i 
te ncucn, dal  ,1c ,.r„inU.-„  v.u, ,„,l,c" U.cn  u|,i;cl.evi.-u /.ijn: iinnu 

in lic Concbpuiulciuic: Acyiilius s;iii ilc  1'ull. 

4) In  <lc Tienen in Jiuuuui  ■7.SV wc-il ilou,- li,„i;cmccstc.cn 

Jcs.cU-s  t'e.i.HUcn  K^-t-'n,l  .,^c,■  .ïc  .n.le.c sclülJunL;cn -Ier le.^c, 

5) llml., i,. S7, .SS. 

6) Ibid., i>. 90. 


n.xxv 

Hiu)-niiiL,4i  hadden  iccds vroeger vcrzoclit imu  tut  de (."oi res[ic)ii(leiUie tneLjclateii te 

Ilassel.icr metle : „dat, even L;elijk de lieer Sclie|ien N'alLkeiiier in 't vooi-aande 
jaar, nu onlan-s tle Heer Schepen liru>nini;h zich aan hem had -cadre-sseeid (,ni 
t.il ile poinctcn van urde te worden -eadniiltcerel : dat liy, lieer 1 lasselaer, aan 
Ucmelde Heren had -eze-d : dat, hnezeer ue-ens hel al nf uicl bestaan van die 
ixiintcn niet Z. II. mich [^ene schilckinL; «gemaakt was, en '/.. V.. derhaKen die 
lieren in de [joinlen van orde niet kun nntvaiiL^en, Z. Iv toch hunne namen met 
den datum hunner aanbiedinL^en zou aantekenen en intusscheii veru .ii^leii, dat de 
lieren niet ile lieren llur^enice.steren in de schikk-ini^eii voor de re;.;eiinL;, tlie door 
II, l'. (}. A. zouden v.u.r-.esteld wolden, zouden concurieereii : 't t^een door hun 
l'al. na lecture iler poiuteii \an orde is a;inL;enouien" ' ). De nieuwe ( )ranjeL,reziiule 
leden tier CorrespoiKlentie hadden van de- zijde van hunne mede-leden niet. op veel 
voorkomendheid te roemen. Zelfs aan den presidecrcnden liurgcmcestcr Straalman, 
die hij den Stadhouder in blakende -unst stond, ueixl door de meerderheid der 
'1'ienen zijn verzoek om zijn joiiL^rsten zoon, ï\lr. /\nnc Willem Slraalmaii, \\k:w 
Drossaard van Cu\-lenburL;, ,,op de nominatie van i-C^" Ie laten breiiL^en, om \-er- 
volgcnds door Z. 1). 11. tot Schc[)en te worden \erl;ozen', den 5^11 ]aiuiari I7>)i 
t^eweigerd, 0111 reden dat „j^emelde Heer Straalman... sedert \'eischeidene jaien 
met zync vrouw en kinderen buiten deze stad woonai;ti[;" was L;e\\'eest, zonder in 
dezelve zijn domicilium te licbbei; laten aantcckcnen" en derhalve verplicht was 
„van nu af aan alliicr gedurende zeven aancenvolgende jaren stadclijk- te wonen" -). 
Naar den niterlijken schijn te oordeelen was de \erzoening tusschen de regenten 
en Willem V volkt)men, en waren zij \an weerszijden, - nu de gebeurtenissen 
der laatste jaren hun geleerd hadden hoe eene (niderlinge aanshiitiiig van beiden een 
hoofdvereischte was om hun gemcenschappelijken \'ijan(.l, de democratie, met \-riichL 
te kunnen bestrijtlcn, — eindelijk tot (.Ie zoo lang ontbeerde en voor eene geregelde 
werking van de staatsmachine onmisbare overeenstemming geraakt. De Stadhouder 
had de regenten in hunne oude voorrechten hersteld en deze gesanctionneerd : wat 
konden zij meer \'erkingen.^ Toch wenleii zij door de restauratie niet bevredigd. 
Naast den l'rins had de Raadpensionaris van der Spiege' het roer in handen ge- 
kregen. In eigenzinnigheid en stijfhoofdigheid ga\en deze beiden elkander weinig 
toe. Naar hun eigen goedvinden leidden zij de buiteiilandsche politiek: hadden de 
patriotten door JMansche hulp het hoofd boven water willen houden, na r/M; was 
nauwe aansluiting" bij en slaafsclie na\'olging van l'.ngeland het hoofdmotief van 
onze staatkunde geworden. Te Amsterdam wekte deze voor den haiulel hoogst 
n.idcclige pohlick ci:.;ciiu>cn \ci.-ct M.i.ir .NmMculou ueul nul nu u' gei .uulpleegd ; 
Willem \' en zijne r.uuMu den lieten de si, ui Imks hi;gen en beslisten in alle belang- 
rijke kwestien buiten haar om. Ilmgcnieestereii, die in tien .laiu'ang \an ilen 
patriottentijd over het lot \.in ({cw Staat beschikt hadtteii, werden thans van alle 
beleid der zaken verstoken gehouden. ( )[) hunne adviezen werd niet gelet; de handel 
klaagde, maar vontl geen gehoor. Zoo stonden de zaken toen in 1793 de oorlog 
met  h'rankrijk uitbrak, die Willem V zich door het roekelooze en onoordeelkundige 


1) N.itiilo 

2) 11,1,1., 


M.ivoh;rn  \,in l'.n-iluuls linihlin- Un ui.ziclitc der I' r.mschc rcvululi.uinairc rc-i'.-i m,; 
,4)  ilcu  luils  ;;clia,iM  luul.  i lel  ilccliicincu  a,m ilc ki ij->npLratu 11 der 0,,sUiinik>vi-.- 
l'-.n-clscli-l'nil.Msdic  oaliticlc-cis  kostte  sdialtcii  -cl.ls ;  al spucli;.; in.u-st dr Urpu- 
lilick  uitzien  naar  iiiicKlclcii  (un  liet  tckoit  111  (k;  rinaiicirn  aan  te  vullen.  Alken 
Ainstcrdani  kon  in  dezen  nood  bijspriuL^en ;  de  Auisterd.iniMlie  Ik ui s  \\ei:;eide 
evenwel  hardnekkig;  allen  bijstand  aan  eenc  le^eerin;,;,  die  liaie  l)elanj;en  Veiwaai- 
loosdc.  Het  [uochl  den  Raadpensionai'is  niet  LjeUikken  daar eene enkele leeniii'.; 
geplaatst  te krij-en:  daarmede  was hel  lot der  Re|)ubliek  beslist. Üeze oni^nnisti-e 
uitkomst  was voor een  i^oed  deel  te wijten  aan  tien  onwil der patriotsclv-ezinden, 
wier  aantal  ondanks  tle  streii;_;e  vervol-inL;en,  waaraan  zij  na  het  hersiel  van  Ai:n 
Prins blootL;esteld  waren,  tkuu  ijveri-e  propa-an.la  voortdurend  aan-roeide en die 
onder de  voorname  kooplie<len  en  bankieis  zeer \'ele aanhanijers teklen.  Duizenden 
democraten  hadtlen  uit vrees \oor het  reaetioiiaire optreden der o\erwinnaars van  | 
September  17S7 naar het buitenland, — voornamelijk naar jirussel en naar l'arijs, —  j 
de  wijk  -enomen. Te  l'arijs  hadden  zij  de  revolutie  uicde-emaakl en lumne -eest-  i 
drift  voor  ile  zaak  van  „de  rechten  van  ^\cn  menscir'  deeklen  zij  aan  de  in 
Nederland  achtergebleven  broeilers,  met  wie  zij  in  ;;<'reL;elde  verbindin-  stonden,  I 
mede.   Uit de  rijen iler bannelin-en  was  het  „Le,L;ion  Jïatave"  samen-esti:ld, dat  j 
onder  de  vanen  der  Conventie  teyen  de  Republiek-  optrok,  in  de  hooji  mede te  1 
kunnen  werken  tot de  vrijmakini;  der  ,,];ataarsche  natie"  van  hel Stadlujuderlijke  | 

In  1/94 br.dv  voor de  patri.itten de da,;eraad der verlr)ssinL;- aan :  1'ruisen trad 
uit  de  coalitie,  O.istenrijk  Irolc  zijne  troeijen  van  de  -reuzen  <ler  Republiek  terii,--, 

om zich naar hel 1 lanno\ersclie te retireeren, la- de .Staat, wiens i.i-en troepen- 
macht te geriii- was om eeni-en weerstand te kunnen bieden, \-o(u een vijandclijken 
inval ojicn. Op 't laatste oo-enlilik knoopte de re-eerin-, nu het bleek dat hai-eland 
haar aan haar lot overliet, met I'"rankrijk onderhandelin-en aan en deze zouileii, 
naar de vredelievende stemming die onze gezanten te l'arijs aantroffen te oor- 
deelcn, binnen kort tot ^\cn vrede gelei. I hebben, zo,, niet het pk.tseling invallen 
van de vorst 1'ichegru tien weg naar het hart \'an de RepuLilielc geëffend had. 
Den 2J^" December 1794 rukte hij, na een kort ge\-.,cht met de JCngelschen, op, 
en zonder verder tegenstand te ontmoeten fjczette hij in januari 1795 Utrecht. 
Van liier leidde zijn weg naar Amsterdam: niet gelatenheid wachtten luirgenices- 
tercn het verloop der dingen af. De stad verdedigen wilden zij niet: een hulpcorp.. 
van 2000 Oostenrijkers weigerden zij beslist in de stad te laten. Zij Ijesloten den 
1(.'" j'ii"i'""i ^-^i"- ^ouuuissle n.i.ir hel hr.m-^che hoofdkw.n tier te Utrecht te /enden 
om ovei- de eapitukilie te bei.i.idskigen ; deze moeite werd hun evenwel door de 
t.atriotten besp.uiid. In Oetober van 't vorige jaar had de regeering dom- strenge 
niaalregeleu de patriotsche beweging trachten te smoren, om {'"rankrijk- te gereeder 
tot den vrede over te halen en den vijand te toonen dat hij niet op patriotsche 
hulp rekenen moest. Dit optreden verspreidde den schrik in de gelederen der 
revolutionnairen en verstoorde voor een paar maanden hunne actie. Het voortrukken 
van het l'Vansche leger stak den patriotten echter een hart ontler den riem en in 
Januari durfden zij zich weer organiseeren. Zij wilden voiir de a. inkomst v.ui de 
Franschen  te Amstenlam  een  revolutionnair bestuur instellen en daardoor de stad 


„indepciulcnt verklaren van cenii;- conquest". De leidint; van ile bewe^dni;- weril 
aanvaard duor Dr. Kraj-enhofr, tlie den i S.-n januari als aH;evaardi-de van lUn 
Commandant van 't Lc<,Mon liatave, Generaal Uaeiidels, in de stad kwam en zieli 
met ]5ur},'cmecsteren — 1'dias, I lasselaer, 1 hi^decoiier en Stiaalnian — wien hij 
ccnc machtJi^inLj namens de V'adorlandsche clubs overleL;de, in helrekkini; stelde, 
Aan dezen geloofsbrief hechtten ruir-euieesteren wel niet veil waarde, maar toch 
wist Krayenlioff hen over te halen ziel, bereid te verkl.iren t\rn \'ol',Hiuleii (].\v: 
hunne waanli^hcden neer te ler;L;en in handen van hel ('(imite Re\ tiliitionn.iir. Mij 
bereikte dit dnel door hen er op te wijzen dal rr onder het opi^ewonden volk een 
oproer uit zon breken, zoo zij niet in zijn voorstel wilden treden. Maanda-, de 
19e Januari 1795, was te Amsterdam de slerfda- wm de afLjeleefde „aristocratycke 
rcgceringe": voor het laatst gingen Hunne Kdel ("iront Achtbaarheden naar het 
stadluiis op, dat door Fransche huzaren afgezet w.ts en door cenc onafzienbare 
menigte omringd werd. In de vergadering der Vroedschap, door Hnrgemecsteren 
bijeengeroepen, droegen deze de redenen voor, die hen genoopt hadden op het 
voorstel \'an Krayenlioff in te gaan. \^eivolgens brachten zij dit in om\'r<iag en 
toen de Raad, i.lo(U- de omstandigheden gedwongen, er zijae goedkeuring aan 
gehecht had, wertien de negen leden van het Comité Kevojutionnair binnen gelalen, 
die, bij monde van I\Ir. Daniel van Laer, de stedelijke rege.ring uil luire ambten 
ontsloeg. Ongehinderd konilen de regenten weer luiiswMarls g,i,m : het nieuwe 
bestuur had zijne maatregelen zoo goed getrolïen, d;it de orde in de stad -een 
oogenblik verstoord werd ' )• < M' waardige \yijzc IkuI de democratie de haar toeko- 
mende plaats ingenomen. 


Mr. REYER LAMBERTSZ, VAN DER HORST. 

R. IS/S; verkozen iluor de af-evaaRli-ilen .Ier SchulUriJen 27 Mei 1 57.S ; 
bedankte \'i)üi- zijne JjenoeniinL;- imi i'eden v.in zijn Imci-eii leertijd en \\ei;_;eitle 
daarom deu eed af te ie-i^eii. In zijne phiat-, werd in 1 5NJ \-erkozen Tieter 
liooni,  Cornelisz.,  N'^  42. 

Had  reeds seilert  1574 als  Raad  in  de  Yroedschai» ziUin-. 

Kapitein en „( iroeiietent" van de liandl» lo^hcluillerij 15.M; ()\einian \\\n 
den  llandbo,,odoek:n  is^óeii  15,^7  (a);  O.Z.  ilnisziUeiuneesler  i.viS. 

Woonde in 1576 in de Warnioesslraat tussehen „ck: vette lleiine" en „liel 
witte Sckilt"  (!>). 

Geb.  1501, bec;r. O. K. 30 Mrt. 15.S3, z.oon van Conieii Lanibert l-;e\ersz. [c). 

Tr.  Aelï Cornelisdr.  Co^rt,'cman,  beyr.  O.  K.  J5  ]a\\.  1574 [cl). 

Kinderen: RKVf.u L.\miii;kis/.. \'.\n nt.i; IIuksi' (c). 

Cdk.nmi.is Ri;m:rs/.. \a.\ \>VM Hukst, si. on-ek. en be;;r. ( ). K. 27 Aul(. 1574. 

L.\Mi:t,KT Ri:\t:ks/. \.\n mi; Ikiusr, woonde in 158S te Ikiark-ni, Ir. 
N. N. ]!runt (denkekjk l.ijsl)etk RrunL, be-r. O. K. .) Au-. 157;,), dr. \\m 
Mr.  Re\-nier  lirunt,  l'rocureur-C ieneraal  in  ^\^n  Ikne  van  Ik.lkuid  (/). 

I hm  Zoon  was: 

Andries l.anibertsz. van der ikust, tr. \Ve\n Jacobsdr. van Alkcmade, 
dr. ^■^n Jaeob foii.ek.-./ Ikun. ;;eii,,,,,nd bomuer. en x.m X-niel x.m .\lke- 
made(^V)- —Uit dit knuelijk sproten drie knuleren, \\aar\an twee -ekiiuil waren. 

(a) II:imboedi .Scutlevien liocck, fo. 25, 2y V°, 32 V' ; (I.) RciUlI.v. 12, lo. 223 V ', 230; M .\U 
Kaï.ilcin van de Ilaiulhüogsclu.ltLiij k„n.t .Mr. Reyc-r Laml.erlsz. iii 'l Haml.OL-d. Saitlcriun Im.ulU 
vnni- oiidüi- <lcii naam: „Mr. Keycr (:ume(n) I.a(m)b(cr)tfï,)/.." — I let huis in de Wa.-moc-sstraat, 
dat later door Mr. Re)er Laniliertsz. v.an der Horst bewoond werd, uas in 1553 liet ciyendoin van 
„Coman Landiert Keyeraz{üon)s Wed." ((^uohier loe t'enning, 1553, Kijksarcliief te 's-Uaj^e); (,/) „Den 
15 Januario an(n)o XVc L.xxiiij ontfanyen vuyt handen van Lanibert Keyerszi;(on) die soni(ni)e van 
vijf Carolus gl. ende dit over het testament van zijn saliylie muer Aef Coygemans, dyc huys vrouwe 
van Mr. li.a)er I.ambert zo(on), twelcli zij die arme weesen besproUen lieeft ..ni(m)e die dair mede 
tlie  .spijsz  wyens  si.le  n)it  i^ndt  moet  rusten inder ewiche.M, :unc(n) cou.t net 5(;1." 


(Ocneracl-n-i.ecr va., 't l!u,-crw.c.l,„ls i<,(,2- K.n 
l.eKr(avcn) ,lu, \W [aniinn (i 57.,) . . . .4- ; n.ul, ,1 
keuris/," (lirL;.a.>rivt;. O. K,, i. .1 ) - Kla;n MÜI,. Iijl. i 
in   't   l;c-iaar.L-.   O.   K.   i.  ,1.  27  Au;;.   1574  :iK  In 


95;0;)s.l,ar|,, M, M.,,,. 152 


MARTEN SIMONSZ. ABBE -.n.ianid SCHUYT. 

R. 157.S   1-^)2 ■ vcrko.;rn.l(H.i tlc:ir;;cA.L,nli:.MKn<K'iSdiiaUTiionJ7Mri 1 ;7,S.   I 

11a, 1  ivcxls  scdcrl  1574  als  Raad  in  d,-  \ 1 .„■.U> liap  zittiii-, I 

Conipasscnniakcr (n) in de  Sint  ()lors|„.nrl  „in  'i  ScliiiNl-fir'  (/-). 

Rc-cnl  I.cpro/A'nluns  i^i-S. 

Si. o Scpl. : 59-' (<), zoon \'an Sini.ui Abhe Jan roiit,:nz, (/.ie Aanl., iiior- 
ondcr)  en  van  I lillcj^ont J,n-iacn-stlr. 

Tr. (na i 54.S) Lijshutli Jansdr., bcsr. O. K. j(i jnni 1 57.^, wcK'. van Cu'- 
nclis Albcrtsz.  (zie  Aanl.  bij  N".  67). 

WinnLMi Kinderen (,/). 

Awi.  Jan  l'ont,  L;cb. oiiistiecks  i.p|0  si. I47r, (,•), (denkelijk z,»ui 
■  ■ van  kretlerik  l\.nl,  Scli.  1443),  li".  N.  Sinu.nsdr.  Abbe  (ƒ). 

Zij  Helen  Iwee  Irintleien  na : 

a. Sinion  Abbe Jan  r,)nlenz.,  \',..k4t. 

b. iM-edeiik Jansz. l'oiil, i^eb. 15 Auy. I46S („a.s.su(ni)pci„(n)is Ma(r)ie"). 
Sinmn  Abbe  Jan  l'Dnlenz.  (bc>venL;'enocnKl),  ycb.   15   J'Vbr.  i.\Gj 

(„(ire^i'orii"),  st.  kml  na  1549, coini)asscnniak-cr in  .Sinl Olufs- 
p,.,iil  (a');  Ir.  IIille;^'ont  J,)riaensdr.,  be-T.  (X  K.  3  Jinii  1554. 

'/ij  wonnen  vier  kanileren: 
a. Jan  l'„nl,   si.  k,,rl  voor Alaarl  1542  (//),  Ir.  l.ijsbelh  1 leinians.lr. 

Uil  dil  Inuvel.  siM-ulen  vier  kin, leien,  waancn  de  beide  .iiidslc 


aa.  Trijn   Jansdi".   l'nnl,   i.;eb.   1525,  tr.   1'ieler  C'laesz.,   vlaskdoper. 
.Slei-ven  beide  korl  v.«>r Juli  1 5(i.S  (/). 

])e  oiidsle  z.H.n  uil  dil  huwel.  was: 

Jan 1'ielersz. l'nnl, be-r. i\'. K. .'•! Juli \Ck>\. wiKUide l)ij zijn over- 
lijden ,.p den Zeedijk „in 't kander .Seh.iep" ; Ir. bij huwel. 
v.MMW. d.d. 14 Juli i5r;,S kaan Reninieiuh., dr. van Rem N. ,\. 
en  \'an  Neel  Sinionsdi-.  { /). | 

Zij  lieten  verseheidene  kinderen  na,  w.  ,>,: 

la.i   Rem Jans.'. l',,nt,;;eb. i;7S.iK:;r  \.  K   1 2 Juni  ló_^n. tr, 1 "  27 Apnl     ! 

IMOÏ  lie.,tn\  J.m.Mlr.  Cioock,  -eb.  15S1,  dr  van  Jan  fkiesz. en j 

van   Aech;.;en   lAeitsdr.;  tr.  2\  1  Mei  KMI  Aell-e  WiUemsdr., 1 

-eb.  15.S5,  be-r.  O.  K.  20  N,,v.  K.^S, dr.  van Willem Jansz. en     j 

)bb.  l'ietcr  J.iiisz.  l'nnl, -eb.  1576, Inndenkunper (/■) np de  Waal; on- j 

deilr.  tel-  pui  17  Mei  151)7  Geerte Cornelisdr. liicker, -cb. 1569, j 

be-r.  (.).   K.   19  Oct.  1640,  dr.  van  Cornelis Jansz.  Rijscr (zie \ 

bij  N^  57,  n(;nt M/) en van  Nies  Claesdr.  lüeker. ; 

bb.  Ln>l-cn  Jansdr.  1'ont,  geb.  1528, st.  kort vnnr Juli  1576 (/), Ir. 


b. Ysbraiil  Siaumsz,  Abbc,  was  in   1 5_|7  scliippcr  (//),  bcyr.  O.  \\. 

2Ó Au;j;-.  1559,  tl-.  Obc  Adrijjiisdr. U>). 
Iliinnc zixiiih  waren : 

aa.  I\Faitcn ^•^h^anl^z. Abbc, bclaaKlciii 1 55» hcL L;ialL;d.l van zijn va,K r. 

bb. Sinuin Vsbrants^. Abbc, eonipasseninakcr, \vvi\k' in li.,i; (/.); Ir. Jonv.c 
Trijn Gcrbraiulsdr., L;-cb. 1550, th'. \ an (icibiaml .Mbcrl-,/, ,,in 'l 
Sciiill" (zie  .\anl. bij N°. 1 54) on van I.ul-crt ricUr.h-, r..,KlL- (,/). 

c. J5rccht  Sinionsdr.  Abbc,  st.  v.hh-  1 5(,6 (r).  Ir.  LaniiRil  W'illcnisz. 

Ops)-,  st,  voor  Scpt.  1547  (.1),  zuivclkoopcr op dvn  Vij-cndam 

Zij  wonnen  xIlt kinderen,  waarvan  het oiitiste  vol-t; 
Corneli.s  l.ambertsz.  (;)|)s)-  (zie  L>ij   X".   JJ,   l'.ijl.  _'),  Ir.  Mar-riet 
1 leynicnsdr.  van  Oiider-Anistei. 

d. Marten  Sinionsz.  Abbc, genaamd  Sclui)'t,  N'.  :.  (/). 

(,() {,) M. .S. Ko.iiljotk: Namnlijst ilur kaïlun in .11- VriiL-ilsrIi.. v,.,,nn ; (/-) „Van MailM. Siiiiuii 
MAku zuc-n cuiii|,a-,icinaid;cr .lic van iIlt .-,tc,lc l..t /i|iiL' ciiOlc) ,Il-i /..Uci" .stu.le « e.lui .«■i;. ii ;;l- 
liruyct liccft du muyr van S. Olofi poort /es !.l(u>vci>) VL-i^,clnjncn(.lc) Ic Iklil.iiissL-." (SlaiKrck. 1560, 
lu.  13  \':). „\an Mai'ten Synum Suhnytiitn .Uu .Ic^,-.. ^lt.■.lL■ jaL-rlics .s. luiMicI, l-; clii sccUint; v10il)mis 

Dntfangen over l-cu jacr renk-n VL'riCcnL-(n) l.idilii.issü l,.\X\- I m." (.Sl...l.,rcL. 1575, f... 15); 
„Marlen Seluiylgen Siniuiisz. \v.ienen(.lL-) l.uyicn ,S. Dl,,!, |,.,erl", 155,; I K.„iyl,.,cK, 1.,. .15); (,/) /.ie 
.;. a. WU. Kej;. lo, f.,. 3S2; (,■) \Vk. 1^ i;. i, f„. 2 1.; \ ; (/) l)c n..,,ui AM.- I,.,.ul II- .\n,Mcr.lam 
rieila \r.,ct; v...ir: .Sim.m AM.e Jaii-/.. u,,.,n,le iii IJS7 in .Ie W in.ln„>l,:i, 11...1I .e,, 11 |„_.|l. I„i..,n 
en Rei:tel,r. i. ,1. Fel.r. laSy). Zijn /„„n, jan Siiu„n .\l,l,en/,, ,1, i,|27, en li, t ... a. lv..e ,l,„:litei, 
na: Ceerlrui.l, ^etr. n.et Cl.ies W illen.v., en |,,lianna, ^eli. mei e ,,„|.,n;.n Jan J,.i,s.'. (( uUe, lie [.e. K. 
brieven,  diver.en,  i. ,1. 24  Dee.  1.,27). Ken  ; 

Abbe, t-etr. met Jan IVint {/ie hierboven); II 
fu. 162 V"'); liaert Sinionb.lr. Abbe, [;en.jen,. 
in 1500 „inolfebsiile siibter" in 't Sint (1. 
Ï497->S39. '"• 143); t^ii'-'' Sin.on.s.lr. Abbe, wu..inle in 14S4 ,,vei M 1, ..venbnii; ,,^e, ,1.- „iu,,te 
fjraclit aan de noordzijde van de lijnbaan {l'nl\. perk. blieven, ,li\eihen, i. d. j; Iv.. i(J7, Jüjiini 
1484; idem (^tiijtscli. i. d. i Dcc. 1453, '- -^l"'' '4^3^ Kenleb,-, i. ,1. I ebi is^j); (;.i i:,.",iiu. 2, 
fo. 15; (/;) Wk. Rei;. 4, f,,. 291; (;) \Vk. Uey. .,1, lu. 44; (/) ijuin ,. 1,. 11, I.,. ,55; lUnlebi. 13, 
fo. 2 V; (/•) (,iniil,di. 27, r,,l. 1)3 \' ■ (/) \\k. Re;;. 10, U>. 127 \ ; (///) Renltbi. 12, l.i. 140 \', 
176; («) Stadsrek. 1547. f.,. 32; (,.) kenlebr. 9, lo. 2S1 ; (/■) WK. U.-. 11. lo. 79; (.,) nuiit.-,eli. II, 
fo. 215; (/■) \Vk. Ke-. S, f... 26.3; \Vk. I.. 113, i. V. Willenis/; (,) M S „Ce.l.i-l Reyisleri van 
N. Wilsen"; aclUerin: Testament van ilreelu Sini.,ns,lr. .\bbe, »e.l. l.an-.b. W /. 0|),y ;(.') Marlen 
Simons/ SeluiNt ^^a^ ,n -.enen .leele vei«anl n,a ,1e bi onu . , -lan.ilie S.l,n\t-en, die haren naam 
..nlKvn.ie aan de bionue.ai „liel >.-li.!M.:,en- ,,1. ,len \. l.lei b„i- v. al b,| 'i K..llen-/. u \\a Inn n.i, xan 
de hni/an der lui;itieven 150S, 1, lo. 35). He/e hun. Maaule al sau Frans \renls/ S.hu.M;;en, be;;r. 
N. K. I .Sepl. 1507, -elr. met Trijn Jaeobsdr. llelyens, dr. van Jae..b Sini.,n llel-ens en van Ael 
Willemsdr. Diiynen. Uit dit huwel. sproten twee zoons: Arent Frans/. .Schnytiien, .^eb. 154O, Ir. 
1°. Gecrtriiyt Cornelisdr.; Ir. 2". lüisabetli Willemsdr. van J'asse, nit welke huwelijken ,i;een kin. leren 
bekend zijn; en Willem Fransz. Selmylyen, geb. 1548, Ir. Klbnreh ].:verl:idr., waaruit tuee gehuwde 
.lochters. (Zie plano  M  .S. Ceneal.  Hoos op 't ( lem. Arehiel" te Anislenlani;  17e eeuw). 

3.  YSBRANT JANSZ. DOMMER. 

R. 157.S — 158J of 15.S3; verkozen door de afLjevaardiyden der .Scliiitterijen 
27  Mei  1578. 


Abbe  be/al  in 

145', 1:'".1 1 

,üllen  .Ie  \Vi 

Üee.  1453)   Z 

,|ne  ! ,n,haen 

x.alen: X. - 

n.u  .\b|,e,  prr 

eslei,  1.  n,ie 

in  152.J  (W 

S3,  t,-.  .\'.  N'. , 

,■„ w,.n d.i.i.l 

,lj een.' .1.  :  , 

LU   Kloneer  ( 

lielalini;b,,e 

1.   St.   I'ielel 

3.    Sch.  1579. 

IJjtKlraaicr (,i). 
Gcb. omstreeks  1502,  si.  15S2  of 15S:; (/o, /.mii \,in j.in N'sbraiUsz. DiuniULT 
(zie Aaut., hicioiulci). 

A.wr. jan N'sl.irantsz. D.iiiiiiur, lijiulraaier {,0, Scli. eii R. 15J4, 
tr.  N.  N. 

I hm ztioii  was ; 

Y.sbrant jaiisz.  DomniLT,  N'\  3. 

llcl is niet met zckcrlieiil na U: -aan in welken -raad 
van bhieiK-erwanlseliap de b(i\ enslaande l)..innier's st.mdcn 
t(.l liet vul-ende -elijknanii-o -esiaeht, dal hel/.elfde wapen 
\ueRle en  nn-  voert als -ene. 

Jan Jacobsz. Duinnier, -eb. onislrocks 1 500, be-r. C). K. 27 **';'. 
1560, woonde in ile Kalveistraal en bezat ^-ene lijnbaan op de 1, as- 
la-e (o; tl-. I". (iceat N'sbrantsdr. Hem, ilr. van Vsbrant l'ietersz. (zie 
liijl. I, hieronder) en van l.ijsbeth Dartens; tr. 2'\ Re\-merioh i'.veitsdr.; 
tr. f. Anna WiUemstlr., be-r. O. K. 2>S Del. 1560, wexh'. van 1 len- 
drick  (Territsz.  1'eeklai)  „in  't  Calll '  (zie  Aaut.  bij  N '.  -12). 

[iit  het  eerste  luiwel.  sproten  tien  kiiuleren  (./j: 

a. \Ve}nt-e  Jansdr.  Dommer,  tr.   i'',  Jon-e Jaeob  K..eloisz.  Drooch 

(zie  bij   N'\  45,  iSijl.  I);  tr.  :?".  Cornelis  kdbertsz.  .Sehaeck  (zie 
bij  N-.  76,  liijl.  .^).' 

b. (iriet-e Jansdr.  Dommer, -aal  in  1550 als  „schoelkimlt"  in 't .Sint 

(ieerlruidenkloosler  te  kust  (r),  Ir.  C.ijsberl  DirLl;sz.  lioon, be-r. 
.N.  K.  12  .\ov.  1505,  wonende  eer^t  op  't  Water  „in  de -nlden 

c. Lijsbolh Jansdr. Donnner, tr.  Vsbrant Willemsz. Ihouwer (zie lüjl  2, 

hieronder). 

d. Trijn Jansdr. Donmicr, tr. Dirck Claesz. Duyvel (zie bij N". 0,S, liijl. 1). 

e. liart-en  jan.sdr.  Donnner,  -eb.  15.(5,  "-t- j"":^ 

f.  .Marij  Jansdr.  Dommer,  tr.  llendrick  l'-bertsz.  (zie  bij  N".  13). 
Li'. Jacob Jansz.  Dommer,  -eb.  1549,  st. jon-. 

h.  1'ieler  Jansz.  JJommer,  -eb.  15 50,  be-r.  N'.  K.  25  An-.  iCuo,  tr. 
llaev.:en  Willem^lr.  \rienl,  dr.  \an  Willem Mi^hieUz. (zie Aant. 
bij   ,\ •.   ,^1)   en   v.m  Jaep-en   1'ieler.dr.  ^  -  Winnen  drie   kin- 
deren (7). 
i.  Vsbrant Jansz.  Dommer, st. je.n-. 

j.  iietli  J.insdr.  Dommer,   tr.  l'ietm'  Jacobsz.,  hoiitkooi)er,  st.  kort 
vi>ór Oei.  1581  (<'). 


])ljl.. I. Clacs Hem, was in de eerste helft tier 15^^^ eeuw een -ezelen 
ndbouwer „bij liroeck in de(n) Wem", waar zijn zoon \'sbrant later 
)- land bezat. 


Kv zijn v.m l)cm vijf zoniis IkIc,:!!.!, ii.l.: \M)r,iiil Cla.sy. Il.ni, 
volL;t; J)irck I Icm, scliiijpiT, (//), in ijSi Ka])itL-in van de Stad-.u.i.il; 
in lic (^ wijk Ic Anistcnlain (/) ; Cla.jh Ik'in, schipper ; )dcu\> I k-iu, 
scliippcr, in 1484 te Anislcrilani ojj i\cn N. /.. Vn.irbnr-ual uu- 
ncnilc (/); en joiiLje  Diixk  llcni,  schipper. 

YsiinuU riaes;'. I Km (h(,ven;;enoeni.l), aha. „\'slirant Claesz. die 
nie(n) l'.randet-in lieni n.icnU", ahas „Ihandet-in ( )i:de hni-" (/,), 
si. kort vn,u- Mei 147.S U). w.H.nde te Amslerdam l.ij de Oudehrn-, 
waaraan hij zijn tweeden bijnaam te danken iiad ; tr. Nies i\[arl\-n 
Jacob.szoonsch-, 

Zij  wonnen  vier kinderen,  waar\-an"'_het  oudste \'(il-t : 

1'ieter Vsbrantsz. Hem, ;;eb. i.\i>2. tr. 1 , Cieit Jansih. (///}; Ir. 
2°.  Accht  t'hies 'liHijmanszcKinsdr.,  st.  kort  \sior  Maart  1510 (//). 

Uit  elk  der  beide  huwelijken sproten drie kinderen, die alle vol-en: 

a. Ysbrant  1'ietersz.  Hem,  Ljeze-il  ISefl'-ens,  vol<;l. 

b. Neelt-e  Pietcrsdr.  Hem,  tr.  1'ieter  ('odde  (zie  Liij  N".  S/,  Hijk  il. 

c. (dert  l'ietersdr.  Hem,  tr.  .Marlen  lle)-niansz.  \'ei horst. 
Wun  zoon  was: 

llendrick  M.mIsz.  Verhorst  (zie  .\,int.  bij N". r,.,), ir. driel Cl.aesdr. 

d. Xies   l'ietersdr.   Hem,  L;el>.   1 50J,  Ir.   1'lbert  Cover  of de  lioyei', 

lakenkooper op den  Xieuwendijk  (,;). 
Zij  wonnen  verscheidene  kinderen,  w.  o.; 

a;i. Claes l'dbertsz. ('io)er, lakenkooper (f), k-o.rht in Mei 1 Ó(:i4 't huis 
„Hulst" ()]) den Sin-el bij Jan Rodenpoortsioreii, naast Ke>jner 
1'auw (,/}; Sch. 15Ö1; N. Z. Iluiszittenmi. 15NJ; tr. \'\ I.ij-belh 
Simons.lr., st. 1508 (/-) ; Ir, j^. ll.ies W oulers.lr,, die iu i(«..(. 
als wed'-, voorkomt en kinderl. stierf (,v), dr. van Wouler I len- 
dricksz. (zie bij N^ 10, liijl. 2) en van Auna l'ietersdr. 
bb. 1'iclcr Hem (-genoemd als broeder van Clae. h.lberts./, („.yer: 
Rontebr.  9,  fo.  291  V"). 

cc.  Lijsbeth  l-dbertsdr.  (}o)er, tr. Ivvert  Ihijsz. Oostwoud, lakenlcoper, 

dam   i.;ehouden,   6  Sept.   r 572   uit  de  stad  -ebannen  wi ld  (/). 
]leidc echtelieden  testeerden  20  Apr.  1571  v,hu-i\..Is.  krans van 
I)eHÏ(//). 
Zij  lieten  kinderen  na,  w.  o. : 

Maiit-cn   kAcrtsdr.   Oostwoud,  ir.   1'ieler  J.uis.-..   l'.rouwer  (zie  bij 
N'\  <)(),  bijl.  1). 
dd.  Ael  labertsdr.  (;.i\er,  tr.  Sinion  llendricksz.  Verwer Jonckheyn, 
N-^,  19. 

e. Jacob  1'ictersz.  Hem,  ^^eb.  1505. 

f. Ael l'ietersdr. Hem, L;eb. I 507, testeerde als wcxk van haren twee- 
den ui;m iS Juli 15 58 voor Nets. Gcrrit Havens (ï'), (waarbij als 
naaste vrienden van hare kinderen genoemd worden de twee 
dochters van l'dbert (io)-er bovengenoemd), tr. 1''. Z>vert Jacobsz. ; 
tr. 2°. Hcndrick Cor.sz., timmerman. 


N'sbranl   riclcrs/..  licm,  i^vzc-d  Hel 
SS') (-').  wooikIc op  't  Water, dcnkc 


(hovcn-ciiDciiul), si. V 
in den ver-uKlen Zxxae 
jiL^eiiares van een lijnb^i 


tr.  I.ijsbelh  üartens  (i),  in  i^M' als w eil'. eiL^en 
Zij  lieten  clc  vol-ende  vijf kinderen  na: 

a. Claes-en  X'sbianlsdr.  Hem.  be-r.  O.  K.  27  Mei  1590, tr. 1^. Claes 

lleyni ( r) :  tr.  j^  ! lendrick' Jansz.  I laeck (/.ie Aanl. bij N^ 57), 
wed'-,  van  Alyd  l'ietersdr.  Jücker. 

b. Geert  \'sbrantsdr.  Hem,  tr.  jan Jacbsz.  Dommer (zie  Aanl,  bij 

N^  3,  hiervoor). 

c. Trijn  Wbrantsdr.  Hem,  tr.  Martyn Jacobsz. 

il.  (iiert-e  \'sbrantsilr.  Hem.  tr.  Hillebrant  (ierritsz.  den  ()tter (zie 

bij  X-^.  38,  lüjl.  4). 
e,  Ysbrant  Ysbrantsz.  Hem,  alias  „l!randet-en  Hem",  be-r.  N.  Z. 
24 Aug.  1573,  wonende op  't  Water  ,,in den ver-uiden Zwaen"; 
tr. (om.strcck.s  1545) Jannctgcn  Harniansdr. 
Uit dit luiwcl. s[)roten zes kinderen (r),  waarvan  de  \'ier \'ol;4ende 
-ehuwd  waren : 
aa.  ll.irm.m  Vsbrantsz.  Hem,  geb.   1547,  korenkooper  (aa) ;  Regent 
St.  1'iclcrs  (lastluiis   1602—1605;  tr.  i^larritge  Arent.sdr.  Loelf, 
dr.  van  Arcnt  Hendricksz,  Locff,  alias  Arent  Hendricksz.  „in 
Weesp", zuivelkooper oi) tien Dam ,,in Weesp", .Sch. en R. 1575. 
liet middelste \an  hunne ilrie  kinderen  was: 

Arcnt  Hermansz.  Hem,  d.i.irna gen.iamd: Jonker  .\rnold  van der 
Hem,  Ridder,  Heer  van  Nedersteyn,  Corl  en  lliltcprant (/'/'), gcb. 
I5.S(),  st.  3  Nov.   165G  ((■<),  in   i(Ji2  wonende  op  tien  Dam  ,,in 
Weesp"   (,/,/),   in   1638  op  de  Heerengracht  „besijden  hel  blauwe 
.Seh.iep";  werd  iS  Juli  I O20 do.u-  Keizer  Ferdmand  11  in  den  adel- 
sl.md  verheven,  en  ontving   13   l)cc.   li)3S  zijne  lieerlijkhedeii  van 
Keizer  Ferdinand  111  (<v) ;  tr. 31 Juli 1611 .Margaretha Reycrsdr. Vo.s, 
geb.  1593,  bcgr.  O.  K.  2  Scpt.  1638, dr.  van R.e)'er Hermansz. Vos, 
schoenmaker  in  de  Warnioesstraat  naast  „de drie  Camelotten", en 
van  Aeltgen Anne Volckertszoundr. ( //). -   Zij wonnen vier kintleren. 
bb.  Trijn  Vsbrantsdr.  Hem.  Ir. (voor 1573) Cornelis llelmsz. geb. 1550, 
begr.  N.  K.  15  Mei  J5.SS,  wonende  op  't  l^;ockin bij  de Spaar- 
potsteeg,  züon  van  Helm  Hubertsz.,  vlaskooper,  en  van  (iecrt 
C'ornelisdr. (j,'y). 
cc.  i.ij.belh  VsbnmlMlr.  Hem,  Ir.  I'icter   riuis.-..  .Schrijver,  X\  7;. 
AA.  Re\-niericli  Wbranlsdr.  Hein, -eb.  l^o'., tr.  l'.eler L'lae.sz. van Wen. 


15111,.  2.  Jan  Pledtser,  leefde te  AmsU rdam  in de tweede helft der 
I5'-'  eeuw.  Hij  liet  ze^  kinderen  na  (////),  » .  o.  de  vier  volgende: 

a. lieer  I'icter Jansz.  1'lcdtscr,  priester. 

b. i'icter  Jansz.  Pledtser, koopman,  wonende  ,,<ip tien burchwal over 

't kerckhoff van de nycuwe kercke" ; .Sch. 1530; Kerknv. O. K. 
I 532; liet bij zijn dood eene natuurlijke dr, n.i ; tr. \". Neel Dircksdr., 
testeerde  7  Mei  1523  (//) ;  Ir.  2'.  bij  huwel. vooiw. d.il.  II Aug. 


7 

staal 

l,  .la 

t /ij  „in (Icii In 

-■\-li"Ln cc\] 

Wl- 

;a,lri 

l  zijn  ;;c\wv.t' 

')  Maria  1 

l\k-i 

1 s-i. 

1  <//)• 

("iCli 

Jlicll 

i'ntci  ilciuirit 

ks/.n..ns(ir. 

1520 (waarin  vermeld  staat,  dat  /ij  ,, in den lie_\-li-en eclilelijrkei 
state  ..nlancx  -ek 


c.  Dirck  Jans/. 1'ledlser, Ir. (ierhrich  l'ieter llendrieks/.n..nsdr., si. kort 
v<H,r  April  151.^  (/■/•);  waaruit een  z.um:  lan.  -eb.  15:2. 

Touwelsbroeders Omvente in de ses hu)-sen"; tr. .\l\-d Wbrantdr., 
st. als  wetK-. en  ljeL,n-.  O.  K.  20  Febr.  1501. 
Hit dit huwelijk  sjïroten  vijf kinderen  (//): 
aa.  Willen, Jansz.  Hrcuwer,  vol-t. 
bb.  I.ijsbeth  jansdr.  i'ledtser,  tr.  Claes  Reynertsz.,  -eze-d  van  iMe- 

deniblick  (zie  Aant.  bij  N^. ()). 
cc.  Clae:^  Jansz.  I'ledtser,  tr.  lajsbeth  Jansdr.  (;.>etdeern;  waaruit  zes 

kinderen. 
M. Jan  Jansz.  I'ledtser,  drapenierder,  st.  k.Mt  V(K,r Mei  1567  (;//w); 

tr.  Stijn  Albertsdr.  Krasenian;  laten  drie kinderen  na. 
ec.  Dhck  Jansz.  Louw  (/<■//),  st.  ]5(m,  tr.  Katrijn  \an  lloufr,  st.  kort 
voor  Juli   1568  (,-<;;,  dr.  van  Jacob  (zie  bij  N''.  ^S,  Uijl.  3)  en 
van I.uduwe .\ndriesdr. lloelens. /ij liertr. .\lalll.eus liellecliier. - 
Uit  het  eerste  liuwel.  eene  dr.,  die  huw, Ie,  d.-eh  kinderl.  stierf. 
Willem  Jansz.  Jirouwer  (l)o\enL;"enoemd),  .si.  2ei ,Sept.  156(1 (/>/), 
woonde  achter  de  Nieuwe  Kerk;  N.  Z.   Iluiszittenne.   1541  -(32; 
R.  155.S;  tr.  I.ijsbeth  C'lae.sdr.  Lantsmeer. 
[lunne \'ijf kinileren volden: 

a. Ilentlrick  Willenisz.  Coilde,  st.  on;4eluuvd. 

b. V.sbrant  Willenisz.  Brouwer,  tr.  Lij.sbeth  Jansdr.  Dommer, bej^r. 

N.  K.  21  Oct.  1602, dr. van Jan Jacobsz.  (zie  Aant.  bij  N".  ,^, 

hiervoor) en  van  (k-ert  Ysbrantsdr.  Hem. 
Van  een  der zoons van dit echtpaar:  Willem  \'s].)rantsz.  ISi-.iuwer, 
later  L;enaamd  iJommer,  die  het  R.  K.  .geloof zijner \ aderen -etroiiw 
bleef, stamt de thans nog bestaande  familie der Jonkheeren Dommer 
van  Toldersveldt af (</.j). 

c. Mej-ns  Willemsdr.  Brouwer,  tr.  Daem  Meeusz.,  alias  ])aem  J,in 

Duvcnzoonsz. (zie  /\ant.  bij  N". -if>}. 

d. Clae.sgcn Willemsdr. Ih'ouwer, tr. Jacob Cantert, l'ietersz., .Seh. 1 5('n), 

J5ur-.  1577. 

e. J,mnet;;en  Willem.Mh   Ihouuer,  Ir.   \ndries  Hoelens  Jans.-.  llolle- 

slool  (.-.ie  bij  \\  ,,(..  llliL  I).    . 

(n) ZiL' de geilriiktc Regeuvinijslijstüii ; (//) M. S. Kciiiliock; na.imlijst der Rnden in de X'.ue.Kel.. 
voorin; (f) ()iioliiei- 1557, fu. 165; /ie ook l.ij N '. 43, iioul /; (,/) \VL. Re- 5, (•■■. 2-j 2 ; {,) St:i.l,ivk. 
1550, fo. 31; (/) Wk. Rct,'. 14, fo. 75 V"; (i') Wk. Reii. 10, Im. 2S.S V ; (//) Ci,,,,!.,!. 1, I,.. 304 ; (/) 
Crootm. I, fo. 325 V^; (/) Wk. Reg. I, lo. 392 V°; (/■) An.it. ^all wijlen Mr. N. de K..ever; (/) 
Wk. Rej,'. I, fo. l68-, (w) M. S. Alliiiin IJ.iniiingh Cocq, p. 202; (h) Wk. Kei;. 3, fo. \.y, {,>) (,iii,.lner 
■557, lo. 11; (/) (.)ulilsel,. 10, fo. 126 V^ {,/) Sel.epenk. 9, fo. 191; (r) Ceaei.Kl lei.iisie, ^^n 'l 
r,Mij;erwee-.luiis 1562 1611, f... 325; (.0 (.)uiitM:li. 27, lo. ly;; Wk. \ . 251, i. x. Wu.iler.di.; (/) 
Jnstitiel.oek, N". 5(.S R. 1. p. 142 V- (//) Wk. I,. 194, i. v. ( ),,.lu uud ; (.-) Wk. Ke-. S, f,,. 303 \" ; 
(w) „Lijslieth Islir.-int  l'etcrhzocii  l!eff;;ens weduwe" (Kooylioeli, tn.  27  en  40;  1539); „'\L-n  meester- 


I.u.vl.i  «..1.  lii-lKlh  r.,ll;;n.-.  in  >k'  liiiu-lMiR." Uu,lili.-l-rl.,  \  .  5(-.7,  k.  I.,  U'. 69 V,  I5:/'l; UI 

\,.|,;,n,  „..nm,;;.'  .M.  S.  kcihmI-k''^''-'I1,  '"'Iv  l'^-'t  AU.Ulll  v,u,  \U .:.:l,  (.",,,  hr.'.lr ,'i|:  I ij'.l.rll,  l;.!!- 

,U-s,"^u/.-i;.l  lK-IL;L-ns.  Zij  l.cl.oor.lc l-vl-ii« cl  niut  lot  .!,_•  I.mil  I ;,,. , .l,',,/.  ,,,  ,!,•  Im,,,,.,. , H,;, >,■, u.r. 

;n>-  v.u, 'iM.ir  m.n,,  „iet  ,!.■  iMfc;  (/y)  Waaruil  r.-ii ,:  „J:,r,.l, ( l.uv.  Il.apn  wnl, i.u,  |.,| 

|l,-NU,l>a- s(..,„l,,) ,.t,,l" (Ali.tl.n l;an,lin;;li C,,,,,); (., \\L. H,v, 9, I... J M V : (,w) |;.kI. v. OiiU. 
CM Uili;. Si. lV-tcr,;;asil,. 157,; So, |... 1 57 cii I.i7 \' ; (W) I li j ie Lci..lu /i> li I .i| . liiir un.l.atn.iiH „Aiviti 
Ilmiinnssz. Hem"; (<r) 7l' Kc.i;. .Ier li|lientolii., fo. S \-; (./,/) llc-raalrL;;, N. K. i..l. S N..v. ii,ij; 
M Aant. Nan wijlen Mr. N. .Ie K.,eve. ; ( //') l'ui-lnt. rei:, i- ''■ =7 I '^■'■- 'S^'': WL- I^M;- 15. 
fo. 112 V"; (-.') WK. Re;.,. ,S, l.,l. 271; (////) Wk. I.. 97, i. v. riet,er; (//) Wk. 1,. 101, i. v. Janv,; 
(/>■) .\ete van liuuel. s,n,n., en tnntneel l,-.tan,ent i, .1. 11 Juli IS.V-, l"i'l^ '" '^^ ^ull. lVrl>. 
l.rieven, Seeli.- liiver:,en; Wk. 1.. 97, i. v. I'letser; (//) Wk. Re- ,(, f.,. O.;; (.7) Wk. Re.-. 7. f"- 
i;,o V"; Wk. I.. 100, i. V. Jan-,/.; Wk. I.. 19, i. v. Vsl>ran.k-..lr. ; (ww) Wk. U./;;. S, I... Jü5 V ; 
(////) Waarscliijnlijk ikvellile als llirek Jans/. l..,u«, {.ctr. mc-t l.ijsl>elli Ckievlr. 1 .inl^nieer, ai.tei 
van r.ij.lietli, ^e-lr. met Willem Jall^.<. llr.muer (Wk. Kei;. 9, f.). 3,S6 ; Wk. 1.. II, i. v. I l,.llesl.,.,i); 
|.w) Wk. Ke.;. 9, f... .16 V'"; (//) /ie ii.,..t /- liierv'.i,.ri Wk. Uei;. .S, fii. 264 \ ; Wk. I,. 2 ;2, 1. .,■, 
t.'o.l.le;  Wk.  1,.  25J, i. V.  Iir..u«ei ; (./^/l Jaarl..  N.-.leil.  .A.lel  iS.12/9;, .iri.  l).,inmer. 

4.  HENDRICK VAN MARCKEN, WINRIXZ. 

k. 1 57.S— 1 585 ; verkozen duor de argevaardiL^den der .Schutterijen 27 Alei i 5;,S. 

Connn.  157S. 

Ken der negen C)p|)erkapitein.s der üurgcrij  i 5''>7. 

Zcci^ieder op 't Water op den Noorderhoek van de Zontsteei; „in 't 
gulden  Chiverbkit' . 

J!eh...,rde voor 1576 tot de Jioofden van de gvreforineenk'n binnen .Am- 
sterdam en besond zich in 't genoemde jaar al> balling om liet geloof bui- 
tenslands (n). 

St. 15 Mrt. 1585 (//), zoon van Mr. Winrick ilendricksz. (zie Aant. hier- 
onder) en v.tn Stijn  Kransdr. 

l'r. l'^ Marij I.ubbertsdr. Nut, geb. iSK,, begr. O. K. 2 l'ebr. 1561, dr. 
van Lubbert (zie bij N^ 82, 15ijl. 1) en v.m .Marij jan.sdr (.'.aelT; Ir. 2^ 
l.ijsbeth  Gerritsdr. 

Kinderen (uit liet eerste huwel. ;icht, \\,tar\an er twee; uit het tweede 
twee,  waarvan  er  een  \'olgt  (< )) : 

W'I.XDKU K Ill-NURirK.S/.. V.\.\ iM.VktKIA, gcb. 1539, begr. i\. K. 6 Oct. 
1594. wonende op 't Water „in den Cliristoffel" (>/}, Sch. 1580, tr. Aell 
Taticxdr., dr van Tatick Vastertsz. (zoon van Vastert l.angenzoon van der 
Nieuwer Amstel), korenkoopci' op 't Water ,,in de drie witte Leeuwen" (<.■;, 
en \an  Griete Ciericx. 

GRik;-ii<; llKNDklCK.shK. va.\ IMakcki.-.n, .st. kinderloos, tr. 15 Aug. 158(1 
hnvk Gornelis.'. Vroukmdt, Schout en 1 )ijkgraaf \ an IhiiMluinen, wed.. ^ au 
l.ijsbeth  J.m.dr. 

(IkiMaiiiiA 1Ii;m>i<u KSin;. \.\\ M.\i;( l^l.:\, tr. l'.vert 1'ietersz. Swart, st. 
18 Mei 1621, zeepzieder en makelaar op 't Water „in 't \'.scrhuss", waar 
„de tlrie  Astonnen"  uithingen  (/). 

Winnen o. a. : 

lle>-ltgen  ICvertsdr.  Swart,  tr.  Ivgbcrt 1'ietersz. l'.uiw (zie bij X". 31, Jlijl. 2). 

,\A\r.   i\lr.  Winrick  Ilendricksz.,  N   Z.  1 luiszittenmr,   1523:  tr, 
Stijn  iM-aiisdr.,  begr.  O.  K.  i  Dec.  1559,  dr.  van  l'nuis  Ilendricksz. 


„in  den  Wildeman"  (/ie  llijl.  j,  hierunder).  Zij  lierlr.  lach Siericxz. 
.alias  Jacnl,  lleyn. 

Uit  iict  eerste  iuiuei.  waren  .irie  kinderen  (,.;): 

a. Ilentlrick  van  iMarehen,  Winrixz.,  K'\  4  (//)^ 

b. Jan  Winrixz. 

c. Neel  Winnxdr,,  tr.  Meyneil  1'iclersz. 

15IJI,. I. JM-ans ilendiieksz. „ni dcu Wildeman", lakenk.H.per in .Ie 
Warmuesstraat „in i.kA\ \eii;ulden Wildeanan"; Ürandmeesler aan de 
Ondc Zijde 1510 (/) ; Zieken- of Lepr.izenm' . 1511 en '12; O. Z. 
Ihn'szittenmi-,  1519—40;  tr.  N.  jN. 

Zij lieten  o.  a. do viiIltuiuIc twee kinderen  na  (/): 
a.  ilendrick  Fransz.  „in den  Wildeman",  vol-l. 

h.  Stijn   k'ransdr,,   !)e-r.   O.   K.   1   I )ec.   155.,,   Ir.   1 '.   Mr.   Winriek 
llendricksz.  (zie  Aant.  hij  .N". 4, liier\-(itn) ; tr. 2'. jacub .Sieriex/. 
alias Jacdb  lleyn,  st.  kort v.H.r Jinii  isj>,, (/■). 
Uit  het  tweede  liuwel.  sprnten  twee  kinderen: 
:vd.  Marij  Jacobsdr.  lle)-n,  !.^eb.   1526,  st.  \,.ur  1 5r,(',,  ir.  1 5.|,S  .Sinn-n 

're)-n_L;ii,  st.  (leik  VDcir  156(3 (/). 
bb.  Jacob  lleyn,  Jacnbsz.,  -eb.  15,^),  be-r.  O.  K.  19  Nov.  15N5,  la- 
kenkouper in de Warniocsstraat ,,in den ver-iiklen WiUknian" (;;/); 
Comm.   15.S0;  Waardijn  der  lakeiien   \^^{\  bij  ziin  i.\erlijikn 
Commissaris der Staten  van  ilolland  vo.ir .Ie Amminiitie te Am- 
sterdam (//);  was in  1566 om  i^eloofsi-edenen  fii-itief; tr. Ivatrijn 
Corneü.sdr.  Slachtten  (,'),  dr.  van  Cornelis  l'rederieksz.  Slaèli-;en 
(zie ook  Aant, bij  N°. 94). 
Ilendrick  iM-ansz.  „in  den Wildeman" (bovengenoemd), lakenkooper 
in   de  Warmoesstniat   ,,in  den  ver-uiden   Wildeman"  (/•;;  leefde  in 
1512;  tr.  Weynl-en  Kuyscli, be-r.  O.  K.  10  Nov,  155(),  dr.  \an  |.in 
Ruysoh (,/). ^ 
Hunne kinderen waren  o.  a. : 

a. iM-ans  I leiulricksz.  Rn\-scli,  O.  Z.  1 Iniszittenm' .  1578;  Srli.  I5,S.|: 

Ir.  25  Nov.   1570  iMarij  jansdr.  VaK kenier,  dr.  van  Jan Jelisz. 

(zie  Aant.  bij  N°.  136) en  v.ui  .Marij  Jansdr.  'iVau.'.n.i-el. 
Uit dezen echt werden  o.  a. de vol-ende  kinderen  -eboren : 
aa.  Weynt-e Fran.sdr. Rn\-.sch. Ir. 1". Jan •|hMm,.sz. (.■n.nnenbur-, N^ r,o: 

tr.  2^. Jaspar Corneli-,.:.  I.odder (,ie  A.ml. bij  \'. 45), wed', v.in 

Neelt-en  Jansdr.  \'een. 
bb. Trijntt^c  Kransdr.  Uu)-.sch,  -edk  O. K. .S Jan.  15H9, tr.  17 Mei 1616 

Willem  Wijnt-ens,  -eb.  15S,?,  st.  i60j,  slokvischk<joper op den 

Zeedijk  „in  't  Wai)cn  van  ]5er-en  in  Noorwc-en"  {/'),  Ke-ent 

Oude  Mannen-  en  Vrouwenhuis   1625 — 61,  i;oon  van  ilendrick' 

en  van Trijn Willenisdr.  15lock. 
Ilnnnc dr. was o. a. : 
Woyntgc Wijnt;4cns, tr. Jan  Lons (zie bij  N'^. 49,  ]!ijl.  2). 

b. Trijntyc Hcndricksdr.  Ruy.scl), begr. Ü. K. 7 Se])t. 15.S4, tr. Barend 


Frcnckinck.  van  I.ubcck  (.<),  konpmaii  op  Acn  <V  /.  OoUr 
Vooi-bur-xval  (/). 
L'it dit luiwd.  sprolcn  o.  a.  de vnli^nuK; drie  Liiideivii: 

aa. Ilciuinck I'rciK-kinck, i;cl). 155.), sL Kmdcrl. cii hc-i. O, K. 17 Nc.v 
1617, woiiiulc O]) den hoek van 'l Kn,iipilsk-c-je ; ReL;ent Kasp- 
ol" TiK-lUluiis 1602; tr. 12 Jan. 15. u l.ijshcth 1 lendricksdr., v,d> 
1571, be-r. O. K. 9 Febr. 1653, (b'. van llen<bick Wouters/, 
(zie bij \ '. 10, liijl. l) en van CiaesL;en C'lae.sih'. Zij lieitr. Geurt 
Dircks/.. van  lïeaninf.jon,  N°.  109. 

bl). \\'e\-nt;^^e l<u\',scli, -eb. 1563. be-^r. O. K. 5 (>ct. 1594, tr. 1°. 
iS Jan. 1?.S7 Jacob Gcrritsz. l'roeck.stoel, "cb. i 563, bc-r. O. K. 
6 I'cbr. 1592, koopman ,.o\'cr 't Scarbier.svat", zoon van Genit 
Jansz. Preeckstoel, korcnkooi)er, en van Trijn Gerritsdr. («); tr 
2°. 25 Juli 1593 Jan Vlack, Jansz., gcb. te Gouda, Icorcnlcooper, in 
1593 te Gouda, later (160S) te Am.sterdam „op 't Camijcrhooft". 
Hij licrtr. eerst Marie Visscher; tr. daarna ten derde maal 
22 Juli 160S Judith ten ISerch. wed,.-, van Hondrick Dircksz. 
I.onclv, dr. van l''rederick- en \-an Katiijne Cantert. 
I';en  l;ind  uit het eerste huwel.  voIl^I: 

Trijntt^-e  Jacob.sdr.  rreecksloel,  tr.  Claes Claesz.  Cruy.s (zie  Aant, 
i)ij  bi°.  f>2). 

ce.  Aef-e   Ruysch,  tr.  Jacob  Florisz.  Cloeck  (zie  Aant,  bij  N°.  I2.S). 

(,;) tur Cuuw, Gcsdiiuilcni-, van .\inslcr,l.mi VlII, Alplial.. Kr-, i. v.; (A) M. S. llaJ.cr, f,.l. 13; 
{r) \\k. Re-. 6, fo. 24 V"; \VI;. Re-. 7, l"o. i.|i; W U. 1;,;;. v.iii l>iv. .Mem. 1, f... 2.]6, JÓ;, V ; (J) 
Rente- en UiiaeiijenlH.ek St. 1'ietersyasth. 1 5S2, f,,, i ;2 ; i.) \Vk. I^ei;. 3, f... 2.3; Wk. Re-. S, 
fo. 251; (/) Kaan.l. ,ler Makelaar.-. 1570-1750, 1-. 41 ; Wk. Re-. 12, lu. 22,S V ; (-, (/) \Vk. Re-. 
4, fo. 216 V"; (/;) „IIe)narick van Mareken Wiiiiixs/." [M. S. (Ip^y; Re,i;eerin-,lii,t, fu. 100); (/| 
Kein-1). ]i, fu. 12S; (y) Wk.lxe-. 3, fu. 102 ; (/) W k. Re-. S, fu. 251 ; (/«) Wrlmiin- van .Ie lini/en iler 
fn^ilieven I 56S, 1. f,.. 36; {>:) Reiok lloUanil 23 N.n. 15S5; 3 N,,v. i5Sf,; (,) .\.iau.lii,t .Ier (.i!;ilieven, 
I.. -I'. 7, .N". 4; (/) Sla.Urek. 1552, lu. ,SS. - 1 )e.'e uiMriH.Nl KmimI, ,1, ,I,1 .„ m.t ,1e ku..l-, ,.\er .lell 
sch.uuler, v.mr aK keluiteeken op het ■,J,e|,en/.--el v.in Ir.n, 11 ,„, In. I..,-. luiy ,J, (.S, h. 15X4), .lieni 
zijn wa|,en voenie; (in zilver) een vi|l l.kulevi.^e (l.kiuue) 1...- |;;. l.n,.|,t en Kqaint '..m Koii.l); (./) Cl 
leelie impieren lietrelfemle ile faniill..- Ru\s.k ,,|, 'l -.-ni. .u.l.i.l te .Xnistenlain, };e,,el.enk van Mr. J. 
A. (in.llie te Utreeht. -- Jan Rny,eh liet vijl kin. leien 11.1, «. ... \Veynti;en, ■j,^U: met llen.lii.l 
Vransz. „in .lei, Wil.lein.m" en .Vel-e I^n^s.li, .Mater van 't lle-ijnleif te .\iH-,teraam. Het oudste van 
(leze kin.lereii » a-, : .\kol,ie^ Rnys.li, J. U. I.iientiatiu, R.i.i.1 ^all K,.l,l,erl ,1e ller-ues, Vorst-liisseh.,|, 
van laiik, t.. .Maria WeMi.anv Winnen; Mr. Rnv-di (.lae^, ., ^t. te V-lla-e 2Ó Febr. iCoo, Ailvoeaai 
voor .len II, .ve v.in Utreeht, Raa.l en Rentmeester v.m .len ■j,r.r.\t van Areml.erg, 1'ensionaris van Am- 
sterilam 157S, Cimm.  15S0, .\,U.,eaat Mseaal v.in llollan.l  1 5S4  -1595, tr. 1 [enrica de Joilu, genaaiial 

(.1  „R.iien.l   k'u„.l I.   van   l...v.u  Ih.ni.a,  .,„.|a,aii  v.m  ,,,.1,  .„lAnist'ei.kin," (l'a|„eren  Kllv^i. 

aiehiel); m 1545 k..elit .Ie M.i.1 h..i,l v.ui ,.l;,ieiiil fren.kin.k san I .iil.eek" (Sta.lsrek. 1545,1,1,701, 
„R.i.ant laeiuLiu.k \aii l.iil.e.k . ,,e|,iii,in" \erl..H,|,i ,iaii .Ie st.ul achttien vaten j.,|.enl.ier (.Stadsivk. 
1547, f,,.  51); (/) i.im.hier  1557,  I...  136  V^ (;/) Wk.  Re-.  11,  f.,  210  V, 267. 

5.  ADRIAEN PAUW. 

R.  1578;  verkozen  door de afL;evaardiL;dcn  der Schtitterijen  27  Mei  157.S 
Sch.  I57,S, 

l'^cn der zes ( )ppork-apiteins der ])urL;erij  (15(11'));  een  der ncLjen (1567). 
Koopman  in i;r.inen en  1'actoor \'aii  ^Ivn  Koniii'.;'  v;in  1 Jeneniark'en  en \.in 


5- vele Oüstei'sclie hanclclshuix.cii Ic ^\ni.slerd.im (ii) ; wihiikIc in du W'aniines- 
straat bij de Nieuwcbrugstecg „in 't Wapen van Jaibeek", tussciicn ,,(K:n 
wiltcn Jlondt"- (in 1550 een lierberg waarin Rnti;cr JSiiiicl.liuli waaid was) 
en ,,de ili'ie Kousen" (/'j; was levens eigenaar van eene zeepziederij np ilen 
Zeedijk  naast  „de (loutsse  Kerck"  (<). 

J5ehoi)i-de viior 1568 tol de Imofden der pruteslanlen te AnisUniaiii, dncli 
moest in dat jaar naar kaïiden nitwijken, vanwaar liij ziuli naar iianibiii;,; 
begaf;  in  157.S  keerde liij  uil de i)allin-schap teruy.  (,/)^ 

Geb. te Gouda 13 Jan. I5i(>, st. te Amsterdam 8 Ocl. 1578, zoon v,m 
Rcynier llendricksz. (zie Aanl., iiiei'onder) en win Aeltgen Dircl<sdi'. 'llloiai 
van SoLiburgli. 

Tr. te Anisterihini 6 Mei 1539 Anna Jaeob 1 .ucaszounsdr., geb. J,i Juni 
1520, st. te k'.nkiuiizen I Juli 15>S(), en begr. te Anistertlani, ili'. \an JaeoL 
Lueasz.  (zie  liijl.  i,  hieronde-rj en  van  Ilendrickgen  l'ielersdr. 

Kinderen (o. a.): Ai;ri..\m> I'ai'w, geb. 1543, begr. O. K. 20 Juni 15^7, 
tr. Hans van lil.sen, begr. O. K. 5 Jan. 1001. Deze weid door zijn schoon- 
vader aan 't hoofd \'an tliens zeepziederij op den Zeedijk na.isl ,,de Goulsse 
Kerck" geplaatst; het bij de zeepziederij behoor^ntle woonhuis werd tloor 
zijn gezin bewoond. 

Hunne kinderen  waren  o.  a. : 

a. {'ruN-tgen  van  1'dsen  (de  Oude),  komt  nog  in  looy  als wed>-.  vjn  haren 

tweeden man voor (<), Ir. 1". -'.S Ocl. 1382 J.ui \an Alarclcel, ;;eb Ie 
Deventer 1551), si. Ie Anistertlani en ci' begr, O, Z. >) .Mi t 1 587, w oiunde Ie 
Amsterdam in de JMolcnsiceg, zoon van llenilrik en win Sopliia .Siaalbijlers ; 
tr. 2°. 22 Oct. 1591 Dr. llubrecht Stachouwer, lieer \an .\lblas, gel), 1571, 
st. 161 3 (ƒ), in 1591 wonende op 't Water „in 't Roode Scharlaken" (,:,'), 
zoon van Jacob Willemsz. (zie /\ant. bij N^. 14) en van Grietge lienningh. 
Dit het eerste huwel.  sproten  o.  a. : 

aa. Hendrik van Marckel, jiurgem'. van Deventer, tr. l'.arta v,in ianibuigh, 
waaruit kinderen. 

bb. Janneken van Marckel, tr. Gerrit of Govert Willemsz. Taiiw (zie bij N '. .,)5. 
liijl.  I). 

cc.  Geertruyd van  Marckel,  tr.  l'.rnst  Roeiers,  N'^  120. 

b. Truylgen van  l':isen  (de Jonge), ged'.  O.  K.  30 Juli 1569, tr. 15 Oct. 1589 

Willem  Jacobsz.  St.ichouwer.  geb.  1 50S,  begr.  .\.  K,  3  Juli  1012,  zeep- 
zieder op  't  Water  „in  't  Rooele Scharlaken", bij zijn owrlijdcn wonende 
in  de  Warmoesstraal,  zoon  \An Jacob  Willemsz.  v^'-ie  Aant.  bij  N".  14} 
en  van  Grietge  Üenningli. 
1 Inn zoon was o.  a. : 

Johan Stacliouwer, Heer van Schiermonnikoog, geb. 1598, woonde in 1623 
op zijn landgoed te lUaiicum, in i()5o c.>p Schiermonnikoog; tr. i''. te j\m- 
sterdam 27 Juni 1623 Wijbrich Apjielman, geb. 1603, st. Mei 1637 (//), dr. 
van Dr. Sijbrand (zie bij N". 25) en van Trijntge Coppit; tr. 2'^. Mei 1646 (/) 
Catharina van Hoorn, geb. te Maastricht 1607, wctK'. met twee kinderen \'an 
Jan  de  Ridder,  van  Utrecht,  wijnkooper te Amsterdam op den  hduweelen- 


luh'm.i  N.u.  >U-i  ll.ul 

Diuk ll.iu, Jen .K-ii-c. .:o..ii \an Diuk lUivk..: i.:i'..- l.ij X •. </>, Uijl. U 'H 
v.ui  M.inj  J,,n..lr" i K.lleM.u.l. 

l.ilsni Ml  |'\i\\,  Ir.  Wimlcr  X'crlici',  (.■..inclis/..  (zie  Aanl,  bij  N". .|S)- 

l'ii 1 1 i;  I' \r\v,  AhKi \i:\s/..,  N".  S-- 

l'i.M i;m,i\  l'Ai;\V,  tr.  (iillis Jans/..  Valck-cnicr (xie  Aant.  bij  N°.  136). 

jAdii; I'AIW, L;cb. to Anistculani 22 Hlc. 1558, ^t. Ic Dclfl. 7 Juli i6jo, 
was no;^ in 15.S^ kooiiman te yXinsterdani (/■) ; Keil:n>'. O. K. 1 5X4 ; vestiL;cle 
zieli in 15S5 als brouwer (7) Ie JJelft; Veerli.L^raad iler slad Delll i595,.Sl1i. 
aki. 1600, liur--. aki. 1609; tr. i''. te Leiden 15 Apr. 1580 Machlcld Wil- 
Icmsdr. van 1 Iceiuskerck, -eb. te Leiden 22 J^c. 155N, st. te Delft 3 Au-. 
1606, dr. van Willem (/ie .\ant. bij H-\ 2;) en van ALir-riet ICngbrcclitsdr. 
Ramp, -enaamd rr.i.isl; Ir. 2''. te Leiden 5 Juli 1609 ÏNhiria Isaacsdr. van 
Swanenbur-li, i;elj. te Leiden 1575, weck'. \'an Dirck Atlriactisz. van Nien)p, 
dl-, van iMr. Isaac Nicolai van S. en \an ALarit-cn Joostendr. Dedel (,n). Zij 
herlr.  te  Leiden  22  Nov.  1622  Hu-o van  Nes. 

Uit hel eei-sle  liuwek  .sproten  xes -eluiwde kind.Mcu: 

a. Adrinen  l'auw,  -edt.  O.  K.  28  I\Tei  1581,  si.  Sept.  1684,  was in  1615 

„brouwer van de l'auw en de dubbelde L.ijlen lol Delff" (;/); Ir. 1°. 
20 A|uil 1603 l'disabetli van der Lliijs, i;eb. 12 I'Vbr. 158.1, dr. van 
Adriaeii Aients/.. en van kJis.ibelh Jaiisdr. Alelisdijck ; tr. 2". zo Mei 
1Ó07 Jannet-e Dircksdr. van (".roeiiewe-en, dr. van iJirck Ou'stiaensz. 
en van  Cliristina Jansdr.  Melisdijck.  —  Winnen  een  kind. 

b. Willem  l'auw, -eb.  2  Sept.  1582,  st.  kinderl.  en be-r. ( ). K.  i8L)ec.  1615, 

woonde Ie Amsterdam; Kerkmi. Z. K. lóii; tr. 4 i\o\'. 1607 Ludewijn 
Oet-ens, -edt. O. K. 6 Juli 1584, st. 16 of 25 Au-. 162.1 ("). ^'i' van 
iMans llendrirksz. (zie Aanl. bij N\ 35» en van Alydt van Ik)uff. 
C. 1'ieler l'auw, -eb. te Amsterdam 5 April 1584, ^t. kimlerk te Delft 2(3 Nov. 
1647, Ri.'iitmeester der Vroonen liuiten Alkmaar 1611 (/) ; Dijk-raaf 
en ISailluw van de Ziji^e en ile Wierin-eru aard 1620; liewindli. W.^-Ind. ] 
Comp. 1621 — 1636; Raad van .Alkmaar 1618, Scli. ald. 1629, Burg. j 
ald. 1640; tr. te Amsterdam 8 k'ebr. 1607 We)'nl-en Heyckens, -eb. 1 
1587, st. 22 ]\L-i 1640 (,/), dr. \an 1 feyeke Pieter.sz. (zie bij N°. 71, | 
Hiil.  1) en  van  Marij  Jansdr.  Swaenmeli. j 

d.  Mr   k.u:;elbeit   l'.mu,  -el..  !>■   Delll   8  Juli   1585,  st.   te  Delft   20  kVbr ! 

1048,  koopm.ui  Ie  Delfl;  Werti-raad  der  stad  Delft  U^y^.  L'omm.  ald. j 

1039; Rewindh. ().-!. Comp. 1631-^1(14.1; Ir. te Delfl 11 Juli 1610 ' 
Maria \an 1 loo-enhoiiek, -eb. Ie Delft 8 Oct. 1589, .st. ald. 2 Sept. ! 
1649,  dw  van  ^klarten  Jansz.,  Jiur-em.  van  Delfl,  en  van  Calharina | 

van  der  Dus.sen. j 

Uit  dit  liuwel.  is de  thans no- bestaande  tak  van liet -eslacht  l'auw -e-     j 

sproten  (/■). 

e.  Anna  l'auw,  -eb.  Ic  Amsterdam  16  Nov.  158O,  si.  Ie  Delfl 13 Nov. 1609, 
tr.  9  Juni  (of  8  Sopt.)  1Ó09  Mr.  Dirck  Robbcrtsz.  van  Schilpero <rt. 


1.1 

Vccrli-raad  .kr  stad   Dolü   1614,  Scli.  ald.   1615,  I'.ih-l.ik  aki.  ló.^j, 

wed'', van  Coniclia  vun  SanlL-n. 
f.  Margaixtlia  Pauw, gcb.  14  Nov.  1590,  si.  21  I\Ki  i()(>i,lr. te Delft  10 Juni 

1612  Ml-.  1'ictcr  van  der  (iraclT, -eb.  14  iJcc.  1 5<jO, st.  Ji  Mei  i6_'5, 

zoon van  Arend en  van Sara  Üo.sschaert. 
(Rr;M:i< daarna;)  Ri-.VMiik  l'.\i;\v, Aiii<i.\i;.\s/,., N". 61. 

M.MUA l'.MiW, t,fcb. 1562, st. 4 Oct. 1Ó17, bij haar overlijck'n wonende 
op don N. Z. Achterburgwal „in de blauwe Werell", tr. 1°. llendriek W'il- 
lenisz. van Ileeniskerck (zie Aant. bij \ ', 2;); tr. 2". Jan C'onians, Albrechtsz., 
st. 1600, notaris; tr. 3°. te Anisterdani Mrt. K.i; Jan Adriaensz. Cant, i^eb. 
te Dordret-ht 1560, st. te Anisterdani en er bey;r. O. K. 22 Aul;-. 1617, 
Kajjitein \'an een oorloL;-sschi[) (.1), wed'', van ]'',ls'_;en Jousten, eerder wed^', 
van  Willem Jacob  Lnyts/..  (/). 

A.wr. llendrick Dircksz. I'auw, -eb. omstreeks 1450, st. te Couda 
15 Seiit. 1500, (zoon van Dirck Gerritsz. en van .\eltL.:en Re)iiiersdr.), 
Raad der stad Gouda 1496 en Huri;-eni. aki.; tr. .Sophia Dirck.sdr., 
i^eb. te Gouda, dr. van Dirck Jacob llendricksz. (zie bij i\°. 45, 
liijl.  D en  van  ]\kirgriel Oem,  Adriaensdr. 

L.'il  ilit  huwel.  sproten  vier  zoons,  waarvan  de  derde  vol-;l : 

Reynier I'auw, I Icntlricksz., st. te Gouda Akiart 1547, .Seh. en K. 
der stad Gouda 1523, luir-em. ald. 15.P; „was ooc Apotecaris slurf 
door versuyni van sijn winkelknecht, die hem eenich medicament uyt 
een verkeerde 1'ot -eiiomen, bereijt hadde : t' welc hij te laet -ewaer 
wierilc" (//); tr. 1°. te Goutia 30 Sept. 1510 Aerlant h'ransdr., dr. 
\-an [•"rans Adriaensz. en van Lijsbeth 1 )ama^ Claeszoonsdr. ; tr. 2'. 
(voor 1532) Aelti^en Dirck.sdr. 't 1 loen van -Soubur-h, st. Maart 1547, 
wed^-. van Willem Vinck, dr. van Dn-ck Gio\-ertsz., .Sch. en R. \an 
Gouda  150.S, en  van  Dieuwer  Willemsdr.  van  der Grat't  {:'). 

Uit het eerste huwel. sproten twee kinderen, waarvan er een, uit 
het tweetle drie  kintleren,  waarvan  er eveneens een  voIl;1: 

a. Adriaen  I'auw,  N°.  5. 

b. yVerland  I'auw,  tr. Jan Jacob  Lucaszoonsz.  (zie  liijl.  1,  hieronder). 

Hijl.. I. Uijckert of Rijck Jan.sz., ^^c7.c^^d van Reverwaerde (.r), L^eb. 
.Nmsleul.uu;  Ir.  te  .\msurdam  Weyn  J.icob  Gopp. us.-oonsdr.,   dr. 

Ilnn zoon  was: 

Willem Rijcksz. alias Willem Rijck, Sch. 146S; tr. Marij llendricksdr. 
Stuyver, dr.  van  llendrick  Dircksz.  Stuyver,  Rnry.  1447. 

Zij  wonnen: 

Jacob Willcm.sz., Scl). 1483, R. 14.S6, Vmv^. 1492 ; tr. Anna Simon 
Bacrdendr.,  dr.  van  Simon  Dirck  Raerdenz.  (zie  Aant.  bij  N".  17). 

Zij  lieten een zoon na : 

Luyt  (of Lucas) Jacobsz., st.  1530, Sch. en  R.  15 10,  Burg.  1526; 


ir.  I.ijsbclli JaiiMlr.  v.m  IVimjii,  -eb.  Mei  1477,  .si. 1 5,^7, dr. van Jan 
Clacsz.  \an  1'cr.sijn  (zie  iJiil.  2,  liierundcr). 

lül  dil  luiwcl.  spr.ilcn  zc\-cn  kinduren,  waarvan  de  drie  V(ilL;endc 
-eluuvd  waren: 
a.  Clara   Lucasdr.   (aan  wie  d..or  iiare  lanle  llenrick   Jansdr.  van 

1).  Maria  I.ucasdr.,' tr.  Cr.s  Claesz.  Hieker  (zie  Inj  N^  "57,  Hijl-  O- 
e.  Jacnb  I.ucasz.,  be-r.  O.  iv.  ,:;  .\u^.  133S. Ir. I lenrick-en Tielersdr., 
dr.   van  1'ieler  Ciaes...  „in  d<jn  Kevser"  (zie  bij  N '.  23,  Jlijk  I) 
en  vdu  Geerlruyt  1 lendrick.sdr.  van  der Seheliin-h. 
Zij  wminen  nct;cn  kinderen,  w.  o.; 
aa.  /\nna jaenb  Luca-szoonsdr.,  Ir.  Adriaen  l'auw,  N^'.  5. 
bb.  1'ieler Jacob I.ucasz.H.nsz., Ir.  Haiicii-en  .Mberlsdr. de Veer, dr. van 
Alberl (zie bij  N'^  17,  liijL  2) en  van  Wevnl-en  idlertsdr. 
Hunne dr.  was: 

Aechl  1'ielcrsdr.,  Lr.  1'ieter  Direksz.  Has.sekier,  N^  64. 
cc.  'l"ruyl-en  Jaob   Lucaszocuisib'.,  Ir.  Hans  Willekens  (zie  AaiU.  bij 

N^  141). 
dd.  J;in  jacob  Lucaszooiisz.,  Ir.   I '.   .\eiland.   l'auw,  dr.  van  Re\iiier 
(zie Aant.  bij  N'^.  5,  iiiervcKM) en  van Aell-en l)irek-sdr. 'l Hoen 
van  S.)uburnh;  Lr.  2".  Maria  Allsial. 


\\\\\..  2. Jan  Ckiesz.  van l'ersijn, w..,, 
14.S2  (cc), dr. van Jan en  van  Lijsbelli 


in 147S Ie Anislerckim in de 
(uu): K. i4>i,5, liup.;. 1502; 
Ie (AA), si. kerl v.H.r Maarl 
u-sl;  ir.  2". riirislvne Hen- 


l-h, leefde no- in  1340 (,/,/), 

Jlijl. 2) en VAU Mar-riel Dir 

eliiken  sprolen  vier,  dus  Ie 


iv.;ii 


dricksdr. van der Si 
Cocncnz.  (zie bij  N 

Uil  elk  der  beide  huwelijken  sprolen  vier,  dus  Ie  /.AUK:n aelit ki 
deren, die alle vol-en: 

a. Jan Jansz.  \'an  l'ersijn,  -eb.  1471. 

b. 1'ieler Jansz.  van  l'ersijn,  L;elj.  I47v 

c. l'"r.ins  Jan.sz.  van  l'ersijn,  L;el).   1474,  li".  bij  luiwel.  voorw.  d. 

15  Jan.   1498  i\Iarij  Cunian  .Sinmnsdr.  (<<■).  Zijn  waarscliijnl 
kinderloos o\erleden. 

d. Lijsbeth  Jansdr.  van  l'ersijn  (de Oude),  Lr.  Luyl of Lucas Jacob 


e. M,u;;riel J.insdr. \ ,ni Tersipi, si voor iqs2, Lr. Michiel Wolferlsz., 
ni.d;el.,ar. die 1.:; .\u;;. 1343 poorler \an Anislerdani werd (// ). 
Winnen Iwee kinderen (;,-): 
ia. Wollen .Michielsz., Subsliluul-Schoul xau Anislerdani I 3Ó7 ; Hailluw 
van Walerlaild 1 3(j.S ; kwam in 131») in aannierkin- \<ior hel 
Schoutsanibl te Anislerdani, tloeh w enl daarloe niel beiioenul 
(////); Kapilein van een \endel krij-sknechlen binnen Anisler- 
dani 1372; Hailluw van .\nislell,uid 13,1; sneuxelde 2,? Nov. 
1377  bij  de  verdedi-ing  van  Anislerdani  tegen de Waler-euzen ; 


15 


bc-r.  N^ K  31 Juli 
■\v,.tcr,  l;czc-,1  R,.- 

U.  M;iiil:.;cn  CuT- 
scluH.lm'." ,,r> ^1^-n 


tr.  in (Ic O.  K.  S  Vc\>v.  1567  '|-,ij,i  J:„ 
iS'^z  (/')■ 
j1..  I\IacliLcl(l  i\licliiclsilr,  Ir.  \.icu\, jansz.  van 
scmlacl. 
Hunne zcn>ns wai\:n : 
aa.  Ilcnrick  i'cr.iin  van  Rnscndavl,  ^cUnnUm 

l.,,nuls,lr.,  van  1 laarlcu,  (,//). 
.1.. Jan  IVrsijn  van  kcsvn.lacl,  <jch.  1 56S,  J' 

Zcwlijk, daarna schoolmeester Ie l'.everwijk ; tr. te AFuiden, na 
iS Mei 1596 te AmsteRlani <.;edane aanl. tier cndertr., I'eunt-e 
Dirck.sdr. L<.ck, te Muiden. 
f. Ilenrick Jansdr. van l'ersijn, beLjr. O. K. 10 ( )el. 1550, testeerde- 
5 Oct. 1552 (waarbij zij tot liare erf-enamen benoeinile hare twee 
zusters en een broeder en Clara Lucasdr., de dochter van liare 
halt/uster), tr. Ckies 1 lillebrantsz., che kinderl. stierf (Z',;-). 
y.  Lijsbelh  Jansih-.  van  l'ersijn  (de Jnn-e),  tr.  Mr  (ierril  Hoel, Out- 

yersz. (zie l.jij N"". loS, liiji. i ). 
11. Jan Jansz. van l'ersijn, ycl.). 1501, l)e;4r. < ), K. i,S()ct. 1573, werd 
na don tlood zijner vrouw priester, als hoedani- hij reeds in I55() 
x'ooi'konU ; was in 1 564 en 1570 [lastoor van Sloten (//), le\'ens 
(1566) Deken van 't Vrouwen-ild te Ani^teidani (w/a') ; tr. .\l_vd 
Jansilr. Gaelï, dr. van Jan Claesz. Gaeff, alias Jan Claesz. „ni 
ilen Spie-el" (zie bij N^ ^2. Hijl. i) en van lajsbeth Jansdr. 
II nn  zoon  was: 

Jan Jansz. van l'ersijn, L^eb. 1524, si. 24 Jan. 1(102, houtkooiier (;/y/) 
in ile Warnioeshtraat bij de Sint Jansstraat „in 't -uklen 1'eerl" (rv) ; 
Sch. 157S (vdor de alteratie); tr. ]\Iar-riete Moens, -eb. te 's-l la-e 
29 Juni 1553, dr. van Mr. Reynier, l'rocnreur-Generaal bij den llove 
van  Ilolk.nd,  en  van  Cunera van  der  Ikier. 

Uit dit huwel. stanU de thans no-' liestaantle familie van l'ersijn af (/'/). 


1. 79; (JiKjliiiT 1557, fji. 101 ; 
(,■) ijmii.cl,. 31, lo. 31; (/) 
i lo. 2,(3; {A\ M. ,S. ll.uUr, 
[ Mrt. 1C46 v.H.i- SchiMit Cl! 
iJiuimL-r), a.Rh .sihijiit  niet 


(,/) ter f;ouu-, VI, 153, 244; (Al \V1.. Re-, lo, f,,. lyi ; R.„.yl„ 
(-•) (,)ii„l,iLT 1357, fo. 14,^; (,/) tel- Cuuu, VIII, .\l|,lial,. K.-., , 
4e Rou'. V.... lijricmcl.r., I„. uj V; (-) Cn.oi,,,. 2, i„nc^t,,Ku, 1.1 
fo. i6i; (/) Dit lii.wcl. UL-nl -csLaeii ii.i lii.ucl. voorw. i;q'''--e 
Scliepeiien  v.in  Tll.iriLiini  (WK.  Re-.  27,  (,,.  14S;  Wl;.  I.. 41 i,  i. 

Schi.-rnu.nnikiK.- v,,„k-ii.1c, «okn,,,, ie .\,nv,er.l.im ter uii.lertn.u» . C.uli.irhia v.in I I.mni was /eer 
rilK; ('M!e;;i. ie;;, W R .J .(.Npi hm , ; Kei 1,, Ine. 1 e;,. 1. ,1. .'i 1 K i ito.. . ( : 1 1 1,„.|.|.. e 1. K. i. ,1 
12 .\|.r. I5S4; (/| eh„|l.Jl. 22, I,.. le.s \ ; ("/l Al;;enle. „ Ne.leil, K.iniiliel .1.1.1 1SS3/4, \'. 12S, 
p. 30; {11) Sclie|iciik. IS, 1... loS; (,.) W.le.eii.. eeiie e.p-.ive in 't l.m.iliearel.iel v.iii jlir. .Mr. ( '. 11. 
li.icUcr en vol.t;ens 't 4e Re;;. ,ler liilrentel.r., f... 6, was de sterr.laium van l.ii.lewijn Detyens iG 
Aii^'. 1624. .\iitlieiny I )et.;,'ens van Waveren notcerele evenwel in zijne faniilieaanteekenin^jen (tlians 
in 't be/it van Mr. R. van eler feeii .Ie I ,ille, te Alkmaar): „Den 25 All,^alsti 1624 is mijn siister 
l.mlcwijn nut 40 jaren, weeleiwe wijlen Willem l'ae», suniler oyt Uine.lren yeliaell te lieli(lien) elescr 
werelt overleilen"; (/) Hij vol^jelc in eleze betrekking zijn oom l'ieter Tauw, N°. 52, i.|i (M. .S. 
liaeker); (y) Wk. Re^. Div. Mem. 5, fo. 279 V°; (r) Zie ile verdienstelijke genealoyie van 't ;;esl.iel.; 
Painv in „liet Adelsareliief" 1900 de,ov Mr. H. J. ICoenen ; (.f) Met M. .S. liaeker, fo. 21, .i;eert ,1|. 
.lat jan A.lri.iens/. Kant Viee-.\.linir..al was. Dit is niet waar: Zijne w. 1. Iieet in 't l.iHraafre-ister : 
„Merrylyen  l'aw,  we.luwe  san   Kaï.Ivn   Kanler"  (siel;  (/)  Kerk.  I„l.  Uei;.  i.  .1.  3 jeni  l6oo;(../) 


i6 

Sch.101.. M. M., f... I6C,; (v) Ali;,-nu-on No.l. K.unilicl.l.i.1 iSSlj/,,, N". 53; (..) Kijrlcrl [ans/. .1 
/ijiu- .ir.tanimolii.KL'i. w.m>1oii in ,illc j;viKMln-iL>'n .i.nu;e-,l.ii.l iiki .loi uaani „Naii lUv c vvack'", lu u i) 
laiyt  uf  lauas  Jac.l.s/.  en  /ijnu  Kin. leren  ei  stee.U  prijLen  mei  ,ie  wij.Uelie  l.enaniinK v.in „\ai 

zelfs in 'I laatst .Ier lóe cenw, t..en .lie-enen, ilie een laniilienaani he.alen, ,lien wel , Iegelijk lüe.l 
[jcl.niikten, nnenun <le le.len van ile/e lamilie /ieh n...,it anJeis .lan l.i: Inni |Mlr,inieu,. llauni 
belldort  hun  ni,  i.  in  .le/e  ,.n aulllenlieke L;eL;rvens .^el.aseel .Ie .i^eslac lit-li jsl ,ii,-n "elne.;eei.len n,...i 


tnni.le  1,510  (.||n...l|  laUun,  ehl|l  Vr.ni   I... a  v|an|  Asscn.l.-lll, slnil  1350  lu-eü  ..n.k,- an.l.r.- 

kin.leren na^.-laten: [;,j.l,e,t v|an| Ikn e, u ae, .1,- U„l,l|e,| Ir.n.le l„l A. n, -lel.L.n, |„n,. \V.-)„, 
,l.,chtc.- v|;,n| jae..l, ('..(.pens enf.lel «..n (nellen, an.1. , e,- , . . . ■■te. Men .u ....k san . i.ailln.ev en. 
|,.   1.(6. He   sehepen/e-eU  van   .Ie   le.len   .le/ei   laniiln-  veil..,.nen  enk.-l  een  k,.,.|inl.u, .nul k ; 

(I) ,Sel,ae|,-, (,/./) [Jekenle v,,n lenteM, pa. hten en lan.len san 't .st. IV-l.-i ,^..s(l,ni, 1478, lu. 16; 
(/■/.)  .\KUis  heet /ij  n.  ,1e geneal..L;ieen  v.u,  IVaMpi ;  ni  't Wk.  Ue.t;.  i,  f...  35.:  «,.,,lt hanrnaani niet 

l,ijsl.clh IIai,t; (,,) Wk. Ke;;. I, f,.. 35J ; (,/.M K,,..yk..ek, lo. 32. 'M, heet hier aln.Meflijk „Slijnc 
Clp.es.loehtoi jan l'ersyne(n) xve.inwe"; (,■<•) Wk. Ke-. Div. Mem. I, I... 174 V ; {//) .Sta.lsfek. 
1545, fo. 24 V-; (.■;^') 'M. -S. üaeker, lu. 20; (/;/<) ter Cmiw, V[, 407; (.;) Wk. Ke-. 10, f.i. 236 V; 
(yy) M. S. B.icker t. a. p.; {U-) Wk. I.. Ü. i. v. l'erMJn; (.'..Ih-L tie i>erkamenlen Krlev.n, (.liaitea- 
kanier N". 429; (/.') .Stailsrck. 1564, f.j. 112; idem 157U, 1... J.jy \ '; (ww) St...lsr.-k. 1561,, f.,. 13S; 
(K«) .Sta.lsrek. 1555, fo. 57 V°; (w) Af. .S. Hamlvesi.n, nit ,1e C.lk-.iie |.,l..I, .\I.„,„s, „p 't ( ,eni. 
arehicf, f...  206; (//>)  V.asternian  van  ( )yen, .Stam- en  Wapenk.^':  III,  7. 

6   ADRIAEN REYNERTSZ. CROMHOUT. 

R. 1578— 158S; verkozen door de afyevaai-dit^tlcii der .Scliittterijeii 27 I\Iei 1 sr.S, 

J!iirL,r.  157,S,  ,So. 

Raad  van  de  Admiraliteit  van  II,.llan(l  en  Zeeland  17  Mrt.  i.vSi-   is.S^, 

„.SeheriireclUer" en Kapitein der I laiull),., .-.schtilters 1545; Overman van 
den  lIandb,.oL;doeIen  1546,47  {d)\  Kerkm''.  O.  K.  1 57.S. 

K,n)pm,in  in de  Warmoes.straat  „in  't Cmmhoiit". 

Was in 1566 een der hoofden van de t^ercf, prniLxrdun binnen Am.sterdani, 
moest om liet i^eloof uitwijken en was tijdens zijne IjallinL^^cli.-ip l>urL;emeester 
van Mcdemblik {/'). 

Geb. nabij iM'aneker omstreeks 1516, .st. te .Amstcr.l.im 6 jnli i 5.S,S (c), zoon 
v.in  Re)-nert Claesz.  (zie  A;int.,  liien.inler)  en  \an  jeske  Albertsdr. 

Tr, i'\ 3 IJec. 153Ó Vdt-en 1 lillebrandsdr., .st. -,S Oct. J555, tlr. vanllil- 
lebrand Jansz. (zie bij N". Cnj, ]Sijl. 2) en van .Ael-en Olfertsdr. ; tr. 2". .S (Vl, 
1556 Neel Re)-ersdr., yeb. te Alkmaar 30 i\ov. 1525, st. te Amsterdam en 
er bcsr. C  K.  20 Mei  is.Só. 

Kinderen itiit het eerste huwel. vol-en er o. ,1. \ijf; uit het tweede sproot 
één  zoon, die  mede  N'olyt): 

GijsKK of JKSKI'. Ai)RiAl-..\si)R. CRoMlidUT, tr. Cornelis Florisz. van Tc)-- 
lini^^en,  N°.  54. 

Ri,;ymf.rich Adriaensdr. Cro.miiout, gcb. 23 Febr. 1542, begr. O. Z. 
2<S Aug. 1566, tr. 27 Oct. 1560 Philips du Gardyn (,i), begr. O. K. 14 Jan 
'579. w'oncndc in de Warmoesstraat „in Sint Joris". Hij hertr. Jeske lü'ertsdr. 
Hrcnaert, dr. van JCvert Reynertsz. (zie i\ant., hieronder) en van Reymericli 
Clacsdr.  Zij  heitr.  Dirk Ockcsz. 


6.     Uit  het  eerste  luiwel.  spnidt  <>.  ;t.  een  zr.nii,  die  vi^l-t: 

Aiii-iaeii liu (iard)-!!, -ei). 1^04, st. Liiuleiidns, Seli.  13.14; (l.i.irna l'eiiiiiii-in 

van  (Ie  Zijpe  en  W iei iii;;ei\vaar(l ;  Ir.  5  iJee.  1 q.S^  Maria  üras^cr,  I JirksLli' 

van  Delft. 

]0:nmi.K  Ai.RI.MAS/.  (;u(i\iii,.i  r,  vy\K  <>  i'elir.  1 3.1. j, si, ir ,\lkmaai-  I5() 

Hnrv.eni.  ,ler  sla.1  .All.inaar  l,;.): Ir. Ie .Mkiiruu  ] Jiiiii  131.; Criele Liua^lr 

Uit  dit  lu.wel.  was  eene  eeiii-e  ddeliter: 

Viit-e  i-Le\-iiiers.lr.  (.■r.imiionl,  Ir.  Adriae.i  .Maerts/..  K..rteiilau-li.  s|.  i(,n 


liur-cm. der sUul.Alki 


m  de  Malei 


llniland octrooi tot l.)edijkiii- en droo-makin-' \an de W'ierin-erwaard, welk 
octrooi  5  Sept.  1603  en  19  Juli  idoS  verleii-d  werd. 

Aiotf Al>Ki.\K\shk. CKiiMiKinr, -eh. (. k'ehr. 1547, l>ey;r. O. K, 2] Oct. 
1620, alstoen wonende in ile Dijkstraat, Ir. ló juli l5i>(. leunis |ans,;. 
Schcllini^-wouw, be-r. N. K. 17 Sept. 13. )4, lakenkooper op den Xieuuendijk 
„in .ScliellinL,'wouw"; Uoinni. 1389; Luili. der lun;.;erii I37>); i\. /.. Ihus- 
zittenni'-. 1380; Waar.lijn der lakenen ly^j.i. zoon van jan JAn^,:. \ ,m S, luN 
lin-wonw  en  van  Alarij  haniemlr.  (<). 

/ij  wonnen  o. a. : 

l'ieter Teunisz. Scllellin.L^wouw, -eb. 1574, be-r. O. K. 13 Apr. \i,]]. 
lakenkooper, wonende in KjiCT op den Xieuwendijk, bij zijn oxailijdtn in de 
Dijkstraat; Cmim, i(ji4; larranieester ^ler lakenen K.uo, W'aardijn i(,oi; 
tr. 1°. 1.3 Oct. I3>;0 Aelt-en Dircksdr. l'u)-nder, -eb. te- Medeniblik, dr. van 
Dirck 1'ielersz. en v.m Aleyns Claesdr. 1'ledlser (Ulaes janszoouMlr. e\ l.ijs- 
belh janstlr. Uoetdeern); Ir. j". f. April 1603 Vrouw l-e 1 lendrickMlr. \erwer, 
i,'eb. ij.Sj, be-r.. O. K. iS lA-br. lojo, dr. van IJLiuhick Claesz. en \an 
Griete Curnclisdr. 

J>.\Rrii(ii,ii (.'kiiMin if I', Anui.M .\s/. (/"), N"". Si. 

])R. Nl(nl..\i:s Cui.MlIi.l r, lieer van Werkendam en de N'rije Hoeven, 
-eb. 9 Dec. 1561, st. te 's-1 la-e kinderl. 23 Maart 1041, Raadsheer (13, ,1; 
en President (1620) in den 1 love van Holland, Zeeland en Wesl friesland ; 
Cural.H- van 's l.ands Universiteit te l.eid,;n 1Ó26; rresidcnt Hoofd-ln-dand 
en een tier eerste ondeineniers van tie beilijkin- v.m de ISeemsler i'hj.S (■,■): 
tr. te Amsterdam 13 April I3gl i\bi-ael ka-el, -eb. ie Meuwkerk (in Maan- 
deren) 16 Au-. 1367, be-r. te 's-lla-e in deCrooic Kerk 22 J)ec. 1(137, 
dr. \an l''rancois k'.i-el, .Schepen van l!ru--e en (iedcp. ter Staten Ceneraal 
ie Anlwerpeii 1 3S2, d.i.nn.i te .\m-.leidam ..coopm.m 111 de Ual\ ei slr.iat o\ er 
't  lelick  aensiclu'  (//),  en  van  A-neta  l'oi-net. 


A.VNl'. (/). Ueynert Claesz., -eb. te Medemblik omstreeks 1485, st. 
aldaar 19 i\'r)V. 1 5-|0 (zoon van Clacs Re) er.sz., te .Medeml.ilik, en \an 
Rcj'nierich N. N.), tr. Jeskc Albcrtstlr., -el), te k'r.meker, st. te 
I'"rancker 7  juli  1537, dr.  van  Albert  1'ietersz. 

Zij  wonricn  o.  a.  tle  \'ülgendc drie zoons, tlie zich .allen  te Am- 
sterd.un  \e-ti-ilen : 
a.  Adriaen  Re)'nertsz.  Cromhoiit (/), i\'^. 6. 

3 


■!'■  -7  l'VI>i-.  is-'o, si  I,. Im,„K., 


b. l'A'LTt  Rcynortsz,  l!ivii;i<_ 

tr.  Rcynicricli  Chicsdr 

'"'  ''hicrhinvr''J,r''''"''-'   '"-.'''''''l"^  ''^'  ^■■''%'>  (-C  bij  N'. b, 
te A.nsicul,,,,, „ j,,n.  ,5S7  l,„vk  nd.^r ';cl.. ' h'''lXwl' 1 '„ 

van  Lliiick  iJ.mucn.lr ^ 

l>b.  Sn.illc  i.;vcn.l,-.  i;,.cnae,t,  „.  l.i,ck Tinn.ns.  ( o,tcnh.,cft; X^  ,, 

c. Clacs kcyncrts.., ^c.c^d van Alcdcnblick, ^d,. te Arclcn.bHk 8 Scpi' 

.5^4. st^ te A,„s,eukun .„„• ,35; <,,, ,„.,,„„,„ „. A.nstcakun 
"1' I \\atcr „n, J. (ians"; Overman van den \'„e,l.,.„.dueleM 
'551 ,/); tr. Ia,.l,eth Janvlr. 1'ledlser, (die .iel, in ,S7^^n '^ 
"H. de trnehclen u,t de stad l.e^af, dnch er n, ,,;, uv.ler ter,^' 
kcenie, en tnen ,58 4^ Vdaamscl, boete betalen ni,.est teruTjl 
liare xnuns Jan en Dirck ahvezi- bleven (w)), dr van jan l-n,.. 
(^■ic  bij  N'^  3,  I^ijl.  3)  en  van  Alvd  NM.ranlsdr '    "'    ' 

/ij  lieten  verscheidene  kinderen  n.^   ^y   „  • 

aulusbn.edersennvent  „n,  de  ses  huysen" ;  Re^enl  SnU  l„nsh„f 

van'Tijsu'!h'c',rnel,sdr.''"''''  "''""  ""  '''''■  ''  ''"'•""^'^■'■'  '" 
llinnu.'  kinderen  waren  n.  a. : 

''' -'-','-)•"-'• ^■'-- '■'■ Jan ReynKalz'''^"',!: \[,,. .t. N Se,,t 
10^1 «■), woonde „p de Jinnmslout „in 't vergulden Kalf; O / 
Iluisz.ttenn,.. n,,(i; I.uif. der liur^erii i6^o- tr ,, Senl ,ó,- 
Jannct-c Martensdr. Calff, ^eb. i S(,7 dr vin Marlen Cl ' 
(>^ie bij  NA  4,,,  H,jl.  n  ,„  ,,,„  .vd,en  (liisbert.dr' van de 'ivX 


:n  eeiiL 


O.  K. 


z 

l'va  l^e>niers,  ^el 
An.lries   Suite,   -eb,   te   Haarlem,   wm 
Klovemer.bur-waL I lij hertr. April' n,.|,S 


'ec.  j64(,,  ,,-.  luli ,640 
e   Amsterdam  ,,,,  den 
1' Valek, st. te ll.aarlen, 
en  be,r.  te  An>sterdan, O. K. <, Juli  ,075, ued^. van W.llen, Sprincen 
l'.t  l>et  eerste  In.wel.  sproo,  eene  dnehter: ' 

I-a  Sl.he,  ,r   Udlen,  S,x  („.  Aanl   b„  ^^   ,,,0), 
bb.   ].in  Claes  Re\-niers/.,,  N    -, 

ec. Dnck Claes Reyn.ersz. „ii, den Sperwer', be^r. N. K. ,7 Au. 
.0U7 knopnum .,p 't R„ckin „'t e) ndc van de beurs over di 
J^HiL^li ,jn den Sperwer" (/,); X. Z. | Jui.szittenm. . 1603- het 
met K,j„ vrouw san,en een r.erend vernio^en na van/.^o.^oo; 
tr. Machtcld .Martensdr. van /el, st. k„rt voor Au,-. ,600 
Zij  wonnen  zeven  kmderen,  w.  o.- 

b:iisabetJ,   Direksdr.  Sperwer,  tr.  Rcnjan.in  of ]iened,ctus Schaeck 
(zie bij  N^.  76,  J5ijl.  ,). 


|;ijl , 1. e'1,1.:-, l)..eil.:s/., ;.;rL). ,.i.i^trccks i 50C1, st. lü M.iarL 1562 (/), 
kurcnUoopcr (,v) iii de Kalvcrslraal ; R, 15,^5, Scli. i?j(i, luir-. 15;..; 
tr. Katrijii Jan I.aiuhLTlszcH.nsdr , di-. wiii Jan I .aniljLTlsz. (zio l)ij 
N°. 69,  15iil.  1)  fii  van  Kaliijn  Martijiisdr. 

Zij  wonnen de voli^cnclc zc\'cn  kindcixn  (/): 

a. Coniclis Clacsz.,  si. (int;clui\\il. 

b. Clacs  Nooit,  Clac^/,.,  st.  on-eluiwd  en  he-r.  O.  K.  .:;  juni  157,^. 
C,  Jannct-e  Claes  Doedendr., st.  1  l'ehr.  iS7'>{"). tr. hij luiuel. \i.or\v. 

d. d.  20 Jan.  1556 Jan  Dircksz.  Marcus,  st.  te  Xanthen 2.^ Jnni 
1601  (?'),  Scl).  1570,  k.  1575,  zoon  van  Diick  en  van Griet Jan 
Starckcndr.  (ze). 
d.  Tiiijnian  Ckiesz.,  bnniwcr  te  Utrecht,  liet  vijl" kinderen  na. 

c. Jan  Ckiesz.  Pijl,  st.  te  Haarlem   159^  (.r),  Scli.  1559;  ti.  (in  of 

V()or  1534)  J.Mi-e  (n-iete  P.oelen,  (.■ornelisdr.,  st.  kort  voor  .\ii-. 

1567  (r),  dr. \au Mr. (.ornelis tierbrandsz. (zie bij .\ '. jS, i;ijk  1) 

en  van  Jon-e  Griete  Millebrants.lr.  Acn  Otter. 
Uit tlit  iniwek  s[)roten  \'ijf kinderen, 
f.  Doede  Ckiesz., st.  1;,  Juli  155S  (.;.),  Scli.  1555;  d^ernian  van  L\i:n 

Ikmdboo-doelen  I5,^7,'.v^  i'i'r);  tr.  I.ijsbetli  Conielisdr.  {/>/>). 
Wonnen,  behalve  twee  zo.ms,  no-  eene dochter,  tlie vol-t: 
Acf Doede., Ir. Keynier Claes Reyniersz. (zie .\ant. bij X^ 6, hiervoor). 
g.  Lijsbclh  Claes  Uoedendr.,  ti'.  Cornelis  Jansz.  Smoor,  alias (.■oiiielis 

Jan  Duveiizoonsz.  (zie  Aant.  I)ij  X".  4Ó), 

{.,) llan.lM.L-cli .oiitcriun I.Mcd., lu. S4 \ , .,4 V , 111 V"; (/.) lei ( ;.,„», \ 111, .\|,,|l,1.. Kl;;., i. \.; 
(,) „obijt .1- (I5)SS il, Julij .,.,«c .lil. IW- v.is (,.■).■„ Vries kcIm.ch „„.cl,t ia ,lie uicl nlicl) u csci" 
(M. S. Keiirl.ucU; N;uii.ilij.t .Ici khk-ii in <lc Vr„olsLlia|, v,..,rinl; (./) l'liili|.s .lii Canlyi, li.ul een 
luoe-dor: (Jiiilliam du C.u.lyn, l ..iiiai. 1579, tr. N. N., la-r. O. K. J4 I >e. . i y^iG.     Hel v>.,|.en ïan.lu 

liestaan.le  uit  een  ;;ri,\el.l,  .l.,..r  twee  vertikale  en  een  li,n i/. ,nia..l  ]..i.l  in  .'es  N.ilJ.eli  \ei,leel<l; 


nit elL  . 

Ier  arie  .lel.l 

er,:e  vakl.ei 

1  rijst  een 

ni  ..i.,  . 

Ie  in 

1. hiel, te  .L;evli..r,-, 

1  in  .lei,  x.n 

111  \.ili iliie 

o,. ell,;u 

nier  t;e-.la|.el 

.Ie  K..ekeii,  . 

ae  lieiae  a 

n.lere  -.|.,S 

.,|a.> 

.ipell.l;  het  K'-het 

1  ï.in  .lehter 

en a.in .Irie 

.ij.len  u 

ma. .ten  a.>. 
Kartel  Jans 

ir  een   liek, 
liet  -eliil.l;  ( 
,-.,   lieeilU.i.lt 

,•)  (.hiijlsel, 

.Ie   slljlell   . 
.  11.  1...  JJ 
a.le   leeht.-l 

aji 

hruiselin.;s  Miij.h 
;  (/)  l;.nlh..hl  (  r 
,  t,  .Me.l.inl.lilv  - 

■a  \|.r.  1547 

l..ken:  De 
te ii.nu- zijn 
',  L;eli.  met 

.M.UKriet 

t.   te   Me.l.'i 

iiMik   15(11: 

1,  ,ii,ter  xa 

11 ia 

■yllerl  II, es/.,  Ilie 

rl...xell  L;eln, 

ema;(,aj. 

liounon. 

,   l;e,l„kin't;. 

upkuiiiM  en 

Moei  \.ii 

11   >le  Heem 

ster, 

|,.  7S;  (//)  oi.a- 

ae  l;e-r.  Re: 

;;.  .Ier  \VU. 

N.  '/..  i 

.  .1.  2  (let.  1 

15S7;  (.•)  /i. 

.■  v„ur ae 

•■.enealc.-ie 

Keynelt  l hle-,/.  el 

,1  /line atstai 

nmelinL;eii: 

ae  i.l.m, 

1.  M.  S.  Ken 

leal,,;;ie  (17e 

eeu«)  u|, 

't  Ke-ineent 

e-are 

hiet te  .\ii,ster.lai 

11;  llerahl.  1 

'^7...  !•■ 

l.xi;  Sehn 

,..  M.   M.. 

.Ml.ini.eli 

\e.leil   !•■ 

.iinili 

el 1 ,.1   \\  ]..   17, 1; 

l/l  V.hiaen 

Ke>ner-.s/. 

Me.len.li 

li.L,  eei-t   II 

.ri..;',-  »....„ 

|.l,,,,,  .il.lu 

-  -ei 

L.em.l  t/i.-  ...  ,,.  1 

^■ntel.r.  2,  1 

.,.  iSl  V), 

Wannuesslr.iet Ki.-n'"nii|.i het . r,.iiih..nt". Hit hiiis uer.l 21 Se|,t. 161.7 .l,.,.r .V.lriaen's /.„m Ikir- 
llniM C'romli.nit aan .lei, wijnk,M.|ier Keynier s .m .Seller verkoel, t (S.hepenk. 12, h.. 7Ü \ ). - In 
't ücgraarrcg. aer O. K., i. ,1. l(j Jan. 155.S vimlt men unk : .,\.,eh Li, hui.hii van .\.lriaeii Key- 
nci-szoen Medenhlyek in(t) O-.idiainni.U oiitlanyei, i.ver .lat laalï .L;elt va', /ijii klinli ..mier den 
.iiTuni  (;edraylie(n)"....ete. He  naam  Me.leinl.liek  ..tv.iii  Me.lemhli. k  uei.l  ....k Hevoerd  d.M.r 

Ci-omhoHt'.s  Moedveruant  C.riielis  Wijn. mts/.,  WijmnUs/. of \\'iiiilii.L;s/.  (van)  Meaeml.liek, in  1555 

.\lva van I .Sept. 156S nie.k- nit den kin, Ie verbannen, in 1578 teni-t'ekefrd en in 15S1 (■..iiiin. 
(van lluuelijksehe Zaken) te -Vnistei .lam. (\Vk. Key. 6, lo. 123 V°; Verliui-in- der liiii/eii v .,„ ,1e 
luyitieven  l„.  35  V";  Keiitc- en  l.)n,leiyeiih,)eU St.  I'ieter.s-astlinis  15S2,  lo. 2eO;  2e  Kerkint. ie-., 


N'-. 402 .lor Collectie uiule  Ke.lJ..,el,cn,  f,..  7.  7  V  ,  U',  1 .|  \  ;; ló  ll.nt.li   1. l-  J -  \  . 1 ,;• \  , 

(;r....tn.. 2,  (o.  2S; (JiH.h.  1557,  I...  17  \   ; (l)  l'i. <■•  W.  K,inl.ji,i|i,  i;,>nirm. ,1,1,1  1, |..  r/.; ; 

(i„) Sw.lsrck. 157,5, r„. 54; ("I He Ki.i.leivi, v.n, llcyniei en |.,„ 1 I,,., U.)„ir,„. x,,er,le„ ,len n.mn, 
Ueyi.ier-./.. als r.>inili,-,Kia,n. Men ineene ,la;u,.n. niei, ,l,,t ,i| i,,i ,l..elM, l:„nilie l.el„.,.ren als Me 
i;elijUnan,is;e ( ;„nv eiaieuiM ;..ne, aal  van  ( ),,st-ln,lie  l'aivl  Keyn,.,,.  1 :.„,,;,■ ,,|.;;ax en hel, .lleinle .Hens 

en ,,- l.eia-, N. /, K. 31 Mei 1027, k.n.pinan en inakelaai', »,.,„.l.- in I5<jj te llainl.n.-, in 1597 
seae,-l   ^iel•  ja, en  te  Anisie, ,lani  en  »el.l  |,e„„te,  van  ,1,-.,-  -ta.l  .1  Mei  I5.,.S  ( 1',,.., le.i..  1;,  I,,.  r.j.j). 

Hij  «.„.mie  in  1613  in  ,1e  Uelanie.l . aal, ,laai,ia  ..|. .len  ( 1.  /.  \ I.uiv.ual  Lij  'l  l'i in-e„li.,l ; I.. 

1. Antoineile Km ,l.l,anl, !,.■;;,. X. /. K. 11 Mei 15.11.; tr. 2 . ie A,n-,ie,,lani 5 Het. 15.17 S;,.anna 
,1e l;ea„lien, ,•■,.■1' Ie Anlue,|„„, -1. !.■ A ,„,1,. ,lan, en e, !..•;;,. N.Z K.7An^ 1 (,2S, « e.l. v an IL.n, 
\an ,lei- Slie|,en, ,1,. \an Cl, alle, ,1e lleanlien. L'it liet .-e,,!, hnuel, i, ,vn.' .!,..Ule,-, nit l,.l tuee.le 
/ijn .Irie Kin, leien l,eken.l, ,lie alle (..l-eli: a. luifel l-'.eynier-, .L;el.. Ie llainl,nii; 15.J3, 11. Ie Alllst. 
17 N.A. IÓ13 Daniel van ,ler Stijl, yel.. te Hellt 159:, in 1(,I3 w,,i,en,le l.- 's-llai;e; I,. jannetije 
Keyiiier.s, l,.-i. N. /,. K. 27 Mei IÜ27, tr. 1'ieier van ,1e, l-lst. in ,ie Nes ,,ver ,1e llank van l.eenii.f;; 
e. 'c.ithailHa Keynier^, geh. 159.;), l..i;r. \ Z. K. 11. .\|„,l 11.72, Ir. 2 .\|.ril 1641 C/lliiis .Ie i;„uma, 
l)re.lil;.int te Ziitplieii, we.ir. van Anna .Selint ; ,1. C,,,cl Keynier,.'., -e.lt. 1) K. 26 .\iii;. 1(^04, st. 
te llatavia iS Mei n.53. vertrek in .lienst ,ler «>,-l. C,.i„|,. H..ar 0,..| In.lie en »e,,l aM.,.,r I Ipj.er- 
k,„.|a,ian, l ;,.UN .aneur en Iiiieeteiir van C,.r„ln.,n,lel lh3(-,; Kia,l I Alr.n.r.linaris v.,n l.nlie 1636; 
Kaa,l (li.llnaris 163.^. Illj keenle ,l,uirna weer naar l,el va,lerl.,n,l lerni; en »..,.n,le in 164I te 
Amsler.l.un in ,1e Menwe Il,.„j;sliaat. In 1645 ver.r„L kij » nl, r.nn naar l),.st-li„lie eu « er,l er 1're- 
si,lent van 't C,,lle:.;e van Sel,e|.enen, .l.iarna v.,n ,lai van WV.snieest, ren 1 (i.jr, ; C,.,a ernenr.( ieileraal 
1650  t,,t  /,in  ,1 1.   (van  Khe.le van  ,ler  Kl...,t,  De ( l.aiv er„e,irs-( ;enel...,l  en.-,  van  \,:.le,l.  Iinlle, 

cl.ns l;aria, van .\nt»er|,ell, „M.slee,|,i" eer,l Ie .\l i,l,lel I ,„.-, ,l.,.,rna. Ie Alnsieialain in <le .\. 
llo,.;;slraat „in .le,i I ,i,n ie, . 1 alis", en van Sara .\t,,ys, D.,n. I..rls,lr. ( Kei kinl. Ke^;. i. ,1. 3 .Mei 161T; 
\Vk." Kee.   IS,  f...  155  \'); tr.  2 .  Ie  llalavi.i  .Mei  it'.-|S  k ,.ii,. ,,i,.i  ,1e  Wilt, -,1,.  te M.iMili] ,,,inain. 


ter  1 

.111  Sus,,nna  W.a 
,len  K.ra.l  van  . 

.lel,  S Jan.  16J4,  sl.  ,0 
erini;e.  Zij  keitr.  eerst  te 
nstilie  en  Se. r.  van  .Ie 

?,:::F'£'';:i 

ku,.l., ( 
I(.53  M 
e;  n\  1 

.  A,l, 

,en  \V 
v,le ,1a 

llekii, 
rn.i 

man, lel, 
e  West- 

S,„,l 

Iir;;  (Zeelan.l)  30 

Mei  l6f.S  1'ieler  M.u. 

eS ^;el..  te  Mnl.l. 

Ikiiii;  K 

Se|.l. 

iókS, 

.t.  te 

's-II.,!;l 

Aj.ri 

M'.S5,  1 n.m 

te  Mi.l.lelkni-,  eer,ler 

vve.lr.  eer.st  v.ui 

k.lisake 

Il   N.l. 

l,le:.;.,e 

,  .1.,: 

,ia  van 

.M.,r 

i  Selii.;   verv..lL;e 

is  van  (kij.sl.erta  v.m  .lel 

Heuvel, ,,„.n  V 

n  l'ieri 

■ en v; 

1 S,|,,, 

n.l  D 

■ll,er_;l,e 

(Me, 

.aleelini;  van  Jlir 

Mr.  A. j.  Uetliaan  Mae 

ire  Ie  ',-1 1.l-el.  l 

itelk,lL 

kei, Il 

kllVV.'li 

k.a, V 

,11 C,,lel 

Ueyi 

iers/.  s|,r,„,l  een 

kin.l  (\Vk.  ke;;.  2S,  f,, 

311):  aa.  .Sar..  1 

,vnier„ 

;;e,lt. 

1 1.  K. 

3   De 

• ii'43. 

■  .\inst.  2S  .\ni;. 

l(i63  K.,l,l,.rt  Ilill, .i^ek. 

teD.il.liii 1625, k. 

i.pni.in 1 

•.\n,-t 

ei, km, 

,.,|.a 

Vlj;;en 

,laiii 

1,1..  (■.„,, las  K 

ynieisA,  k.aht  111  .Maar 

1673  v,,..r /K 

00. 

n  liii 

l.ials 

vvas in 

M.i.i 

l  1674  K.ipilein 

.ver een  l ,.in|,.iL;i,ie  v.,e 

kne.kteii, .uarni.' 

en  l,..ll. 

einie 

.innen 

l)re,k 

, eii' ke 

kua 

„  12  kekr.  1Ó74 

van  ,1e St.iten  van  11, .11 

n.l  krieven  v.,n 

leer,lerj 

ri-ve, 

iWk. 

i;^k'- 30 

1,.. 33 \ ; .Mi-, ive van Weesineest. te ll.il.ivi.i aai. ,lie t.' .\mster,lam, i. ,1. 31 j.in. 1654). Siierf 
ilenkelijk  ,.n.L;etr,,n» ,1 ; (e)  4e  Ke:;.  ,ler  liifrentel.r.,  k..   12   \   ; (/l  W k.  Kei;.  15,  I...  42,  iiS  \-' ; 

(t) Sta.lsi.k. 1542, U,. 101 \ ; (/) \\k. K.-;;. 10, I... 2S \' , ij„i|ls.l,. S, I,,. 251 \' ; W k. I ,. 222 
i. V. D,.e,les.. en i. V. .\,.„rl; [„) \Vk. K.j;. ,j, l„. UJ2 \ ; ( imle rentekriel v,.rinemle ,len „m.kiK 
aan ,1e v,..,r,ii,le van ,1e St,i,ls,ek. 156,;; (;,•) W k. U.-. 5. I"- S'^^ \' ; k. ) M. S. Kaeker, k.. 51,;; 
(1) \Vk, l;,-. S, f... 327; (cl ter (k.iiv., (;.,eliii-,leiiis v.m Ani,l.i ,kini \1I. 4 J 5 ; , •.;1 1 l.lml,...-. li S lU. 
le,i.nl.,...k,  1...   (2  \   ,  31. \   ;  |,','lM..s  Kukel, a.l,leiin,..ne.e|,.,-iueel.li;e,leelle,kkl.kl.illteekenil,i;en. 


7.  Dr. MARTIN JANSZ. COSTER, -czc-.l MARTINUS AEDITUUS. 

k. I 5;.S--l 5(jj; vcrki./.cil tltH.r de af-cvaardiLHlcn eler.SclitilU rijen 27 Mei I 57,^. 

W'.is tc\'.ikeiK iKtel.iL hij in 1566 oni L;elii,irsre(,leneli de wijk naar 't biiiten- 
land i,rcn(,ineii liad, van 1567 tot 1571J Lijfarts van iMCiierik II, Ki.niiiy, \an 
Denemarken en  Ndorwcifcn, gcwce.st (a). 

Woonde  sedert  het  overlijden  van  zijne  tweede  liuisvrouw,  \\'e3'ntL;eii 


l)..clcnsli-aal. 

C.cb. onisliLcks I5_^), l.c-r. O. K. 21 J.in. 1 5mj, z..,,n v.m Jan CuiKlisz. 
C.stcr (/.ie  Aanl.,  lucn.iulcr.) 

Tr. 1^ Juoslkcii •lliomasdr. \an 't I )uyriiu\s, l;i1), (.knkclijk) te \-l Ut- 
to-Lnlj..scli,' ^t. U: Ainstudain in ,.l kmi v,.,,,- 155>,, woU'. (met lucc kiiuicivn : 
I.ijsbctli, v,M,r iKKir 2o'' jaar tc-cii liaar miKclcrs \\il -cluiw.l met (ku-s l'kini., 
C'iM-iicIisz., en (i.'citruyil, -clrunwd mol I.cnniiis \an Wijck, 1 )ircksz ) \an 
A.rii,lt van (kn l'.rnr.k (/'}. kcnpnian in (k Waininosslraat „in ilc -muien 
C'nM.n", ecnkr uc.k. van Willcnit-en Jan,Mlr. van Kei (< 1 ; Ir, 2\ (\ our möo) 
\\'e)-nti;cn ( ;cn■it^^ll•., st. 1581; tr. 3''. (na Jl Se|il. IS.SJ -eikme aanl. Jer 
ondertrouw) CK-icsgcn 1 )irck.si.lr., be_-r. O. K. 13 .Xpiil i()i 5, wetk. van jacnl) 
Martcnsz. Coddc (zie bij N'. 57, l'.ijk 2). Zij iiertr. l.auien^, X'ukkert.sz. Rin-li 
(zie bij  N°.  55,  liijl.  i). 

Kind (eeni- kind; uil liel eeiste luiwelijk): Ak\ki.\ M.\r I iNsi )K. I'msh.k (7), 
Ir. I '. l';rnsl van liassen (zie Aanl. bij N'. <,0); tr. J". 1 S Aki 15^0 l'-H'-rl 
l'llertsz.,  wonende  op  den  Zeedijk,  \ved'.  van  Marij  \'al.ntijn,sdr. 

A.WT. jan Ccniielisz. (.oster, be-r. O. K. 23 .Sepl. 1 501 , L^nud^nid ; 
verk.u.pt :.( i\,.\. 1538 een huis in tte Wal iimesslraaL (,) ; Keiii- 
ineestei-  (152.S)  en  Deken  (152.1)  van  't  (u.udsnnds-ikl  (/); tr. N. i\ . 

Lilt  dil  luiwel.  sproten  de  \ ier  \o|.;ende  zooii^,: 

a. Ilendrick Jansz.  Coster,  betaalde  in  1301  zijns vaders -laf-eld. 

b. ])r.  Martin  Jansz.  Coster, Keze-d  Martiiuis  Aeilitnus,  N'^  7. 

c. Jacob Jansz." Coster, alias Jacob Jansz.  „in <le Cakkoensche llaen", 

Overman van den 1 landbo>,o-doclen 1 31,0 (-); was voor 131.0 
\MJnkooper „in de Cakkoensche llaen"; behoorde evenals zijne 
beide broeders in 1 3(.r, tot de voornaam-.te ;.;eier..rmeei-den bin- 
nen .Amsterdam, en wi.onde Iroiiw de piediratieii \an ileii lee-raar 
Jan Arendsz. bij, waar hij zelfs ,,milter n.ippe" roiul-inL; ; nam 
daarna de wijk naar 'l buitenland (//), keerde na de alteratie 
teru-, en k.mU iii 1378 voor als „wairl in 't l'oort-en" in de 
\\'arn>o>sstraal (O; lailleeide m l 3.SU (/) en leetde no- in 1607; 
tr   kii-^bvth  .Senten  of \'iiKent-.dr 

aa. X'incent Jacnbsz. Coster, akas .Sente l'eylder, st. lOeiS (/■), wijnpeiler 
en ilienaar van 'l Stadsexcijsluiis : was tevoren in 13S1 dienaar 
\-an de Thesaurie (/); woonde in 13S3 „opt e.xcijslmys" (;//), 
later in den N'iezel „in de witte Calekoen"; was bij zijn leven 
als ei-enaar van een d..olh.,f builen de .stad en aks kmistvriend 
een bekende persoonlijkheid (//) ; tr. (diete .Stoffekdr,, be-r. N. 
K.  24  Juli  1624. 

AellL^eii  Vineeiiksdr.  CosLer,  i;eb.  13.S0,  Ir.  15 Jan.  1607 ])aniel van 


(icnc-cii,  -eb.  te  Donlivclil  13.SJ,  u ijiil.' ».]« 1  Ie ,\m-.lM iKiin, iii  hh.; 
in cL-  i;antainstiaat,  in  10:;.. , p drii  O.  /,  Vom l)iii;; w.il,  (> \  ni.iliv: 
Maria van der OurU.  Hij iKrlr.  •;   \ur.  K . ^n ( „n li n\ l  DikKi 1 ., v.rl., 
Ic  Keulen,  wed^-.  van  llendiilc  V,.el. 
Keu  zoon  uil  iiel  eerste  luiwei,  was: 

Vincent  van  (lene-en  (/ie  j.ij  N '.  J.^o, llijl.  1 ), li. Sara de Willuan, 
l.l).  Jan  Jachs/.  (,\.sler,  ;;rdi.  O.  K.  Maart   i^-m,  \n-v.  N.  K.  S  (Vt. 
ii,oy.  in   1500  lakenl)ereider  (ip  '1^"   * '•   ^-^  ALhterl.iu-wal,  in 
Kioj   lirhternian   (,'),   in   im,;   nialselaar  (/-);  Ir.   1>)  Juni  1 S'M> 
M.irit-en  C'ornelisdr.,  L;elj.   l.Sii.S. Wiinien  twee  l<intieren  (,/). 

cc.  I'ieter  Jacoijsz.   Coster,  geb.  15137,  passenuntw erker  in  de  Nieuw- 
straat;  tr.   2,S   juli   15S7   Ael   Marten.sdr,,  -eb,   1561,  dr.   van 
.Marten  1'ietersz. 
dd.  Ilendrick  Jacobs/.   Coster,  -eb.   1 5('..S,  .schoenniaker op  ócn  O.  Z. 
Achterburgwal ; tr. y l-"ebr. 1 592 Trijnt-en \V<irnaersdr., -el). 1 570. 
ee.  foriielis Jacobs/,  Coster,  -eb.  1571,  luiistininieruian  oj)  ^l^-'U  l ).  Z, 

Achtcrbur-wal;  tr.  20 Sept.  1590  Vl  Dircksdr..  L;eb,  I50(.. 
tï.  [saac  Jacobs/.  Coster,  leefde  in  151)2. 

d. Cornelis Jans/. Coster, hierkoopur in de Lae.vlel (/); week in 1566 
om het -eloof uit, doch keerde in 157.S te .\ni-,lerdani teru- en 
w,is er in 158,^ ( >uderlin- en ( iedeputeerde v,m den Ain.ter- 
dainschen Kerkeraad op de Synode te .\nisterdani (.v) ; vesti-de 
zich later te iJantzi-, waar hij in \-y)\ no- woonde en denkelijk 
overleden is. Hij tr. (voor l5(.i) Ceert ke\-ersilr., dr. van l<e_\ er 
Albert.s/., „alias .M..y Re\er de biercoper", en van l.ijsbetli 
l'auweksdr. (/). 
L'it dit huwel. sfn-oten o. a. drie -eliuude kinderen: 
aa. Arent Cornelis/. Coster, -eb. 1500, be-r, O. K. u, J,ui. lósS, 
woonde op ,\en Zeedijk „in ^\cn ( ir.isinaNer" ; was koopman oi) 
de (Jost/ee en factoor van verscheidene h,m<leKhui/en te IXint/i- ; 
.-'ijn rekenin--courant met het luns ..Jeuriaen Ko--e en Ikirtelt 
Scholtes cooplu)den tot O.msick" beliep o. a. in lOOij de som 
\,in ƒ243.000. — ,  zoo  aan  wissels,  mt  I )aiil/i- op hem -etrokkeii ij 

als a.in -elden, te Amsterdam op depi .silo -eilomen. Den 30" Sept. 
lon.S n.im hij ,ils hypotheek op de onder hem te Amslerdain 
berustende ko.,pw.iren, -edeeltelijk hem zelven, -edeeltclijk zijne 
l.i-l-esers te 1 ).mtzi;_; toebeho, u ende. \ ,m Dr. Jan ten Croolcii- 
hu_\s,  Covert   Diivks/,   \\'u)liers,   Dirck  v,m   Os  enj.m  Jaiisz, | 

Carcl, den Jon-e, kooplieden te Amsterdam, een bedra- op van 
/ 200. OOG. — tetrcn  y^l^,  wijl  hij  voor  zich  als \ oor verscheidene { 

kooplieden  Ic  Dantzi-  „je-eiiwo.ndeKycken)  binnen  deser stede j 

h.idile  le--c„dc  een  -root  -etal  van  lasten  tarwe  royiih^  ^'^^'^ \ 

andere waren  cmlc coopmanschaiJijen,  dat  mede  oi) hem veel en j 

verschc)-deii  \visselbrye\eii  waren  -etrocken bij den voorsz. coop- j 

luytlen  van  Dantsick  en  bij   hem  comparant  [Arent  Ccunelisz. j 

Coslei]  -eacceiiteert,  de  welcke  i)romptel(ycken)  moesten  sijn ^ 


23 

bctaelt, waartoe hij coni|iaraiit, om de clc_\-ne alïlrcck- nulc vcr- 
ticrin-c ilic jc;4cii\vnoi(Kl(yckrn ) in \.cn,nn is, so xcd' (■(.nlaiitc 
pciinin-cn nyi-l haddc <.-ihhk-ii hornnicn, dal hij dacioiimic -c- 
lUKidnict hiiMc i^ewccsl lieiii met aiKirc hi\ilL-ii iiiiddclcii te 
behelpen de welcke lieiii hier iniie iiaddeii -eassisteei t". X'.mr 
het t^^cnoemde bedrai;- .steiile iiij tle volt^eiule Xdorraden bor^": 
2S01 Last taiue, up-esia-eil op .S; /.(.klcrs; 4^7 I.asl n)--e, op 
l.S zolders; en 2S00 ,,i)laneken in percheelen" op diverse plaatsen 
f>p iVlarken (//). Hij tr. 16 kV-br. 1502 Re-ina lludde, -eb. 1571, 
be-r. O. K. 25 Oet. 1617, dr. van Rut-ert {;ae Aant. bij N^ 53) 
en  van  Anna  Scholt. 

bb. Alyd roinelisdr. Coster, -eb. 15S2, tr. OApiil 10 1 4 Claes ( danwe, 
apotheker  in  de  Warnioesstraal,  wed',  van  .\e. ht  l'ietrrsdr. 

ce. Lijsbeth Cornelisdr. L'osler, -eb. 150I, Ir. 12 juni i(.io l\,ert 
L'ooper, L;eb. te Ihenien  1 5<;4, koopman op 't Water te Amsterdam. 

{•!)  Koning  iM-cduriU  II  v;in   I Iciicin.ukcn  reikte  .1:111  l)i .  M:ii;in  (■..■,tci_,  t.un  ilc/c  /ijii  ciu.^l.i- 
nain, een  ■;eniii;seln-ia  uit, niet  i\\i)  ze-el  en  li.in.lteeKenin.t;  lH-kr.\el.ti-(l, i;e^;e\eii  ;,o .\|,ril  1576 .ip 

o|, 't i,'enieente-.Arelii.-r te .Xinsienkun l.ei iiaeii.le (\Vk. I,. 13.), 1. v. Coster; .-ie ...k : \Vk. Ke-. 11! 
fo. 2S7; \Vk. Kei;. Div. .Mem. 2, I... 1 3.1 \ ). In ,lil stuk «..i.l; \eikki.ii.i: „D.i-i .Ier 1 1,,:, hoekii .e 
Martinu.s Aeaituiis, .Ier .Me.li.in |i..ci..r, \..n aiin.. .Ier v,eiii);er /all .Siehen mul .Seclit/ii; vers. Iiieiien, 
:iii/ureelien, Lis/ «L.lier lm, ini ..Tm U.i.li ini.l m,M_-r l.esteller l,eil..,r;/! ;;eue..m lai.l sieli „lit sol. lier 
seitier .lienstveru.ui.llmis, l,ei| mis, .iller Ireuen, lleisses, uli.l aulïri, lillv:Leill vialialten" . ..ete. 
Dr. M.irlin ( 'nsler liet hij /ijli .I0...I eeue iiil;,'cl.i ei.le l...eken| na, .lie /iiiu- ue.liiue ..mier /ieli 
l.ellon.len /o„, en .lie miiimer /,.u 111. .Ken v,-rkoelit «a.r.leii, .-l. uelke 51.5 I .. .el .levleu .,nu .ule, i 1, .Ie 
II.M.K.luilselle, Ne.lerlaii.ls. lie, I taliaallselle, S|,a,iliselle, Deenselle, I ..llijl. ,. lie, Crieksdie, 1 Iel .reeiiu sela- 
en  „Ooslersehe"  talen.  1 l.:.'e  liilili..tlieek   «as  ver.le.'l.l  in  2.(u  .,Me.lieiii,ile  l...ej.en", .lie  liij  l.-a- 

.le/e  /.ni.le  „weseii  in  .Ie  laenlieM  van  m.-.lieina  tot  een  Il..etor in  iMe.lieiiia  vveileliek .^e|.r.,m..- 

l.onas literas an;;.,en.le", uell.e /.ni.len f.el.e.leel.l wor.len aan zijn klein/, ...n .Martin lai.st van 
Ikissen  „/..o  verre  liii  hem  ke^eelt  ,,inine  ,lie  Lalijnselie  s|,r.ie,.ke  te  \ erstaeii . . . .oite  l.ii  ..iiuil- 

Kelijevs initte an.lere ine.lKin.ile l„.n.ken ,l.-ll v ,„,n,,,eiii,leii Martin ('.„Lie als.lan <n:.]. ;;elevert 
/.lillen v>enlen". In .le/e .lil.r.uy" l.evon.len /l, I. Mijkeii, .len e.it.ilojMis ,,.,k vele n,e,lisjie «erken 
in  liamlselirift,  .li.or  1 ir.  M.irlin  C.ster  /ell  saiiieiiKestel.l. Tot  hr.  .Martin's  l„,e,lel  l.elioonlen 

.Ie volgen.le kostl.aarlie.leii : „lüe twee t,'i'.ote siKeien miiiKels kannen niittet «apen v.iii hem l.oven 
Ceam.rlleert, Item het .leyne kit-en l.nyteii eii.Ie hinnen ver-nlt, Item ,leii ver-iil.len l.os, en.le .len 
verhul. len  seliale  liey.le  S.iven  vel.leekt,  Item  .lie  t«ee j,'e.liev,ii  sih^r.n  ,oul^.iten,  Item  liet ge- 

.livven  silv.ren  ln..-aarl|,„l,;en  luit  li.t  le|,.-ll.ell,  lai.l.:  hier  I,.' .1. ,   ipie , l.> Ilen  en.le j inveelen, 

ie «eelen, sipie K.ni.l.' .i;:m-I lii.e.li ii.il .l.a. « .i| .. iisle. 11e v .111 «ill.' ,lm|ll.ei,, lu-m sijne l.kiuriiijle, 
en.le «ille s.ipphw- rin.-. Item s,|ne l.es.e Im.l,,.,. ,iiie;, l.,,xeii |>mu,Khtieli, Item si|neyou.len 
(  l.iu«e,  sijiie  i;e.uhte  Ivel |.le.-en  v er.le.i.len  ,1e ,  I loet. .1 s  erl-en.lm.n  in  1615  .m.ler elkiuuler 

Des D,,et.,rs garderolie vin. len wij al, lus ^espeeiliceera: Aan zijn stiel"/, 1011 Martin ( ml. Ie leKateerdc 
liij: „sijne beste tal,l.aer,len, .kier van ,lie ,eiie init llinvijnen, ilamlere mit luparts (.,fte genetten) 
Ijevoe.lert is, Kn.le <laer t.ie /ijiie nyeu»e lliii\elen paltroek nut zijne satlijneii easaek, en.le niit een 
|iaer (hiuelen en .sattijnen v( aml.as m<m«eii. lai.le oock een fluwelen nn.fle mit een marter -evoe.lert." 
Zijnen lirueder Jaeoli Jans/. Coster liesprak hij: ,, zijne tabbert mit liaije gevocdert, en(.le) zijne eeiie 
mantele, en(.le) Zijne oii.le Casack mit «..Ifveii gevoedert, mit alle zijne wambasseii, broneken,' 
housen, wollen en, Ie  linnen  hemb.len,  hoeden, en.le hier toe alle /ijn  l.onetten, p.nipeii, pantol'lelen, 


luU  /iji.e Kr,>a;rcyne c.,s:uk  luct  t;.nctu-„  („hc lu|un,) :.;o .„..l.ri"; (^ , |„„s,^.„  ,1k-  «oluur  .:,„ 

Wmit  ^nn   llronH.  in  ,1c  fr ,"  K,„„t  rcoU  u,  15,;.; s,.„v ,lv.,yl-.K,  1...  27): (, )  WK.  Ur^. 4. 

... 97; Wk.  I,.  2j;7  i.  v.  ian  'i  Duylli^'y, ; (,/)  M.iii..  M;l^l.■)l^.lr.  (-„ter  »cnl  .1 I,,,u-n  va.kr 

l.ul.rt  ,1c/,.-  /ic!i  l.ij  o.iHi.i.':  ,1.  ,1.   12   I ,11.   15,)]  \cil ,lcii  l..i,l  l,:uc -.rli.il.lcii  cii  ,lu-  v.iii  Inuvii 

liti'cl.ccnl   /..Il   l.hixcii  H,.i,l.-ii l.ii  /nii  IcslMiiKill  ..lU.-rr.l:  I'.,!  ,1c,.- /iinc ,li, illcv,-.-- 


r| «clcK l.cliilir (t,.I /ijllc |ll-,l,ri.,ltic iil ecu l.y/..ii,lc 
K te /ijii l.ij u.icrc w,..r.lci. iii |,l.ic;-. ■ v.,ii V.rAr l.ij h 
\c.-s:.uit  ^an  licii  Ti-statclir ilict  alK-cii  in  |-',.i., C.m 


,lcn  ,,lUcilTcni-c  ^.lll  li.icr  l'cr, (-.-lijcl.  Iiij  'l',-, talen-  vc.laci.lc  lii.-r al,n.n-|i  te  ..ulcivcn  l.ii 

, leven,  cn.lc  in  liacr  plu-Nc  vcr.lcr  Ic  in,ti, ncrc,  l-a-lccnacu,  ,lcn  x . . ,rn. icnnlcn  Maai.,  lan.l  l,.lci- 


cniijc  s. 

...1)  ...il 

rc.-'it  i;cni 

-.■i:cc.-t   l.cc 

■n  l.icl.1 
e  li.-l.l.c 

/i.ll  sc.k 

.;  i.i  Dcnc 
.  !;cl,l  leen 

l-;llc.-t  Kil 

i;:Hr.:^ 

,c...i,l,lcl 

...;;  va., 

l.c.l,  „»ac 

;"  All.ci,  1 

l..-.,lcn,;.  „Ra. 

ja.is/.  e,., te-  t..t  l,a.-e..  v. ..;;.!  a,,i  „.Ie..,-  la.ijMl,.. .;;,- al„c.ili,-  xan  l.a.-.-  ma.."  .lic  „^ cl. .5;l.c.."  ua, 

„^..n.lcl-  l.acr  .,.,. .tli, ke  LiJMan;  1.- .l..c.,".  1 lal  l.ij  „^al.  wa|-.ii;.-  1. ^vavu''  ^»a,  l,l.|l.t  .lil  l.ct Ic-la- 

.nc.it  ^a.l  /in.  ,/l. ....i\a.lcr  |i.-.  Ma.-ii,., .lic ,laa.-;..  .Ie n .cc,  ..ii.|)i-c.-la  ,lat  l.ij ,,., vet nadat, 11 /al .. . 

lal,-..i,  ..v.-.i.|.|..i   e.-ni;;c  .,„.-,ae/ke..   c.i.lc   v . .„1 . ,-.-1 l,-.i   t..t  .|neielcn  te  l.c.lcn.l.en  ,la,-r  .l,-ni-  liij 
s.,ncl,c..   v,l  /ijii', •rc.t.ilcnr,  l-al;;e.iaen.  ..lic  l-a-lecacucn  nnl  |,L-..ccs-u.  te  I . il ...I,-. e.i'' ;  (,-)  \V1..  1,. . 
2,j2, i.  V. C.Mci-; (/)  Del. Cl- e.i  Kcunncclcr-l.,..-!. \a.i het ( ;..u.lMnl.Ui;il.l.-, M. M,, N . j;(.--) lla... 
l.,.uch  sciiitci-icn  li..cck,  lu.  240  \ -; (//) ter C.n.u, VIll, al|,!,al,c.i-/. .cL;i,:.-i- in v...,-; C.i.l -"-icl„.cl, 
Uc-. 273  K.  I.,  r... Gg; (/) Sta.UrcI,.  157S, f...  115; (/) W 1..  R.-;-,  liiv. M.-..;. 1,1,,. 17,1 \'; (.J) 1 ,,,...... 1- 

2, f,.. 230; (/) Sia.K.-ck.  15S1,  I... 6,),  7.1; («)  l)„,,|,l,.  11.  K.  ..  .L  17  Maa.,  1 3S5 ; |«) ( J...!-! 1 . -11 ....I, 

iSSS \>.  105; (/.)  b.)..j.l,.  (I.  K.  i.  .1.  2S  April  l6::,2- (,'-)  li.,i,l,.  .1.  K.  i.  ,1,   17 Juni  10.17 ; I /l W 1.. 
Rci;.  16,  r,..  55  V; (/-) (^l....l.ier  1557,  (.,.  12.,  \"- ; (,)  K,-.l,.-l. |k  A ..,-.. e. . la.,.,  ,,.  451; (/)  W I,.  K.-;;. 

7, f„.  147  \-  ; {") Scl.ei.cnl,.  13,  r...  2.),  207. 

8   CORNELIS WILLEMSZ. VAN RIJCK. 

R. 1 57,S -15.);); voiku/.cn tl.i.ir de af-cv.i.irai-dcn .lor.Schi;f.c-iiicn 27 Alci 1 57,S. 

Sch.  157.S, 

()sscnk.H.i.cr ia). 

RcL;ciit \'aii  'L  St.  rictcrs  Gasthuis  1 5Ó4 — 1574 cii  1576 — 157,^. 

St.  kiii.l.-il.i.is  1.1  Maan  \-.i>o  {/■). 

;u-iU-i.inakci,   n,  s.iii   C.n.-l  Jan-  h;  U,  J'.  (n.i  1.;  Jan.  IS.S^  U-r  ptii  iH.lan.- 
,i,inlcckciim-  der .mderlnjiiw)  Anna Jaiisilr.,  -cl..  1541. 

Kinderloos. 

{„) r„)el, v.m O.itv. en l'it^. '..in 'l Sint l'ictcr-!;a,lliui, 1573 ',So, lo. 6S V", 70 V°, 71; 
(/.) „„l.ijt .Icii 14 in..c.t a. ,(,.,.) 15.10"; ,\1. .S. Kcnrl,..ck, .\..ai..l.j-t .Ier \ .-..c.Kclia|,|.en vo,-.iin ; 
(<-) (;ccrtc Clac.lr. «a-, ccnc /..ster va.i ( irictc (. l..e-,.l r., ;;etr,.n.,l met Willem lla.cn.l,/., /i.- A.ml. 
l.ij N°. Iü8 (Kciitci.li.ick van (aiele flacs.lr., in 't ar, l.ief van 't Sini l'ielersL;..stlini, ,.|, 't (;cmce.itc- 
arcliief te Aiii.stci.lainl. 


25 

9.  GERRIT JANSZ. COESVELT. 

Iv.  157<S;  verkozen ilcior i.le afL^evaardi^dcu tier Scluittcrijen  J/  l\Ici  \S7^. 

Koreiikuoper (a) op den O. Z. Vodiiuirijwal „in lu-l (/desvell", „besijden 
den  l'ol"  (/>}. 

O.  Z.  llnis/ittenni'.  1558;  Keikin'.  O.  K.  155,),  1 57S. 

]}oi;r. O. R. -7 Sept.  157,S, zoon van Jan (in  l) Cucsvch (,:ie Aant., liieronder). 

Tr. Marij 1 Icndrick rouwciszo.m.sdr., bc-r. O. K. IJ Jan. lOo.S, dr. van 
llendrick   l'ouwelsz.   (zie  i\anl.  bij  N"^^'.  3S)  en  van  Stijn  Allert.sdr.  Inielens. 

Winnen kinderen. 

A.\Nr. Jan  (in  't) Coesvell,  woonde in  15(10 op d^n  Zeedijk (r) en 
iiel  o.a.  de  volgende  kindeieil  na; 

a. Gerril Jansz.  Coe.svelt,  N^.  9. 

b. Arent Jansz.  Coesvell,  koopman  in  de  Warniocsstraal  „in Revel"; 

rei.sde in 1 5.S0 niet khv Martin Jansz. luster naar Kampen om 
tien Prins van (franje ilaar af te halen, maar werd oiulerweL; 
ziek {</}; was in 15.S1 KriJL^scommissaris of Cmimissaris der 
Ammunitie van de .Staten van llollaiul, in 15.S5 Commies (iene- 
raal \an den Raad van Sl.ite (e); tr. I rijn lleiidriek 1'ouwels- 
züonsdr., dr. van llenilrick Ronwelsz. (zie Aant. bij N": 3cS) en 
van  Stijn  Allertstlr.  Jjoelens.  Uit  luiwel.  was  kinderloos  (ƒ). 

c. Joacliim  Jansz.  Coesvelt,  bet^r.  N.  K.  24 Jan.  1576,  was in  1556 

„dienaer"  van  lïreelit  Stans  Claeszoonsdr.  (.•■). 

d. Jan  Jansz.  Coesvelt,  be-r.  O.  K.  27  Maart  1570,  woonde  in  de 

Warmoesstraat. 

(,;) .Sla.lsreU. 1552, lo. 92; (/>} J.a.le K. 6, N''. 4; RlmUcIu-. <j, I,.. 15S; (,) Kentcl.r. 1, (u. 75, 
171 V"; (,/) Sta.lMvk. 15SÜ, 1... Ij2; {,) I^üm.I. Ildilana, 31 .\lci 15S1, 14 lVI,r. 15X5; (y ) \Vk. 
I..  191, i.  V.  l'.ndcn-,; (..'•)  St.i.lsick.  1556,  fo.  100  V. 


10.  ANTONIS WILLEMSZ. BONTEKOE. 

R. I 57>'^— 1 59.4 ; verkozen door de afi^revaardij^den der Schutterijen 27 Mei 1 57.S. 

Zeejiziedcr, eerst up den Zeetlijk ,,in de bonte Koe" (a), tlaarna (.)p 't 
Water bij de Kariiemelksstecg' „in den truiden 1'^enhoorn" (welk luiis hij 
2 iMei 1565 verkocht aan Pieter Willemsz. Corver, zie bij N''. 17, 15ijl. i); 
na zijn tweede huwelijk op 't Water „in de drie Swaentgens", welk huis 
.'line  \ronu   hem  a, minacht,   lüj   .ijn  overliidcn  w.u.ndc  hij  op den  Singel 

Si. jS i\lei 1391 {/>)• >'-oon van Willem l.ii^ts/., I lii_\decoi)er (zie Aant., 
hieronder) en van  J^ijsbeth  Pietersdr. 

Tr. (f) 1°. (omstreeks 1540) Lijsbeth Jan.sdr. van llocjrn, gezegd ,,in de 
drie Camelotten", gcb. 1517, begr. O. K. 10 Oct. 1557 (t^), tlr. van Jan 
Adriaensz. (zie ook bij N°. loS, 13ijl. i) en van Anna Pietersdr. (t) ; tr. 2°. 
Anna Willem.sdr. (Opsy ( ƒ ), begr. N. K. 29 Sept. 1 593, wed*--, van Adriaen 
Goossensz.  15oom (zie bij  No. 70,  Bijl.  i) (i^). 

Winnen kinderen. 


Aant.  Ln)'t  N.  N.,  liet  vcrsclicidcnc  kiiulcivii  na,  w.d. <lc .liic 
vols^endc : 
a.  Willem   I.u)-ts7..   I ru)-(lcLopcr  (//),   -eb.  .inislrocks   i4,So,  liuidcn- 

ocii  huis  „op  (Icn  nycinvciulijck  bij  Sint JacibsstiacL",  Ar.  van 
l'ictrr  Ruc.ucrs/,,  (7_\c  liijl.  1,  liicnHulcr) en  van Acdil laa-ÜMlr, 
Wackcr. 
L'il dit  luiwck  sjjrolcn  N'icr Idmlcicn : 

aa.  AiUonis  Wiilcnisz.  JSuiilckoc,  N".  lo. 

jjb.  Acf  Willcnisdr.,   Ir.   i'\   Chics  Jans/..  1'odt,  st.  kort  v,H,r  kVbr. 

1554 (j);  tr. 2'\  1555 l'ddi-is Gcrritsz, de iliLi>n, ,,cni\-tniaccker". 

Uit  het  cci-ste  huwck  waren  twee  doehteis,  waarvan  de  nudstc 

v..l-t: 
Griet Ciacsdr. l'odt, i;eb. 1 q :;S, tr. (vdcr I5(')i) |an llrceLdc, \'aleii- 
tijnsz, koopman op 't Water liij de < )udebrii- ,,in K(ipeidia;^en ", 
wcrkdadit; vixirstander iler relorniatie te Amsterdam, (nlonei 
van ccn rcL;iment voetknecliten onderden lieer van Hredercde, 
daarna Watergeus (/), als zoodanii; L;evangen i^enomen en ,,mitten 
zwaerde L,'eexecuteert" te IJambnrg 4 ,\ui;-. 1 ïCkj, z.m.ii van 
V^alentijn  Ha\elaer en  van  Katrijii janstlr.  Jiroeek' (/). 

cc.  Ilille-ont  Willemstlr.,  tr.  Claes  Jansz.  Dol,  waaruit  drie  kinderen, 

dd.  Allert  Willemsz.,  te.steerde  2  Maart  1553,  st.  on-ehuwd. 

b. iMe>-ndert  Luytsz.  I lu\decoi)er,  be:4r.  O.  K.  5  X,.v.  1587,  huiden- 

kuuper;  ( )verman  van  den  1 landlxn i-doelen   155],  52  (w);  Ir. 
(\V.,,r  152.^)  Geert  (lerritsdr.  Garst,  dr.  van Gerrit en \ aii L.N'eve 

Hunne ilrie kinderen  waren: 
aa.  I,u\-t  Aleyndertsz.  1 hi\-deeo|)er,  k.)renk. M,per  iu  de  kidder-,lr.iat ; 

ir.   (v.u.r   1556)  (]eert   1'ieter.sdr.,  dr,   van  l'iet-r  Stevens/,  (zie 

Aant.  bij  N°.  102) en  van  Aecht Sim.msilr.   -  Winnen kinderen, 
bb.  Ael  Aleyndertsdr.   ihiydecoper,  tr,   .Mbert  Gerbrandsz.  .Schilt  (zie 

Aant,  bij  N"".  154). 
cc.  Willem  .Meyndertsz.  lIuN'decoper,  be-r.  ().  K,  o Sept.  1 5()4, tr, 

(voor  15Ó0)  'l'rijn  l'ietersdr.,  volle  zuster van  Geert  1'ieter.sdr., 

bovengenoemd. 

c. Jacob  l.u)'tsz., tr.  Lijsbcth Jacobsdr.  Buyck,  st.  vc'.or  1562 (<*), dr. 

\An  J.uob  en  van  .\ef  W.lekertsdr, 
Winnen  drie  zoons,  \vaarvan  alleen  <le  ou.lste  huwde: 
l.ueas jaeob  l.u>-tszoonsz.,  ■,'-eb.  15.10,  st.  kort  \.ior  }.n\.  1 570 (/), 
houlkooper op den  N.  Z.  Wester  \'o,,rlHirL;w,d  „bij  Sint Jacobs 
bruL;L;e" ;  tr.  Nies  Simonsdr.,  dr.  \an  .Simon  i\lart)'n  Dircksz., 
yezcL^il  van  de  Ruwiel  (zie  bij  N '.  38,  Jiijl.  2) en  van  Ann,i 
WiUemsdr.  van  1'acnderen {//).  Zij  hertr.  Claes Thonisz. 
l'it  het  eerste  luiwel.  spro,,t  eene  eeui-e  -ehnwde  do, hter  (;-). 


27 

HiJI. I- l'iclcr Rocmcrsz,, als SLliiiJpcr -cnociiul iii 1.1.S5 (,i); iii 
J505 bciKirnul lul Kapitein van ccn vcnilcl ScluiUcrij iii den iicn 
Iioofsla- (/);  tr.  Acclu Jacubsdr.  \\'aci<ci-. 

Zij  wonnen  zes  kinderen  w.  c : 

a. Jacob  Waclcer  l'icter   Uuemersz.,  tr.   C.eerte  Jans.b.,  i\r.  van  Jan 

Clacsz.  en  van  Steirenije  Dircksiir.  CvnncU. Zij hertr.  1 5_'7  1'ieter 
Sinuuisz.  (//). 

b. Lijsbeth  l'ietersdr.,  Ir.  Willem  Jui)lsz.  liu^decuper  (zie  Aanl.  bij 

iX''.  10,  liiervo(ir). 

c. Sasse  1'ietersdr.,  si.  kort  vcior  Mei  1546  (;').  Ir.  Jacob  Jans..  „iTi 

de llcuittluiyn", lijndraaier. W'aarnil kinderen (waarvan hel j(.ni;-ste 
Iieelte:  l'ieler  Roeniersz.,  j^eb.  1531). 

d. kdenier  l'ietersz.,  testeerde  6  Sept.  1522,  uiu.nde  n])  i\cn  Zeedijk 

„in  de   Koevoet";  tr.  (ieertru)!  Adriaensdr.  van  llaerleni.  Zij 

stierven  Ijeiden  kort voor  1'ebr.  152? en lieten Iwee kinderen na: 
a;i.  (irietc  Roemersdr., geb.  150S, st.  kort voor Jan. 1 543, tr.  1'. 1525 

Jonge  Willem Schutter (bij wicn zij drie kinderen  wmi);  tr.  2^. 

Jan  jacobsz.  Cocckebacker (zie  Aant.  bij  N°.  65). 
bb.  Anna Koemerstlr., tr. l'ieler Jacobsz. Visscher (zie bij N°. 30, i5ijl. 1). 

e. Anna  l'ietersdr.,  begr.  C).  K.  1  Aug.  1 5,S i , tr. Wouter 1 len.lrieksz. 
Winnen  drie  kiiuleren,  \v.  o.: 

aa.  llendriek  Woulersz.,  tr.   1 5Ó4  Claesgen  Claesdr.,  geb.  1545,  dr. 
van  Claes Jansz.  „waeit  in  de  vijlt hamers  buyleil  de  llaerleni- 
merpoorl"  (zie  oolc  .\anl.  bij  N'^.  Sc»)  en  van  Lijsljeth  l'ietersdr. 
Uit  dit  huwel.  sproten  twee  doehlers: 
aaa.  Aefgen  1 lendricksdr.,  geb.   ifo.S,  begr.  O.  K.  i  Jan   iSoS,  tr.  te 
Amster.lam   7   1'ebr,   1 5.SS   Cerard   .\03en,   Arend.sz.,   geb.   te 
llarderuijk,  in   l.vSS  ald.uir  wonende,  daarna  handelaar  in  wol 
te  Amsterdam  ,,in  den  gersijnen  k(jrlt"  (:.') 
Hunne eeinge  dochter was: 

Margaretha  No)'en,  tr.  I\Ir.  Pieler  L'loeck,  N".  155. 
bbb.  I.ijsbeth  1 lendricksdr.,  tr.  1°.  llendriek  h'renckinck  (zie bij  \°.  4, 
Hijl.  1);  Ir.  2'\  ("leurt  Dircksz.  van  lleuningen,  N".  lOtj. 
bb.  llaes  Woulersdr.,  tr.  Claes  h:iberl.sz.  C.oyer (zie bij  i\°. 3, 15ijl. 1). 

(./)  Iii.--r,i;irix-y.  l).  K.  i. .1.  lü Uit.  1557  en  ■.:  .Scpl.  1 51;.; ; [/') „..l.i|l  d.-n  2>S jMay  1594";  M.  S. 
•Kin!il.,.i-I,.  \...,,nl.   !.,■  \',  ra-. lM|.|i. II  ^..i  iii,; VI  \-Il:.;i.  .1 ■  v.iinl  ,;uv;i  Au,  .\ni.in~  WilU-ni-.. 

li ll'.l V .;;>:i,li>,l :;,«.v.. i|,i ,i.,i Mmi| |,..,|is,lr I ■.,■11 111 Hl;)! (.1.. \.lli tl. .1., .K- A.lllt. luj .M-\ 1 4, 
cii ^.m >t,u., ti,,.|,,.l,-. \rilK-wn). .lir lin Ir. .,1 u .1 - .ii ,iii, iii.'! Kv ^-i t l;,.,wiiulcl. Wel v.m.likcni 
.\i.tn,ii, Willi-iiiv'. .liL- iiK-I .Ie lic.lnul.U- .M.iiij J.K..I...I1-. Ilciinini;li ycluiw.l was, nia.ir l.lijtL-ii^ 'i \Vk. 
K.-:;. S, [.,. 14; ,, hij lauj; v ,mr /ijii ii.iain;;L'n...,t li.iiltL-kuL- m ltIl-iIl-h. Daar staat li.l. .Icii 1611 Juni 
1565 .;ii„,ekt .lm iiil,iL-ii^ t.r Wuc^kainci .l...,i- K\crC ll,,is« iiuld vaii ile- -oc.k-rcii, na^-clalL-a ,Uu,i 
/ijnc ovltIl-.Icii liiii,M-,u.« Maiij |,ic,l...lr. Ilciiiiiiu;li, (beyr. U. K. 9 tcl.r. 1565I, ülm .Ier wi-.Iuh u 
van Tlii.iiis Willciiis/. 1 V/u la.itstc was een zoon van Willem l'ieters/. (,ie tij N". 32, llijl. 1) 
en van Ael Ilen.lriel.Mli-. \\.,ii; (,/) \Vk. Re-. 6, fo. 303; (e) \Vk. l^e-. 4, I... J2 \' ■ (/) 1 le/.e Anna 
»as eene zuster \aii l.ainl.eil Willem^/. 0|,sy (/ie Aant. bij N". 2), yeluiwd met lireeht Sim..ns,lr. 
AM.e; (lesl.i-l Ke;;isU-ls van \. Witsen ; (.'1 IJnijtscli. 11, f... 24;; (//) „Willem I .nyti.;e(i.)s/. Iliiik- 
e,>i.|,(ei) riell.a) K.,eme,-,/(, >.„.)s ,m> a^.lr)" ; Cr.Hilm. 1. f,,. 260 \\ 1512; (/) Wk. Re-. 5, 1.,. 271,; 
(./)  Wk.  R,.j^.  6,  1.,. 2S; {/.} ter C.iiw,  \IM,  \l|,lial..  Re-., i. v . ; (/) ( h"jl-"l'. 5, f... S; (,//) II., eeli 


scutterien  hucL-k,  fu.  ,ól  V",  174; (/;)  \Vk.  Kck'.  3,  In.  i-l'i; {•■)  WL.  Kr-,  7,  I...  jo.|  \' ; {.'■)  \\1,. 

Rcg.  9,   fo.   166,   16c,   \'^;   (y)   (JiiijlMli.   12,  I...   11.)  \   ;  (/)  Mr/.'  .loJ.lcM   ll.rllr  l,l|0.,ll,  IikmmIi, 

was t'i--l>. in 156O, cii II-. 15SS Ccnil jan Rl.ii is/,.i.ii ,,' , Ih,uiIo,.,|„ 1 . Tul h.iivii v, .,.;;,! ».i,l 111 
1569 l.eii.)L-m.l li.i.ir .■clituivuMri liiig AiituniN Willciu . I;..nicl,.a- (\VI,. Kci;. ilci' Vu..^.lij.Mi, A, i. .1. 
15 Mnai-t 1569); (i-) \Vk. Kct;. 1, 1... .(.(4, 472 \ •, {() OmMh.lhuul, iSSj, |.. 24S; («) Wk. K.-. .;, 
f„.  -24; [:■)  \\k.  kcK.  5.  I"- S'J V'; (j,-)  Re...l.  ll,.|h,ml  1  (kl.  1 S..S, v Jan.  15.).!,  l  Mei  15.^9. 

REYNIER VAN NECK, SIMONSZ. 

R. IS/S— i5cSi; verkozen door de afijevaardi^ulen tier Schutlerijen 27 Mei iS/M. 

liur^-.  1581. 

Ontvani;er van ile (lenieenelaiidsmiddelen o\er de .stad en 't Kwartier 
Amsterdam  1578. 

Overman van den  I hmdbooQclocicn  155'*^. 59 ('O- 

l'^én der ze.s  Opperkapileins tier liurL^erij  (i5()(i);  een  der iie-en  (1567). 

Koopman  in  de  Warnu.esslraat  „in  't i^ulden  IlnuR". 

Was in 151.0 een der hnufdeii van de -erefornieertlen Ijinnen Am.sterdam, 
doch mi.esl tkiarna de wijk naar 't buitenland nemen; in 157S Iceertle hij 
naar  Amsterdam  temt;  (/'). 

J5egr. ( ). K. 24 Aui^-. 1581, zoon van Sinion Lanrensz. (zie Aant., hieronder) 
en van  lliile-nnd  Ottensdr.  van  der SehelHiiLdi. 

Tr. 1°. Maria Jacob RoeK.fszoon.sdr. Drooeh, be-r. O. K. 7 Nov. 1566, 
dr. van Jacc.b Koelofsz. (zie bij N". 45, liijl. 1) en van C'lara Dircksdr,; tr. 
2°. Jobt^en '1'homa.sdr., .st. 3 en beyr. U. K. 7 J'ebr. Jf.il, Zij hertr. Claes 
h'ransz.  (.)etL;ens,  i\'°.  51. 

Kinderen (uit het eerste huwehjk) (c): Simhx \a.\ Xi:rK, <;cb. 1355, leefde 
not;  in   15SS,  zijdelakenkoopcr  (e/);  tr.  9  .April  15.S1   rru)ti.;en  Lleniensdr. 

Coornhert,  be^n-.  N.  K.  21   iJec.   (600,  di'.  van  element  \'olckertsz.  (zie I 

Bijl.  1,  hieronder) en van  Marij  iJirck  Corszocmsdr. j 

Zij  \vomien  drie  kinderen  (t),  w.  o.: 

Reynier  \'an  \'eck,  L;edt.  ( ).  K,  ^  l-Vbr,  1582,  st.  i('54,  zijdelakenkoopcr, ' 

daarna   -Secr.   van   ] luwelijk.sche   Zaken;   wo.mile   ..p  de   I leeren-racht  „in '; 

Leeuwarilen"  (i;-);  tr. 9  h'ebr.  ir.2i  Maril-en  l'ietersdr.  Wachter,  i^eb.  1584, j 

st.  1636 (//),  dr.  van  1'ieter .Stevensz.,  ..pdeii Xieuwendijk „inden Wachter", i 

en  van  AlelLjen  Jansdr. j 

lIli.l.l'iaiMi  Ri.;\MKRSi.R.  VAN  NK(K,  Ir.  Jolian  Pietersz.  Reael,  N°. 79. 1 

i 

.•\\\1. l'uler van Neck, -eb. (MiisUoLs 1.150. st. kort v.um' kebr. i 
1477 (/), koopman te .\nisleidam 01. 't Water; tr. Alyd .Simon.sdr. ' 
Coppens. , 

Zij  lieten  vier kinderen  na: ,1 

a. (ieertru\-t  1'ietersdr.  van  Neck,  testeerde  25  Jan.   15 19  (/),  tr. 

(ierrit .Simnn Janszoonsz.,  st.  14.98. 
Hun  zoon  was: 
Mr.  Simon  tierritsz.  van  iMcck,  iiriester ;  zijne  nalatenschaii  werd 

12  Juli  1542  onder zijne erfi^enanieii  \erdeeld. 

b. JJaernt  1'ietersz.  van  Neck, t;eb.  25  Jan.  1459 („Conversio l'auh"). 


c. Laurens  l'ietcrsz. van Neck, volj^t. 

d, Clacs  l'ietcrsz.  van  Ncck,  v,ch.  i  i\.)v.  Miq  („I Icylichniis"),  bc-r. 

in de l'aniiisbrneilerskerk 2 Oct. I4>i7 (/■)■ 
Laurens I'ieler.sz. van Neck (LH,ven-en..cni.l), -eb. ó Jan. 1463 
(„Dertienendacli"), .st. vo.n- Nov. 151.1, tr. ( njsland Diivk Ikkt.K iidr., 
die testeerde 22 Mei I5,?() en kort daarop .i\cik:cd; had na haar 
num's ddoil diens hanilels/.aak vuurlt;ezet, dr. van Dirck Sinion 
Jkierdenz. (zie Aant. bij N°.  17) en van Dieuwer Jacob W'aHchszunnsdr. 

Uil  iht  huwek  si)roten  i!e  voli^ende  chic  kin.kacn  (/): 
a.  Albert  Laurensz.  Hrasenian,  leefde noL;' in  154() {/'/),  tr.  i''.  <".riet 
Dirck Janncndr., st.  kort voor  Dec.  1527  {//). dr. van Dirck Jan, 
te  Slotcrdijk  (en  zuster  van  Mr.  1 lendrick  Dircksz.,  R.  1525, 
Sch.  1526,  linri^-.  15;/.);  tr. 2°. I.ijsbetli 1'ictersdr., dr. van 1'ictcr 
Clacsz.  „in  den  Ke\ser"  (zie  bij  N'.  23,  lüjk  1) en  van  (leer- 
truyt  llendricksdr.  van der Schehin-h. 
Uit  het  eerste  iiuwei.  spnmt  eene  dochter,  uil  het  tweede  ver- 
scheidene kinderen. 

Ij.  Sinion  Laurensz.  C'oi)[)ens ahas van  Neck,  \'o1l;1. 

c.  1'ieler  Laurensz.  van  Neck,  klier -en, lanid  lieer  1'ieler (van) Neck, 
.st.  1540,  houtkooper builen de St.  OlofspooiL  in  de O. Z. Hout- 
tuinen;  werd  op  lateren  leeftijd  priester ; tr. (\'oor l5IO)Dicuwer 
Copwitsdr.  (t>),  dr.  van  Cojjwil Jansz.  (zie  .\anl.  bij  N°.  76) en 
van  (liert  Coenendr.  van  der SchellinL;h. 
Zij  wcMinen  o.  a.  de  vier  \dlL;ende  kinderen  (/>); 
aa.  luie l'ictcrsdr. van Neck, tr. Jan l'ielersz. Kies (zie bij N°. 76, ISijl. 2). 
bb.  K.ilrijn  1'ielersdr.  van  Neck alias Copwil of C'oppil, tr. 1'ieler Jansz. 

Spic-el  (zie  Aant. bij  \^.  50). 
cc.  1'ieter  1'ietersz.  van  Neck  (de Oude), beL;r. N. Z. 7 Juni  157,-;. hout- 
kooper; woonde in  1533 in de Kalverslraal in 't huis „Hrederode", 
waar  ,,de  Ljulden  X'ijsel"  uilhiuL;  (,/),  in   1555  (-')  en  bij  zijn 
overlijden  in  de  N.  Z.  Houttuinen;  Ir.  \\'e\-n Jansdr.  Ooni,  Ge- 
naamd Oude  \\'e>n  Oom,  be-r,  N.  Z. .) Ocl.  1573,  dr. \an Jan 
Ooni  Jacobsz.  alias  Nooiii  l'onii.)eniaker (zie  bij  N'^  47,  Jiijl.  3) 
en van  Weyn .Sijbrandsilr. 
Uit dit huwel.  sproten  vier kinderen: 
aaa.  A^nict  l'ictcrsdr.  van  Neck.  tr.  Dink Jansz.  Graeff,  N°.  22. 
bbb.  \\c>n   l'Mcodi.   v.Mi   Neck.  .di.i. Jon;.;e  W cvii  Oom,  be-r.  N.  Z. 
<,  Ocl.  1573,  tr.  r.  Oorncli.  llareiidsz.  „ui  de  halve  Maen" (zie 
.Aant.  bij  N^'.  lO.S);  Ir.  2^.  I sCkS  1 lendrick  Com]ui)-sen,  die  kin- 
derloos overleed,  ,,(ïeneraclc  Commissaris van  de  lleeren Staten 
(ienerael van  Herwacrds over" (s). 
ccc.  Albert  l'ietersz. van  Neck, begr. N.  K. 9 Sept.  1602,  lioulkooper 
in de O.  Z. Houttuinen; vertoefde lange jaren in 't builenland (/); 
tr.  Katrijn Jochemstlr., st. kort vóór Juli  i 51)4 (//), dr. van Joachim 
Karslensz. (zie bij N". 23, Bijl. i ) en van Jajsbelli Jacobsdr. Scliaep. 
Zij  lieten  vijf kinderen  na,  \v. o.  de volgende  twee dochters: 


^n 


A.  r,ricL-c van  Neck,  Ir. Jan Clacsx. van lln,,in (zie Aanl. bij N". 154) 
H.  \Vcynti;c van NVrk, Ir. Jacoh C'lacsz. van I l..nin (/.ie .\anl. hij i\". 1 5.1). 
Md. Jan  1'ictcrsz.  van  Ncck,  i^czcL;.!  Jan  l'nnii.,  -.1. un-diuwd  iv). 
lKI.  1'ictcr  1'iclcrsz.  van  Ncck  (de Jon;4e),  Ije-r.  O.  K.  13  .\i)r.  15;.:!, 
niakekiai-  np  den   Hui--\vai   bij  de  .Sinl  Jansstraat;  tr.  (Irielc 
Vranckendr.,  si.  kort  v,h,i-  Dee.  153;,  (w),  dr  van  \-ranck Zwa- 
ninck.sz.  (zie l)ii  N".  4?,  l'.ijL  1) en  van  Marij  ( laeslr.  .SclmL 
llnnne kinderen  waren: 
aaa.  Dr,  Curneiis  l'ietersz.  .Selr.1,  d,.. |,.r  in  de  Medicijnen,  -el).  154.S, 

l)e-r.  N.  K.  I,.;  .\n-.  Mm»;  {,). 

bbb.  Marij  l'ielersdr.  van  Neck,  Ir.  I'ieler  IJieker  (zie  .\ant. bij .N". 57). 

ccc.  Keynoii l'ietcrsdr. van N'eck, -eb. .Sejit. 1 55 ;,, be-i'. .\. K. 1 |-.\u--. 1 sc/j, 

Udoniie .i|i Acn Aclilerbur-ual (Aerde bn.nwerij van 'l LeeuwtL^en. 

■Sinion   I.annnsz.  ( nppens  alias  van  .\e.k  (b.i\ en-enneiud)  ( n,  si. 

1540  C),  knnpnian  in  de  W'annoesslraal  „in  'l  -uiden  lloufi";  .Scli. 

1511),  K.   15J1;  ir.  J.S  All--.  1314 (,ia)  llille-ond  OiUiisdr.  van  der 

.Schellin-h,  si.  lO Juni  1342  {/>/'). 

Zij  wonnen de  v.,l-ende  vier kinderen: 

a. I.anrens  .Simnnsz.   van   .\eck,  -eb.  iqij  i.\),  bi:-r.  < ).  K.  14  Mei 

137,:;,  knnpman  in  de  \Varni(,esslra:.l  „in  'l  -nlden 1 (nolV ; .Scli. 

133,:;;  Ir.   r\   l.ijsbeth   ('i.rnelisdr.   L.ien,  si.  S  Jan.  I 34.5  (<W), 

i\r.   van   Cnrnelis   1 lendricksz.   (zie   Aanl.   bij   .\ '.   ,vS)  en  van 

Lijsbeth   .Andriesdr.  Doelens ;  Ir.  J'.  .\e-lije  JMans.lr.  Admirael. 

L'il  hel  eersle  luiwel.  spmnt  eene  -eluiwde d.M:hler ; uit hel lueede 

waren  de  \'(il-ende  \'iei-  kindeien : 

aa.  Bettcken Laurensdr. van Neck, tr. J,in Thoniasz. CrcM.nenbnr-, \ \ f.o. 

bb.  Truyt-en  Lamensdr.  - an  Neck,  Ir.  Jan  van  lleussen (zie .Aanl. bij 

N°.  40),  wed',  eerst  van  Ael-en  de  W.iel,  daarna  win  l.ijsbeth 

J.in  Dnvcnzonnsdr. 
cc.  inile-,,nd  Laurensdr.  van  Neck,  tr.  1',  J.Mchini  l'nibberna-el  (zie 

bij   N".  20,   liijl.  1),  wetl'.  v,in  l.ijsbeth  J.insdr. ;  tr.  2:  3  Au- 

I37,S  ll.uis  van  Wesick. 
dtl.  (H-iet-e  Laurensdr.  van  Neck,  -eb.  130.1,  tr.  \\  Wichman  Kerck- 

rinck  (zie  Aanl.  bij  N'".  3S1);  Ir.  2".  te  .\lkniaar  (wa.ir  zij toen 

woonde),   na   21   Au-,   iriio  te   .Xuisterdani  -edaiie  aanl.  der 

de,   sl.ul   .Mkin.KM   l(H-o,  eeider  ^^.^■.  x.in  kijl-en  J.ui^dr.  uhe 
\ved>-.  w.is  van  Wsbr.ind  Ihn JiiiKiiisz.  I )ob)  (,rl. 

b. Reynier van  Neck,  Sinn.iisz.,  NA  11. 

c. (,eerlru>d  .SinioiiMlr.  van  Neck,  tr.  ,\lr.  Cornelis  van  Veen, Jansz.. 

Ridder,   l'ension.iris  en   in   1303   luir-eni'.  der  stad  Leiden,  in 
1374  wonende  te  .Xnisterdani  ,,op  den  Juirchwal"  (// ). 

d. Ot Siinonsz.  van  Neck,  be-r.  O.  K.  2<)  Maart  1302, hopman (j,',;,'). 


J5IJI,.   I.  Volckert  Lircksz.  Coornhert  {////), L;eb. omstreeks  1400, 
st.  te  Amstealam   13Ó2  (//),  (zoon  van  Dirck  Volckertsz.  en  van 


31 

Acchje limrlivlict), was koopman te Aiiistcnlani in ilc Wanuocssh-aat 
„in de (.'raccli", en Ijczat cenc Inouwcnj te Naarikn, ilic ia I 3.|(i 
(l.H.r  zijn  zcHMi   I'rans  hclicerd  werd  ( //) ;  tr.   riu_\i-cn  flcnienlsdr. 

Uil  dit  liuwcl.  .sproten  de  vijf vol-ende  -ehuwde  kinderen: 
a.  Clement Volckertsz.  Coornhert,  bet;r.  O.  I\ .  i S  I )ec.  1 571),  kds'en- 
kooper (kk) op den  Wester O.  /,.  AelUei-luni..u al (//); Waardijn 
der  lakenen   155.:;  (i/>iin\  vcsti-de  zich  daarna  te  \'ianen,  doeli 
keerde   later   metterwoon   naar   Amsterdam   teriiL;  en  werd  er 
26  Mei   1562  weder  als  poorter  iiv^esclireven  (////);  tr.  iMarij 
JJirck  Corszoonsdr.  (</<'),  dr.  \\m  ])irck  t.'orsz.  (zie hij  N".  23, 
IJijl.  I) en  van Jacob-en  Wtenh.i-e. 
Ilininc drie  kinileren  waren: 
aa.  Jaepi;cn  C'lemcntsdr.  Coornhert,  tr.  l'ieter  Spie;^el  (zie  bij  N°. Sy). 
hb.  'rrii\tL;en C'lemenlsdr. (/oornhert, tr. .Simon \an Neck (zie bij N°. 11, 

hiervoor). 
cc. Dirck Clementsz. Coornhert, be-r. .\. K. 25 k'ebr. 1010, uerd 
22 .Sepl. 13.S1 <lo<,r de .St.iten san 1 loll.md l.enoenul lot hnnnen 
A-ent „in (i.istLuidt" (//•): tr. lo .\piil 1 37; .Stijn Ü.irendsdr. (,/,/), 
be-r. .\. K. ; Oct. 1005, dr. v.in l'.arend Cl.ie.sz. (zie .\ant. bij 
N°. 124) en van Catliarina .Sinionsdr. 
AX'innen een  zoon : 

Volckerl iJircksz. Coornhert, -eb. I .vSj, be-r. O. K. (tenzelfden 
dai^e als zijne hnisvrouw) 4 Au-. lO^O, woonde in 1 óoó bij de 
l<eL,Miliers])oorl, daaina in de llartenstraat ; tr. ten .Stadlmize 17 .Sepl. 
1606 Anneke Jïraems, geb. 15.S5, be-r. alsvoren, dr. van 1'ieter Jlraenis, 
wijnkooper in do Warmocsstraat „in Ceulen" (zie onk Aant. bij N°. óijj, 
en van Lijsbcth Jacobsdr.  (rr). 

Uit dit huw el. sproten vijf kinderen, waarvan het oudste: l'ieter 
Coornhert, -eb. lóoS, bei^n". O. K. 7 A\v^. iO-;(., wonende op i\^\\ .Sin-el 
„in de roode Koe", -ehuwd te Sloterdijk 22 luni K^j nut Criele C.n .1, 
geb. 1600, begr. Ó. K. 20 Jan. 1667, het geslacht, tlal in de manlijke 
linie nog tot laat in de  1 S'- eeuw te Amsterdam xoortbestond, voortzette. 

Warmoesstraat  „in  Sint Jacob"  (.0),  Sch.  1 54i_),  R.  155.S. 

c.  h^-ans  Volckertsz.  Coornhert,  geb.   I5l<)  (//),  woonde  in  1549 te 

Na.-inlen  (kii),  waar hij  zijns \'aders biouwerij  beheerde, vestigde 

.iJi  d.i.nu.i   te   .\\nsierd.im  en  weid  er  iii  155S  tot  Substituut 

Schout  benoemd,  doch  wijl  hij  geen  poen ter was door de \'roed- 

sch;ip  weder  afgezet  (vi') ;  was  in   1 5i,)6  notaris;  Comni.  (van 

lluwel.  Zaken)  l57iS; daarna  Klerk der 'Jliesauric 14 Juni 1578; 

Scli.  J5.S0; Secr.  15.SJ;  Luiti.  der ]!urgcrij  i5iSo;tr. (".Lijsbcth 

l'ielersdr.,  geb.  te Haarlem,  st.  kinderloos en begr. O. K. 3 Dec. 

15.S0;  tr.  2°.   14  l<"ebr.  1581  Marij  Gerbrandsdr.,  begr.  O.  K. 

25  Oct.  i(33,S, wede.  van  Hendrick  Claesz.  Kunst. 

üit  het  tweede  huwek  sproot  o.  a.  eene gelmwile  docliter  (rere): 

Aefge  iM-ansdr.  Coornhert,  pcb.  i so2,  tr.  lü  .\uril  lOii  C.uilliam 


van  Aerschot.  ^cb.   ,5^0.   Jakcnbcreyclc,"  op  den  S,n,el  b,i  ,1c 

d.  Dirck Volckeitsz.  Coomhcrt, -eb. te Amstcnlun j--  st  i  C 

2') Oct. ,590, bc^ar Kich >nclUTw.,„n naar I hüuiln c„ Tr 1 
al^laar „„lans 1561, Sccr. i sOj, IV-nsionans ,^,,4- werd v'' ' 
bannen en vertn^. i„ ,5;o „aar lunden ; b,j ".„„' teru.k.uu.; 
'n 15/j benoemd tot Secretaris va„ de .State„ van 1 |ol| ,„ I 
beroemd letterk„„dio-e e„ hcrvorn.er va„ de Nederhuulsche ia !l •' 
tr.  Nuclt-e Simonsdr.  ( , r) ' 

e.  Acff Volckertsdr.  Ou^^d^ert,  tr.  Ponuvls Kars.e„s.. (.ie bij N°  .3 
iiijl.  l). ^ ~^' 


^^. ^30; (^) ..,■<;„„„, vin, Ai,,i,.,i,. Re,,, i. ..;,,, wi 

jo juni  15S.;; (.)  WK.  u^. 


W)  Itainl.nL-di  sciitio-icn  l.,>cLk,  I 
Kc-K.  S,  f„.  26j:  (,/) 1),„,,,|,.  (I.  K, 

\\ k.  Klm.  2,  (n.  2^5;  {.'.)  ( ;, lU-.ll.i- istlic   liiit-'l  •  '  .. . !.■ - ' 


mn.,M ,.,„..„ i„ „o o,„,„„..ei,. .,M.,) ,.,„..,. J 1;:::,,,::: ', , ' :T ■", "'^ "^ 

/.ijn mocler" ,l..„k. J. 3,  X". 3^  ,5^6,. ,^,  ,„  ,,  ^,   ^  ,,_ ,^^ "    ' ■  " '^■""- < 'r"a,c„ 

opiJL-noenuh  l'ictc,  l',ctc,s/.  van  N.ck, ,1c  |,.„,.c  k ,|,n  „,  t  |'    T   i  I ^'" I"- '''"■ l-"i.lmM 

..,..n„r ,;,..,. \::z:i::ir:i:: ;;::::.,'':r ;.;:::': '" v,'^-^- '■ '■'■ " ' 

.loM  .hulc  i„  .K-n.cirau, „..u,l. ,W,-  I  uuxn'    ' ,,,  .x   |   ,     ,    ' 1 ''  ''"'"""■  ^"'  '^'^•^■^' 

miU..,rl[jk,. Ki„a.,.n  n,., ,1 ■  |,,n,  vcuckt  l,„ l.„a. IV..er.ar^ ,,L' tli-'t!!»'! ."rho.ii'hcl.hT 

!1!V'' '"■^■'^^''■''' '■"■"" ^'^ ^'"' '576 1,.. ..„:„l .an II '"!;,' K,,;;i^:i";:^^ 

oir t«aflir  ,l,i.-.-M  l.huR-n  >K-ser  stek-  te o.ni,„",''ïr,„",'! ,' '"  'iT  "■'' " '"■'~^'" ''' ■s^'"^''-'"" ^'•""  tl'l^-" 
/ijn  mocicr.   r:n(.lc)  us cv.UcK • -1 ■  > „ i^'l'l^-ivn  t.terll l.nvs  van  Weijn  (>,„neii 

Alhct  Pieter.sz.  van  Xe.k bchoonle  u er.l  in  't  l,e   n ,fi 7' ^"'■''■■'''" "'•'''"* 

,|.„  l^a  ,.„.,.,  ,,|,k  inuhii.a.  in'l- "'''""'    '"' ''''""'  •'^^tl"''''-''^'-- Setiiifd, 

(k-Jluè.k'n'u  vai,"'i"'|'';'K',l,,„,  r,'i',"'l|"i  "'  ''"'."""'■  ■' I"iii^;>-n  J.niMl,-.  i ,], ■  i;,,,,,,  , |^. 


I  .■Pl'^"-/,   Nli.   14^4   til   |ac„l,  Ccn-il  Cu,,|,e,iw.,  • 


15'Ju.  ii.l.: (Iii  lilaiuv) c-L-ii (/i 


::;c:i:r-t'^-;;j:ï,---i:xï,E;:H;;: 


neraam, ni >le i.nlc-l.  lij.l.sjicscl.rirtea; (rf,/) Geiieal. aan 

■■ \'°; Wk. Rcjf. 
3  ^q>t.  •S74-  —  Ccrnelis  van  Veen  w 


n:^ ;si ^^ -:•:!'■„■-..- -- --- .^t: :::;^?;;:„;:-- 'r 


„pensL-naruis 


licLLeiiclf  (Ie  .nnst van  vci-.. l„v 

K-ii,- 1. 

■ il,  ,|.lrll,li  ■,,•,■!   /,!, 

lil-.in 

l,l..  ,1e, II 

iii  sijn  citicii  ,...|;,-m",  /i|im'  m.i 

lu   u;, 

,ll  s 

III 1,1,1,11,1 1,1 

■  ,l,„l.l,-| 

\vt  liet ^'llhlell  1 Il  in  ^i   Wni 

i,-i .11. 11 

1   ,',  II   VM|.,'   \,  1   l.lll 

Il ,,. 

i,,,i  |.|,,|,.  ,,. 

, 1 i,i,„'i , i\, 

liili  iinl. 

Cillliolyllf  Il-Ii|;ir".  (Irl.n,  ,1,,   1 

.,.,,!, 'M, 

,ll,-  M ir, l|,|,ll   II,  , 

|,„ i;i|,i,. .\, 

.i"-);i.«) 

Vullens  't  M.  S.  It.nl,, 1,  II,.   ; 

,, »., . 

l,,|  ,,|ii.  in  ,1,-  M,. 

n";  {/.'/,)  \ , 

,:.ll.  ,1.'  i;,-|i 

,.l.,,;isel,e 

aantuckeniiij;i-n \.iii  v.iii .i.-i  1 .-1 

V.,11   i 

>,l,l.'...ll,'l lil '1 III, 1 

„■1  ^ 

II  ,|,n  II, „. 

,11  l;;i,i,|  v.i 

.\.lel  ie 

's-II,->(;c wmcil <lc oiul.i . v.in  \', 

1,1. ,11 

iii.l.  ,,  (■.„,iiil„il: 

1 i|i, 

\ ,,|, l.rll ., 

1 . (, , , ,,, 

\'. ,1.1, Il 

en  Nelleken  .Spmn,;)  in  .\,-, liu 

11,11, 1 

vlh'l   (»l,r   ln,,r,|,'i 

II, n 

,■,11, ,11 ii„i 

\ ,,!, l,,-ii 

eeiie  zuster:  Aecliie,  ,mIi.  in   i 

19   Ml.' 

J.iii  v.,11  ,1,1   l.,l. 

, i:,' 

.   15,11,  -.1. 

•,7i (, 

1  11, II, '11,1 

j:ms/.  ei,   v:.l,   M.uil,,-  |.,n.,i,. 

\.lll ,ll 

.Siiiiiliii);;  (//)  Sl.l 

Kiek 

■S'-.!,  1"   , 

.■; {//\ \\1., 

<e,;.  Ui,. 

M.'lll.  1,  l.i.  Si;  {/.'.)  .Sl.,,|,,,k.  1 

•l'), 1,1. 

uiS  \'  ,  (//)  Kiiil, 

ir.  È, 

(„.  i'.,  \ 

i,i,i.,lii,i  IS', 

/, 1,1, i.i.i; 

(//;«;!  .N.i.niilij.t  .In   W.i.ii.lijns ; 

Ulllh-f 

.Ki   c;il,leü  U,  N' 

5; ( 

;//) Si. 1,1, 1,1, 

IS"-',  !■•■  \ 

\";  I,:') 

WU. KeK. y, f... jsy; (//) kes„l 

II, ,11.1 

,1  1.  ,1.;  (,/,/)  V.il|;e 

IS  i-n 

-.■Ie ,;rn.Ml,,, 

i.-L'n:  Slim  1 

,ll,'l„ls,ll'. 

Vcnvor;  (;r)  W'li.  Ue^;.  Div.  iMi 

IH.   2, 

,.  i.»i  V; (.,.1)  Ken 

.■l,r. 

i.i, 1.., 7'>; 

\l.i,lr,-|;,  \\l, 

i,  .1,  1,1 

Juli  1562; (//) „VeivlariiiHe l>i| 1 

IMU-   \. 

II  hul.,-  ^■r,l.n'ii",  1 

.  K. 

i, .N . .s';i' 

//) WK. l;,(;. 

1,1,1. JS7; 

(77')  K,s,,l.  Vn.e,U,li.,|,  1, f,,,  j, 

1;  (,V,7, 

.,,■  1:,,;.  a.T  li;li,.| 

I,'l,r. 

1,.,  .M, (II) 

< liiilr,'iil  ,li' 

1, .'»,.' 1,1,1 

l,l..eavel«Mll|.,,li;,|,  tM■.^>•|l,•|l  N,t1 

ue Sin 

,,ii,,lr.  .'ii  |,,iil.,r  U 

'in, II 

1 \,iii r,i,,i. 

l,„l.'        Ui,'l 

, !,iKil/ii 

u.1-,      /h-  1,1,11  1,'1   IhHUV,  \'I,  j 

CJ.K 

HAKMAN  kODl'NIUIKC.H, DH ODDK. 

k. 157,S    1(1(15; vviki.,','11 (l.ii.i(lc:il;;('v;i,inlii',(Uii (h iS. Imll( rijen j; Mei 157,^. 

N.  Z.  llniszilUimi',  is^'i   '55,  155.S   'd.S,  1 qy.S  („}. 

Overman vaii dm I l.uulh.Mi-d.H.-k'n (155.S) (/^j ; en der /es ()|i|ici hapilcins 
der Jki!->;crij  (iSDO); een der  lU'-rii  (15(17). 

„DrapcnicrdLT" (,) in de KaKusli.i.il ; was in i5(i,S iiid /ijii hm,, Kr Jan 
Hclhs/, kdd.'iil.nndi ,i,;cn,i,ir v.m de vciwciij „,!,• 1,1, niu.- ( liiys" ,,p ('l.n 
N.  ■/..  V.n.ilmiv.wal, 

II, 11,111, IM  l„l,,sl  nul  hel  n|,|,.il„'V('l  (,W'1  ,lr  .Si ,1, 1 ,n 1 , 1 1 1 ic   I57,S. 

licli ,!,■  in   IS'-"  l-'l  '1.'  V. 1.1111,1,1111, Ir  ,i,iii\,., 1,1, I ,  \,,ii  ,!,•  |,r,ilcsl,inlcn 

hiniicii Aiiisl, 1,1, 1111, (1,1, Il iii.i,',! il.i.iin.i 11, ,,11 'I I, ml. lil. 111,1 de \u|l: 11,111,11. 
In 15'") u,M.ii,l.' liii 1, ILiiiil.iii:;; ,1, n i;." Apiil x.ui ,l,il j.i.n /mid lii| l.ij 
den Ka. ld v.iii ll.iiiiliiir;; ,,11 v, 1 /,i,'k'„ lii ill 111, u.i.iiiii lii| ,1. ,, \ , 1 I: l.i.iid.' : 
„d.isz i,li nul il.-m lu, liiii,i, li, n ciiin.' lm n, innir i l.iiiiidïui imir; 1111 \ .,1 l.i 1. 11111, K- 
xu .Xmslcid.iin ,in,' l.uiii;,;,' /,ilt ;;,:l 1 i, 1 >, 11, ,l.iiimi .im li 111,111 I1.mi./Ii,iw 
vnnd licl,,' Klim, Kt s, miull w,.ll ;;,miI,I miihI , 1 l.diu n. .iI-,/. , 1/ 1, li •-,, ui, iiinli, li 
nuinncn I )i, 1111, 111 miii,l ,11111, Kin ,\ 11 1 1, il 1, 1 n. u , ., li, iil li, li \l„i .S,,li/i;;l: 
'1'allcr vltKiiu'1, d,irii.in si, li m,imii li, 1 /u Amml.nLim li.ill ,111, lul miiid 
uiKlcrlialtcn", zijn v,„ .nuaiicii Ie k. niun -..il, iiicl ;■,. „ lUmd. 1, n.,,, d. 11 K.i.id 
„zii vori-ci- Jl.mnilti.'iiiim;.; d.s/, 1,,, , liina. liriis u k ,l.i nml, I. n , I, 1 lu li .illii,' zii 
;;uirr,n" .11 v.iK.I M,..;,; li.'l (Kmi 11. 111 s, iv,i,il,li;,,d.- ki I , , 11 I c 1 in ■;, ;rn \ , ik. ., ,- 
|H-n,  e,n  x.ihniiKii  I.'  mie.Mii  :;,l,iml,.n,  > n/,  (,/), In  157.^ kcrv^U' liij n,iar 

AinsUTd.mi Ic-iii,; en \,rviild,- ,1 .ds I ,. vcllnMnr ,l,i sl.id .■, n li,i,,r,li,,l l,.| 
de  Alteratie (f). 

St. 20 Juni 1605 i/j, /.(>(, 11 v.m ll.inn.m Cl.ic,/, (zi,: ,\,inl,, liici ,iii(l(i) en 
van  Marij  Idoristlr, den  ( Xler. 

Tr. Aeclit Uiicksdr. van lleeekelen (aO, I-l-''. N, /., J(. Juli 15,S,,, dr. v,in 
Direk Jans/..  (zie (.,,k  Aant ,  lii(r.,iulei) en  van  Kenihinvli  l'ielersdr. 

Kinderen (,.. ;i,) <//): II,\i;m\\ K( nikMiiiKcii, uk J(i\(.i,, drapeiiieiiler vw 
handelaar in Ki^seluit in de K.ilv ersli.i.il „in d,- Wolspinslei s" (/); ( .e.Kpiihs r,le 


12. in 't ('(jIIcl^c van GcdcpLilccnlc Raden Ic (nirinclioni Ji Jan. lï/u; in i S^') 
k,.nil hij v.xn- ais lA.iilicl^ a-cnl van de Stalen van il. .Hand in l'.n^cland, 
jjclast met liel onderlKuiden van de Ijetreld.-in-en tiissclien liet Nederlaiidsclle 
n-ezant.schap aldaar en de Staten (////); tr. i.ijsljetli Laurensdr. Spie-el, 
gch. 1547, dr. van I.anien.s rielersz. (zie Aant. hij N'. ;i) en van Anna 
Jansdr.  Gaelï. 

Hun zonn was o.a.: 

Theodore Rüdenbui-h, Ridder, st. te .\nt\verpen ( )et. 164.1, a-ent der 
stad l':nulen te I.Diulen \(>oy, al'-evaardiL;de (/.onder ollicieelen tilel) vocu' tle 
lluUandsehe kooplieden naar 't Hof van i'hilipslll, Konin- van Spanje, 1610; 
Con.sul van 11, II. Mo-, te I.issahon 1 ( m j ; door Avn Konin- ^A^^ Spanje 
benoemd tot Ridder in de orde van 't Huis \an Hour-ondie MHJ; Resident 
van den HertoL,^ \an Sleeswijk-l lolstein-dottorij bij 11. 11. Mol;. 1625 of '26; 
Raad en Resident van dien Herto;^ en van de stad llanibur- aan 't Hof 
van den Kaulinaal-Infant te J5rus.sel 1628 (y) ; tr. te Delft 1;, .Maart 1621 
Anna  Notc'lni.Liis.  - -  Wonnen  een zoon. 

IJ.sitK.WI) Rn|,|.;Miui«.ll, tr. 25 No\. 15S5 llreclil Albertsdr. Seliilt, ilr. 
van Albert (ierbrandsz. (zie Aant. L.ij N°. 154) en van Ael .Me>iulertsdr. 
Huydccoper. 

Uit dit  luiwel.  si)ruten  vier kiiuleren,  w .0. : 

Jan Rodenbur-h, L,'edt. O. K. 30 Jan. 1504, be-r. i\. K. 14 Dec. 1ÓÓ5, 
in 1619 koekenbakker in tie KaK erslraat ; was in i(.2i) en later koopman 
..p de Heeren-raclit, naast de brouwerij van 't Naeht-las (/■) ; tr. l". 2S Sept. 
1610 Annet-e Corneli.sdr. van Hemert, -eb. te 1 l,irlin-en 1 593, st. te Amster- 
d,im en er be-r. W'. K. 12 .\ov. 102c), dr. \ an ('oinelis IS.u tliolomeusz. (zie 
Aant. bij N^ ló,:;) en van Trijn J.uisdr. IHaeu; tr. 2'. 2S Sept. il>^l 1 lesler 
Willemsdr. van Xieuwkerek (/), wetK', met vier kinderen van Reyer Claesz. 
Anslo,  l.ikenkooper  op  de  Kolk  ,,in  't  witte  .\neker"  (///). 

l'ajii  zoon  uit  het  tweede  luiwel.  \ol-t: 

Jan Rodenburtdi, -eb. 1641, st. kiiulerloos 2 Sept. 1690, klerk ter Secre- 
tarie te Amsterdam 1G66 («); was in K'tJS l'.oekhouder der Admiraliteit 
wegens do Cunvoo)'cn en lacenten; Seer. der stad Amsterdam 1677; Hewindh. 
O. I. Conii). if'vy; was tevens een voornaam ossenweider (c); tr. i "". te 
Slotcrdijk 26 \ov. 1675 Susanna Heesters, -eih. X. K. i l'~ebr. i6.\6, be-r. 
N. K. 5 (Vt. 1676, dr. van David (zie bij i\"". 21, ]5ijl. 2) en van Clara 
van l'tïel.-n; tr. 2°. \ t, Jan. 1(178 M.iria \an de Kolk, -eb. 1648, st. kinder- 
loos 2 Sipl. 173;, ii.ilateiule leii veiino|'en xau / loo.OeKX-- (/). /ij hcrtr. 
Xov. l(K)3 ,\lr. (.■ornelis Ikieker, -eb. te I l.iarlem l()08. Landdrost van 
Kemiemerland l(i8(;, C'.edep. ter Rekenkamer vau Holland we-eiis de stad 
llaaiieni  1703,  (ieeomm.  Raad  1707. 

1 I.M.SCI.X  RiihiMiiKCII,  tr.  I'ialthasar Simonsz.  Appelman,  X'^.  25. 


A.\.\r.  Harman  (van)  Rodenburch  (</),  -eb.  omstreeks  1440,  st. 
Amsterdam  k.nt vo.ir Juni  1475  (r),  tr.  Aeff X.  X. 
Zij  lieten ilrie  kinderen  na: 


35 1834272 

12.   b.  IMachtcki  ilamiansdr.  Roduibuixh, -vb. uiiisliccks midvasicii 1471. 
c.  llarman  Rudcnburcli, gcb. omstreeks niiiKastfii  1475. 

Acff  Ilarmansdr.  Rodenburch (bovciit,'cii(.cnKl), -eb.' 4 Au^.  1468 
(IJartliolomci). tr.  Clacs Gacfï,  Clae.sz., Scli.  15^01,, R. ,5,0, zoen 
van  Clacs  (zie  bij  N^.  cS2,  J5ijl.  1) en  van  Wcvn  Óuni  jimsdr. 
Uit dit luiwcl. spinten twee kinderen: 

a. C'laes ("laefl',  Claesz.  (zie  bij  N"".  82,  Hijl.  1). 

b. llainian  Claesz.  Rodenbiiixli,  vol^t: 

Jlannan Claesz. Rcdenburch (<n,!: voorkomende als: „ lonclu-e(r) 
II(ar)mc(n) Gaeff va(n) R..ede(n)borch" (s)), \vo,.nde op den'i\ieu\ven- 
dijk; tr. Marij Florisdr. ,\cn Otter, dr. van 1'loris Jansz. (zie bij N°. 38, 
]5iji.  1) en  van  Alyd Jan  Hetiisdr.  Zij  licrtr.  Willem  Fransz.  (/).  "'  '■ 

Uit het eerste huwelijk werden de volgende vijf kinderen geboren : 

a. Moris  Jansz.  alias  llarmansz.  l^odenburgh, begr.  O.  K.  26 I\hiart 

1591),  verwcr  («),  in  1557  in tic W'armoesstraat (t), in  1591  en 
bij  zijn  overlijden  in  ile  Kalverstiaat  bij  't  .Sint Jorishof „in  de 
blauwe  Handt"  (ïc) ;  tr.   1'^.  (Irict  Jansdr. :  tr.  '2".  l'Jbrichgen 
^ Cornelisdr., wede.  Aris Muel. — Wonnen drie Icindercn. 

b. Clacs  Lambertsz.  alias Harmansz. Rodenburgh, Ir. Maria l'llbertsdr. 

die  in  1560  te  Lis.sabon  stierf (r).  — J.ictcn ecne dochter na' 

c. Jan  lïethsz,  Rodenburgh,  geb.  1507,  verwcr op den  \.  Z.  \'our- 

burgwal of N. Z. iMclkniarkt, tusschen de J.Mige Roeien- en .Sint 
Lucicnstegen „in .\cn .Schaej^hariler" ; was met zijn broeder 
I-Iarman in 1568 eigenaar van de vcrwcrij „de blauwe Ckiys" 
op den N. Z. Voorburgwal (;■); Overman van den llandboog- 
doelen I554.'S5 (■:) ; een der zes Opperkapitcins der üurgerij 
(1566); een der negen (1567); Kapitein tier iiurgerij 1578; 
l-;egent .St. Jorishof l 581, '82; behoorde evenals zijne' beide b'roc- 
ilcis l'ioris en Ilai man in 1566 tot de voorname gerclormccrtlcn 
binnen Amsterdam (,ui); tr. 1". Jamietge Dircksdr. \an llccckclen, 
begr. N. Z. 1 Oct. 1567, dr. van Dirck Jansz, van llccckclen,' 
vcrwer te Amsterdam, en van Rembin-ch l'ictcrsdr. {/>/n; tr. 2°. 
Griet Cornelisdr. de Vlaming, geb. 15 Mei 1 524, st. 9 Juni 1606, 
wech-. van Cornclis Rietersz. Codde (zie bij N"^ 57, Rijl. 2), dr. 
van  Cornclis  Cornelisz.  (zie Aant.  bij  K'.  (i.i) en van  Tiet Jan 

\"an  het  ccr.tc  huwcl.  gc\cn de gcncal,.giccn op: „hebben 22 zoone 
gehad  waar  van  20 jong zijn  overlceden".  De twee  overgeblevenen 
waren : 
aa.  Dirck  Rodenburgh (cc), vestigde zich in 1583, uit I lamburg komende, 
waar hij  eerst schijnt gewoond te hebben, te Amsterdam metter- 
woon  (er);  koopman  (,/,/)  op den  N.  Z.  \'o<,rbm-gwal  of N.  Z. 
IMclkmarkt  „in  den  .Schaepharder" ;  liailluw  en  Dijkgraaf van 
Amstelland 1586—1619; tr. te Hamburg Cornelia van ilcn Heuvel, 
gezegd  Hartolotti, begr.  O.  K.  6 Aug.  1613, dr.  \an  Christiaan 
(zie bij  N°.  126,  Rijk  1) en van Jenne de la  Ray. 


,^.t 


I'cn znnii  uil dil  huwelijk  was: 

lloiatius  KodcnluM-h,  -ch.   iqSo,  ^,1.  knrl  v.„,r Maart  1640 (ff), 

Sub.liUml  Fiscaal  van  1 Inllaiul ;  liailluw  van  de sia.1  Sch.M.nlu.vcn 

1606—1618;  tr.  ].m.   15.>S  Jaiiiicti^e  ISaicMulsar.,  i;cb.  1 57S,  ilr.  van 

Barend Klbe^l^z. 

bb.  llarnian  Rudcnbui-li  Jiclhsz,  wo..niK-  iu  i^d.S  in  ,1c Waimocs- 

sliaal;  wcnl  IvcnUnciski-  \an den  l'rins van f iianjc ; ..Ontfani^cr 

(Icnciaal  van  dj (Incdcrcn  -aenile op  X'ijandcn  Landen,  niidls- 

i;aders  van  de  (\n\\.:ycn,  v.ndc  \an  de  \ei iicHi-in-e der selver, 

van  L;iiederen  !_;aende  cip  N'ranckrijek,  JMiLjelandl, ende ii[) andere 

1'rcivincien"  te  Amsterdam  15S4--15.S5  (,^'X'); „stLirf in luiijelant, 

aldaer  -evludit   siin(de)   cm   de   Leijeestersche  faetie"  (//) ;  Ir. 

Lii-,heth  Andrieselr.  H..elens  ( //),  -eb.  6  Jan.  1 5.^,:;,  be-r.  (.). K. 

14  Juni   \(>22  (/■/•),  dr.  van   .\ndries  (zie  Aant.  bij  \^  3S) en 

van  Alyd  Clacsdr.  Smit. 

Zij  wonnen  twee  kinderen,  w.  o. : 

Cornelis  Rodenbur-h,  -eb.  1572,  wocude  in  de  Keizerstraat, klerk 
lier   Thesaurie;  Ir.   21   Jan.   U.M   flara  Jausdr.  \ai'  luserude,  -eb. 
15S1,  dr.  van Jan  en  van  (Iriet Jan.sdr,  /ij  lierlr.  l.ueas llendrieksz. 
(zie  Aant.  bij  N".  04),  wed',  van  iXel-c  Claesdr.  llas-.elaer. 
d.  llarman  Kodenbur-h, de Oude,  N".  IJ. 
c.  Alyd  llarman.sdr.  Rodenbur-h, ba-ijn  op  't  Ronde  Hof. 


(„) .Scl,..q' tcL-kciU in /ijn Naamlij.t .l.-r Ilui./iucnn.Lv.'c,-, a a, ,Ie .\. Z. (M. S. ScIkk-,,, X". 2, 
«em. aivhief) .,,ui : „llanua,. K,.,!.,,!.,..; lu.r ^,.,c„ ..,, .V ,551, h.a, .57^.?», "icu: Ta,,", van 
ecu Vacii.lcl l.iK-cliku cii(.k-) lr,.>k na 1 lai lini;.!.-; (.'■) Wv (h,„w, \1I, y. y_,\ ; (. ) .Sta^Uivk. 1567, 
fo. 14.>; W) Dirk Ku.k-ninug .lom- \h- J A. W..r|.; c >u.l-l IwUaii.l. .Mll, ].. O9; !.•) tor (u.uw, VIII, 
Al])lml.. Na,imi-Cf;. i. v.; (/) „ol,ijt .Icn 20 Junij i(k,5"; .M. S. KcirLcck, .N'aainL .ki Vi..c.Ucliap|,L-i. 
voorin; (^) Naanil. ik-r fnijitkvcn, 15GÜ; l.a.k- t 7, .\ . 4; [!i\ \Vk. kcj;. 10, fn. 251 \ ' ; (;) KeiitL-n- 
cii OiukigL-nlnid; \an 't St. l'ktLT.(.;a^tl,uK l6u3 '25, 1... iü6; Kc--.,!. ll,,lLin.l II Xov. 15.15; (yl 
t. a. i>. OiulH..naiul .Xllt, ].. ó.j Lil N.i\.; (ï) \Vk. Kc- 21, f.,. 20I. V' ; (/) lichter \ViUcn]^cl.■. Nan j 
Nienwkerck was l-l-iic /n..ta- ^.u. .k-i, vo.,inaiiiu-n ko..|m.,iii j.uKt Wilk-ni-,/. (san) Nicuwkeick (/k j 
kij  N".   112,  ni,.,t  ,/),  K*-!'-  '>-■ Nijl-crk  15SS, bl.  ic AnislLr.kuii  un er l.uf^r. ( 1. K. 3 Mei  1645, .lic    | 

An,-,ter.k.in e.i er W'^v. O. K. ., Ai.iil 1630, .h". van J....-.t en N.ai S.aa TieieiMh-. Kranen, eeu | 
z-.vayer was van ileii (lichter J,.o,t van <k-ii Von.k-l; (//;) \Vk. Kcy. 21 fo. 204; («) Üiüotm. 5, fo. j 
190; (.') Rcf. van Goede Mannen, 168S; N''. 1S15 R. I.; (/) CoU. Successie, Kef. 24, fo. 67; (y) j 
lilijkens liet a.lellijk praeilikaat in ecne yelijktij.liye acte aan  llarman (van) Rodenbureh's kleinzuun    ] 

.;.:.;,^en i,„.c: .1.- laniilk- san .,.klk|l,en ... i -|.i , a.;; ..... ren , ...,k ,■.■, .1. ,l..,a .ki. IKer 1'. Ikre.ul-. | 
A.lle.i.l e,.n.ii,„-,  ,.|.  'bUiil.,.., J.i.l  Ie  '-lla-e  ,.|,  .n.;..  v..  ,.,k  in  .Ie  kvi.l .e.iMer,  san  .Ie  i;,...ali|k- | 

l.ei.1   san   1K.II..I..1   in-eslel.l  naar  .1.^  ei^^eii.ileii  s,,i>  h.l  llni, en  ll..l-ta,l  ko.lelil.üri;!.  I..|  l.ei.lcM,     | 
ssa.ira.u,   ik  n. een. Ie  slat  het  Anislenlam-s he t;eslaeht  /ijii  n...,n. ..nlleen.ie lei.klc in dit ..pzielit tot     \ 
yeen  resullaat, .l.iar als eiysnaars van  dit  Huis .se. kal  Iu t  l.iaNi ,k-r  14e t..t het beyin der 1 6e eeuw     j 
enkel v.j.irk.nnen de nesl.iehicn :  san  der  Uoes, san /aiu]i.a,t, van  Uusclniysen en van Zwk-ten; (;)     j 
Wk.  Rei;.  I,  f...  172;  \s) L;r,...tni.  I, fo. 2C0 \^ ;  1512; (/) \Vk.  Ke-.  3, f... 26S V"; («) Rcntebr. iS, 
fo.  iSS  V ; (;)  (,ln..l,ier  1557, f...  i,.i ; (r,.)  Kerk  lm.  lU;;.  i  .1.  15 Juni  1591; (-v) (.aootm. 2, fo. Si     1 
V"; (1)  UcK.  s.in  \ erlinriiii; .Ier  hiii.cn  van de iMiK'a.sen 15(,S, I, h.. 44 \ '; (c) Hamkoecli scniteriün 
hoeek, f...  iSS  \'  ,  \ij\  \'" ; (./,;)  ter Guuss,  Vlll, .\l|.li.il..  Ke;; ,  i. v.; (Ar) (Jnijtseh.  Il, fo. 7, 7  V; 
(,-.)  „Sterf  scer  ..ut  a"  163*"  teekeiU Sel.ae|. ..n.tient  llii.k  R. aan ;  M   M,  k,.  162; (././) Il...,ii!.. 
O.  K., i  .1. 7  Mei  I5.,)5; (.v) Aant. san  Mr.  \. de  K..eser; [Jj]  Wk.  R.-.  24,  lo. 203; (•.-) Res..l. 
Hollan.l,  S juni  I5,S4,  2ü  Nov.  15S4,  12  Sept.  15S5; Rcsol.  Vrued-,ehap,  5,  f... 6  V^ ; [h't) Kes.,1. 


liljul    1 

.  j„l, 

■5Sv. 

7/1 

rius.lr. 

liuc-lcns 

l,.i.l 

iMJ 

1  n;i  ' 

t  merlij 

,leu  ' 

v.w 

Neck 

WLTcl  /.ij 

I.ijs 

bei 

; aj al 

n,Mcllijk 

iTlgc. 

clin 

37 


15SV; 27 A.ii;/io Sq.l.  1591; l'.-) S>I,.K-|,,  M. M ; (//) l.ijsl„il, 

,l,„   „.,:l,n  ,,11U:111,..-11  V.IIT   K.llincti'L-11   Alullicvlr.   Ilnclin-,. 


13.  EGBERT ROELOFSZ. 

R. 1 578— 1 5.Sg; vurkozcii door tic ari;cva;irili;4(.leii ilcrScluiltcrijcii 2; Mei 1 57S. 

15uro-.  I 57(),So,82,,S3,,S5,>S7. 

l''.rii (Ier ncL^cii  Oppcrkapitciiis der  I!iirL,'ciij  1567. 

O.  Z.  Ihiiszitlcnm..  1578. 

Koopman  iu de  Warmocs.slraat  ,,in  tlcii  Ketel"  (</). 

JJehoüRlc in 1566 tot de voornaamste L^ereformeerden binnen Amsterdam; 
was in  1568 om den L,^eloovc fuLiitief. 

Hegr. O. K. 13 Oct. 1 589, zoon van Ki.eloi' l'.-bertsz. (zie Aant., Inenuuler) 
en \'an Jainietgen Jansdr. 

Tr. Amia Cornelisdr. Grauwert, L;eb, 1520, bei^r. O. K. 3 Juni \S^'J, 'li'. 
van  Cornelis Sijbrants/,  (zie  liiji.  1,  hiei-omler) en  \an  Neel  Dircksdr. 

Kinderen: Roi.i.ot  lM;i;i:irrsz., N°. 56. 

Jan \>k \'k\], iMilil'iRis/,. {//), koopman in de W'armoesstraat ,,in den 
Ketel"; Comm. 1586, Sch. 1592, Iknt,'. 1596, 98, lUji, 03,04,06; Kerkm^. 
U. K. 1586; tr. i". (kort v^uir 13 Mei 1574, op welken datum hij zijnen 
vader quitantic i^af voor ontvangen huw elijksgoed U)} lielitge l-'rcdericksdr., 
geb. J547, begr. (). K. 3 .Mei 1589, dr. van iMederiek (iijsbertsz. (zie Aant. 
bij N°. 90) en van Aet'f Dircksdr.; tr. 2". 15 Mei 1591 Silletgen (Cille) 
W'esselsdr., gedt. O. K. 30 Oct. 1569, bcgr. O. K. 3 .Aug. 1595, dr. 
van We.ssel Rijck.sz. (zie bij N^ 90, JSijl. 1) en van llendriekgen Ilen- 
dricksdr.  l'ock. 

Van hunne kinderen volgen er uit het eerste luiuel. drie en uit het tweede 
ook drie : 

a. Jannetge de Vrij,  tr.  Abraham  Room,  N°.  89. 

b. Frederick  de  \'rij,  geb.   1579,  st.   10  Jan.   1646  ((/),  Scli.  1612,  Rurg. 

1620;   Gedep.   ter   Rekenkamer   van   Holland   1617— '19;   (ieconmi. 

Raad   1623 — '25;  woonde  in   lóoi   in  de  W'armoesstraat;  tr.  15  Juli 

1601   Nicsgc  W'illenisdr.  ]5ogaert,  geb.  J580, st.  17  Nov.  1646 (e), dr. 

van  Willem  l.ms.-.  (.ie  bij  X''  8(;,  l'.iil.  11 en  van  (iiert  Jansdr.  Vis. 
Hunne  dochter  w,is  0.1.: 
Helitge de  \'rii,  tr.  r\  Ds.  David  Rutheus (zie Aant. bij  N°. 369);  tr.  2''. 

Dr.  Roetert F.rnst, N°.  172. 

c. Cornelis de  Vrij,  N^.  151. 

d. Roelof  de  Vrij,  geb.  1592,  begr.  N.  K.  22  Jan.  1636, woonde bij  zijn 

overlijden op de Leliegracht; Regent Outle ALinnen- en \'rouwenhuis 
1621; tr. 4 Sepit. K'.iO Maritgen Hendricksdr. Servaes, ged'. (J. K. 
14 Maart 1593, begr. N. K. 30 Jan. 1625, dr. van Hendrick (zie bij 
N^. 32,  liijl.  2) en \'an Aeltgen Jansdr.  Hu)-decopei-. 


I 

Zij  wumicn  Lwcc i^cluiwilc  kiiulcixn: f 

aa.  Iv^bcil de  Vrij,  N '.  JJ4. 

bij. Aclt-c de Vlij, L^cdt. N. K. 18 Dcc. lojj, bc-r. O. iv. 16 N'ov. lOi.S, 
tr. 20 Aui;. 1647 (lijsljcrl Adriacnsz. Vries, gczei,'d (".ijsjjert de Vries (7), 
g-eb. I()i5, begr. O. K. 27 Nov. 1Ó62, koopman op 't Waler (,;,'■); 
Coiiiin.  1(155;  laiiu.  der  Burgerij  1654,  Kap".  1657. 

e. Anneke  de  \'rij,  Ir.  Dirck  l'ielersz.  alias  ])iedericiis  1'elreius (/.ie Aaiit 

bij  N"".  II 1). 

f. Wcs^el de  Vrij, gcdt. N.  K. 20 Sept.  1594, st. emgeluiwdji April i()55(//), 

Coinni.  1658. 
Ni':h:i;K;i-,  I'.ciuktsDK.,  tr.  liendrick  lioelens (/.ie  .\ant.  bij  N^  .?«). ' 

IlKNDUiCK  l':(.i;r;Ki>/.,  ij/.erk.»,per  op  den  O.  Z.  \'oorl,urg\val  „in  i\a^'' 

gulden   Appelboom",  testeerde  mutueel  niet  zijne  luiisvrouu' 2 Jan.  15CS5 {i}\' 

tr.  bij  luiwel.  voorw.  d.d.  20  Nov.  156.:;  Marij  Jansdr.  l)...mmer,  geb.  1547,; 

st.  kinderl.  en  begr.  O.  K.  4  l-'ebr.  15S8  (J).  dr.  van Jan Jacob.sz. (zie Aaiit. 

bij  N°.  3) en  van  tleert  IJsbrantsdr.  Hem. I 

A.\,\r.  Roelof  l>;gbertsz.,  liet  ...a.  do  volgende tlrie zoons na, die' 
allen  te  Amsterdam  gevestigd  waren  {'.): 

a. Roelof Ivgbertsz.,  „sclioe(n)maker  oft h.niteooper" (/) ; tr. Jannetgeii 

Jansdr.  Zij  testeertien  te  Amsterdam  1  .Mei  155J  (w), 
Ihni znon  was: 
l'gbert  Koelofsz.,  N°.  1,1. 

b. Joost  Roelofsz.,  begr.  X.   Z.  4  ( )et,  1575,  lakenko,,per ;  Kerkni', 

.\.  Z.  K.;  tr.  Anna  bdlertsdr.,  die  in  1575  n..g  leefle.  dr.  van 
1'dlert Simonsz.  en  van  I lillegont  Cierritsdr. 
Wonnen  aclit  kinderen,  waarvan  het  tweede:  Mr.  .Sinuai  Jciosteii, 
prii'sler  was,  en  het  derde  in  1539  geboren  werd  (//). 

c. .Meynert  Roelofsz.,  w.is  in  1 5 38  bmuwer  (o). 

Hljl..  I.  .Sijbrant  Grauwerr,  liet o.  a.  de  \'olgendi-  kinderen  na: 

a. C'ornelis  Sijbrants/,.  (u-auwert  (/>),  ^Lh(ienm:d;er  op  den  Zeedijk; 

tr.   1°.   Neel   Dircksdr.   (zuster  van  Albert  J)ireksz.  de  l'ool,  zie 
bij  N''.  100,  J5ijl.  Ij,  st.  kort v.u.r  Akiart  \':,2h{,/}; tr. 2'\ Ciricte 
1'ieter.sdr. 
Uit  het  eerste  liuwcl.  sproten  drie  kinderen: 

,l,L Rexmeiiell ('omeli.dr. toanueil. Ir Cl.ies J.mv'. DnyveM.ae bij 
N".  (.8.  Hijl,  2). 

bl). .Sijbrant Cunelisz. (oauwert. g.b. 1 5 1 8, apotheker in de Warmoes- 
straat ,,in de C'lnm" {/■) ii.ia^l ,,de roodc Camcel" ; tr. .M.uij 
Jacob.sdr.  \'ivscher,  dr. van J.icob \'isschcr (zie bij N°. 30, liijl. ii, 

cc.  Anna Cornelisdr.  (ïrauwert,  tr.  klgbert  Roelofsz.,  N°.  13. 

b. Nel  Sijbrantsdr.  (Irauwert,  tr.  Jo..st N.  N. 
I lunne tlochter was: 

i\Iarij  Joosten,  begr.  O.  K.  8  Nov.   1560  (.),  tr.  (i.ivert  Jansz, 
Glimmer,   huidenkoopcr   in  de  Warmoesstraat  ,,in   't  Wapen  \aii 


Deiiemarckcn"  (/).  1 lij  hcrlr.  (omstreeks  15(55)  1 lillc-unt  W'illenisdr. 

Kuyser, l)eL;r.  < >.  K.  2,5 Juni  150,S  {//). 

Uit het eerste luiwel.  waren  aclit  kintk ren,  \v.  o.: 

i\hiria  (lovertsilr.  tiiinuner,   tr.   Willem  \an  iler  Does  (zie  Aant. 

bij  N°.  104). 
c.  N.  Sijlirantsdr.  Grauwert,  tr.  C'laes  l'.-hertsz.  i'auw. 

{,:) Zie o. :i. M. S. Kuurl.nek, X.iainlihl .Ier Vh.c.ImIi.iiii.lh \,,.,rni. ()|> enkele M. S. re.t;ee- 
nngslijsten veonlt F.:;l.eit Roelul,/. «el eel.^ na ,i- /iin uilliaii-l.onl ^ennenia: l-'.-l.eit K,.el,.r,... 
Ketel; {i) Jan de \-rii, I'^kerts/. i, l.et eer.te li.1 der lanulie ,lat .le/eii laniilienaan, vuer.le. 
Terwijl zijne bnie.lei^ lUH.it anders .lan enkel kij han |.alr>aiiein ,;'-au,ennl xwn.len, k,.inl 
liij in alle aeten slee.K ,.,nler kuvenslaanden naam vn,,r. Wellielit heetle .ijne };i ..„hnue.ler 
van vadeis/iide voluit: ja„nelj;en JanMJr. .Ie Vnj, en «a-, In, ,lns naar haar i;en.,enHl; (, ) 
Faniilie-areliief van Ihr. K. L- Kieker te Anisteraani ; (,/) 4e Ke-. ,lei liili entel.rieven, f... 4; 
M 2e Rej;. der lijfienteln-., fo. y V'^; (/) Ciijsbeit .Ie Vrie. «er.1 l.ij /ij). Inniel, i^-^'s,isleer.l 
door Godaevt van Dalen, Kaa.1 Oidinaris in den lluve van l'lieLl.t, /iin neel; (:,■) \VL. Kei;. Ji, 
fo. 66 V; (//) Kerkelijk Amsterdam, p. 493; (;) \Vk. L. yo, i. v, l>.,nuner.; (/) W'k. Ke-. II, I... 
150; {i) Deze drie zoons komen als elkan.lers liroeder.s voor in een Renteljiief d. .1. 24 .^ept. 1538 
(Collectie perk. brieven, Cliarterkamer) ; R.,elof Kybertsz., die de oudste zal {geweest /ijn, is blijklua, 
naar zijn vader tjenoemd; (/) \Vk. Ret;. 4, fo. 131. In den liovenyenoeinden renleliiiel \aii 24 .Sept. 
1538  wordt  liij  „schoenmaker"  (,'enoenid ;  waar^Lhijnlijk  is hij  .Ui~ eeist  sJ„Hinnakei  L:euee,l  en 

{o) Wellicht is de/e dezelhle als Meyne.t KueK.U/ , liennrpl,.,..|.e, in .!.■ I .d, .lee;;, .lle IM .\pnl ]5I.4 
het  moederlijk  erfdeel  van  zijne  vijf  kinderen  (w...in,in  .Ie  beid,'  .aidi.ii,  t«e.rm;;eii,  in  .545 

inbracht; (/) In enkele omle aanteekeninL;en «..r.lt .Ie ^r,,u» v ,n. lad.eit U..el.ils,., aan-.d.nd l.i| 
den naam Grauwert. Werkelijk vond ik in .Ie .Sta.lMek, van 1545, 1.. .14 ,.11. Ier .Ie n..n,eu .Ier 
lniri;ers,  die  in   1535  a.m  de  sta.1  j^el.l  v .,. a-es. h. .ten  ha.l.len  v....r '1  bou»eii  van  't  Kon.le.d  l.ij 

zal zijn dan de schoenmaker ('..melis Sijkraiil^/.. ()..k in '1 ija..lii.-i \,'.l iii.aen IVun 15.|<>, o|) ': 
Rijksarchief te 's Ilajie, vond ik ..p .Kii Ze. .bil. veimelh „\\\ IJ ( ..melis ( ira. .lu e. 1". In .Ie aeten 
komen hij en zijne kinderen evemi el nooit an.lers .laa l.ii luin palr..iH.ni ;;en..eN..I ^....r•. (y) Wk. 
Rey. 3, Sn. 245 V"; (r) <,)nohier 1587, fo. 3.,; (,,) Wk. Re^'. 7, f... 101 ; U< l,hn|l.eh, 26, 1., 74; (»l 
Wk. RcK. y, fo. 59 V\ 

14   JACOB BENNINGH, JACOBSZ. 

R. 157.S— 15.S1 ; verkozen door de afLievaardiLirlen der Sclnitlerijeii 27 Mei i57cS. 

Scli.  1578, 

Was in  i 56Ó  „Commissaris van  't incomen  endc \iiyt;j,aen \aiit coren' (<;) ; 

VVaardijn der hikcnen  1580 (/>}. 
Lakenkooper op den O.  Z. W^orburt^wak 

IViir. (\ K. 7 Anti. 1581, zoon van jaeol. (/ie .\ant., hieronder) en van 
^kltia  Jaeol.sdr.  \'erheyen. 

l'r. Wijburcii Jaiisdr. van Hoppen, tlr. van Jan Claesz. van Hoppen, Sch. 
en R.  1549,  HuY'^. "1560. 

Kind (o. a.): AcmüTA Jacohsdr. IjENNINi;!!, tr. Dr. Sebastiaen ICijbcrtsz., 
alias Sebastianus  l':gberti,  N°.  Ji^. 

Aani'. C'ierrit lienninoji, Gerritsz., j^cb. onbstreeks 1 ^70 (< ) tr. I.^<j8(,(') 
J5acrt Verburch (e). 

L'it dit  huwel.  zijn drie kinderen  bekend: 


a. Ccriit  ]k'nniiii;h,  Gcrritsz.,  xol-t. 

b. lïwck  15ciinii)L;li,  Gcnilsz., -eb.  1404,  tr.  i4.-.,S  (ƒ)  {iccrlruy.l  van 

X'lict  (,;'■),  -eb.  14 IJ. 
Ifuiuie dochter was: 

iMar-i-ict  Dii-ck.sdr.  J5cnnin-li,  tr.  1 Iciulnck Ccneiiz. van der Schcl- 
lingh (/.ie bij  N^.  23,  Hiji,  2). 

c. Claes  IJennin-h,  CeiTitsz.,  (-eb.  onisliveks  1410),  tr.  N.  N 
Winnen: 

Jan  Clae,sz.  15ennin;^^h,  (ijeb.  .mistreeks   14.(0),  tr.  N,  N.  die st 
kort  voor Au-   1503  (//). 
Zij  lieten  \ier kintleren na: 
aa.  .\Lutliijs  l!ennin-h, Jan.s/..,  -eb.  1482,  .st.  v^.or  1526. 
bb.  lilisabetii Jansdr,  Jiennin-li,  -eb.  14.S4, tr. !\lr. l.aiirens Jacobsz. (z), 
st.  1527.  Mij  liertr.  Geert IC-bcrtsdr. {/). 
LMt het eerste hiiwek si^root ccne ccni-e dochter: 
J'llisabeth  ]5ennin-h,  tr.   1°.  1540 Jacob Riiy.scii,  die in  1549 niet 
zijn  tjezin  metterwoon  trok  naar Weesp,  waar liij  brouwer werd in 
de  brouwerij  van  „den  .Sleutel"  (/■),  zoon  van  Ruxscli Jansz. alias 
Ru>-.sch  jan  Jiethsz.,  Sch.  14(17,  ]^  i.|(j,S,  l'uir-.  1513,  en  van  Dieii- 
wer  N.  N. ;  tr.  2'^  l'ieter  liicker  (zie  .\ant.  bij  N^  57). 
l'it  liet  eerste  hu wel.  was  eene  eeni-e  d.icliter: 

Dieuwer  Jacobsdr.  Rii).-,ch,  tr.  Andiies  Cl.iesz.  Ji<ielens  (/ie   \:int 
bij  ^■'^  72). 
cc.  Willem  Jiennin-h, Jansz.,  -eb.  1.(87  (/). 

dd. Jan  ]',emiin-h,  Jansz.,  -^b.   i4,,o,  st.   1556  (w),   ir.   i^   Katrijn 
Gerrilsdr.  Cop,  st.  kc.rt  v.M.r  \m.  1532  (//), dr. van Gerrit Jansz. 
en  Win  Geert  Jansdr.;  tr.  2\  Maria  Dircksdr.  {o). 
Hit  het  tweede  huwel.  sproten  zeven  kinderen,  uier  namen  niet 
vermeld  worden;  uit  lu.t  eerste  waren  zes  kinderen, waarwin de twee 
OLuUte,  beide  j.m  i;enaauui, jon-  stier\ en  en  de  \ ier anderen vol-en : 
aaa.  Duyf  Jansdr.   JJennin-h,  -eb.   1525,  tr.  Jac.b  J'elser,  JaiLsz.,  alia.s 
Jacob Jansz.  „in  't  Lam",  be-r.  O.  K. 27 April I Sgó, pelterijen- 
handelaar in de  Warmoesstraat  „in  't  ver-uiden  Lam"; ijveraar 
voor de  hervormin- te  Amsterdam,  werd verdacht  bij  de beeld- 
stiirmerij  in  tle  Uude  Kerk  in  Au-,  1566 het  beeld  van Siiit- 
Kochus om-cwori>en  te hebben (/-), zoon van Oude Jan Jansz. „in 
'l  Hart" (,/).  Hij lui II.  rnjii Jeioen.Mlr , l.e-r. O. K.  15 lAbr. 1 OOO. 
bbb.  Aecht  Jansdr.  Hennin-h,  tr.  Jacob Jansz.  Coeckebacker (zie Aant. 

bij  N".  65). 
ccc.  Gerrit Jansz.  ]>ennin-h, -eb.  1529. 

ddd.  Matthijs  Jansz.  Jienningh, -eb.  Nov.  1531, was in  1556 uitlandig. 
Gerrit Iknnin-h,  Gcrritsz. (bovengenoemd), (-eb. om.streeks  1400), 
tr.  Katrijn  Paulusdr.  van  Neckeren,  (zuster  van  Jan  1'aulusz.  van 
Neckeren, .Sch.  1437). 

Zij  wonnen  twee zoons: 
a.  Jan  l!ennin-h,  Gcrritsz.,  vol-t. 


b. G 

acff  Jlcnii 

in-h 

,  (iei 

•rits 

.  kurl  V 

•,H.r 

Mei 

I4,S7 

(/■) 

w..on 

de  „p 

de  1'hiel! 

,e  il 

1  een 

hii 

li.s  „ 

niil  een 

b( 

)em_i; 

aei l" ; 

Se 

h.   i.t; 

■j ;  ir. 

Klisabcth 

van 

ihu 

idsh 

DoriK 

c,  -enaa 

nid 

buv 

sziiuns. 

, ali 

a.s  lüi: 

sabeth 

Jiinsilr.  V 

an  Oudls! 

hn,„ 

11,  si 

..  lü \h 

:c,  1 

5 ' 5. 

dr. va 

n.U 

m Wol 

(zie  Aant 

bij 

N^ ( 

:n)) ' 

L-n V. 

m Wend 

:ehi 

Hiel  i 

Ui rek.-,, 

Ir. \ 

,an W> 

inner. 

Zij  iieitr. 

,  Mi- 

.  Wil 

iein 

AlK 

hiesz. 

LI 

it  het  eci 

■ste 

hiiwe 

\    S| 

iruDl 

een  /au 

111 : 

(ier 

lil  llei 

min 

-h,  >\u 

L' j,.n-- 

over 

■leed. 

j^' 

lil  Heniiin 

l^ll. 

Gerr: 

itsz. 

,  (b. 

iveii'^eiK 

lein 

d),   ( 

;4eb.  ( 

inist 

; reeks 

1430), 

Sch. 

1471 ;  tr 

.' N. 

Jac. 

l)sd! 

•.,  dr 

•.  van  J. 

leui 

j  11e 

ndriek 

Al 

iweisz. 

(s). 

Zij  lieten  vier kinderen  na : 

a. Genit  I5ennin-h, Jansz.,  v.ili^t. 

b. Mr,  Jan  Hennin-h,  Jansz.,  .Sch.  I4()2,  Sehi>nl  I4()5 ;  Raadsheer in 

den Rade l'ruvinciaal \an IhiUand (voor 151,-;); hij en zijne vrouw 
bonwden eene builenplaats aan den .\mstel, Hrillenbur- (laler 
KosUerloren en daarna Ru\-ssclienstein -eiioemd (/)), en slicht- 
ten iii 1513 het Clarissenklooster binnen .\nislerdani (//). Tr. 
Ininie N. N., „een boere tl(oelUe)r van 1 )ieinen niaer seer rijek" 
(,-').  Zij  oveiietlen  kinderloos. 

c. K<ilrijil   Uenninidi,   tr.   iMans   Claes   1 lej'iieiiz.   (zie   bij   N°.   17, 

ISijl.  J). 

d. Mr. Jacob lienninj^h, (i;eb. omstreeks 1470), st. viiiir 1 529, notaris (w) ; 

Secr.   1505;  tr.   i\nu  Jacobsdr,,  die  in   1541  als  wede.  op  ^\^:n 
ViJL^endani  woonde (.1),  dr.  van  Jacob Simonsz.  (v). 
Hunne drie kinderen voli^en: 
aa.  Jan  lienninyli, Jacob.sz., (Ljeb. omstreeks  1 500), bei^r. .N. K.  13 A|jr. 
1567,  lakeiikooper op ócn  Nieuueiidijk  ,,op tle zuyderhouck van 
Jan  Curten  ste-e",  „in  't  vlie-ende  \'arcken"  (.0);  Waardijn der 
lakeneii   1546;  tr.   Lielf  Adriaensdr.,  st.  aan  de  pest  in  ISlei 
1567  (acht da-en  na  hare dochter  Anna Jansdr.  llennin-h),  dr. 
van  Adriaen  Michielsz.  (zie  liijl.  1,  hieronder). 
Zij  wonnen zes kinderen, die vol;j.eii : 
aaa. Jacob  ]^cnnin<^h, Jansz.,  N°. 24. 

bbb. Michiel Jansz.  Iknningh, st.  kort voih' Juni  1565  (aa),  tr. Lijsbeth 
Pietersdr.  Codde, dr. van  Pieter Pietersz.  (zie bij N°. 57, Bijl. 2) 
en van  Nelle Claesdr.  Boelens.  Zij  hertr.  Otto  Vogel (zie Aant. 
/ bij  N-'   .|2). 

Uit  het  eerste  luuvel.  was een  eeni-e  zoon: 

Michiel  Michielsz.  Ik-nningh,  geb.  Juni   1565,  .st.  te  Haarlem  en 
begr. te Amsterdam N.  K.  29 Oct.  1593. 
ccc.  Myen  Jansdr.  Benningh,  st.  te  Emden  in of kort vnov  1578,  tr. 
(v(H)r   1555)  Matthijs  Matthijsz.,  st.  te  luiiden  in   157.S  (/;/;), 
„cramer" in de Warmoesstraat  ,,in de drie  nnide  Roosen". 
Hunne dochter was o.  a. : 

nieuwer Matthij.sdr., tr.  Pieter Clae.sz.  Calfl" (zie bij N°. 43, lïijl. i). 
ddd.  (ieert  Jansdr.   Henningh,  st.   kort   v>H',r   Mei   1569  (,,),  Ir.  I'ieler 


Matlliijsz., bc-r.  N.  K. 6 Juni  156;,  luiiclcukuoiH'r op Jan 1 lans- 
scii[iad.  —  Hun celliste zudii  stierf joiii;. 
ccc.  ICnu  Jansdr.  liciinin,i;li,  „de  derde  dculUer  \an  Jan  en(de)  laeve 

uil  aecht  da-hen  oft  daer  ciUrenl  nae  luier  luoeiler"  (,/,/). 
f((.  Anna  jansdr.  liennin-h,  si,  vrijster  in  1 so;  „14  lia-liefn)  ui\  om- 

aan  „de  (|Liade  sieelilen"  (d.  i.  de  |iesO. 
bh.  liriel  Jacobsdr.   liennin-h  (,r),  Ir.   1^.  I )irek  (\unelisz.  Kater,  st. 
5   .Sepl.   15.K1,  aan  een   „i|netsure"  lieni  dcxn-  Claes  Velsernian 
toe-ebrachl (./ƒ); Ir. 2".  I lillebrand Lu) tsz. (zie bij .\". 55, Jiiji. 11. 
üil  liet  eerste  luiwel.  s|iro<,t  een  zoon: 

1'ieler  Uircksz.  Kater, yeb.  1335, komt niet zijn oom Jan Heiniint^h, 
Jacobsz.,  in   1 51)4  voor  als  vooyd  o\er  de  nnnderjaris^e  na-elaten 
kinderen  \an  Griet  Jacobsdr.  HeiuiinL;li  en  1 lillebrand  I.intsz.  (j;x}'- 
was  WaterLjeus  en  in  1570  luitenant  van  Nicolaes  Ruwh.iver {////}; 
tr. Aelti^e 1'ieterstlr. Spiei;-el, dr. van 1'ieter Jansz. (zie .\aiit. bij N". 59) 
en  van  Katrijn  1'ietersdr.  van  Neck  alias  Coppit. 
cc.  liartholonieus  l!ennin-h,  Jacobsz.,  bcL;r.  \.  K.  21  \ov.  1563  f/7), 
koopni.in  o[)  <\cn  \'ij-endani  (//}  „in  ile  blinde   W'erelt" ;  tr. 
I.ijsbeth  l'ransdr.  van  Cainpen,  bcL;r.  .\ .  K.  27  .Sept.  157?,  dr. 
van  l'rans  (zie  Aant.  bij  .\ ^  ju)  en  \'an   1 rijn  I lillebrantsdr. 
i\vn  (»ller. 
Twee  kinderen  werden  uit  dit  huwel.  -eboren : 
aaa.  b'rans  lieiniin-h,  -eb.  1544,  be-r.  O.  K.  -S Au-.  13S2, .Sch. i^Sj; 
tr. J.S Dec. 157.S Marit-e 1 lendricksdr. ilaeck, st. S Ajiril i(,ji (/■/■), 
dr.  van  llendrick  Jansz.  (zie  Aant.  bij  .\'\  -,/)  ^'i  van  Claes-en 
\-sbranlsdr.  Hem.   Zij  hertr.  llen.lrick  llendricksz.  \an  Hron.:k- 
l.orst  (zie  Aant.  bij  N^  19S). 
Uit  het  eerste  luiwel.  was  eene  eeni-e  tU.ehter: 

I.ijsLielh l'iansdr. l!ennin-li, tr. Jan Jaiisz. C'ock (zie Aant. bij N'^. 134). 

bbb.  luni  liartholomeu.sdr.  liennin-h,  Ir.  Willem  \sbrantsz.  Kieft (zie 

bij  N^.  5X,  ]5ijl.  1). 

Gerrit  Bcnningli, Jansz.,  (bovengenoemd), (geb. omstieeks  14ÓO), st. 

kort  voor Juni  1504 {//),  K.  i4y.S;  tr.  bij  luiwel.  vcjorw.  d.il. 2Ó Juli 

1401  (WW)  Katrijn  Üirck  Ilevauanszoonsdr.  Ru\-.sch,  dr.  van  Dirck 

lleMuan-.'.,  .seh.  ij^i,  K.  1.(70. Ihir-.  1 |S j, vn x an K.iinjn 1 lendnek 

AuueUzoon.dr. 

L'it  dit  huwel.  sproten  vier  kinderen,   waarvan  de  drie  vol-eiule 
bekend  zijn: 

i52(.;  tr.   Maria  Jacobsdr.   W.rhe^eii  {;/;/),  -eb.  te  Amersfoort, 
st.  te  Amsterdam  en  be,-r.  O.  K.  lu  Ai)ril  1573. 
IJLuuie  kinderen  waren o.  a. : 
aa.  jacob  i;emnn-h, Jacobsz.,  \^  14. 
l.)b.  Jan  llc'nningh,  be-r.  O.K.  1  A11-.  151)7  (,»,»),  Gomm.  1 595 ; Ir. 1°. 


(omstreeks 1555) C.riel Siiuoiisilr. CliiÜ, si. kort v.inr |,m. 1574 (/>//); 
ir. 2". I i\lrt. 159J J.ijsbeth l'raiis>lr. \-.m t'anipen, l^vIj. te 
Utrcclit  1562.  —  Winnen  versehei.lene  kinderen. 

b. Cornelis  HenninL^h,  (ierrilsz.,  st.   i()  Mei  \S-\7  „op niaene(n)da!4e 

\\oniiin;4en  ;'.ieli/.elf  in  een  viaai;  \'an  w.umzin  toei^eljraelit  (,/,/), 

brouwer  n\>  „d'arliier-raehl"  irr);  .Scli.   1 5 ] 8,  R.  1 5 1 .j,, linr;;. 

i5.:;4;  tr.  Act-e  Vranekemlr.  de  Wael,  st.   15Ó5  (.0), dr.  van 

Afr.  Vranck de  Wael, Jans/,.  (zie  Aant.  bij  N=.  .|.u). 
Zij  verwekten  drie  kinderen: 
aa.  Katrijn  Cornelisdr.   Hennin-h  (de  Oude),  tr.   1'ieter  i'ieter  (k-r- 

brandszoonsz.   I-Jlin-scIi,  st.   te  Leuven   2  juli   IS/'*^,  Scli.  1555, 

-Schout  1566,  Jïur_L;.  157.1,  R.  157Ó. 
bb.  Hillc-unt  Cornelisdr.  liennni-h,  tr. jon;_;e Jan  Diixenz.  (zie  .\anl. 

bij  N°.  46). 
cc.  Katrijn  Corneli.sdr.  ])ennin-h  (de  Je)n-e),  tr.  Jan  Verburcli,   \d- 

cobsz.,  N°.  47. 

c. Jan  IV'nnin-h,  Gerritsz.,  st.   1557,  Sch.   15,^.   „rexsde  na Jii(e)- 

r(iisa)lem ni het -eleij v(an) een Aut^ustiner Monniek en(de) noch 
2 rcijsbroeders, alle 4 wt-eschildert ni het tatereel lot Jaeob en 
JJacrtLjc lienninL;h" (//); tr. I'rijn .Stansdr., st. k.nt voor Au;;. 
'579. luK^gbejaard (////), dr. van Stans (.laes Stansz. (zie bij N^. .S2, 
Jiijl. I) en van Katrijn ol' Tru)- Gorritsdr. van .Alckniacr. 
Uit dit luiwel. sproten o. a. de volgende vijf kinderen: 
aa. Gerrit liennin-h, Jansz., tr. JannetL;e l.ani, Jacobsdr., -eb. te Utrecht, 
st.  1604,  na  hertrouwd  te  zijn  niet  Ge] rit  l-'ransz.  ]5oL;aert. 

aaa. Sophia IJennini;!!, t^eb. ]5()l, tr. Dec. I5<)l ('laes Ment, ( 'omelisz., 
Ljeb. 1551, wocuule bij zijn huw el. ,,in tle brouweiij van tien 
Arend", en wa.s dirs waarschijnliik in ilienst l.jij ilcn brouwer I'ieter 
Dircksz. llasselaer, N°. 64, wiens zw\u.;er hij dooi' dit huwelijk 
werti, zoon van (.'ornelis Jansz., bontwerker ,,in 'l roeide Cru_\'s", 
R. 1567. 
k'.ene ilochtcr  uil dit  huwel.  was {vi'): 

ICva Ment, i^edi. O. K. 1 Jan. i('jo6, st. i(35.S, tr. j'. te Anister- 
tlain S .\pnl 162; Jan 1'ieters,: Uoen. -eh, te Hoorn S J.ui. i;^;. 
' si. op 'l Kanteel IkH.uki m dv-n nachl tirs-^clu 11 20 en 2 1 Sept. 102. 1. 
GoLiverneur-lieneraal \ an ?yederlandsch C )osl-lndie 1617 (op-etreden 
i()ic)) - 102:;, en van 1624 (op-etreden i()27)— zijn o\erlijden ; 
]5ewiiulli. O. -bul. Cuiip ter Kamer Hoorn 1024; Ir. 2". te /\msterdani 
ló .Maart 1632 .Marinus Louysz., L^eb. te' Middelbi.irL;- 1 598, koo])man 
Ie .Amsterdam, waar hij 12 April 1639 poorter werd (ïc?.'), ]5ewindh. 
W.-Ind. Conip.; tr. 3". Ie Graft 22 Aui^ustus 1646 Isaac J5u\-s, geb. 
te Arnenuiideii 1617, l.icentiaat in de rechten en aih'ocaat op den 
Sin<^cl te Amsterdam, 
bbb.  Mar-riet  Jiennin-h,  tr.  I'ieter Dircksz.  I lasselacr,  N°. 64. 


1>1>, lij.lK-lli Iknniii-h, Jaii^dr,, ir^ Wi-b.nit de Wad, .\... 4... 
cc. Claos ]icniiini;h, Jaiisz., -st. jO .\ul(. i 5w4 (''n, wc.iul. m|i .Kn 
liurijwal „in de blaeuwc l^jsc" ; was vciukhmIcIijI,- liaiidriaai m|, 
Moscovië: ccn van /.ijnc /ioons alllians bcvoiiil zich Icn lijdr \aii 
'L overlijden zijns vaders Ic Muscou i/y); Ir. Aiincli^c Willciusdi, 
Dciff, dr. van Willem L'cuneli.sz. (zie hij \"\ 57, liijl. i) en \,ni 
W'ijve Claesdr. liicker. 
ril dit  luiwel.  sproten zes kinderen,  w.o. : 

Jan  Hennini;h,  Claesz.,  -eb.  1S''',S,  woonde op den  N.  /..  .Achtcr- 
buri;\val;  tr.  15  Mei  1591  l.ijsbetli  l.ambeitsdr.  Coppens,  L;eb.  1 56S, 
dr. van Lanibert en  van  Lijsbetli  Re)ersdr. 
Van hunne zes kindei-en volden er hier drie : 
aaa.  W'ijbrich jansdr.  J5enningh, geb.  1592, bet^r. N. K. 9 Nov. 1629, tr. 
24  April  1618  Halthasar Jansen, geb.  te Hamburg 1591, st. kort 
voiir Nov.  1646, in  1618 lirogist in de 1 lalstccg, daarna koopman 
en suikerbakker in de Warmoesstraat  „in de  witte Roosecrans". 
Het gezamenlijk vermogen van hem eu van zijne huisvrouw bedroeg 
na beider overlijden in  1646 de som  van  /' 280.000. — (:.:). 
Het jongste van hunne drie kinderen was: 
IClisabeth Jansen,  tr. Jacobiis Iveynst (zie  bij  N°.  122). 
bbb.  Geertruyt  Jansdr.  Jïenningh,  tr.  Johannes van  Collen  (van  Ceulcn) 

(zie Aant. bij  N".  257) 
ccc.  IJsbrant  IkMiningh,  tr.  in  h'rankrijk  h'rancisca  Rensi  {iniii). 
Zij  lieten  vijf kinderen  na,  w.o.  (l>///>): 

Christina  J5enningli,  tr.  l>;e\-nier \au  Kuyck  (zie  bij  \^.  7(1). 
M.  ISrechtgcn Jknningh, Jansdr.,  tr.  l'ietei-  Rndingh,  .\lbertsz. (zie bij 

N°.  23,  ]5ijl.  I). 
ee.  Cirietgc   lienningh,  Jansdr.,  tr.  Jacob  Willenisz.  Stachouwer,  geb. 
te iJevcnter,  zeepzieder te  .Amsterdam  (ip  't  \\'ater  „in  't roode 
.Scharlaken",  zoon van  Willem  l'dbertsz.  .Stachouwer (<-<v). 
Hunne  kinderen  waren  .,..a.  (,W,/): 
aaa.  Dr.  llubrecht  .Stachouwer  (zie  bij  \"'   5),  tr.  Truylgen  van  l'dseii 

(de  Oude), 
bbb.  Willem  Jacobsz.  Slachouwer (zie  bij N^ 5), tr. 'rru>tgen van lilscn 

(tle Jonge), 
ccc.  Grietge Jacobsdr.  .Stachouwer,  geb.  1570. tr. 22 Mei  1590 lialthasar 
Jacobsz   de  (iruMer,  geb.  te  Rotterdam  1 5('>7,  st. te Amsterdam 
en  er begr.  X.  K.  24 .Sept.  1641. 
l':ene dochter uit dit huwel.  was: 

Catharina  de  (;ru)ter,  tr.  Lucas Jacobsz.  Rotgans (zie bij  N°.  53, 
Bijl.  1). 

Bijl.  i.  Adriaen Michielsz., testeerde te Amsterdam  12  Oct. 1541 
(fff),  tr.  N.  N.,  en  liet twee dochters na: 

a.  Lietï Adriaensilr., tr. Jan  Jienningh, Jacobsz. (zie  ;\ant. bij N°. 14 
hiervoor). 


b. (ihcorl Adriaciisdi-., st. voor 1564, Ir. lai.LTl l'icU.rsz. alias l''.lljcrl 
de  Vries,  st.  voor  1562, zuivclknupcr in de  Kalverstr.iat  (fff). 

7a\  verwelvteii  zeven  kinderen,  w o, : 

Anna Islbertsdr., tr. Arenl Curnelisz. „in den .S|)ieL;el" (zie Aanl. 
bij  N".  130). 


(,;)  .St;uUrc-k.   15O6,  lu.  Ij7  V'.; (/-)  Nauii.lihl  iler  \V.i.u,li|n. ; ar, liici  .Ier L;iM.n,  l ,  \' .  5; (,) 
Vol^L-iis  .SlIki;!],  i,  H.-iiU  l;rniii.i;;li,  Ccnit-./.,  .licu  liij  lUiuiiii.i;!.  Ccnilv.  nnemi,  iii  l.^Ol  „vn- 

k-.Icn.  Die  k.u,  uict  luist  /,|M,  ,.ani,.c/ica  .iji.  / ■  DIkI.  Ilennin.ul,, (u-nit./.  iu  1404 .^el.uivn  i.^, 

MijkcM^ ccl,  o|,Ma.,l  v.u,  .Schar,,;  (,/)  Sd,,.r|,; (,-)  \,,lKn,s .SJ,,k-|,:  „lianl  v.u,  acr  Ihir,^^  .\,la ,„-,, .Il . 

van  .\.lani  van  .k-r  li.iivli  k^"'-  i" ^'«'i  Ür.ikcl" (.M.  .M.,  y.  171,  146I.  .\Ilii  /ie mulrciu  .k- 

Lcwcmlü vcTuaMNclia|, tus-,ilK-n .Ie .\,n.tci,lainsd,c lainilic Wili.iixli en .Ic a.k-llijKu van .1. r 
liurdiVii : N°. 47, n,...t <-; (/) {-) Viil.-cn;, .Sehac|. vv.i. /ij uLnu .Liclitcr van „Cvnit van Vli.l, 
Jaiisz., Riil.ler, (,'cli.n-. A'. 1 ;6S, ,,l,. 1404 in KI. uu, act... ;6" lu van .Ma.litLl.l van .Ier Mn » l-, .lic 
sturf 1421." (M. S. Scli.ic|,, arcliicf van Jhr. Mi. C. II. r,.,.Lci, I,,. 10). I K,c« cl Scli,u|, aU ^lclfjaa|• 
van Ccnit van N'licl 1404 ii..cnit l.'lc .>.,L ( i.ni.llu.cvcii) \cilJa.irt l,i| I ,ccrli 11) .1, v.in « ic In: ,cll 
(.pgocft, .lat A\ in I412 k^-'I'""^^" >-. t"t ''jH'- .L'^lilcr: |)cnl,cli|k /.il .U na.uii \.in \ licl «cl ccn 
vci-diclit.se! zijn, .licncii.lc Ier (.plui^teriiiL; \an eciie ..iil.ekeii.le i:ccinii>.l N. X.;(/;) \Vk, Re.^. 2, 
fo. 303 V°.; (/) Klapper op .leel J \.in .Ie \Vee^k. Ke.-istci,, I.,. i-j V.; (/I \Vk. Kck- j, 1". 24.); 
IVnniiiijliocU ik-r Wee^k., I... 5 VS; Re-, van Ilni-verk. en Uiv. Men. .Ier Weck. 1 509/45, I... 35 ; 
{k) StadsrcU. 154.;, f... 23 V°.; .Seliacp M. M. p. 17S; [l\ \V,iar,Ll.i|nlijl .le/cll.le aU .Mr. Willem 
lieiiningti, priester, ,lie kort v.S.ir 1542 sticrl, hij Kalrijn Jacl. I lii.i;eii/...n,-..lr. ccn /...ni nalateii.lc; 
J.icol) Hnijen/.., die st. 157S, na in 1555 ,t;c;r. te zijn met .Ie .I.H-liler van •rinjinaii l;ni.'.;en (Wk. 
Ret'. 4. f"- 292); ("') Hit liet \\k. k.-c. 4. I". I'l', l'lijkt, .lat Jan I knnin.^li, j.in-,. .,p 't la.,t,t van 
zijn  k-veii  in  linnneieck-  in,.eil.jklie.lei.  verkeei.le.  Iniiners »cr.l  .I.M.r .Ic  naaste  c.UerHanteii  in 

vmninderiiif; van 't l.cuijs van 't imiclerscrl van /ijnc kin. Ier, n nu het eerste l.iiuclijk; [n] Wk. 
Rey. 4, k,. 65 V'.; (,.) Wk. Rei;. 6, l„s int;estoken bla.l hij lu. 22.,,; (/) Reg. .Ier ( onk.^icn, 
N°.  273 R.  I.,  f„.  75; (^1  Renteln-.  I,  lu.  102; (r)  Wk.  Re-.  2.  1.,.  31; (x) .Schacp, .M.  .M.,  1,..  14". 


.■p,  .M.  M., 
14; (-.Ijan 


011, Ie  va, Ier"; (/) ter Cniu,  \',  p. 6S;  (/,)  ter Ci.iiiu,  \lll,  .Mpli.ik.  K.l;.,  i.  \.; 

p.   146;  (7<,)  Wk.   Rc.l;.  4,  1".  9-2  V-.;  (,. )  R,,„ylM,ek,  lu.  3S; (1,  Wk.  Re,-. 

jac.lis/.  liciininK'li  heliumMe  in   1 5O0  t.it  .Ie  .leclncniers aan  .Ie ,I...m  '1  lliir-ei 

seeiile  luterij ;  /ijii  ii.iain  en  het  inutl..,  .lat  hij  evcnal, elke .Iceincmer  .,p;;e\en  m.iest, /ijii ,il- \ ..I;; 

opgeteeken.l :  „nyet  is  :.;cuui.len  iet,  s.,ll  ^acii  tut  nyet  .l.itiiieiu  niei en  sict,  .\1, .lu  schiet,  -al 

(l.(.terij-hoeek); (■i,/) Wk. Re-. S, 1,,, 14., V".; Ik-ra.ilre-. .Ier W cesl.., .\. /., i. .1. ; ;WI Wk. Rei;. 10 
k.. 174 V.; \f,) Wk. RcK'. ..), fu. Iu6 V .; (,/,/) Wee k. I.. „7, ,. v. Ik.nninek; (,v) „Criet meesKer 
Jaeuh lian(n)iiiev .luchter"; Wk. Re;;. 4, 1... i.,,4 \' . ; ( //') |ii.iitieiH,ck, N'. 5(^7 U. I., k.. 71 V'. 
(-') (Jn.jt.,cl,. 4, h,. ,26 VS; (////) Ier (;..uu, VI, p. 321 ; (//) Wk. U. .l;. 7, I.,, 3,-4; (//) Ru.,ylM,ck 
f".  93  V'.;  1553; (Wl  ^^  S.  Ik.cker, h,.  3.; (//) Wk.  Rc.l,^  2,  h..  ,;i.j  \'.; {,nm) (leslayt  Re-ister 

van  \.  Witseii;  lus  stuk  vuuriii;  (////) yic acte  van  hu» cl.  \ « .  lusschen  Ant..nis Willenisz. ei 

Marie lai'ul.s.li lleiinin-h, Weesk. k. V., i. x. 1'ictcrs,.; (cel Wk, Re;;. 12, lo. 22,1 V°. ; (//) Wk 
Re;;. K., 1... 3M; i;;l l.iMui.kucl, \'. 51,7 K k, 1.. 15... , -l i;,,.,.;ni, 1. lu. 4:; (y^l Ik.ek xa, 
lliUN. en lil;;. .S|, l'ieiei ,.-.1-1 huis i5(iu/72, 1... 3; (A'l Sehaep, M . M., p. 147; 1/,;,) Wk. Re-, 1. 
k>. 219 V".; \vv) van Khe.lc van .l.a- Kluut, ,1c I mum crncnis-( lencia.il etc. van Ne.lcrI. InilieV p. 3 
011 vcrv. ; (7i;tc) l'o..r[crl..iek K, h.. .|6. - Ken 17e .euusche Ak .S. yencal.iyie up het Kean. aieliie 
te Anistcialani nuenit hem: „Rad in u,,stin,lien ,laer na lic» inihel.l.er van. Ie westimlisclic e.unp." 
[xx) M. S. Hacker, k.. 18//; [yy) Reyraalret;. der Weesk., N. Z., i. .1. 2 Sept. 15.94; (,".;) Wk. Re^ 
27, fo. 65; {tuiti) Gencal. Kraiickeii op 't jjeiiieente-areliiel', ki. 2S; [libh) Christina lienniii;,di «er. 
bij liare ondertr. geassisteeril duur hare twee neven: Aluani van L'ullcn (van leiden) en l'iete 
Ikireks/.., tjelr. met Maria van Collen (van Cenlen,) Jans.lr. ; {ccc) Cna.tm. 2, ki. 114 ;(,/,/,/) Reiitclu 
18, ki. 262 V'.; [tie\ Weesk. \.. 3.(4, i- v, Micliiels/.; \fff) W k. Ke.- S, 1... N.S V .; (ir.M.tm. ; 
fo.  22;  Rentekr.  2,  h.l. 242. 


46 

5.  EVERT CORSZ. SCHOS. 

R. 1 57S-- I 5S2 ;vcrk../.LMi do. U(lc af-cv.uiRli-iloiulcr . Sdiullcrijcii 27 ^lci 157.S. 
■ Had  rcvds scdcrl  1573  als  Raad  in  tic  N'n.cdschai) /.iUiiiL;-. 

Kcrkm'-. O.  K.  1572; O.  Z.  llLiis/,ilLciiiii'.  1574. 

Luitenant tier L(ccli;4ccrdc liiirt^ers  1572. 

Hci-L(cvaardcr (slukvischkoopcr) in de Warnmcssti-aal „in 'l -uldeii Wav-.- 
-cn"  („). 

Wci-tl 24 April 1545 |)o()rtcr van Anistcrdam (/') en in Januari 1574 met 
Jan Clacsz. I'ijl en eem-e anklercM naar Denemarken en de 1 l.mzesteden 
ycdeputccrd oni zunwel te C'uppenli.iLieil als te llrenien eii te 1 laniburj^ 
aan  te drinj^cn op het  uitrusten  \ an  schepen  teilen  de  (".cuzen  (r). 

(ieb.  te  Oudeuater,  st.  te  Amsterdam  en  er  beL;-r.  O.  K.  27  /\ul;.  15.S2. 

Tr. (vo,-,r 155c.) Lijsbeth I Icndricksdr., beL;r. O. K. 14 Oct. I 5.S0, dr. 
van Ilendrick (lerritsz. „in de lloppesack" (zie Rijl. 1, hieronder) en van 
l'.n-cl  I.ambertsdr. 

Winnen Kinderen. 

I^IJI,. I. Ilendrick (^orritsz., scheepmaker, wonende in de Warmoes- 
s'.raat „in de lloppesack", st. exenals zijne vrouw in ol kort viiór 
1546 (./);  tr.  luit^el  Lambcrtsdr. 

1 lunne  kinderen  waren : 

a. l.ijsbelh  llendricksdr.,  tr.  Ivvert  Corsz.  Schos (,■),  K°.  15. 

b. Aef  llendricksdr.,  Ir.  (vo.,r  1540)  Xanrnn- Jansz   l.ock,  Overman 

van  i\c\\  llandboo^rddelen,  1547-   \[i,  (f). 

c. Cornelia  llendricksih .,  Ir.  (\'c...r  1546)  Ilendrick  Sinionsz.  lloppe- 

sack,  die  het  huis  van  zijn  schoonvader  bij  de  .scheidin-  van 
diens  nalatenschap overnam;  Overman  \an  den 1 landb. i,,L;d. .elen 

d. Simon  llendricksz.,  be-r.  O.  K.  2  .\pr.  1573,  tr.  1540 Sijburcli 

Jansdr.,  -eb.   1524,  dr.  van  jan  Willemsz.  ah, is  Jan  haiclui)-.-, 
(of \an  ICncluiyseii),  zeilenmakei',  en  \'an  Lijsbeth Simonsdr. (//). 

e. lieer  (ierrit   llendricksz.,  -eb.   152(1,  be-r.  O.  K   23  April  1573, 

priester,   werd   begraven   uit   zijns   z\\ a-er's   luiis   „het   t;ulden 
Mars-en". 
r.  Lambert  llendricksz.,  -eb.  15:10. 

(.;) W.i-sK I i:. 1. V. i.iia.iMMli' ; (/.) .siniMvK ivl.S. I- J.; \' ; i'l Mi.Kr.-t. 1574, lo, .|S \-; 
(,/l \Vk. U,-;;, 5, I,. SS \- ; (,■) \V.iL;i-.i.cir en Ier Cuii» n.u-nan lu-iii in Imlilic iv.L;>vriiit;-.llMoi: 
l-Aci-t  r,,r,/   S.,ij;li.  ,l,.rli  /no  liLH-lIc-  lii'i  iiicl.  II.  I;..U  l.i.-r  .U-  lH-n:iiiiiu;;L-n  M.lv.cn  vv.i.ir. .ii.lcr  l.i| 

^ 1-""^  ..l-;^^-''  ^'l'"-"  C'Vk.  Ucl;   5,  r„.  S.,;  155(,);  .,lu>-,I  (,„./.  v,,„  0„,l.-„:„.,   1..,KC^ ,u-, ,1,-, " 

(St.uKiv!..   r545,  l„.  jj  V);  ,.t;vn<  Kurw. Sr " (i,.,,,,!,:,.,   1557,  I,,.  y., ;  l„  ,lu  v.^.^.Wv /,,., .Ir 

iia.Mci. iiiri „KM- „..uul,.-iiriL;lK-ia ■^.■.\.M ,l,.n ,A.-r 't ,.!;;.iirvii u,cu mcI.i iiikcli|k » ,is) ; „l-vcrt t'ui^/. 
.Scl.u^cli in l' inais^cn", Ki-j^eci ihi,'-lii-.t ii> 't M- S, (.l|,sv, I,.. UJu) ; „luxTl Cl.lc^.'. SiIukIi" (Nunin- 
lij.t (Kt KL-rl.nKv.lLT, \.\n ilc O K. I,ij Cuinincliii, 1. |. 4441 ; „t;^-! t S,h.,r., van Ouw.Ult" (KegcL- 
rini;Mijst in ilc M. S. jl.in.lv. van 1532 uit .k- r,.|l, l,u,.l, M.inii,. In. 2061 ; ( /) Il.unli.ucli Scuttv 
rivu  l.uL-cK, r,..  111  \',  127  V,  140; (_v)  AUvuicn,  I...  2:12  \   ; (/,)  WK.  Kl-.  5,  Ie  113  V'. 


47 

|6.  CLAES REYERSZ. 

R. I S/S -1 5S4; vcrk.izcii donv de af--cvaauli-(lon der SchuUcrijcn 27 Mei 1 57.S. 

Sch.  15S0. 

l'lcn der zes  Opiici-kaijiteins  der  liuriieiij  dSdO);  een  der  iie-eil  (1567). 

Fnbrickmccstcr  157.S (na de  Alteialie). 

Korenkiiopei- op 't Waler ,,in den  Alulensleen" (<i). 

Hehoorile tot 1567 tot de voornaanisle -erelornuxiden binnen Anisleidain (/') 
en  was in  1568  uni  den  i^eloove  fii-itief. 

St. 1 Dec. 1584 ((■), zoon van Re\-er I'ietersz. (/.ie Aant., hierontler) en 
van  Lijsbelh  I''ran.s Claesdr.  He)-ii. 

l'r.  iMJl-e Jansdr.  \'eruer,  be-r.  O.  K.  2 1  Jan.  1600. 

Kind (o. a.): Nii;s<;i;\ Ci.xksdu., •^eli. 15011, tr. 17 Dec. 15.S1) jan Pieter 
Aeit.sz. Mastcnbi-oeck, i;X'b. 1551), vleesclihouuer op lie N. /.. Kolk, Re-ent 
Ras])- en  'ruchthuis  i(')0(j. 

Hunne ch'.  was o.  a.  (7): 

Aef-en janscb- Masteiibroeck, Ir. (ieibiand Jacobs,:. C.elvinck (zie Aant. 
bij  N"".  113). 

Aant. 1'ieter Reyersz. alias Lanije Lijs (,), st, kort vór>v Mei 
1515 (/'), brouwer op 't Water; Sch. 1487, R. 1311; tr. 1". .\. N. ; 
tr. 2°. tlriet Dirck Jiacrdendr., st. kort vonr .Aki 151.:; (-), wed--, 
met vier kinderen van Jan lietli, l)ircksz., dr. \\n\ Dirck .Sinion 
liaeideiiz.  (zie  .Aant.  bij  .\\  17)  en \ .in .Marij W illeni  Dirck^z. m ,nsdr. 

Uit  elk  der  beide  huwelijken  sprout  een  zoon: 

a. Rever  I'ietersz.,  Sch.  1512,  R.  1 53 1 ; tr. (v.M.r  1 503) l.ijsbelh  iMans 

llaesdr.  I le\n  (//),  dr.  vau  JMans  Claes  llexnenz. (zie bij  X".  17, 

Jiijl.  2)  en  \aii  Katiijn  JienninL;h. 
Hunne  kinderen  waren o.  a.: 
aa.  l'ieter  Rejersz,,  leefde  iiolj in  1560. 

bb.  Clacs  Re>-eisz.  (i),  N^  16. ■ 

cc.  Katrijii  Re\ersdr.,  tr. Jon-e  l'ieter  I'ietersz.  .\ckernian  (zie  .Aant. 

bij  X^.  42). 

b. Pieter  I'ietersz. 

(a) Uc'^. <lcr fuyitiuvfn, 15ÓS, fu 2y V'-, 30; (JuiJKcli- 11, f,.. 224 V^', — De zoo;i>, cu vc-rdcrc 
..M.unnKhu:;,,. v.n. l l,u , Urwi ,.■ ^,.^,,l^^ .Iri, „unu ^^n .-liU u.l h.uu;l.,u .1 ..U l.uiuh. 11., nu, on 
ii.vui.Kii ,uli: ,M,.Ku-,i,vii lii mS ; uci.1 N. ,,.!..>■. Uo.'i-., .\1, .ka-u .11 -l.i.l-J.iniiL;ijii (K--"l  \\>^-^. 

Kc-. 7, lu. 112 V); (/■) ir, e:>Hivv, \111, .MplKil. 1;.-. i. V.; (,) „ulujl a' 1 5S4 iIl-ü ci,lc 1 )ci Llnhi is" 
(.NIaunil. .Ici- Vi-ou.UlIi.i|,|,cm M...rui het M. .S. Kcnnl.ock); (d) Zie oi.L ile ( ieslayt Registers v.ii, !S'. 
Witseii, fu. 21, 22; (hiijlseli. 11, Uj. 170; {d) Kei,'eei-ingslijst in de M. S. llaiulv. uit ile Coll. Al- 
l.eiaiMgk Tliiin,; (/) \Vk. \W^;. 3, In. ,^j V' ; (.y) \Vk, Key. 3, lu. 66 \ ", (.8; (/,) W k. Ue;.;. 4, f,,, 
261  \"; (;)  „Ckies Keyei  i'ieteissz." ( kej^'eet iiiyslijst  in  't  M. .S.  ()|.sy, 1...  luo). 

17   Mr. WILHEM BAERDESEN, i;cze-d BARDESIUS. 

R. 1 578—1601 ; verkozen door de afi,'evaartli.;.iden der Schutterijen 27 Mei i 578. 
Htiri^.  1578,  79,  81,  82,  84,  86,  89, 92, 94, 95, 97, 99,  idoi. 


Gcdcp. ter Stalen ( iciicra.il, l)cn(iciiKl 22 Mit. l.S.S.|; (,r(K|, iii ,lrn K,i,ul 
nevens Z. Iv Robert iJudley, (Iraafvan l.eyeesler, l.an.K.n.v.d .Ier Nr>K i 
landen ii l''ebr. iq.SÓ— lO J'ebr. 1 5.S7 (en als /.oodani.L; in Oct. 1 5,S(, bei.isl 
met cenc zendint; naar lMV_;eland ((/); (iedep. in den kaad win State lu l'ebr. 
1587—12  Maart  1588. 

Colonel-Cleneraal  en  Superintendent  der  ISuii^erij  te  Amsterdam  158". 

Ambaehtsheer, ue-ens de stad Amsterdam, van Amstelveen, N'ieuwer-Anistel, 
Sloten  en Ostlcr]) {/>). 

Wuonde  up de  N.  Z.  lloutmarkt  „in  ^cn  ouden  I.ombart"  (c). 

Was in 1564 een der hcHifden mm\ de -eref.unieerden bin.ien Amsterdam. 
Hij moest daarna de wijle naar 't Laiitenl.md nemen en trad, weder in 't 
vaderland terui^ijekeerd zijnde, in 1572 np als Raad en Stedehouder van 
Jonker Diederick Sonoy in 'l Nonrdei kwartier, in Dee. 1577 als af-evaar- 
dij^de der Staten van Holland te .Amsterdam i^ekonien, w.is hij 26 Mei 
I57cS  de  beleider der  Alteratie  {d). 

(leb. 152.S (,■), st. 21 Maart \6o\, zo>in van Willem Dirck (zie Aant., 
hieronder)  en  van  Dieuwer  Dircksdr.  (Hiihtini;!!. 

Tr.  Aech-en  W'illemsdr.  Admirael  (ƒ),  be-r.  O.  K.  12  Au-.  K.OO. 


Kind:  Mk.  Wii.i.km  li\i<i.r;sii 
Krabbendam,  -eb.  150:;,  si.  ,S  Mei 

10 Sept.  I(K>7,  dr.  van  Mr.  Alberl 
Uit dit  liuwel.  si)rolen  vijf kindi 


A.WT.  ]Jirek  Bacrdenz.,  .Sch.  1419,  JSur-. 1426, Ir. llille-ont .\'. N. 
Winnen  twee  zoons: 

a. Simon  Dirck  liaerdenz.,  voli^^t. 

b. Goossen  Dirck  Jkieidenz.,  Sch.  1442,  Hur--.  14'»),  wiens zoon : jan 

Goossen Jlaertlenz., in 1495 uit Amsterdam metterwoon naar 
Utrecht en vandaar naar Rijnsburg tmk {j ) en een zoon naliet, 
ilie zich weder te Amsterdam vestJL^de ; Goossen Jansz, Reecalff, 
st. Mei 1550, Sch. 1529, R. 1530, JJury. 1536, van wien eene 
dochter bekend is : Anna Goossensdr. Reecalff, tr. Marten Pietersz. 
Codde (zie bij N°.  57, Bijl. 2). 

Simon Duek il.urden.'.., (bov eni;enoemd), R. 1440, Sch. 1452; tr. 
r\ .\ies N. X.; tr. 2^'. 1.(37 l'-hsabelh l.errit De) inansilr., dr. van 
Cierrit  Dej-mansz., Sch.  1414, en  van  Al)t  i\.  N .  (k). 

Kimlcren  uit deze huwelijken  (of Liit een  van  beide.')  waren: 

a. Dirck Simon  Haerdenz.,  vol-t. 

b. Gerrit Simon  Baerdenz.,  Sch.  1481,  tr.  N.  N. 
Winnen : 

Hille;4ont Gerrit Haerdcndr., tr. Dirck Hoelenz. (zie Aant. bij N°. 38). 

c. Rulph  Simiui  lï.ierdenz.,  ;4enoemd  in  1478. 

d. rijmen  Simon  Ü.ierdenz.,  -enoemd  in  1475  (/). 


Mer,   1 

n   Warn 

enhuy 

sen  en 

Ir.  (,•■) 

te W'oe 

Coinelia 

\an  1 

DO,   ,sl. 

m  .Man 

.  v.m 

Ier  MijK 

(//). 

49 

c.  Anna  Sim,,,,  HacdciHlr.,  Ir.  J. „■,,!,  Willnns/. (.i,. hij N'\ ^, llijl,  ,^ 
f.  M.ii-ricl  Siin.Hi  Ji.icnlciKlr,,  li.  I'i|,;,„ni  |,.n.;c  l.icul.sz., Sl li. "i |<, |, 
/nnii van hnv^c Jacol,, Sch. i.| , i , Hui.;, i.,^.','. ,.',, van Nc'l N. N. (m')' 
Mminc  ilodUcr  wa.s: 

A^'clit  l'il-iains.lr.,  l,-.  Jan  jan-,;^   Vcil.nivli  (/„•  .\anl.  hij  .\". .|-) 
•j;.  Cccrtriiyt  .Sinmn   lïacnlcn.lr,  Ir.   |ar,,|,   |,„i,;c  |ao .b.s,:.,  y,,.,,,  va,,' 

j'Hi-c Jao,|> (zie o,,k  lucrvun,) ui  van'xd  V  .\ . 
11.  f.ijsbctl,  Smu.n  Jiacrdcn.lr.,  n-.n  in  i  Maria  MavlalcnalJ, „,,lc-, • 
.L^on.H.nul  in  14;,S. 
])"ck  Sinuu,  ]?ac,-acnz., (hichovcn  Lan-K,,,.!,,  Scli.  ,.|;5,  i;un..cn 
Iv.  14,S.|;  tr.  ])icL,wcr jacl.  Wali.hsz, „ .nsdr., ,1,-. van  |ac. .1, WJ.chsv. 
(/ie  lüjl.  I,  hicrunJcr)  en  van  Alar-ricte  .\.  .\. 

llnnne zes  kiiuleien  waren : 
a.  (iriet  ])i,-ck  Haenlendr.,  tr.  i\ Jan  Dell,,  Direk^z,,  .Sch.  i |.S,,;  tr. 

2°.  I'ieter  Reyersz.  (zie  Aant.  laj  .\ '.  |(,). 
1'.  Ucycv  Diivk  Jlaenlenz.,  k.  i:,,S 
^■-  ''Ü-l-ul  I'i.vkl5ae,,kn,lr., .r.'l,auren.M',e.e,-,z. ,anNeek(..:,eAanL 


jjii  \' 


)irek 
-\rni' 

s.:.(/ie 1 
(/ie iii 

ijl  i.hierumler 
(//)  (. lara  ( Ik 

<1.  Willen,  Diiek  i;,ieidenz.,  vo|;;L. 

c.  Sini,>n  J)iiek  Daeidenz,,  .si.  ,',,,-,1^^^ 

f.  N. l)n-ekl;aerden.lr.,t,-.All,end'e\'ee, 

Willen,   l.iirek   llaenlenz.,  (hurvun 
n>A>Ki„lr.,  dr.  van  Claes  llevn  „in  ,1e 

/ij  li.'len  lu.v  kinderen  na: 

a.  Mr.   riaes  lieyn,  Willeinsz.,  .si.  kin.leri,,,,.,  i  A|Mil  l^,"  ,„,   Sel, 

'5.-.  I-   '53,^.  JSui-   ,5.m;  tr.  (v,,„r   ,5^,;  Ceciruvl  |aa,l, 

Ilu3-endr.,  ue.K-.  van  \-sbranL Jansz. Hen (zie |,ij X  . (,;, Üijl.  1 ). 

!•■  Willen,  iJirek  llaerdesen,  -eb.  14. ,0,  st.te  Dellt  , ^,„S,  .Seli.  , S-M, 

■S>di,a.t   I5.(j;  tr.   Dieuwer  Diivksdr.  (jninlin-li,'  dr'.  \an  lüivk' 

Jaohsz.  ,zie  lüjl.  I,  hier,. mier)  en \ an  ,\  j.i, . .1, Wali,lisz,..,ns,lr. 

1 lui,  z,ii)n  \\,is: 

Air.  Wilheiii  Ikierdesen,  L;cze-d  Haidesius,  X'.  17. 

liljl..  1.  Jacl.  Walichsz.,  ,Sel,.  Kj.S.S,  ti'.  Alai-riele  X.  X. 

Zij  ua.nnen  o.  a.  de  \,i|-ende twee  kiiuleie-n : 
a.  X.  ja,-,,k  Walicli.sz.iunsdr.,  v.,|,;t. 
!'•  I'i^'""^i   .l."--l>  W,,lid,s.e,.n:dè,  ir.  Du.k  .sini,.i   lïacrdenz.  (.:ie 

X'.   Jaci)|j   Walicliszuoasdr.,  (ljc)veiii;enoenul),   tr.   lïwck   |aci,bsz. 
Quintini^h, st. kort vóór Mei  1509 (/), Sch.  1504,  li.  1505. 

Uit dit luiwelijk sproten zeven  Iciiulercn: 
a.  I'ije  Dircksdr.  (juintin-li. 
1'.  All..ert ilc  Veer,  Direksz.,  v-l-t. 
c. Jacob  Walichsz.,  st.  k,.rt  v.n.r  Akiart   I5_ï3  (,;),  Ir.  ecnc d,jcliter 

\aii  Clae.s  (lerrit  I )e\-niaiisz.  en  van  Liicie  X.  X. 
(-1. Jan  Üircksz.  (Juintiii-h,  be-r.  U.  K.  20  April  1554,  ()vern,an van 


5^^ 

<lcii  llnndboof^rdodcn  1525  (r) ; tr.  1". Dnyf Clacstlr. v.in IKhmii, 

st.  k.iiL  v.H.r  (Vt.  151.)  (,v),  dr. \.m Cl.us Siiiicns,:. (zie AaiiL \n\ 

N". (.3) en  van  Alyd  Alhcitsdr.  KanUit; tr. 'S'. Acclil l'ictLisdr. 

Uit  hut  oci-.slc  luiwc'l.   wa.s  ccnc  tloLlitei-,  uil  licl  tweede  waren 

drie  kinderen,  die alle  vuiL;en : 

aa.  Katrijn,  daaina  Dnyf  Jan.sdr.  QuintinL;!!  (/),  |.;eb.  1513,  li'. (v.h'u- 

1542)  Claes  Splinter, 
bb.  Dirck Jansz.  (Jnintin-h,  tr.  I.ijsbeth  jansdr.  Verwer (//). 

Aant.  bij  N '.  (.3). 
M.  Anna  Jansdr.  (juintinL;h,  st.  kurl  v.H.r  Juli   156^  (r),  tr. Jach 

Jansz.   de   Moes,   be-r.   O.   K.   23   Au-'.   1559,  wonende  in de 

Warnioes.straat. 
Ilnnne beide  kinderen  waren: 
laa.  Clara  Jacobsdr.  de  Moe.s,  tr.  Jan  Crnelisz.  ll.u.ft  (zie  .\ant.  bij 

iN^ 49)- 
)bb.  Aeü   lacüb.silr.  de  Moe.s,  tr.  lacob  l!K.ker,  1'ielersz.  (zie  Aant.  bij 

c.  Frans  Dircksz.  ( Juintin-li. 

f.  Dicuw-cr   Direksdr.   (Juintin-h,   tr.   Willem   iJink   llaerdesen  (zie 

Aant,  bij  N'^  17,  hiervom). 
i^-.  Anna  JJirek.sdr.  (junilin-h,  st.  \n,\v  1512. 

Albert  de  Veer,  Dircksz.,  (liierwu.r  -encenul),  tr.  .\'.  Dirck  l'.aer- 
dendr.,  dr.  v;in  Dirck .Sini..n ll.ierdenz. (zie Aant. bij \<i.  17, liierv.H.r) 
en  VAn  Dieuwer Jacob  Walichszuon.sdr. 
Zij  wonnen o.a.: 

a. Albert de  Veer,  vol-t. 

b. I'ieler  Albcrtsz.  de  Veer,  alias Scheel  Tieler,  „drn,,cli,sclieerder" ; 

leel'de  noi;'  in  1550;  tr.  1°.  Dieuwer  Claesdr.,  si.  kort \ oor Dec. 
153" (ü-)';  tl--  ^"-  Marij  (ierbrandsdr.  (.r). 
Dit  hel eerste huwel.  sproten drie  kuideren: 
aa.  Albert  de  Veer,  -eb.  1529. 

bb.  \\e_\ii  1'ielersdr.  de  Veer,  i;eb.  1530,  tr.  Jan  Sini.msz. 
cc.  Claes  1'ietersz.  de  Veer,  i;eb.  1534. 

Albert de Veer, <boveu-enoeni.l) ( r), lakenko,,per op den Viji^'U- 
dani (;.), leverde <i.a. in 1532 hel roode, zwarte en witte laken voor 
de  kleedui;,;  der  sl.idM oedra;;ers  {,nó-  tr.  \\e> nl-en  l'.llertsdr. 

lluiuie  kineleren  waien  o.a.  (/>/'): 

a.  l-:ilert  of  Albert  ile  Veer,  be-r.  .\ .  K.  ■;  Sept.  15>)9,  woonde bij 

de  N'ieuwebru-;  assisteerde  in   1501  zijn  zoon  Dr.  Albert bij 

diens  ondertrouw;  tr.  Coriielrs-en  (.erritsilr.  \ an  Adrichuni  (<v). 

Uit dil  huwelijk  sproten  twee zoons: 

aa.  Dr.  Albert  tle  Veer,  Ridder,  lieer  van  Callantsoo-,  -eb.  1 564,  st. 

te  's-IIaL,^c  S  Fcbr.  1620,  Secr.  1 5,SS,  Tensionaris  lóoi   -ióii; 

Extraordinari.s Ambassadeur, met en bene\'ens ile 1 leereii Joi' JoIkui 

van  Duv.;nvoordc, Ridder, |ohaii llercl;, lieer van (iodschalkoord, 


l'-crslc Pensionaris van I),.iilrcclu, l'.lias van OUluilMrnrvcKll, 
l'cnsidiiaris van RuUcnlani, en AIIjltL Jnacliinii, aan 'l Hof \-an 
K(inin- Jacobns I \an iMi-vlaiul, die hum bij (leze -ele-enlieid 
in April l()lO evenals zijne mede- Ainbassaileurs (ut Ri.lder 
sloe-; Raadsheer in den II.H.-en Raa.1 in Ih.llaiid, Zeeland en 
West friesland .^O iMei K.il; I luufd-In-eland van de Heemsler 
1610  (benoemd  nadat  door een  deel  der eerste  ondernemers \an 

breuk van Jan. 1610 weder i,elieel onder-eloopen was, opnieiiw 
drooL;- te le-L;en (,/(/); hij was, Pensionaris \an Amsleiilam zijnde, 
tevens eigenaar van een iierberi,^ bniten de Ueiinlierspoorl (<i), 
cii bezat octrooi om door L;eheel Holland alleen \las te m<j;.;en 
kloppen; bovendien verzoLlU hij l(j Nov. 1 5,S,S aan de Stalen 
van Holland octrooi \oor „sijne Inventie, \an mei een l'aertll 
te breecken Brasilien-liout ende aiuleis" (//"). Tr, te Amsterdam 
2,S Juni 1591 .Sim..nt-en (daarna Sinionetta) Jansdr. Schaeck (-.-), 
-eb. 1567, dr. van Jan (ierritsz. en van Anna Jacobsdr. 
Zij  lieten  vier  kinderen  na,  w.o.: 

Dr.   ].in  de  \'eer,  -edt.  N.  K.  5  April  15.12,  si.  ..n-eh.  en  be:;r. 

O.  K.  1 I  Mei  1617,  Secr.  1611. 

bb.  Gerrit   de   Veer,   maakte   in   1596   en   '97  den  tocht  ii.iar  Xova 

Zembla  en  tle  o\er\vinlerin-  aldaar onder Jacob \an lleeinskerck 

en   Willem   üareiulsz.  metie  en   keerde   1   Nov.  1507  behouden 

te  Amsterdam  tem-, 

b. MarcNirelha  Albertstlr.  de  \'eer,  tr.  Pieter  W'illemsz.  e'orver,  ;^eb. 

1521, be-r. N. K. 15 Jan. 1 5. > 1 , zeepzieder op 't Waler bij de- 
Karnemelksstee- „in den -uiden l'enhoorn" (/'//;, ( iverman van 
den Ilandboo-doelen 1 5r)e-) (/V), zoon van Willem Corver, boek- 
\erkooper te Amsterdam ,,in de -nlikn l.elie" ( /'/) (.',0011 \an 
Willem Corver, schipper, en van ■Irijnt.L'.en N. N.)^ en van Nel 
I'el-i.sdr., (dr. van Kel-is Cerrilsz. en Wiu Alijd ( lei ril.sdr.) (./f/). - 
Uit dit huwel.  si^root  een  zoon  (//). 

c. Halich-en  Albertsdr.  de  Veer,  tr.  Pieter Jac(ib  Lucaszoon.z.  (zie 

bij  N-\  5,  i;ijl.  I). 


Hlil,  2.  flacs  Ileyn  „in  d^n  Arm",  (zoon  van  I le\n Meynderlsz., 
„\M.-,cl,ier' ,  .<cli.   l.|.(l,  en  x .m  .siijn  Ru\,-clii,  .Scli.  l^oi,  ir.  \.  N , 

Zij  wonnen  o.a.  (w/,:'): 
a.  P'ians  Claes  Heynenz.,  .Sch.   151Ü,  Ümv;  en  U.  1525,  tr.  Katrijn 
Jkainin-h  (uu),  dr.  van  Jan  (lerritsz.  (zie  Aant.  bij  N'.  14) en 
van  N. Jacobsdr. 
Zij  lieten  \'erscheidene  l:inderen  na,  w.o.: 
aa.  Nelle   1'rans  Claesdr.   Heyn,  tr.  Clae.s  P.oelensz.  (zie  bij  \^  57, 

liijl.  1). 
bb.  Lijsbetli  iM-ans  Claesdr.  Heyn,  tr.  Re>-er  Pietersz.  (zie  Aant.  bij 
N°.  16). 


/ij  ucnncii  LciK  (Inrliur: 

Katiijn i;cnnin;-;li. tr. i .^ S 1 WilKn. Ja.ol.s/,, r,-,,ni,u-i, ic l^iU.nlain 
ikl. Stijn Kciinin-ii, i'raiis.ir., tr. i '. (•..rii<lis l'.uxxk, Sijhianls/.., ^t, 
17 \..v. 15Ó0, Scii. en R. 15J5, lliM-. l5;o, 1 Jijk-raaf van .lm 
Nicuucr-Ainstcl, \vo-.:iis .K: sla.1 h>Kvii,l nut dr A.nl.adits- 
iiLCilijklh.Hkii 1541, WL,I'. van (\ccvlc <i,riit \'alJ;cnclr., /..,,„ 
van Sijl.nant Sijhranls/., lUivxk, k.nvnk. .opcr en knmucr te 
Anislcnkun, en van \cl |ao.li-,ilr. McNslrr (/•,"); tr. j\ Siinun 
Ikinckcsz. Sakcnia (zie bij N'^ 47, J'ajk 1 ), ucd'. van (iiiLt jansilr. 
Vcrbnrcli, 
I.. Ciara Claes llc\-ncn<lr., Ir. Willem Diiek liaenUiiz. (/.ie Aanl. l.ij 
N".  17,  liiei-v.ior). 


(-,) '.ic-.l. ll,,ll:.,,a J2 Mit. I5S-1, U, ll.t. ISSI,; \\,,v..-n..,.,-, ,\,n ,(r, ,1a ,„, lil, ,.. j6j, .;6.;;(.'| 
i;r,„.tin. 2, r... KiO \' ., 212 V-.; (,-) \.rli.iini;; v.ai .k: Imi/ni ,Kr hi;;iiitA ui i;(.S, i,. .) i ; !■/) lo 
(louw,  VIII, .MplKil,.  Ki-;;Mcr.,  i.  v. ; (, ) „\ > ivl.u in;;c-  l.ii  l,.iinc  van  t.nl,i-;c.la, n", I.. !■.. ,;, \ . V; 

(/) „I,a,l  -un-.  .\L-l,t  .\ m.wU  Ki.;\.  ^^u....  .lir  .o i  iiirk  «..," |S,!,ar|,,  M.  \l., |..  l.]-,); (^-j/ic 

,H,k hii N". 50, 110,. t <•; (/() SJhu-p, M. .\l., |i. 1.15; (/) /iu .1,- ,;;.ii,mI. n.irJ,-.'., l.eli ...n-ii,k- l.ii l.n 
ariikcl: Do l:,M,lr,cii te Ik-iK.,,L-ii Ic .Ml.iii.iai- .lo,.r I '. W. r.riiiin i ., iii hn .\in ,tLr>I.Mii ,, li j.i ,1 hocl-,.- 
1.S.).|, |,. 15S cii Ncii.; (/) liia.utln. 5, f... j; (/) .\l. .S. l;.„k,,, I,.. ;.] m ; (/) WK. K>v, ., I..I |.,.,\ ; 
(«) Zico.a.: l;ij.lr.,L;o.i N..,,r .Ic ( k-^diKMcis vaii 't l;iMl,,i,i van II.Knlrn, .\ .\ 1 1, ,,. 247 ; ( luiao I,,i„k ,, 
l.rk-r van 't .Mari.i .M.iv.,l.ik-iiaK k •. 'Mcr i..l. O \[,r\] i|i.j; |,/) II,- -riicilM^ic ,kr l..inilic l;n,k-s/. m 
'( Al,islc,ali,„.,l, la.rl. iS.,,) iyvh n|, ,lat W ilkan hirJ. 1 ;.i. lak'-en, S.-li. I 529 01,/., ;;,liinul niet 
|)i,-u»cr HlrJ.^.h-. 'J'.unüirA, (.laar al.ii-iclllil. „.Ic Wur" ;;,-nMLiii,l I, orn .'....n u a-, ^an I iin k .Siiiuai 
l;aci-.|cn/., .■-:.li. 1.17.5, 011 \aii I li..-.;» er Jac.il> \Vali.li^/....ii-.,li . I i,vc ..|.;;.ue i-, iiit c<-ii . Iir.iii,.l. )■! ,. h 
,M,;;|.nnt l,l,v.ul.liil..ir|l, ,.ni,ii-,t: .K- ii|.lianinlc v.ui 54 jaivii tu.-.-lu-n lici.l,- ia 't hcIhaKi, x .m 't /.-ll.k- 
aillkt, ,lal  /,)  uaal-.il.ii.illjl.  IVcU ..|.  l.cIld.l.Lliik  icllj;.li;;eu  l.vlnj.l  ..•illl.ll  l.i.-l,l,;.-.l  1h'I,1..-ii, is Ic L:r...,l. 

l;,,xcii,lioi  \ I ik n.'j.  iii <lc  i.kiiil.. h. 4, f... l,il  cii  22:-; (in 1 5 [5) ;;ci., .. ui.l : I 1 iim 1 1... , I Ic> 1 Ir. als 

lll.a-.kl- \.UI .Ic ;;cl.r-c.l,Ts Mr. Cklcs ll.'jll, Willclns.-. en Willen, hir.l. r.ac.lcs.n (.Icn .^ell..Ul). liet 
li;.t  ilus  v.H.r  .Ie  li.ui.1,  .l.a  tnss.hen   Hink  .Sini..n  Haer.len/.,  Silici.eii  in  147;  .11  Willem  Dir.l 


Wilk 


1. ,ler alslannnelin;,cn %.in jacl. Wali. lis/ 
met .Ie /nst.-r ^.ln ^ijn kelinu >l.,.,m Alker 
selnjiil,  is  het  /ee.' «el m..yclijk, ,l.,„ril.i 


iinniers: Willems/. — i:,, .Ie l,e .clu.ti» in- x .ui . 
All men bemerken, ,l..l .Scl,.,ut Ikier.lesen -eliu 
.Ie \'cer, I ürel.s/. Ik.cucl .lil ..p het <i,,.l; /..i 
titss.hen All.erl .Ie \ eer en /ijne /.uster een aanmerkelijk v. 1 schil in Iccfiij.l l,.-si...u. kan liekl.en ; 
(.■) M. .S. Keiiil.., Naaml. .Ier Vrce.lseh.i|.|.cn \..,,rin; (/) W k. kkr,. ,;, kc 55 \' ; (-/) Wk. Kecc 4. 
I„. S2; (/•) Dr. C. W. Kcinl.amp, li.mlemantel I, |.. 171, n....l; (v) Wk. Ke;;. 3, lo. .S2 ; ((■) Weesk. 
1.. II, i. V. (J.iintii,;;li; (;/) Wk. Kck. ij, f... 7,;; {■') Wk. Kei^. 7, k,. 250 V ; (r..) W k. Kej;. 4, fo. 171 ; 
(.v) Wk. Kc!,'. Div. Mcin. 1, k.. 20; .Me o..k het naann ci;ister .,|i <lit le-ister; ( r) Ni-lgens .Ie yeiieak 
,1e V.'cr ,l...,r llir. | 1'. I., Coencn \an 's ( ii a\,sl...a. ^ ,,.,rk,.nien,le in .Ie llcr.il.l. liik.l. 1S74, heette 
.\ll.crl .Ic \.ci, ;:ch.u..l met W.miI-ch I kiens; Miert .Ie V.cr, eii .-.iii hij cc 1 ,'o.,n i;e» .e.st ,ijii 
^an Mr. I^cri ,1c \ . .-r, IVnsk. naris van . ka c.cliem 14.17, Kaa.1 1)1. lin. in .k n Ra.le van ll.,llaii.l 
15.14, .la.iina Kaa.lshccr in ,len (;n.,,tcn Uaa.l te Meelielen. Kr is evenwel yeen tuijlel Mn ,.f de 
m.in \nn Weynlijeii en .\ll.crt .Ie \ eer, Alkcrtsz., ilie in 1550 voorkomt als il« broeiler van 1'ietcr 
Alkerts/. .Ie Veer |.,,vcii;.,en..em.l, ,iin één en ilezelf.le peisü.m (Wk. Kef. Div. l\!em. I, fo. 26). 
(>..k het M. .S. Ikicker, I... ;,,), n..eint Alk.rl .Ie Veer, Direks/. als i.;rootva.ler van <lcn rcnsionaris 
Dr. .\lkcrt .Ie \'.-cr. — l.iiclc l'i.t.-r,.h. l'i.-,,,sf, «e.liiue .a,i Wijkrant .\|.|.clinaii, .Ir. van l'ielei 
C.errils/. l '..ei keka..ker en van Katrijll Jaiis.lr. <kiitin,i;li, M.i.lt in lfH.4 -ea ssi,i.;er.l .l.,.,r haren 
neef  .leu  reusi,,n.uis  Di.  Alkeit  .Ie  \ eer (.,kii|ls.. k.  25, kc  luu). ■    llci  uapeii  van  Dr. Alken 

ve.leien  (.Ie  N'eeil; 2  en  3:  in f,'.,u.l  een  tiit;;erukte  l.la.lerlo.,/e ko..m  in  natiiiirliike  kleur  (IMiin- 
tinghl  (/ie:  yene.il..i;ie  .Ie  Veer,   llerakl.  lÜkk  1S74);  (0) Sta.lsrek.  1541,  k,. y.j;  (,/„) Sta.Urek 


53 

I5J-', f". -17 V' ; (.7) /ie .H.k (h'iilsc:i. II-,, f,.. 2i,i V' ; (, . ) ^c Ue;;. ,l.r li|l.n.:d,i . f..^ p \ ; (.; 
J. liunman, HclijMnK, u|,l„„„^l e-n bloei v..„ ,1e l;eei„sU,-, ,,. 105 ; (,r) „een liuy. ei,(.l.) e. ve ^t.u■^|, 
cn(ilc) (,".'li.'«'--il Ijiiyliii .Ie l;ej;üli(r, |...iiie, >l,iei len.K 'ii.),, ,,f .■,,11 ,1e liell.eiKc \ .111 nu. llheil 
Veer ai. (de) ziiy.Uij.lc . . ." en/. il<enlel,r. iK, l„. i 17, y.u .; 'o ; 15,11); {//) .SelupenK. A, I,. Ji \ 
J7; IS'J5; K«ol. ll..|l.incl 16 N,.v. 15SS; (-) Snn,,nlyen l:ne,.l.. .S. l,;,eek wn^ eene nieht s;,n ,1 
Ailniiraill en .\ii,.nl|),.,.liei/i.uei- J;ic.,l. van I leeni.l.erel,, .iie in .ijn t. -.t.nnenl, i;e| '.iN-eei .1 .lan 1,..., 
\an  „ile  VI, „.ie  v.ill ,,.,r|..t;e ,l,...r  .Ie  \l,.;;en.le  K :  lleeren  .Sla'en  Cene.ael  ,ler ijeunieel.le  |.i,ix 


e.lKena.ne van ,1.- ]i,iU \an /ijne nal.ilen ,l.a|, l.ein.eni.le, lei» ui lii| li.iar ,..,!. l,-.ileel.le „,len 
diamant  l.i|  ,len C.ninel. van j,...r nnj \ei,. il" (W.esK.  I.. _'.|2, i.N. \.,n I leein^kereK).    He lie,l,.eM,- 

l'lveit-.li. Ilnnne l,n, leren «.uen ... a.: a. I'verl |,,e..l,./., !,,.|„-l -laee,- „|, ,len Nieu» en,li|k (( Juijl ,. li, 
26, f,,. iX.SI, in 15,,5 Luiten Jan );..,len|„„„ t .,n, ,1e r„l" ( liej;, aalVe-, N. K. i. ,1. 21 Oet. 1595), 
tr. -IVijn janMl,-,, j;el.. 1549, ,1,-. van jan Mieliiels/. (,-ic Aant. Lij N^ 32) en van Siijn Jae.,1,,,1.. 
van Wielingen; I., Anna |.n a.l.s.lr, tr. jan Ceirils/. Sehaeck (\Vk. Rei;. Div. Mem. I, f... 267; 
(.)milseli.   !(•.,  lo,   icr,).  Winnen  ... a.:  aa   jae,.l. jan-,-  Sel.ae.1., l..|,er.la.i;ei- ,.in  .Ie  .\)eu-.la.lt la| 

1561, .lienst- uf win|..elniaa;',l  ten  l.ni.e  v.,n  l'ieler  W.llem'  c ■.,rv ,-i (. ,.■ hierv,„,i  l,i:  N  .17, llijl. 1); 

15S9  M.,iii  I.neaMlr, t^el..  1567,  xv,nn-n.le ..p .len /.ee,h|k; . ,. .Sn,. .- :, i,l.,arna Si.iu.nella) Jan,,l,- 

Sehaeek, Ir. Il,-, .Ml.ert .Ie \ eer (/ie lnerv,.„r l.ij N'. 17, l;i|l il; c Ae, l.t j;,e..l,s,l, ., .t. k,.U v..,-,i- 
Jan. I5S1 (Wk. Ue-. lu, fo. l(,i,], tr. l'. (iijsl.ell Hink,'., „I'.ei -..v .lel ,lei " ; 11, 2', I l.li.lli. 1, ( ,a- 
nelis/ van lie.:st v.in I leem -ki ,, k, i.;ena,im,l llemirnk I ■.,ineli,.-. I;,',-I, ,., .-yleni il.er" Ie A iii,ler,l.ini, 
/,.,.n van C.rm-lis lln.l,-/., Ilavcnin''. van Delft 1526, WieMiiL al,l. 134,., S,li. al,l. 1 542, en van .kiens 
eer,le   M,,nu   Maria   v.vn   ,let   Meer.   lat   liet   t» eeile  lm» el.  -| .r,.len  drie  kilnleren :  aa. ja,-,.l.  v .111 

lleem^kei.k, (;el..  te  .\m-,ter,kim  I  .M.i.iit  151.7,  >t.  v Cil.iall.ii  M.iart  1607  en  l.e-r.  t.'  Ain^tei- 

.kim  o.  K.  S  jniii  l6.,7,  .\,lmiraal  n.i.ir (>,,st-ln,lie  l(.i..;;  .\.liniiaal  „ver een  vl..,.t  van  /evenli.n 

t.i.lit naar .\..va.Zeml.la I590-'y7l tr. te Haarlem 14 .Se|.l. i(:.04 Cvrtrny.l Clurnian, ,lr. van 
j..lian, lliiiKem. van Haarlem iCo;, en van rie:ert-e lieuitMlr. v.in .\.lneliem. Dit Imvvel. vv .,s 
kin.lerl.K.-,; ld,. Vranek van 1 Ieem>kerc k, s;el.. 157'. ^l- ,.n.t;el,nv, .1 v„.m- 1 5,,;, ; ee. ( ■..rneli, v an 
lleeniskeiek, i;el,. 1^7.;, »...,n.le „|, ,1,-n Nievuv eiidijk , ti. 31 J.n, 11.17 I len,l riv kKen .Sel.erls, van 
■-,-llerl.,;;enk..seli, vve.luue van ■|l„.,iias Jans/.; (///,) Kentel.r. 1, I.. 12 \'; (.lliijl-eh 5, f,.. 1.,2; 
(/.) Ilaml...evli .Seutt.rien JM.eHk, lu. 230; ij/j Iv W. M..es. He .\ m-,ti r,kini-eke 1., .ek,lrnkk,a-s en 
iiitKeveis in ,1e 16e eiuve, [,. >j6 ; (//) Wk, lU- 3, K. 2,15; Wk. Rv-. I, f... 317; W k. Re.i;. 2, 
!(.. 153 V^'; (//) He/e /...a, vva-,: Jan Rieter-/. Crver, liiivv.le te (kaï.la en vesii,;,', /i. 1, in 15<.2 
aldaar (Sladsiek. 1562, T... 32 \'"); (///■//) Ceneal. l'i.imken ..]. 't j;.an. ai. hiel ie .\mM.-r,k,iii, f,., .y,; 
{>,„) W'eesk. I.. 2S3, i. V. RaiemN/.; (...) Wk. R.-;;. 4, f... 261 V ; (//) .\ni-.terd.un-.eli Ja.ii l..,ekje 
1SS8: Het c.edaclit  Riiyek  ,l.,..r .\, ,1e  Koever  N/.,  p.  iSti. 


i.S. JAN DUYN, CORNELISZ. 

R. 157.S  - 1 5.S,);\cikozcn cl.xir do af-cvaanliLidcn dor ScIiiiULTijc-n 27 Afoi 1 57.S. 

Ovoiinan  van  d.ai  I IandLH,n..,l,K Ion  1555,  '51'. (<'). 

ll..pni,m  van oen  Wiulol  si, ui — . 1, lal. n  i^fS   1 ^^s.- ^,'i 

/oo|i/.iodor on ..liok. .. .poi  in vlo W ami. .. ..ti aal naasl  ,.vl.n zilvoron lioioh" (O- 

(lob.  13  iMaait  15J5,  st.  lo '.s-ll,i-o (Ion luii/.o \an .ijn srluuinz.i. m DiinnKi"; 

cii bci;r.  to  Am.stoialam  O.  K.  31  Jtiü  iS.Svj (,/),  z...,n van Curnolis W'illonisz. 

(zie yXant., liiertuuloi) on  van  KaHijn Jan  l'"ii|i|)oiulr. 

Tr. lIillo-(and O.rnelisdr. do VlaniinL;, t;ob.  Kj J'obr.  152», .st. 17 Juni I5,S7, 

dr.  van  Curnolis Jansz.  (zio  Aant.  bij  N^. <hi) on van  liot Jan ]{vortsztuaihdr. 

Kinderen  (o. a.):  i\lR.  CoRNtdlS  Duvn,  AmbaclUshoor van  CnMiistrijon, 
gob.  5  Nuv.  1550,  bo-r.  N.  K.  4 Sopt.  1613,  adw^caat up do  1 Icoron-raolil 


54 

kS.   „achter  L.ui-vrni'-.   I'.icn":  tr.   C,ali,iiiii,,  St.,l|M>a  v.in  .kr  WkIc, Dn 

huwelijk  bleef kiluierl.H.s. 

TlKTl. \)v\\. w-eb. .30 Se|)t. 155^, 11-. ') j.ni. i.vSi Air. luick Dimmer, 
Jansz., -eb. te '..-Ha-e 155J, aclv.icaat, daarna „kae.lt van Zijn l'.xcelK. den' 
l'rince  \'an  ( )iMiL;nen"  te  '.s-l lai^e. 

C(»r;.\M,is \)[\\ alias dk Vi.vmim;, st. nn-etiouud en bi-r. O, K. 7 Dec. 
1O17  als  „vrijer  wonende  op  d_\'e  Ileeren-raelu  aeliter  bin;;inesler  l'aw". 

Aam'. Willem Dnyn, -eb. onlstreek^ 1 .^;o, si. i<, [an. 13:2 (z.Hm 
v.u^ r.eter liicker Meens D.n.ssen/., zie Aant. bij N". 57, en van 
Ael l)u\-nen), in isii. br.mwer „aUer de nyeuwe kerck" (,) ; Sch. 
1507, R. 1509, Jhir-, 1510; tr. (;eertni\il Hrnynendr., ilr. vanÜriiyn 
Direksz, „in Fx'enwenbureh", wonende te .\msterdani „nelïens de kerk 
van St. Geertrniden, do.n- -enoenideii  üruxn meeslendeel -esticht" (/). 

Zij  wonnen diie  kinderen: 

a. (;riele  l)ii\n,  ba-ijn  op  't  Ronde  Hof,  -enuejiul  in  1530 (o), 

b. Cornelis  Willemsz.  I )uyn,  st.  132.),  Ir,  Katrijn  Jan  l'oppendr., dr. 

Nieuw endijk  op  tien  Noorderlioelc \'an de Direl: \an  1 kiss.-ltsteeL;, 
en  van  ]ajsl)eth  (ierritsdr.  {//}.  Zij  hercr. l.anibert van Royen (/), 
(;aslhuisni>.  van  O.  J..  \'.  (iastluiis  13.10. 
Uit  het  eerste  huwelijk  sproten  de  \ol;.;ende  Zes  kin. leren : 
aa.  Willem  Du\-n,  -eb.  8  Aki  1322,  ir.  (leerte  Claes.lr.  Waarmt  eene 

d.,chter,  .lie j,,n-  ..verleed, 
bb.  Akn-riet   Duyn,  -eb.   21   Juni   132,3,  tr.   Alben   k;--es;'..   l'af,  st. 
kiiuk:rlo..s 13 Juli I3')<'i, zoon van k-.-e ( u.-rbran.ls/.. kaf, J.m-. 1540 
cc.  kucia  k)u)-n,  -eb.  2.j Oct.  1324. 
d.l.  lm  Du\n,  Cornelis/,.,  N^  i.S. 

ee.  i;ru)-n  Duyn, -eb.  5  Sept.  1327,  st.  in  k'ri. sknul  13. ,,5,  tr.  Meyns 
J.iostendr.  '1'aeckema,  st.  k.in  \o,ir  Sept.  1603  ( /). 
Zij   lieten   vijl"  kinderen   na,   waarvan   hel  j.)n-ste,   .lal  na  zijns 
vaders d.)od -eb.n-en  werd,  v.,I-t: 

liruyn Ihiij-nsz. Duyn, -eb. 130,:;, st. te Ih.orn vo.)r 1Ó05, woonde 
eerst op 't Water „in den Araen-eappel", en vesli-dc zich daarn,. 
te ll.iorn; omlcrtr. te Am-,ter.lam ter [nii 23 Alaait 158.; Anna 
kietersdr. I hj..i-hkamer, -eb. 1 36S, dr. van l'ieler Kendrick.sz. alias 
lleynes/.. (zie .\ant. bij .\-\ 103) en \an .\.lriaent-en Adriaensdr. 
i(.  C.nnelis  l)u\n,  -eb.,  na  zijns  v.kK r-  .lo,,.l,  2. f  kVbr.  13,3.^. 

c. Mr.   kieter  liicker,  Willenisz.,  be-i,  O.  K.  jy  J,mi  137,:;,  bij  zijn 

overlij.len „m.ielnaer" (/■) .,p ,k:n N. Z. \'..,oibnr-wal ; was 
„machti- rijck' en voerde een zeer -ir.oten slaat (/) ; 1 lui.sziltenin'. 
k34'J; Sch. 1353, R. 1337; woonde in 1 563 in de Warmocsstraat 
„in de Werelt"; tr. Akirie rornelis.lr., .st. te Utrecht en bc-r. 
te Amster.lam O. K. 22 Sept. 1572, dr. van Cornelis Dirck 
kuuwelszo.Mi.sz. (zie bij i\^ 2J, kijk 1) en van Alachtell Jansdr. 
van  Jilanckeroort. 


55 

iS. Uit  dit  huwelijk  sprotLii  vier kiiuKun (w. o, twee yodiis, die waren : 

„scci- werelts, priiuiiuei de oudste" „een wilt w. rellseli {..neknian") (w): 
aa.  Mv.  Cunielis  l'.ieker,  st.  un-eluiwd. 
bb.  iMr.   l'ieter  Jlieker,   1'ietersz.,   w.onde  in  i SNS  u-  Haarlem  (//),  st. 

ongehuwd. 
cc.  Machtcld  liicker,  L;edt.  (V  K.  I )ec.  1565,  st.  2  Dee.  \(>2.\,  „-ee.s- 

tei^'ckc  dochter  te  iiaerleni". 
iW.  Willem   liicker,  st.   1 SmS.  tr.   15,,;  k'.lisabeth  v.m  .Mckemade,  st. 

I 5()y, dr.  \'an iMr. Willem en van Anna \an Leeuwen.  -- Wonnen 

een  zoon:  Willem  lücker,  tlie  in  1605  op zevenjarii^en  leeftijd 

stierf. 

{„) Ihimlmccl. scmtcrk-ii l.,.Lvt„ f... K» V^ 2ixi V"; (/■) ter lloiuv, VIII, .\l],I,.ili. Rl-. i. v. ; 
Kcsol. ll,.ll.iiul 30 Juli 15SÜ; (,) C.v.n.Un. 2, 1.1. 130; UnnyhoL-k f.i. 130. - lli| «.is ..uk fi,;c-u:i;ir v;in 
i.L-t „olylniy-," o|. .Il- O. Z. Kolk ((,),„.li. 1557, fu. .,9; 135 V^); (,/) Scluei,, M. M., p. l85;(.)\Vk. 
Kei;. 3, lo. loS; (/j S.lKu-p; (-l \Vk. ke-. 3. lo. 110; (',) Sr'.i.iq,, M. M, |k I4I ; (/) (Juijl>>h 5, 
fo. 2ül; (/l \Vk. Rok- 1-|, I'". KS5 V- (/) W.Ikcms /.ij.i s> !R|,cii/eL;el N.o.le Mr. i<c\v V.WUi; 
Willem.sz./fjclcL-UI; a. (in /ilvcr) twee (l.lauwe) niulei.steeiieii, xoojaiii- lioveii elkaii.ler s,'e|.laatst, 
(lat .Ie l.ovenste een ije.leehe van ,1e un.le.^le LeMekt; 1.. (m Mauw) .l.ie ni.i.t elkan.lev -epkuU^te 
feotiilen)  iloonitakken  (Ljelieel  aK  l.ij  \ an  <L-n   In.in.leler,  I.  a.  |i.,  |,.  9S). /„n dit  u,»|.en  uene 

tnes|.elini: l.evatlen  „i, .'ipi  „n„,elnae, "-srliap ?; (/) l;ij.lraL;en vu„r JeCesch. van 't lÜMlnni lla.nleni 
.\,  p.  3t.3,  XVII,  ),.  2SS.  —  \-,,k;ens  .Ie  al.1.  v<..,i k.unen.le  ,>|n;aven  /..u.len  Mr.  I'ieler  l'.ieker, 

ahlians  «at  Mr.  l'ieter betreft; (///) Zie ....k:  \Vee,k.  \-...i..L;.liilioek  .\, i.  .1.  4  A11-.  157S;  Kentelir. 
13, f...  147; Mi^emeeii  Ne.lerl.  l.amiliel.la.l  1883/4,  N^. 95,  |,.  3:  l'ielei  likker heet .ki.r al.u.iellijk 

19.  SIMON HENDRICKSZ. VERWER JONCKHEYN. 

R. I57,S -I 5.,2; verkozen do..r tle aft^^'jvaardi-tlen der. Schutterijen 27 Mei 1 37.S. 

Overman van di^n llandboo-doelen (155.S) (,!): Waanlijn (K;r kikeneii 
'573 ('''); Hopman van een Vendel stadssoldaten 157.S; Kaïiitein tkr Jltir- 
-crij  1579. 

Verwci- en k..rcnk.)..pei- (r) op den N. Z. We-.ter N'oorbiir- wal bij tic .Stil- 
stccg  „in de  roode  llantll",  naast  „de blauwe  Clti>-s"  ((/). 

Geb. 1528, st. 3 Mei 1592 (,), z.ion van lleildrick l'ietcrsz. Verwer, ;ilias 
jonckheyn  tien  Verwer  (zie  Aant.,  hier.mder)  en  van  Nee!  ()nt-ers,lr. 

Tr. Ael l'llhertsdr. <;..\-er, dr. van kllbert (zie bij N^ 3, l'ij'- U ^-n van 
Nies  1'ieter.sdr.  Hem 

Kinderen:  Nu 1 u.i  .simunsim;,  Inxeixiii \ \, tr  Re\ii-l 1'ietersz. (zie Aant. 

bij   \'.   122). 

(Juiinck; .Slh(i\M)K. J(i\i KlIh.W, tr. l'ieter win N. cl;, 1'ietersz. (zie y\;int. 
hij  N°.  59). 

MAKrft;k; Simonsdk. Jo.xckliia n,  tr. Simon de  l^ijck,  N".  124. 

KliU'RT Sl.Mt)-\.sz. JoNCKllKVN, gcb. 1 564, st. 20 i'ebr. lói.S, Icoopman op 
den N. Z. Wcster Voorburt^wal bij de Stilstceg „in de r....de Handt" (ƒ); 
mede-oprichter en Hewindh. der ().-Ind. Comp. 1602, na reeds in 1 597 zijne 
mcdewerkinL( verleend te hebben tot de lot-staiid-komiuL;- der Nieuwe Com- 
pagnie van de vaart op Oost-bidie,  waarvan liij  metle-bewindhebber was, en 


56 

IQ. die later met de O-Iixl. Cmip. s.uneiisnu.Il ; N. Z. I luis/.illriiin'-. K.o,^; 1 leem 
raail van den Nieuwer-Amsul i'io;; Kap", der IS^ir-.. rij iduö; ir. [•'. ^ l'\|,t 
• 1591 Clacs-en Cliij.s, -eb. 4 April I5()j, .st. ^o April 1 ViS t,-), dr. vauCl.ic 
Overlaiuler (/.ie Aant. bij N". S^) eii vaii 'rrijiit-e Claesdr. Cliijs; tr. 2' 
25 Au-. ,602 Lijsbcth van i'.uyl, -rb. 15S0. bc-r. N . K. .:; Au-. 1(104, ''i'- vai 
Willem van llu\i, up 't Water „iii ile ilric I leemskindcren" (/), cu van 'Irijl 
Claes Ge-rrilsvo,insdr. Cr.». 11": tr. r^ te \'li^sin-cn, n.i 12 .\u-. looS U 
Amslerdau) -edane aant. iK r (.ndertn.uw, .\driana (.■...'kn, wed-'. \an l.icv( 
I.anipsins (zie Aant. bij .\ '. 421), dr. van Jan J .anib-rt./. Cu.lcn, IWu-eiui. u 
R. win \lissin-en, -root koopman aldaar en mede-oprichter tier O, -Ind. C'omp, (/) 
Zij hertr. Hans Rombouts (zie bij N°. 97, Jiijl. i), wed'', wm .Suvinna Nicquct 
l'it  liet  eLMSle  huwel.  sproot  u.  a.  eeiic  dochter,  die  vol-t ;  uit  liet  iler.lt 

a. Mari.i jonckhe\-n,  tr. Jacob  Willen, sz.  iloofi  (zie  .\aiit.  bij  N'\  _i>,), 

b. Adriana  jonckhe\ n,  tr.  Mr.  Rexnier  l'auw  (zie  bij  .\ '.  ól). 1 

c. Alida jonckheyn,  tr.  Mr.  Williem  v.m  Ruytenbur-h,  N '.  140. 

J.W Simons/.. Jo.\CKII|;V.\, -el). IÏDO, K ipilein op een oorlo-s-,cliip (/■) 
trouwde (uit zijns broeders huis „de roode Handt" op. <lcn .\. Z. W.or- 
bur-uah 15 lan. 15.S,, Machtc;ld 1 lendricksdr. Wou, -eb. 150.,. dr. van 
Ilendriek Andriesz. (zie bij ,\ '. ,^2, Rijl. 1; en \,in M.iiij Simoiis.lr. Zij 
hertr.   Jan   l'ietersz.   ke) -.er. Uit   het  eerste  huwelijk   u.is  slechts  eeiiü 

eeni-e  dochter. 

I'llvliacict: Sl.\lo.\siik. lo.xrKIIINN, tr. W.aiter Ihoniasz. (zie bi| N ', 62, 
lïijl.  I). 

A.WI.  1'ieler  X'erwer  (/),  liet  tuee  zo<.ns  11,1: 
a.  Ilendriek  l'ieteisz.  W.awer,  .ilias  Joncl.  He) n of J,.ncklu 311 de Wr- 
uer  (w),  st.  kort  \oor  J.in   1 54S,  \erw.r op den  N .  Z.  \'..oi- 
bui-wal,  tlenkelijk  reeds  „in  de  roode  I k.ndl-   (//);  tr.  1".  Neel 
Uut-ersdr.,  st.  kort  voor J,.n,  15.42;  tr.  2    krijn  Hareken. 

Het   tweede   hu\vel.   was  kinderloos;   uit  het  eeisle  sproten  drie 


aa.  ( )ut-cr  Hentlricksz.  Verwer,  Ir.  (\k.or  154S)  Ikiert Jansdr., w.iariiit 
een  zoon:  Jan Out-ersz.  ,, anders j.m  llubertsz." 

bb.  Siinon  Hendricksz.  X'erwer J.aickhe>n,  N^  Uj. 

cc. Jan Hendricksz. Verwer Jonckheyn, -eb. 1 53;,, lichtte 3 Au-. 154.S 
uil het ter Weesk. berustende hem toekomende deel \an zijn. 
wukis nalateiisch.ip de som \,in 32 tailden en 10 stui\'eis 
„d,iironi(m)e bij lie(m) einde) bijzijn stiefnu.eder -ecoft is bottel . 
webben, kase, spijckers, vlas en((le) zijn sclleepsclederen 0111 
te se_\-len iiae Span-neii . . . . \'.in weicke iien(nin-en) hij belooft 
heeft mijn I lee(re)n ile weesm(eeste)r(e)n reken(in-) te tloeii ,iN 
hij weder omnecomcn zal wesen" ; tr. Maria Willemsdr. Delft, 
dr. v,in Willem Cornelisz. (zie bij N'\ S7- '''ijl- D en v;m Wijve 
Claesdr. liieker. — Winnen kinderen. 
b.  Cornelis  1'ietersz.  Verwer,  verwer op den  O.  Z.  \''ooiL)Ui-w,il,  tr. 


57 

IQ. Maclitclt  Ai-cntsdr.   Kmi  (e),   si.  kort  vncr  l-Vbr.   1552  (/>). 

Zij  wonnen  een ccnii^cn  zoon: 
Arent  Cornclivz.  Kou,  st.   1556,  tr.  (\ oav  1552) I.icf Corncli.sdr., 

dr.  van  C.irnclis  (k-nilsz.  cii  van  ( iiisbLTtL:^ n  Wijnb^csilr. 
Uil  ilit  luiwcl.  waren  ilrie  kinderen: 
aa.  Cornelis  Arenlsz.  Kon,  si.  on-eliuwd  1 57.|. 
bb.  Lijsbelh   Aienlsdr.   Kou,  tf.  (\oor   151,;)  Cerril  |an>z.  van  iiu)!, 

iakenkooper  in  de  Ckisllniisslee-  „in  ilen  üyl". 
cc.  IMaclileil  Ai-enlMlr.   Kou,  tr.  (voor  1571)  l'ieter  l'ool,  beyr.  N.  Z. 
19  Sept.   15S0,  luiiilenkooiier  bij  de  ReL;uiierspoort,  zoon van 
l'ool  1'ietersz.,  huicienkooper. 

(,7, ter Goiuv, VII, ].. j.,1 ; (/! N,i,iiiili|-.t .Ier Wa.u.liiii-.; ,i.;il,len.ueliier U, N". 5 ; (,-) \Vk. Uef. Div. 
Mem. 1, r.,. 21; (./) (Jih.h 1557, lu. j.i; (<•) „„hijt ,le,i 3 m.iy (15192"; M .S. Keiirl,.,ek, N..:ii„lij-.t 
der Vroe.lsihappen vcoiin; (/, lU-ntel.r. iS, f.,. 92 V ; [;;) 4e Ke-. de, liihe